Képzési rendszer

A képzési rendszer célja, hogy szervezett és átlátható keretek között hozzájáruljon ahhoz, hogy a bírósági szervezetrendszer teljesíthesse Magyarország Alaptörvényének 25. cikk (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, vagyis időszerű és magas színvonalú ítélkezési tevékenységet folytasson.

A képzési rendszer működtetése a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 76.§ (7) bekezdése alapján az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének hatáskörébe tartozik. E feladatát elsődlegesen a Bszi. 171/A.§ alapján a Magyar Igazságügyi Akadémián (MIA) keresztül valósítja meg.

A képzési rendszer a MIA által szervezett központi képzésekből, valamint a helyi képzésekből és az önképzésből áll.

A központi képzési feladatokat az OBH elnöke az OBH Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás 32.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a MIA Képzési Osztálya által előkészített központi oktatási tervben határozza meg, amelynek kialakításában és végrehajtásában az OBH elnöke által felkért 16 fős szakértői csoport is közreműködik.

A MIA által, az évente kiadott Központi Oktatási Tervről szóló határozat alapján szervezett központi képzések magukban foglalják a bírói életpályához kötődő alapképzéseket, a tapasztalt bírák és önálló aláírási joggal eljáró igazságügyi alkalmazottak számára a folyamatos szakmai továbbképzéseket, valamint a beosztáshoz kötődő és a bíróságok működését támogató képzéseket.
 

Alapképzések:

Az Alapképzések célja a bírói hivatásra történő felkészítés, amelynek keretében a bírósági fogalmazók, a bírósági titkárok és a határozott időre kinevezett bírák egymásra épülő képzése történik.

A bírósági fogalmazók képzésének célja a szakvizsgára történő felkészítés támogatása és a bírói munkára felkészülés általános megalapozása. A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X.6.) IM rendelet 5.§ (1) bekezdés alapján a MIA által szervezett központi képzés keretében a bírósági fogalmazók felkészítése modulárisan igazodik a szakvizsga követelményekhez, így megjelenik benne a civilisztika, a büntetőjog, a közigazgatási jog és a munkajog anyagi - és eljárásjogi tananyaga, valamint az alkotmányjogi és az Európai Unió jogát felölelő ismertek átadása is. Ezen felül a bírósági fogalmazók részt vesznek a bírói munkára felkészítő kompetenciafejlesztő képzéseken is.

A bírósági titkárok központi képzésének elsődleges célja a szakmai ismeretek elmélyítése, illetve a bírói hivatásra történő felkészítés. A bírósági titkárok felkészítése ügyszakok szerinti (büntető és civilisztikai) tárgyalásvezetési gyakorlatból és kompetenciafejlesztő képzésből áll.

A határozott időre kinevezett bírák képzésének célja a szakmai ismeretek elmélyítése mellett az ítélkező tevékenységük gyakorlati szempontú támogatása.
 

Szakmai továbbképzések:

Az időszerű és magas színvonalú ítélkezési tevékenység biztosítását célzó képzések megvalósítása kiemelten jelennek meg a MIA központi oktatási feladatai között. A szakmai továbbképzések megszervezésével az OBH lehetőséget biztosít arra, hogy a gyorsan formálódó gazdasági, technológiai és kulturális változások közepette a bírák és bírósági titkárok felkészülten álljanak a jogalkalmazás új kihívásai elé.
 

Kompetencia-fejlesztő képzések, a bíróságok működését támogató képzések és a vezetőképzés:

A központi képzési rendszer további elemei a jogi képzést kiegészítő, az ítélkezési munkát támogató kompetencia-fejlesztő képzések, a bíróságok hatékony és szabályszerű működésének támogatása érdekében a bírósági igazgatásban dolgozók számára szervezett, a bíróságok működését támogató képzések, és a Bszi. 135. §-ában, valamint az Iasz. 31/A. §-ában foglaltak alapján szervezett, kötelező vezetőképzés.

A helyi képzéseket a Kúria, az ítélőtáblák és törvényszékek a jogszabályi kötelezettségeik [Bszi. 119.§ (1) bek. j) pont, 117.§ (1) bek. n) pont, 121.§], valamint a helyben felmerült igények alapján, az OBH elnöke által kiadott éves központi oktatási tervvel összhangban, helyi képzési terv alapján szervezik meg.

Az OBH elnöke a többlettudás megszerzését célzó, egyéni tanulás támogatásával az önképzés feltételeit is biztosítja. A támogatás elsősorban képzési anyagokhoz közvetlen hozzáférést nyújtó e-learning keretrendszer működtetésével és könyvtári szolgáltatások biztosításával valósul meg, amely az önképzés anyagi támogatásával egészülhet ki.
 

OBH elnöki programok:

Az OBH elnöke tapasztalatszerzés, ismeretbővítés, speciális szaktudás megszerzése és szakmai kompetenciák fejlesztése érdekében elnöki programokat hozott létre. Így a magas szintű idegennyelv-tudás fejlesztését és hasznosítását célzó Werbőczy Lingua Programot, az Európai Unió Bíróságán, az Európai Jogakadémián, vagy az Emberi Jogok Európai Bíróságán gyakornoki lehetőséget biztosító Werbőczy Mundus Programot, valamint a bírósági igazgatási feladatok ellátásához szükséges speciális tudás megszerzéséhez hozzájáruló Werbőczy Universitas Programot.
 

Nemzetközi képzések:

A nemzetközi tapasztalatszerzés, más jogi kultúrák megismerése és az uniós jog   alkalmazásának elősegítése érdekében az OBH rövid távú nemzetközi képzések, csereprogramok szervezésével és képzési projektekhez való csatlakozás útján biztosít képzési lehetőséget a bírák és az igazságügyi alkalmazottak számára.
 

Megvalósítás:

A MIA a képzéseket egyrészt a járványhelyzettől függően jelenléti, másrészt pedig a modern digitális oktatási technikák és informatikai eszközök felhasználásával online, a helyi képzésekkel összehangoltan, az oktatásfelelősi hálózat útján a bíróságokkal szoros együttműködésben valósítja meg.