Bibliográfia - Betűrendes

 

A

 

A bírói hatalom határainak kérdéséhez. [Hozzászólás Gallia Béla: A birói hatalom határainak eltolódása című cikkéhez. Jogtudományi Közlöny 1926. évi 24. szám, 201-202.pp.] Jogtudományi Közlöny, 1927/2. p.16–17.

A birói szervezet kérdéséhez. [Hozzászólás Wlassics Gyula: A birói és ügyészi szervezet modositásáról szóló előadói tervezetcímű cikkéhez. Jogtudományi Közlöny, 1890. évi 37. szám, 289-291. pp.] Jogtudományi közlöny, 1890. 25. évf. 40. sz. 313–314. o.

A bírósági szervezeti törvény - a törvényesség újabb biztosítéka, Ügyészségi Közlöny, 1954. 2. évf. p.1–3.

A kir. közigazgatási biróság uj elnöke. Jogtudományi közlöny, 1906. 41. évf. 17. sz. 139–140. o.

A közigazgatási bíráskodás reformja. Az adó, 1932. 20. évf. 7. sz. 219–220. o.

A közigazgatási bíróság 1899. évi működése. Magyar közigazgatás, 1900. 18. évf. 12. sz. 1–2. o.;

A közigazgatási biróság elnöke. Magyar közigazgatás, 1896. 14. évf. 49. sz. 1. o.;

A közigazgatási biróság működésének megkezdése. A jog., 1897. 16. évf. 2. sz. 12–13. o.;

A közigazgatási bíróság pénzügyi döntvényeinek kiadása. Az adó, 1929. 17. évf. 2–3. sz. 85. o.;

A közigazgatási bíróság ügyforgalma 1924-ben. Jogállam, 1925. 24. évf. 77. o.

A közigazgatási biróság. Magyar közigazgatás, 1896. 14. évf. 50. sz. 1–2. o.;

A közigazgatási Bírósági Döntvények és elvi jelentőségű határozatok Betűsoros Kézikönyve 1884-1902. évekről. Debrecen, 1903.

A közigazgatási biróságokról szóló törvényjavaslat bizottsági tárgyalása. Magyar közigazgatás. 1894. 12. évf. 2. sz. 2–3. o.

A közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslat. Magyar közigazgatás, 1893. 11. évf. 49. sz. 1–11. o.;

A Legfelsőbb Bíróság időszerű feladatairól. [beszélgetés Szilbereky Jenővel.], Jogpolitika, 1984/6. p. 4–5.

A m. kir. közigazgatási bíróság általános közigazgatási és pénzügyi osztályának döntvényei, jogegységi és elvi jelentőségű határozatai. Magyar közigazgatás, 1929. 47. évf. 19. sz. 3. o.;

A m. kir. közigazgatási bíróság első évi működése. Magyar közigazgatás, 1898. 16. évf. 13. sz. 1–2. o.;

A m. kir. közigazgatási biróság első évi működése. Válasz "A Jog" czímű szaklapnak. Magyar közigazgatás, 1898. 16. évf. 19. sz. 1–2. o.;

A m. kir. közigazgatási bíróság harmincéves jubileuma. Magyar közigazgatás, 1927. 45. évf. 3. sz. 1. o.;

A m. kir. közigazgatási bíróság működése az 1914. évben. Adó- és illetékügyi szemle. 1915. 4. évf. 3. sz. 125–127. o.;

A m. kir. közigazgatási biróság uj elnöke. Wlassics Gyula. Magyar közigazgatás. 1906. 24. évf. 18. sz. 2–3. o.

A m. kir. közigazgatási bíróság ügyforgalma és tevékenységi adatai. Jogtudományi Közlöny, 1917. 52. évf. 3. sz. 27. o.

A magyar jogszolgáltatás újéve. Kir[ályi] közjegyzők közlönye. 1937. 36. évf. 1. sz. 1–5. o.;

A Pesti Kir. Törvényszék, Járásbíróságok, s a Kir. Ügyészség összes személyzete. Budapest: Posner K. I., 1873.

A szocialista Törvényesség és bíróságaink feladatai. Feldolgozta az igazságügy minisztérium. Budapest, Jogi Kiadó, 1953. 23 p.

Abai Imre: Szombathely város igazságszolgáltatása a XVII. század elején. Szombathely, Martineum Nyomda, 1943.

Admeto Géza: A bírói függetlenség kérdéséhez. Jogtudományi Közlöny, 1934/3. 13–14. p.

Alföldy Dezső: [Az Egységes Bírói és Ügyvédi Vizsgabizottság újjáalakulása alkalmából mondott beszédéből.] Jogtudományi Közlöny, 1946/1–2. 4–6. p.

Alföldy Dezső: A külön bírói státus jelentősége. Jogtudományi Közlöny. 1946/23–24., 324-327. p.

Almási Tibor: Az 1328. évi országbíróváltás okleveles adatai. In: Koszta László (szerk.) Kelet és Nyugat között: Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 1995. p. 19–37.

Alsóbírósági judikatúra. Jogtudományi Közlöny, 1913/9. 78–79. p., 1913/10. 85–86. p., 1913/20. 226–227. p.

Antal Tamás: A bírák nyugdíjazása Magyarországon (1867–1945). Magyar Jog. 2003/12. 723–728. p.

Antal Tamás: A bírói hatalom gyakorlásának jogszabályi változásai a dualizmus korában (1890-1914). In: Homoki-Nagy Mária (szerk.) Konferencia a bírói hatalomról és az állampolgárságról: IV. Szegedi Jogtörténeti Napok. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2011. p. 9-21.

Antal Tamás: A bírói jogviszony reformja Magyarországon a dualizmus korában (1891). Acta Universitatis Szegediensis: Acta Juridica et Politica: Publicationes Doctorandorum Juridicorum. Tomus III. 2003. p. 5–32.

Antal Tamás: A debreceni ítélőtábla megszervezése (1890–1891). Belvedere Meridionale. 2003/2–3. p. 4–12.

Antal Tamás: A debreceni Királyi Ítélőtábla megszervezésének és Puky Gyula elnökségének története. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. 2003. 29. évf. p. 215-230.

Antal Tamás: A konzuli bíráskodás a dualizmus korában: Az 1891. évi XXXI. tc. létrejötte. Acta Universitatis Szegediensis: Acta Juridica et Politica: Publicationes Doctorandorum Juridicorum. Tomus IV. 2004. 4. évf. p. 5–52.

Antal Tamás: A közigazgatás és a bíráskodás újjászervezése Debrecenben 1867-ben. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. 2001. 28. évf. p. 93–119.

Antal Tamás: A községi bíráskodás és az 1911. évi Polgári perrendtartás. In: Homoki-Nagy Mária (szerk.): A polgári peres eljárás történeti fejlődése Magyarországon: V. Szegedi Jogtörténeti Napok. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. p. 9–19.

Antal Tamás: A magánjogi községi bíráskodás Magyarországon, különös tekintettel Hódmezővásárhelyre 1877-1944. In: Kovács István–Presztóczki Zoltán (szerk.) A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság évkönyve, 2011. Hódmezővásárhely, Innovariant Nyomdaipari Kft, 2012. p. 25–40.

Antal Tamás: A munkaügyi bíráskodás történetének kezdetei Szegeden (1918-1920). In: Homoki-Nagy Mária, Hajdú József (szerk.): Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. p. 13–19.

Antal Tamás: A nagyváradi ítélőtábla felállítása (1890–1891). In: Mezey Barna, S (szerk.): Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Budapest, Gondolat Kiadó, 2006. p. 12–31.

Antal Tamás: A Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1890 és 1914 között. Budapest–Szeged, Országos Bírósági Hivatal, 2014. 167 p.

Antal Tamás: A Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1914 és 1921 között. Szeged–Budapest, Szegedi Ítélőtábla, 2015. 187 p.

Antal Tamás: A választási bíráskodás dualizmuskori intézménytörténetéhez. Szilágyi Dezső első bifurkációs javaslata (1891). In: Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária (szerk.): Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2010. p. 9–29.

Antal Tamás: Adalék a vegyes bíróságok történetéhez: A debreceni vegyes bíróság (1869–1871). Debreceni Szemle 2003/4. p. 547–570.

Antal Tamás: Az esküdtszékek reorganizációja (1896–1900), különös tekintettel Debrecenre. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. 2005. 30. évf. p. 195–215.

Antal Tamás: Az ítélőtáblák decentralizációja (1890–1891). Bírák Lapja. 2003/2. p. 74–82.

Antal Tamás: Az ítélőtáblák újjászervezése (1890). Jogtudományi Közlöny. 2003/10. p. 432–439.

Antal Tamás: Egy szirom a közszabadság virágából: Az esküdtszék újjászervezése Szegeden (1899–1900). Szeged: A Város Folyóirata. 2004/11. p. 6–9.

Antal Tamás: Egyiknek sikerült, másiknak nem: A királyi ítélőtáblák újjászervezéséről (1890–1891). Szeged: A Város Folyóirata. 2003/1. p. 10–12.

Antal Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900). Ítélőtáblák, bírói jogviszony, esküdtszék. Szeged, Csongrád Megyei Levéltár, 2006. 351. p

Antal, Tamás: Specialities of the consular jurisdiction in the former Austro-Hungarian Monarchy In: Elemér Balogh, Márton Sulyok (szerk.) Fundamental rights in Austria and Hungary: Research seminar Vienna. Szeged, Iurisperitus Bt., 2015. p. 13–19.

Az 1882. évi magyar jogászgyűlés IV. szakosztályának okt. 3-iülésén előterjesztett szöveg, átdolgozva azonban az arra érkező bírálatok fényében. Lánczy Gyula: A közigazgatási bíráskodás szervezéséről Magyarországon. Igazságügy XIX. köt. Budapest, 1883. 27-49. o.

Az 1892- 96-i Országgyűlés Képviselőházának Naplója XXXIII. kötet. 64. és 136. l., az 1892-96-os Országgyűlés Főrendiházának Naplója VI. köt. 115-116. l.

Az 1892-96-os Országgyűlés Képviselőházának Irományai XIV. k. 510. sz., XV. k. 226. sz., XXIII. köt. 734. szám., XXXIV. köt. 1178. sz.,

 

Á

 

 

B

 

B. Halász Éva: Szlavón hercegi és báni ítélőmesterek a XIV. században. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, Tomus CXXX. 2009. p. 69–83.

B. Wlassics Gyula beszéde a közigazgatási bíróság évnyitó ülésén. Wekerle Sándor emlékezete és a huszonötéves közigazgatási bíróság. Wlassics Gyula, B., Gneist Heinrich Rudolf Hermann Friedrich von. Magyar jogi szemle, 1922. 3. évf. 2. sz. 70–76. o.

B. Wlassics Gyula: B. Wlassics Gyula évnyitó beszéde a közigazgatási bíróság január hó 8-án tartott teljes ülésén. Magyar jogi szemle. 1924. 5. évf. 1. sz. 20–24. o.;

Babják Ildikó: A bíró mint referens, a referens mint bíró. Gondolatok a bírói függetlenségről az 1869. évi IV. tc. kapcsán. In: Homoki Nagy Mária (szerk.): Konferencia a bírói hatalomról és az állampolgárságról. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, 2011. p. 23–27.

Bagi Dénes, Zétényi János: A bírói szignalizáció. Magyar Jog, 1956. p. 226-228.

Bagi Dénes: A bírósági ügyhátralék és a másodfokú bíróságok. Magyar Jog, 1955/4. p. 105-107.

Bagi László: A közigazgatási biróságok szervezése. [Válasz Kmety Károly azonos című hozzászólására.], Jogtudományi Közlöny, 1893. 28. évf. 14. sz. 106¬108. o.

Bagi László: A közigazgatási biróságok szervezése. Jogtudományi Közlöny. 1893. 28. évf. 8. sz. 59. o.

Balogh Arnold: Törvény és bíró. Jogtudományi Közlöny, 1905/47. p. 383–384.

Balogh Elemér Az úriszéki bíráskodás megítélése a reformkori büntetőtörvény-tervezetekben In: Mezey Barna, Révész T Mihály (szerk.) Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Budapest, Gondolat Kiadó, 2006. p. 48–54.

Balogh Judit: Mozaikok a Berettyóújfalui Királyi Járásbíróság történetéből (1872-1949). In: Megyeri-Pálffi Zoltán (szerk.): A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Debrecen, Debreceni Törvényszék, 2017. p. 45–55.

Balogh Judit: Város és bíráskodás. In: Szilágyiné dr Karsai Andrea (szerk.): Legyen ez az épület mindenkor az igazság temploma. Debrecen, Debreceni Ítélőtábla, 2016. p. 9–20.

Barabás Gábor: A pápai kiküldött bíráskodás Magyarországon a kezdetektől a 13. század közepéig. Történelmi Szemle, 2013/2. p. 175–200.

Barabás Gábor: A pápai kiküldött bíróság és a szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében: A kezdetektől a 13. század közepéig. In: Karlinszky Balázs (szerk.): Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. Veszprém, Veszprémi Főegyházmegye, 2015. 9–26. p.

Barabás Gábor: Enoch domonkos szerzetes és Cognoscens esztergomi olvasókanonok bírói működése az 1230-as években: Adalékok a pápai kiküldött bíróság magyarországi történetéhez. In: Bagi Dániel, Fedeles Tamás, Kiss Gergely (szerk.) "Köztes-Európa" vonzásában: Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Pécs, Kronosz Kiadó, 2012. p. 59–70.

Baraczka István: Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után 1686-1708. Függelék: Pest jogkönyvtervezete (1697). Közreadja: Tóth András. (Budapest várostörténeti monográfiái XXIII.) Budapest, 1962. Levéltári Közlemények, 1963/2. p. 298–299.

Barczaka János: Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után 1686-1708.  Levéltári Közlemények, 1963/2. p. 298–299.

Báró Wlassics Gyula a közigazgatási bíráskodásról. Az adó. 1932. 20. évf. 1–2.sz. 1. o.;

Barta Gábor, Hegyi Klára: Beszámolók Nagy István és Varga Endre kandidátusi disszertációinak vitáiról: Nagy István: A magyar kamara pénzügyigazgatása és államgazdasági tevékenysége, 1686-1785: Varga Endre: A feudáliskori Magyarország legfelső bírósága, a királyi curia, fennállásának utolsó szakaszában, 1780-1848/49. Századok, 1969/5–6. p. 1331–1338.

Bató Szilvia: A Helytartótanács bírósági igazgatási tevékenysége a 18-19. század fordulóján. Forum: Acta Juridica Et Politica, 2011/1. p. 55–88.

Bató Szilvia: Adalékok a bírósági igazgatás 1848 előtti történetéhez. Jogtörténeti Szemle, 2011/2. p. 9–18.

Baumgarten Nándor: Közigazgatási biráskodás vasuti ügyekben. [Részlet dr. Baumgarten Nándor jogászegyleti előadásából] Jogtudományi közlöny, 1901. 36. évf. 7. sz. 53–54. o.

Baumgarten Nándor: Közigazgatási biráskodás vasuti ügyekben. Felolvastatott a Magyar Jogászegylet 1901. évi február hó 9-én tartott teljes-ülésén. Magyar Jogászegyleti Értekezések. 1901. 21. évf. 184. sz. 1–56. o.

Baumgarten Nándor: Közigazgatási bíráskodás vasúti ügyekben. In: Dr. Baumgarten Nándor összegyűjtött tanulmányai. 1936. 2. köt. 3–58. o.

Baumgarten Nándor: Közigazgatási bíráskodás vasuti ügyekben. Ügyvédek lapja. 1901. 18. évf. 7. sz. 4–5. o.

Beck Salamon: A bírósági szignalizáció új formája. Magyar Jog, 1961/10. p. 472–474.

Beck Salamon: A felsőbíróságok megszüntetése és a Pp. szerkezete. Jogtudományi Közlöny, 1951/2–3. p. 96–99.

Beér János: A bíróságok és a tanácsok között kialakuló kapcsolatok. Magyar Jog, 1960/1. 4–8. p.

Béli Gábor: A nádor bírói hatalma a XIII. század derekáig. In: Homoki-Nagy Mária (szerk.): Konferencia a bírói hatalomról és az állampolgárságról: IV. Szegedi Jogtörténeti Napok. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2011. p. 53–65.

Béli Gábor: A nemesek négy bírója: A szolgabírók működésének első korszaka 1268-1351. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2008. 207 p.

Béli Gábor: Bírói közgyűlések Magyarországon 1273 és 1301 között. In: Mezey Barna, Révész T Mihály (szerk.): Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Budapest, Gondolat Kiadó, 2006. p. 97–119.

Béli Gábor: Egy különös törvényszék, a generale judicium működése 1264 és 1266 között. Jogtörténeti Szemle, 2013/1. p. 1–9.

Béli Gábor: Előszó a második kiadáshoz. In: Bónis György, Degré Alajos, Varga Endre Molnár András (szerk.): A magyar bírósági szervezet és perjog története. Zalaegerszeg, Magyar Jogász Egylet, 1996. p. 9–10.

Bellér Judit, Klima Gyula: A birói lelkiismeret dilemmái a késő középkori jogtudományban. Jogtörténeti Szemle, 1987/2. p. 3–13.

Bencze János: Kényszerített bíró urak: a Pécsi Királyi Törvényszék és a Pécsi Megyei Bíróság történetéből, 1915-1960. Pécs, Pro Pannonia, 2010. 259. p.

Bencze János: Tekintetes bíró urak: a Pécsi Királyi Törvényszék történetéből, 1872-1914. Pécs, Pro Pannonia, 2007. 223 p.

Benedek Jenő: Névai László: Magyar törvénykezési szervezeti jog. Magyar Jog, 1961. p. 516–518.

Benkó Albert: A m. kir. közigazgatási bíróság hatáskörének kiterjesztéséről. 1907. évi LX. t.-cz. Budapest, Athenaeum, 1913. 125 o.;

Benkő Gyula: A Magyar Népköztársaság Legfelső Bíróságának irányító szerepe. Jogtudományi Közlöny, 1956/2. p. 65–75.

Bense István: Az [legfelsőbb bírósági] Elvi Tanács működéséről. Jogtudományi Közlöny, 1951/8. p. 485–487.

Bényey Zoltán: Büntető perrendtartásunk novellája és az igazságügyi szervezet. Jogtudományi Közlöny, 1954./7–8. p. 275–282.

Beregszászi Balázs: 85 éves a Járásbíróság épülete. Múltunk, 2014/21. p. 14.

Béres Sándor: A közlekedési bíróságok szervezete és hatásköre. Magyar Jog, 1954/1. p. 17–19. p.

Bernáth Zoltán: A bírói emelvényen. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1973. 364 p. Schelnitz György: Bernáth Zoltán: A bírói emelvényen. Jogtudományi Közlöny, 1973/7–8. p. 433–435.

Berndt Kornél: A polgári biró és az élettapasztalat. Jogpolitika, 1987/3. p. 17.

Bertényi Iván: A nádori és az országbírói ítélőmester bírósági működése a XIV. században. Levéltári Közlemények, 1964/2. p. 187–203.

Bertényi Iván: Az országbírói intézmény pecséthasználata a XIV. században. Levéltári Közlemények, 1972/1. p. 113–143.

Bertényi Iván: Az országbírói intézmény története a XIV. században (kandidátus). Századok, 1972/4–5. p. 1276–1277.

Bertényi Iván: Az országbírói intézmény története a XV. században. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976. 270 p.

Bertényi Iván: Az országbírói intézmény története az 1380-as években. Századok, 1973/2. p. 391–405.

Bertényi Iván: Die städtischen Bürger und das Gericht der königlichen Anwesenheit im 14. Jahrhudert. Zur Geschichte des Instituts des Landesrichters. (Iudex Curiae.). Annales Universitatis Scientarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Secio historica. Tomus 11. Red. Balogh Sándor. chefred. Balázs Éva, H. Budapest, Áll. ny. 1970. p. 3-31.

Bertényi Iván: Szepesi Jakab országbíró. A magyar királyi kúriai bíráskodás történetéhez a XIV. században. Bölcsészdoktori értekezés. Budapest, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 1970. 162. p.

Bertényi Iván: Városi polgárok az országbíró ítélőszéke előtt a 14. században. In: Csizmadia Andor (szerk.): Jogtörténeti Tanulmányok III. 1974. p. 123–137.

Bertényi Iván: Zur Gerichtstätigkeit des Palatins und des Landesrichters (judex curiae regiae) in Ungarn im XIV. Jahrhundert. Annales Universitatis Schientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio historica. Tomus III. Budapest, Állami Nyomda, 1965. p. 29–42.

Bezerédj István: Az alsófoku közigazgatási biróság kérdéséhez. Magyar közigazgatás, 1929. 47. évf. 17. sz. 1–3. o.

Biczó Zoltán: A Győri Ítélőtábla története. Győr, Győri Ítélőtábla, 2006.179. p.

Bihari Ottó: A Legfelső Bíróság alkotmányos helyzete Magyarországon. Jogtudományi Közlöny, 1967/3–4. p. 186–191.

Bíráskodás az elsőfokú közigazgatási határozatokkal szemben. Miskolci Jogászélet. 1935. XI. évf. 4. szám. 73-80. o.;

Bírói függetlenség és nyugdíjnovella. Jogtudományi Közlöny, 1933/41. p. 233–234.

Bírói jogvédelem a közigazgatásban. Magyar jogi szemle, 1940. 21. évf. 9. sz. 197–198. o.

Blazovich LászlóA bíró jogállása a Budai jogkönyvben. Demográfia, jog és történelem: (válogatott tanulmányok). Szeged, Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, 2013 p. 89–99.

Bódiné Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei I., Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. 234 p.

Bódiné Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei II.: Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015. 203 p.

Bódiné Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei III. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015. 255 p.

Bódiné Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei: IV. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. 152 p.

Bódiné Beliznai Kinga, Zinner Tibor: Akiknek nevét emléktábla őrzi. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. 275 p.

Bódiné Beliznai Kinga: "Római fő Justitia székében", Székhelyi (ifj.) Majláth György pályája (1818-1883). In: Bódiné Beliznai Kinga (szerk.) A Kúria és elnökei I., Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. p. 33–64.

Bódiné Beliznai Kinga: "Római fő Justitia székében": Székhelyi (ifj.) Majláth György pályája Kúriai Döntések: Bírósági Határozatok: A Kúria Lapja, 2013/különszám. p. 129–142.

Bódiné Beliznai Kinga: 120 éves az Igazságügyi Palota. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. 120 p.

Bódiné Beliznai Kinga: 150 éve született Juhász Andor. In: Bódiné Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei II. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015. p. 9–56.

Bódiné Beliznai Kinga: 190 éve született Csemegi Károly. Kúriai Döntések: Bírósági Határozatok: A Kúria Lapja, 2016/5. p. 566–571.

Bódiné Beliznai Kinga: A bírói függetlenség a Hármaskönyvben. Jogtörténeti Szemle, 2014/4. p. 19–23.

Bódiné Beliznai Kinga: A királyi Curia 1861-1911: Mérföldkövek. Bírósági Határozatok, 2012/4. p. 311–320.

Bódiné Beliznai Kinga: Az Igazságügyi Palota megnyitása 1896-ban. Bírósági Határozatok, 2013/5. p. 517–524.

Bódiné Beliznai Kinga: Az Igazságügyi Palotától a Néprajzi Múzeumig. Jogtörténeti Szemle, 2013/3–4. p. 71–82.

Bódiné Beliznai Kinga: Günther Antal, a "szürke ember"? (1847-1920). In: Bódiné Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei III. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015. p. 46–143.

Bódiné Beliznai Kinga: Hivatali öltözékek az igazságszolgáltatásban: a kezdetek. Bírósági Határozatok, 2012/10 p. 879–884.

Bódiné Beliznai Kinga: Horváth Boldizsár és a bírákra vonatkozó jogalkotás. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1999/1. p. 29–33.

Bódiné Beliznai Kinga: Könyvekről: Jogszolgáltatás Debrecenben. Jogtörténeti Szemle, 2015/2. p. 52–54.

Bódiné Beliznai Kinga: Modern fej és hihetetlenül nagy, korszerű tudás: Oberschall Adolf életútja (1839-1908). In: Bódiné Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei III.: Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015. p. 11–45.

Bódiné Beliznai Kinga: Osvald István, a Kúria "derűs" elnöke (1867-1944). In: Bódiné Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei IV. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. p. 52–87.

Bódiné Beliznai Kinga: Perczel Béla (1819-1888). In: Bódiné Beliznai Kinga (szerk.) A Kúria és elnökei I. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. p. 65–82.

Bódiné Beliznai Kinga: Szabó Miklós (1821-1907). In: Bódiné Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei I., Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. p. 83–98.

Bódiné Beliznai Kinga: Talár vagy díszmagyar? Adalékok a bírói uniformis történetéhez. In: Nagy Janka Teodóra (szerk.): Szokásjog és jogszokás. Szekszárd, PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2016. p. 75–92.

Bódiné Beliznai Kinga: Tőry Gusztáv - Kodifikátor és kúriai elnök (1857-1925). In: Bódiné Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei IV. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. p. 11–51.

Boér Elek: Közigazgatási bíráskodás. Budapest, Grill, 1907. X, 303 p.

Boér Elek: Törvényhatósági önkormányzatunk és közigazgatási bíróságunk hatáskörének kiterjesztése. Magyar Jogászegyleti Értekezések, 1908. 36. évf. 282. sz. 1–46. o.

Bogdándi Zsolt: A fejedelemség kori törvénykezési szakaszokról (1556-1600). Erdélyi Múzeum, 2015/1. p. 64–83.

Bogdándi Zsolt: Az Erdélyi Fejedelemség személyes jelenléti bírósága és a táblai elnökök a 16. század második felében. Erdélyi Múzeum, 2016/1. p. 47–55.

Bogdándi Zsolt: Az erdélyi ítélőmesterek hiteleshelyi jellegű tevékenysége a 16. század végén. In: Dáné Veronka, Oborni Teréz, Sipos Gábor (szerk.) "...éltünk mi sokáig 'két hazában'...": Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. p. 135–146.

Bogdándi Zsolt: Az erdélyi ítélőmesterek társadalmi helyzetéről. In: Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint (szerk.): Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2014. p. 281–292.

Bogdándi Zsolt: Az erdélyi központi bíráskodás kialakulása és főbb jellegzetességei (1541-1571). In: Máthé Gábor (szerk.): A magyar jog fejlődésének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. p. 117–139.

Bogdándi Zsolt: Az erdélyi táblai perfolyamról és az ítélőmesterek tevékenységéről a 16. század második felében. In: Dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor (szerk.) Testimonio litterarum: Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016. p. 39–47.

Bogdándi Zsolt: Fráter György bírói működésének emlékei Bácsi János formuláskönyvében. Történelmi Szemle, 2014/4. p. 621–638.

Bogdándi Zsolt: Wesselényi Miklós. Egy ítélőmester életútja a 16. század végi Erdélyben. In: Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila (szerk.): Certamen I.: Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013. p. 236–250.

Bónis György: A bírósági szervezet megújítása III. Károly korában (Systematica Comissio). Értekezések Eckhart Ferenc Jogtörténeti Szemináriumából. 5. sz.) Budapest, 1935. 173 p.

Bónis György: A jogszolgáltatás budapesti területi szervei (Kapitalista és szocialista korszak) Budapest, Művelődési Minisztérium–Levéltári Osztály Levéltárak Országos Központja, 1966. 275 p.

Bónis György: A kúriai irodák munkája a XIV. és XV. században. Levéltári Közlemények, 1963/2. p. 197–246.

Bónis György: A személynök és bírótársai a Jagellók korában. Századok, 1969/1. p. 5–29.

Bónis György: Adatok a Budapesti Forradalmi Törvényszék történetéhez. Levéltári Közlemények, 1959. p. 293–312. p.

Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után 1686-1708, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962. 374 p.

Bónis György: Egyházjog és egyházi bíráskodás az Árpád-kori Magyarországon. Vigília 36. 1971/8. p. 520–526.

Bónis György: Glossza a jogszolgáltatás budapesti területi szerveinek leltárához. Levéltári Szemle, 1967/2. p. 461–464.

Bónis György: Szentszéki regeszták: iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon (a szerző hátrahagyott kéziratát gondozta és szerk.: Balogh Elemér) Szeged, JATE Jogi Kara, 1997. 663 p.

Bónis György: Veres Miklós: A tárnoki hatóság és a tárnoki szék 1526-1849. Levéltári Közlemények, 1969/2. p. 363–364.

Bónis György–Degré Alajos–Varga Endre: A magyar bírósági szervezet és perjog története. A kiegészítő jegyzeteket írta: Béli Gábor. Zalaegerszeg, Zala Megyei Bíróság és a Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete, 1996. 300 p.

Borsa Iván: Varga Endre-Veres Miklós: Bírósági levéltárak 1526-1869. Budapest, 1989. Levéltári Közlemények, 1990/1-2. p.173–174.

Borsos András: Porlepte periratok: Tanulmányok a zalai igazságszolgáltatás történetéből. Zalaegerszeg: [s.n.], 1998. 81 p.

Borsos Endre: Bíráskodás képviselőválasztási ügyekben. (Előszót írta Csorba János) Budapest, Hernádi könyvkiadó, 1945. 49 o.

Borsos Endrének, a Közigazgatási Bíróság tanácselnökének és jelenlegi vezetőjének az 1945. évi június hó 5. napján tartott teljes ülésen elmondott beszéde a jogfolytonosság megszakadásáról és az alkotmányos élet helyreállításáról. Budapest, Fővárosi Ny., 1945. 14 p.;

Both Ödön: Küzdelem az esküdtbíráskodás bevezetéséért Magyarországon a reformkorban és az 1848. április 29-i esküdtszéki rendelet. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, Szeged. Tomus VII/1. 60 p.

Böszörményi Imre: Bírák és ügyészek feladatai [Hévizi jogászgyűlés előadás] Jogtudományi Közlöny, 1948/19–20. p. 368–370.

Bugár-Mészáros Károly: A Kúria épülete. Budapest, Országos Bírósági Hivatal, 2013. 47 p.

 

C

 

C. Tóth Norbert: Dorogházi László ítélőmester pályaképe. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, 138. 2015. p. 95–108.

C. Tóth Norbert: Rozgonyi Simon országbírósága (1409–1414). In: Almási Tibor, Révész Éva, Szabados György (szerk.): "Fons, skepsis, lex": Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2010. p. 49–75.

C. Tóth Norbert: Vingárti Geréb Péter országbíró ítéletlevele 1498-ból. Levéltári Közlemények, 2002/1–2. p. 131–175.

Concha Győző: A közigazgatási bíráskodás az alkotmányosság és az egyéni joghoz való viszonyában. Budapest, Athenaeum, 1877. 123 o.

Concha Győző: A közigazgatási biráskodás. Irta Gruber Lajos. A budapesti kir. tudományegyetem által jutalmazott pályamunka. Külön lenyomat a Magyar Themis-ből. Budapest, 1877. 495. Magyar igazságügy, 1878/4. sz. p. 347–352.;

Concha Győző: A közigazgatási bíráskodás. Magyar Igazságügy, 1881/5. p. 359–392.; 1881/6. p. 465–491.

Concha Győző: A közigazgatási bíróságról szóló törvényjavaslat. Jogtudományi Közlöny 1893. 50., 393–399. o. folytatás: 51, 52. sz.

Concha Győző: Igazságszolgáltatásunk és közigazgatásunk reformja az államhatalmak megosztása szempontjából. Budapest, 1880. Magyar igazságügy, 1880. 14. évf. 6. sz. p. 555–561.

Concha Győző: Igazságszolgáltatásunk és közigazgatásunk reformja az államhatalmak megosztása szempontjából. Hatvan év tudományos mozgalmai között. Concha Győző összegyűjtött értekezései és bírálatai. 1. köt. 1928. 228–258. o.

Concha Győző–Reichard Zsigmond: A közigazgatási bíróság törvényjavaslatáról. Budapest, Magyar Jogászegylet, 1894. 23. p.

Concha Győző–Reichard Zsigmond: A közigazgatási bíróság törvényjavaslatáról. 1894. január 8. Budapest, Magyar Jogászegyleti Értekezések, X. kötet, 5. füzet, Budapest, Franklin-társulat, 1894. 23. p.

Czakó Károly: A bírósági szervezet alakulása 1526-ig. Budaörsi füzetek, 1973. p. 81–119.

Czeglédi Noémi: Úriszéki bíráskodás a Grassalkovichok gödöllői uradalmában 1815-1848. Disszertáció/PhD, Fokozatszerzés éve: 2009.

Czizmadia Andor: A magyar bírósági szervezet és perjog története. Írták Bónis György, Degré Alajos, Varga Endre. Budapest, 1961. (Levéltári szakmai továbbképzés. Felsőfok, 13.). Századok, 1964. p. 568–570.

 

Cs

 

Csaba Károly: Névai László: Magyar törvénykezési szervezeti jog. Állam és Igazgatás, 1961/12. p. 947–951.

Csapó Csaba: A szegedi betyárperekben ítélkező delegált bíróságok működéséről. Jogtörténeti Szemle, 2003/4. p. 1–10.

Császár Ferencz: A magyarországi birósági szerkezetet, – perlekedési rendet, – telek- és betáblázási könyveket, – fenyítőbirósági eljárást, – csődbirósági illetőséget és váltótörvénykezési megyei és városi eljárást ideiglenesen szabályozó rendeletek magyarázata. Pest, Emich Gusztáv bizom.,1850. 164 p.; 2. kiadás, Pest, Emich Gusztáv bizom., 1850. 160 p.

Csatáry György: Az Ungvári Úrbéri Bíróság településenkénti iratanyaga 1772-1918/44. Ungvár, PoliPrint Kft., 2012. 184 p.

Cserba Lajos: Hol kezdjük? [Hozzászólás Petrik Ferenc: A birósági szervezet reformjának egy koncepciója c. cikkéhez.] Jogpolitika, 1988/4. p. 4–6

Cserey Emil: Bírói hivatás és alkalmasság. Valóság, 1987/1. p. 43–48.

Csernok Gyula: A bíró személyisége. Jogpolitika, 1986/1. p. 3–4.

Csernok Gyula: A birói autonómia anatómiája. Jogpolitika, 1988/5. p. 3.

Csernok Gyula: A bírói élettapasztalat. Jogpolitika, 1986/4. p. 3.

Csernok Gyula: A bírói hivatástudat. Magyar Jog, 1985/7. p. 604–612.

Csernok Gyula: A bírói magatartás és a hivatástudat. Jogász szövetségi értekezések. 1. kötet, 1986. p.1-36.

Csernok Gyula: A kiegyensúlyozott bírósági vezetés. Jogpolitika, 1985/2. p. 3.

Csernok Gyula: Igazságügyi reformok és a bírói alkalmasság. Magyar Jog, 1988/11. p. 925–941.

Csiki Ottó: A bíró munkája és a specializálódás. Magyar Jog, 1966. 12. évf. p. 229–233.

Csiki Ottó: A bírósági ügyvitel kézikönyve. Igazságügyiminisztérium Oktatási Osztálya, Budapest, 1964. 217 p.

Csiky Ottó: A Tanácsköztársaság bírósági szervezetének néhány jogpolitikai vonása. In: A Magyar Tanácsköztársaság államáról és jogáról. 1971. p.18–26.

Csiky Ottó: Jegyzetek a bíróról és munkájáról. Valóság, 1968/11. p. 72–80.

Csillag Gyula: A közigazgatási bíróságok hatásköre. Magyar Jogászegyleti Értekezések VII. kötet, 7. füzet, Budapest, Franklin-társulat, 1891. 7 o.

Csizmadia Andor: A magyar bírósági szervezet és perjog története. Írták Bónis György, Degré Alajos, Varga Endre. Budapest, 1961. Századok, 1964/3. p. 568–570.

Csizmadia Andor: Az esküdtbíróság Magyarországon a dualizmus korában. In: Jogtörténeti tanulmányok I. Budapest, Közgazd. és Jogi Kvk. 1966. p. 131–148.

Csizmadia Andor: Kiegészítő megjegyzések a Legfelsőbb Bíróság elvi irányító funkciójáról. Jogtudományi Közlöny, 1967/3–4. p. 192–194.

Csorba János: A Közigazgatási Bíróság mint alkotmányvédő bíróság. Elnöki székfoglaló 1945 jún. 18-án a Közigazgatási Bíróságnak a képviselőházban tartott teljes ülésén. Budapest, Officina, 1945. 14 o.

Csorba János: A Közigazgatási Bíróság mint alkotmányvédő bíróság: a Közigazgatási Bíróság elnökének elnöki székfoglalója. Budapest, Officina, 1945. 14 p.

Csorba János: Mit dolgozik a közigazgatási bíróság. Budapest, Máté Ny., 1948. 14 p.

Csorba Zsolt Ödön, Némedi István (szerk.): Jegyzőkönyvön kívül. Tatabánya, Tatabányai Törvényszék, 2015. 190 p.

Csukovits Enikő: Sedriahelyek- megyeszékhelyek a középkorban. Történelmi Szemle, 1997/3. p. 363–386.

 

D

 

D. Gy.: A pristáldokról. Századok, 1897/5. p. 463–464.

Dáné Veronka: Az Őnagysága széki így deliberála: Torda vármegye fejedelemségkori bírósági gyakorlata. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2006. 212 p.

Degré Alajos: Adatok a magyar bírói függetlenség múltjához. In: Jogi értekezések Degré Miklós 70. életéve betöltésének megünneplése alkalmából. Szeged, Városi ny., 1937. p. 79–95.

Degré Alajos: Bónis György: A bírósági szervezet megújítása III. Károly korában (Systematica Commissio). Budapest, 1935. Századok, 1936/4-6, p. 228–230.

Degré Alajos: Varga Endre: A királyi curia. 1780–1850. Levéltári Szemle, 1975/1. p. 251–255.

Degré Miklós: Visszapillantás ötven esztendő bírósági szervezeti változásaira. In. Emlékkönyv Kolosváry Bálint jogtanári működésének negyvenedik évfordulójára. Budapest, Grill, 1939. p. 110–115.

Dell’Adami Rezső: Igazságszolgáltatásunk és közigazgatásunk reformja az államhatalmak megosztása szempontjából. Magyar Themis, 1880/23. p. 182–185.

Dell’Adami Rezső: Igazságszolgáltatásunk és közigazgatásunk reformja az államhatalmak megosztása szempontjából. Magyar Jogászegyleti Értekezések. 1880. 1. sz. 1–32. o.

Dell’Adami Rezső: Igazságszolgáltatásunk és közigazgatásunk reformja az államhatalmak megosztása szempontjából. Magyar Themis, 1880. 10. évf. 23. sz. 182¬185. o.

Dell’Adami Rezső: Indokolás a pénzügyi birósági törvényjavaslathoz. Jogtudományi Közlöny, 1881/7. p. 57–58.

Dell'Adami Rezső: Igazságszolgáltatásunk és közigazgatásunk reformja az államhatalom megosztása szempontjából. Magyar Jogászegyleti Értekezések I. (Felolvastatott az 1880. május 9-én tartott rendes ülésen) Budapest, 1880. 1–32 p.

Dercsényi Balázs (szerk.): Bírósági épületek Magyarországon. Budapest, HG és Társa Kiadó Kft, 220 p.

Dezső: Az Országos Bírói Értekezlet emlékünnepe. (Apponyi György felidézése). Jogtudományi Közlöny, 1911/4. p. 33–35.

Diczig Alajos: Az alsófokú közigazgatási bíráskodás kérdése. Kecskemét, Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Ny., 1936. 20 o.;

Domaniczky Endre: Béli Gábor: A nemesek négy bírója. A szolgabírók működésének első korszaka 1268–1351. Századok, 2010/6. p. 1545.

Dombi Gábor: Elvarrt szálak – Kerületi Bíróság és Ügyészség, Újpest. In: Alaprajz. 2012/2. p. 56–65.

Draskóczy István Kállay István: Az úriszéki bíráskodás a XVIII-XIX. században. Bp., 1985. Levéltári Szemle 1988/1. p. 81–83.

Duxné Nagy Katalin: Bírósági indexek. Magyar Jog, IX-1962. p. 470–472.

 

E

 

Eckhart Ferenc: A földesúri büntetőbíráskodás a XVI–XVII. században. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1954. 224 p.

Egresy Árpád: A közigazgatási bíróság új alkotmányjogi ügyköre. Az országgyűlési képviselőválasztások felett való bíráskodás. Magyar közigazgatás, 1927. 45. évf. 14. sz. 2–3. o.;

Egresy Árpád: Pár szó a Három évnyitó beszéd cimű közleményhez. Magyar Közigazgatás, 1931. 49. évf. 5. sz. 2–3. o.;

Egyed István: Az alsófokú közigazgatási bíráskodás. Budapest, Szfv. Háziny., 1916. 36, [2] o.

Egyed István: Az alsófokú közigazgatási bíráskodás. Városi szemle, 1916. 9. évf. 5–6. sz. 188–221. o.

Eörsi Gyula: Legal system and administration of justice in Hungary. Hungarian Association for the United Nations. Budapest, State Printing House, 1958. 56 p.

Eöttevényi Olivér: Emlékbeszéd Nagy Ernő felett. Budapest, May ny., 1925, 15 p.

Eötvös Oszkár: Vita a bíróság szignalizációs tevékenységéről a polgári ügyekben. [Zalka Károly és Schelnitz György előadása és azok vitája. Magyar Jog, 1965/12. p. 571–573.

Erdély nagyfejedelemség helyközségeinek végleges birósági fölosztása. Magyar és német megnevezéseik szerint az 1854. évi Bir. kor. LI. darabjában foglalt hivatalos adatok alapján betüsorrendben összeállitva törvényszéki hivatalnokok, ügyvédek és perlekedő felek számára. Szerkeszté egy cs. kir. törvényszéki tanácsos. Függelék Magyarországi bírósági fölosztásához. Pest, Lauffer és Stolp. 1859. 69 p.

Erdő Péter: Az esztergomi vikáriusi bíróság legrégebbi protocolluma. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 1995/1–2. p. 63–72.

Erdő Péter: Középkori egyházi bíróságok Lengyelországban és Magyarországon Jogtudományi Közlöny, 1993/4. p. 133–142.

 

É

 

Érdujhelyi Menyhért: A pristáldokról. Századok, 1897/3. p. 266–272.

Évnyitó elmélkedések a közigazgatási bíróságról. Adó- és illetékügyi szemle, 1916. 5. évf. 1. sz. 51–56. o.;

 

F

 

F. B.: A birói szervezet kérdéséhez. Jogtudományi Közlöny, 1890/40. p. 313–314.

Fábián István: Forradalmi törvényszékek Pest megyében a Magyar Tanácsköztársaság idején. Levéltári Közlemények, 1969/1. p. 73–104.

Fábián István: Pest megye forradalmi törvényszékei 1919-en. Budapesti joghallgatók dolgozatai, I. kötet, 1970. p. 345–403.

Falcsik Dezső: Közigazgatási bíráskodás. A magyar kir. közigazgatási biróságról szóló 1896. évi XXVI. törvényczikk magyarázata. Eger, Érseki Lyceum Kvny., 1897. 203 o.

Farczády Elek: Az erdélyi vajdák igazságszolgáltatási hatásköre és működése az első erdélyi únió, 1437 előtt. Budapest, 1912. Századok, 1913/1. 62–63.

Farkas Károly: Az igazságügyi szervezet átalakítása. Állam és Közigazgatás,1950/12. p. 820–824.

Farkas Lajos_ A törvényszéki elnökök. [Hozzászólás Pálffy Domokos azonos című cikkéhez. Jogtudományi Közlöny, 1890. évi 4. szám, 28-29. pp. és Wlassics Gyula: Jó elnökök című cikkéhez. Jogi Szemle, 1889. évi 13. szám, 385-389. pp.]

Felsőbírósági elnökök évnyitó beszédei. Magyar jogi szemle, 1933. 14. évf. 2. sz. 41–52. o.;

Felsőbirósági elnökök évnyitó beszédei. Magyar jogi szemle, 1935. 16. évf. 2. sz. 41–52. o.;

Felsőbírósági elnökök évnyitó beszédei. Magyar jogi szemle, 1936. 17. évf. 2. sz. 49–58. o.;

Felsőbírósági elnökök évnyitó beszédei. Magyar jogi szemle, 1937. 18. évf. 2. sz. 41–53. o.;

Felsőbírósági elnökök évnyitó beszédei. Magyar jogi szemle, 1942. 23. évf. 3. sz. 41¬67. o.

Felsőbíróságok elnökeinek évnyitó beszédei. Jogtudományi Közlöny, 1947/6. p. 90–92.

Felszeghy Béla: A közig. jogszolgáltatás reformja. Magyar Közigazgatás, 1930. 31., 35. sz.;

Felszeghy Béla: A közigazgatási jogszolgáltatás reformja. Az alsófoku közigazgatási bíráskodás és a tiszti ügyészi hatóság. Magyar közigazgatás, 1930. 48. évf. 31–32.sz. p.1–3., 35. sz. 1–2. o.

Fenesi Ferenc, Káldi István: A népbírósági rendelet és a népbíróság joggyakorlata. Budapest, Atheanum, 1945. 58 p.

Fenyves Béla: A bírói hatalom határainak kérdéséhez. Jogtudományi Közlöny 1927/2. p. 16–17.

Feri Sándor: Az elmélet tisztaságáért. [Hozzászólás Olti Vilmos 2337. sz. alatti és Szebenyi Endre 2339. sz. alatti cikkéhez.] Jogtudományi Közlöny, 1948. 3. évf. p. 379–381.

Feri Sándor: Az igazságügyi szervezet a Magyar Népköztársaságban. Jogtudományi Közlöny, 1951/1. p. 24–27.

Fiedler Ernő: A budapesti törvényszék bíróságainak elnökei. In: Szebeni László (szerk.): A Fővárosi Bíróság évkönyve 2008. Budapest, Fővárosi Bíróság, 2008. p. 18–19.

Finkey Ferenc: Bírói függetlenség, betű-zsarnokság. In: Polner Ödön-emlékkönyv. Szeged, 1935. p. 201–222.

Fogarasi János: Törvénykezési kalauz. A Magyarországban ideiglenesen felállított bíróságok, nemkülönben ügyvédek fontosb teendőiben utmutatásul. Pest, Ny. Trattner-Károlyi bet. 1850. 87 p.

Frank Károly: Az Alkotmánytörvény 41. §-ának [bíróságok választása] gyakorlati megvalósításáról. Jogtudományi Közlöny, 1949/23–24. p. 498–502.

Frankl Vilmos: A nádori és országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti kifejlődése. Budapest, Pfeifer Ferdinánd Nemzeti Könyvkereskedés, 1863. 173 p.

Friebeisz István: Magyarország legujabb felosztása betűrendben. Segédkönyv mindennemü hivatalok, ügyvédek és magánfelek használatára, melyből kiderül, minden magyarországi, szerb vojvodina és temesi bánsági község és puszta melyik járásbirósághoz, s ez ismét melyik országos- vagy megyetörvényszékhez tartozik. Pest, Müller Gyula. 1856. 352 p.

Fűrész Klára: A bírói függetlenség alkotmányos elve. [Kandidátusi kézirat] Budapest, 1984. 239 p.

Fűrész Klára: A bírói megbízás keletkezése és a bírói függetlenség. ÁI. 1984/11. p. 980–990.

Fűrész Klára: A bíróságok központi igazgatásának változatai a rendszerváltást követően. In: Cserny Ákos, Ács Nándor (szerk.) 2013 Ünnepi tanulmányok Rácz Attila 75. születésnapja tiszteletére. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013. p.183–199.

Fűrész Klára: Az igazságszolgáltatási szervezetrendszer átalakulása 1985/1990–2005. In: Jakab András, Takács Péter (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 - 2005: Jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Budapest, Gondolat Kiadó, 2007. p. 172–194.

Fűrész Klára: Új irányzatok a bírói függetlenség garanciarendszerének kiépítésében Magyarországon. Jogtudományi Közlöny, 1975/10. p. 572–579.

 

G

 

Gaálné Barcs Eszter: A Legfelsőbb Bíróság 1950 után. In: Bódiné Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei I. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. p. 222–231.

Gaálné Barcs Eszter: Igazságszolgáltatásból jogszolgáltatás: a bírósági szervezet átalakításának hatása Pest megyére 1945 után. Levéltári Szemle, 2012/3. p. 33–50.

Gaálné Barcs Eszter: Úriszéki bíráskodás Pest megyében a XVIII -XIX. században. In: Halász Csilla, Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából. Budapest, Pest Megyei Levéltár, 2006. p. 51–84.

Gábor Gyula: A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt. Budapest, Grill K., 1908. 242 p.

Gábor Gyula: A Pesti Kir. Ítélőtábla felállítása és szervezése. In: Kollár László: A magyar jogászegylet értekezései. Budapest, Franklin Társulat, 1925.

Galabár Tibor: A tanács és a bíróság kapcsolata. Állam és Igazgatás, 1963/11. p. 862–868.

Gálbory László: Hozzászólás az alsófoku közigazgatási biróság felállitása és megszervezése kérdéséhez. Magyar közigazgatás, 1929. 47. évf. 27. sz. 1–2. o.

Gallai Béla: A bírói hatalom határainak eltolódása. Jogtudományi Közlöny, 1926/24. p. 201–202.

Garadnai Zoltán: A konszolidáció embere, avagy az opportunizmus dicsérete? – Szakács (Sziebig) Ödön életútja (1912–1983). In: Bódiné Beliznai Kinga: A Kúria elnökei III. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015. p. 144–160.

Garadnai Zoltán: Szilbereky Jenő a Legfelsőbb Bíróság élén (1980–1990) – A Legfelsőbb Bíróság háttérszerepe a ’80-as évek második felében. In: Bódiné Beliznai Kinga: A Kúria elnökei IV. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015. p. 118–140.

Garamvölgyi Zoltán: Vita a törvénykezési szervezeti jogi munkaközösségében a Legfelsőbb Bíróság irányító szerepéről. Jogtudományi Közlöny, 1956/3. p. 174–178.

Gécs Béla: Csabai bírók – csabai históriák. 1717-1918. Békéscsaba, Typografika Kft., 2008. 208 p.

Gecsényi Lajos: A forradalmi törvényszékek irattárainak sorsa a Tanácsköztársaság megdöntése után. Levéltári Szemle, 1967/3. p. 743–748.

Gellén József: Vázlata az 1861. esztendőben visszaállított m. kir. ítélő tábla mint legfelsőbb úrbéri bíróság működésének, annak 1869-ik esztendőben történt feloszlatása idejéig, egy kir. ítélő táblai volt úrbéri előadó által. Pest, Athenaeum, 1871. 49 p.

Gellért György: A Kúriától a Legfelsőbb Bíróságig. 30 év a legfelsőbb bírósági szerv történetéből. Magyar Jog, 1975/5. p. 241–249., 1975/6. p.325–333.

Gellért György: Administration od justice in Hungary. The New Hungarian Quarterly, 1966/24. p.107–123.

Gellért György: Az igazságügyi szervezet fejlesztésének időszerű kérdései. Jogtudományi Közlöny, 1972/4. p.129–142.

Gellért György: Thirty years of the history of the Supreme Court of Hungary. In: Development of the political and legal system of the Hungarian Peoples’ Republic in the past 30 years.1975. p.55–74.

Gergely Ernő: A Magyar Tanácsköztársaság forradalmi törvényszékei. Belügyi Szemle, 1969/3. 34–43. p.

Gerics József: A királyi bírói jelenlét a XIII-XIV. század fordulóján. Jogtudományi Közlemények, 1962/12. p. 651–657.

Gerics József: A magyar királyi kúria 13-14. századi történetéhez. In: A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Budapest, ELTE BTK, 1999. p. 239–244.

Gerics József: A magyar királyi kúriai bíráskodás és központi igazgatás Anjou-kori történetéhez. In: Jogtörténeti tanulmányok. 1. 1966. p. 285–308.

Gerics József: Beiträge zur Geschichte der Gerichtsbarkeit im ungarischen königlichen Hof und der Zentralverwaltung im XIV. Jahrhundert. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio historica. Tomus 7. Budapest, Áll. ny. 1965. p. 3–28.

Gerics József–Ladányi Erzsébet: A Kálmán-kori szinodális bíráskodás valószínű mintája. In: Bánrévy Gábor, Jobbágyi Gábor, Varga Csaba (szerk.): In: Iustum, aequum, salutare. Emlékkönyv Zlinszky János tiszteletére. Budapest, PPKE, 1998. p. 112–115.

Gerle János (szerk.): 1888-1890. Budapesti Törvényszéki Palota és Fogház. In: Hauszmann Alajos. Budapest, Holnap Kiadó, 2002. p. 183–190.

Gneist, Rudolf: A jogi állam. (Takács Lajos ford.) Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1875. VI, 275 o.

Gönczi Katalin: A városbíró alakja a Budai Jogkönyvben. In: Bánrévy Gábor, Jobbágyi Gábor, Varga Csaba (szerk.): Iustum, Aequum, Salutare: Emlékkönyv Zlinszky János tiszteletére. Budapest, Osiris Kiadó, 1998. p. 116-122.

Granasztói Péter, Sedlmayr Kristina, Vámos-Lovay Zsuzsanna: Átváltozások. Palotából múzeum. Budapest. Néprajzi Múzeum. 2012. 95 p.

Grosch Károly: A közigazgatási bíróság hatásköre közegészségügyi vonatkozású kérdésekben. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat. Budapest, Állami Ny., 1942 47–61. o.

Gruber Lajos: A közigazgatási biráskodás alakzatai Európában. Jogtudományi Közlöny. 1877. 12. évf. 35. sz.;

Gruber Lajos: A közigazgatási bíráskodás eszméje, kellékei és alakzatai Európában, különös tekintettel Magyarországra és e kérdés parliamentáris sorsának törénetére hazánkban. Budapest, Athenaeum, 1877. XVI, 495 o.

Gruber Lajos: A közigazgatási biráskodás kérdése 1877-1879. Magyar Themis, 1880. 10. évf. 10. sz. 82–83. o., 11. sz. 90–91. o., 13. sz. 106–107. o.

Gruber Lajos: A legujabb bajor törvény a közigazgatási törvényszék felállitásáról és a vitás közigazgatási ügyekben követendő eljárásról.;

Gruber Lajos: A miniszterelnök és a közigazgatási biráskodás. Magyar Themis. 1880. 10. évf. 31¬32. sz.;

Gruber Lajos: Adalék közigazgatási jogszolgáltatásunk jellemzéséhez. Magyar Themis, 1880. 10. évf. 25. sz. p. 201¬202.;

Gruber Lajos: Adalék közigazgatási jogszolgáltatásunk jellemzéséhez. Magyar Themis. 1880. 10. évf. 25. sz. p. 201¬202.

Gruber Lajos: Dr. Concha Gyözö: A közigazgatási bíráskodás az alkotmányosság és az egyéni joghoz való viszonyában. Budapest, 1877. 123. lap. Magyar Themis. 1877. 7. évf. 21. sz. 168–169. o.

Gruber Lajos: Igazság-szolgáltatás a közigazgatás terén. Ügyvédek lapja. 1884/ 3. p. 4.;

Gruber Lajos: Közigazgatási bíráskodás. Magyar Themis, 1877. 7. évf. 22¬45. sz.;

Grünwald Béla: Közigazgatásunk és a szabadság. Budapest, Ráth, 1876. [2], 143 o.

 

Gy

 

Gyalay Mihály: A Pesti Királyi Törvényszék működésének első öt éve, a tizenegy királyi ítélőtábla megyeszervezésének előzményei. In: Jogtudományi közlöny. 1999/4. p. 176–180.

Gyenesei József (szerk.): Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás. Népbíróság-történeti tanulmányok. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltár, 2011. 160 p.

Gyimes Sándor: Adatok a Miskolci Forradalmi Törvényszék történetéhez. Borsodi Szemle, 1961. 5. évf. p. 406–409.

 

H

 

Hajdu Gyula: A bírák áthelyezésének és végelbánás alá vonásának szabályozásáról szóló törvény körül. [Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület emlékirata a törvényjavaslat ellen.] Jogtudományi Közlöny, 1984/5–6. p. 60–63.

Hajdu Lajos: A szabad királyi városok büntetőbíráskodása Magyarországon Mária Terézia uralkodásának utolsó évtizedében. Levéltári Szemle, 1988/1. p. 23–40.

Hajdú Lajos: Adalékok a községi bíráskodás történetéhez. Jogpolitika, 1988/3. p. 10–12.

Hajdú Lajos: Az állandó táblák (tabulae continuae) létrehozása Erdély megyéiben és a székely székekben. 1763/64. In: Jogtörténeti tanulmányok. 6. köt. 1986. p.119–133.

Hajdu Lajos: Jogtörténeti kutatómunkánk hiányosságairól és követelményeiről: töprengés Kállay István: "Úriszéki bíráskodás a XVIII-XIX. században" című monográfiája kapcsán Századok, 1986/5–6. p. 1095–1120.

Hajdu Lajos: Varga Endre, Veres Miklós: Bírósági levéltárak, 1526-1689. 1989. Századok, 1991/5–6. p. 568–570.

Hajnik Imre: A királyi bíróság személyes jelenléte és ennek helytartója a vegyesházbeli királyok korszakában. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1892. 25p.

Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád és a vegyesházi királyok alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1899. 454 p.

Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt. [könyvismertetés] Századok, 1899/6. p. 560–561.

Hámori Attila (szerk.): Az igazság szolgálatában: Szegedi Ítélőtábla 2003-2013. Szeged, Szegedi Ítélőtábla, 2014. 123 p.

Harrer Ferenc: Wlassics Gyula Közigazgatási birósági elnökségnek tíz éve. Jogállam, 1916. 15. évf. 5–6. sz. 269–285. o.;

Hattyuffy Dezső: A közigazgatási biróság és a vármegye. Magyar közigazgatás. 1906. 24. évf. 17. sz. 1–2. o.

Hautzinger Zoltán: A magyar katonai büntető igazságszolgáltatás története Jogtudományi Közlöny, 2007/6. p. 263–276.

Hautzinger Zoltán: Az erdélyi fejedelemség jogösszefoglaló és jogfejlesztő hatása a magyar katonai büntető igazságszolgáltatás kodifikációjára. In: Hautzinger Zoltán, Bögöly Gyula (szerk.): Az önálló katonai büntető kodifikáció tricentenáriuma. Pécs, Kódex Nyomda Kft., 2007. p. 81–108.

Havassy Péter: Gömör és Torna vármegyék nádori közgyűlései a 14–15. században. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 2000. 39. évf. p. 141–150.

Havassy Péter: Hont és Nógrád vármegye nádori közgyűlései a XIV–XV. században. In: Nógrádi Történeti Évkönyv Belitzky János emlékének tiszteletére. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, 1989. 15. évf. p. 45–57.

Hegyi Klára: Török közigazgatás és jogszolgáltatás - magyar városi autonómia. Történelmi Szemle, 1985/2.

Hikadé Aladár: A Forradalmi Törvényszék munkájáról: [a Magyar Tanácsköztársaságban] Párttörténeti Közlemények, 1959/2. 233–235. p.

Hodor Károly: Erdély ítélőmesterei 1365-1848. Történelmi Tár, 1878/3. p. 693–695.

Homoki-Nagy Mária (szerk.):A Szegedi Törvényszék története. I. A Szegedi Törvényszék épületeinek története. Szeged, Szegedi Törvényszék, 2014. 47 p.

Homoki-Nagy Mária, Masa Gabriella (szerk.): A Szegedi Törvényszék története. II. Szemelvények a Szegedi Törvényszék bíráinak életéből. Szeged, Szegedi Törvényszék, 2015. 43 p.

Horváth Zsolt: A zalai bíróságok munkájának hatalmi megítélése a szocializmus idején – bírósági beszámolók tükrében. In: Büntetőjogi Tanulmányok 2014. Veszprém. MTA Veszprémi Területi bizottsága. 2014. p. 71–104.

Horváth Zsolt: Jogszolgáltatás Zala megyében a polgári korban, 1872-1945: hivataltörténet és levéltárismertető. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 1999. 158 p.

Huszár Endre (szerk.): A Nagyatádi Járásbíróság 100 éves épületének története. Múltidéző füzetek. XXVI. Nagyatád. Kaposvári Törvényszék. 2015. 36 p.

Huszonöt év. Az igazságszolgáltatás fejlődése 1885-1909. Jogtudományi Közlöny, 1909/13. p. 109–110.

Huthi Sándor: A bírói függetlenség kérdése Magyarországon és Csehországban. Jogtudományi Közlöny, 1934/13. p. 72–73.

 

I

 

Igazságügyi statisztika: a bíróságok ügyforgalma és tevékenysége. Igazságügyi Minisztérium Bírósági Főosztály Statisztikai Csoport. Budapest, IM Bírósági Főosztály Statisztikai Csoport, [1951]-[1989].

Illés József: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt. Irta Hajnik Imre. Budapest, 1899. Századok, 1902/1. p. 69–76.

Illik Péter: A falubírói funkciók a Batthyány-uradalmakban a XVII. században Agrártörténeti Szemle, 2008/1–4. p. 153–168.

Illyefalvi Vitéz Géza: Hatásköri bíráskodás és a magyar hatásköri bíróság szervezete. Budapest, Hornyánszky Ny., 1909. 36 p.

Imre Iván: A közlekedési bíráskodásról. Közlekedési Közlöny, 1959. 15. évf. p. 492–494.

Imreh Katalin, Bán Tamás: A tanácsi szervek és a bíróság kapcsolatának egyes tapasztalatai Pest megyében. Állam és Igazgatás, 1961/8. p. 621–625.

Imrik Péter: Birói szervezeti kérdések. [Hozzászólás Wlassics Gyula azonos című cikkéhez. Jogtudományi Közlöny, 1889. évi 51. szám, 414-416. pp.] Jogtudományi közlöny, 1890. 25. évf. 3. sz. 22. o.

Incze József: A biró és az ügyvéd. A jog, 1891/38. p. 273–274.

Incze József: Az erdélyi nagyfejedelemségben lakó nemes szász nemzetek törvénykezésmódja. Brassó, 1837.

István Stipta, Barna Mezey (szerk.) Die Herausbildung und die Wirkung der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit auf den ungarischen Verwaltungsrechtsschutz. Budapest: Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der Ungarischen Akademie für Wissenschaften an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös Loránd Universität, 2006. 25 p.

Istványi Géza: A generalis congregatio. Budapest. Sárkány Ny., 1941. 63 p.

Istványi Géza: A generalis congregatio. Levéltári közlemények, 1939/1. p. 50–83.; 1940–41. p. 179–207.

Istványi Géza: Nyers Lajos: A nádor bírói és oklevéladó működése a XIV. században, 1307-1386. Kecskemét, 1934. Levéltári Közlemények, 1936/1. p. 325 p.

Iványi Emma: Az alnádor és a nádori ítélőmester esküje. Levéltári Közlemények, 1975/1. p. 123–128.

Iványi Emma: Csáky István országbírói levéltára: adalékok az országbírói levéltár történetéhez. Levéltári Közlemények, 1972/2. p. 203–211.

Iványi Emma: Szörényi Gábor ítélőmester, alországbíró (megh. 1708). Levéltári Szemle, 1974/2–3. p. 409–413.

Iványi János: Az Újpesti Járásbíróság 100 éves épülete. In: Újpesti helytörténeti értesítő. 2008/3. p. 8–10.

 

Í

 

 

J

 

Jagudits Katalin, Nagy Ibolya Adél: a Veszprémi Királyi Törvényszék története, 1872-1945. Veszprém, Veszprémi Törvényszék, 2016. 167 p.

Janits Iván: Az erdélyi vajdák igazságszolgáltató és oklevéladó működése 1526-ig. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1940.

Juhász Andor: A bírói függetlenségről. Jogtudományi Közlöny, 1934/2. p. 9–11.

 

K

 

Kádár Miklós: Rögtönbíráskodás – bírói függetlenség. Magyar Jog, 1957/3. p. 49–52.

Kádas István Szolgabírói társadalom Sáros megyében a 15. század elején. In: Kántor Balázs, Mihalik Béla Vilmos, Zarnóczki Áron (szerk.): Tanulmányok Badacsonyból III. Budapest, Fiatal Levéltárosok Egyesülete, 2015. p. 9–33.

Kádas István: Az Abaúj megyei szolgabírói társadalom a Zsigmond-korban. In: Pete László (szerk.) XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekció - Összefoglalók. Debrecen, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2013. p. 379.

Kádas István: Az Abaúj megyei szolgabírói társadalom a Zsigmond-korban. Korall, 2014/57. p. 110–132.

Kádas István: Északkelet-Magyarország szolgabírói a Zsigmond-korban (Archontolóiga). In: Belucz Mónika, Gál Judit, Kádas István, Tarján Eszter (szerk.): Magister Historiae: Válogatott tanulmányok a 2012-ben és 2013-ban megrendezett középkorral foglalkozó mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból. Budapest, ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2014. p. 101–127.

Kádas István: Sárvári László és az 1444. évi X. törvénycikk In: Ternovácz Bálint (szerk.) Opuscula historica I.: Történeti tanulmányok a XIV. és XV. Eötvös Konferenciáról. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium, 2015. p. 45–58.

Kádas István: Szolgabírói társadalom Északkelet-Magyarországon a 15. század első felében: Abaúj és Sáros megyék példáján. Szakdolgozat, 2013. 124 p.

Kahler Frigyes–Zinner Tibor: Homo homini lupus – avagy a koncepciós ítélkezés jogállami álarcban. In: Bódiné Beliznai Kinga: A Kúria elnökei II. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. p. 110–182.

Kajtár István: Jogtörténeti munka a 19. század végi magyar igazságszolgáltatási reformokról: (Antal Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon (1890-1900) Szeged, 2006) JURA 2008/1. p. 225–256.

Kállay István: A székesfehérvári városi büntetőbíráskodás főbb adatai az 1769-1787. években. Történeti Statisztikai Évkönyv, 1961–1962/1.

Kállay István: Az úriszéken kívüli földesúri bíráskodás. Jogtörténeti tanulmányok. IV. Budapest, 1980.

Kállay István: Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után, 1686-1708. Budapest, 1962. Századok, 1971/1. p. 181–182.

Kállay István: Meghívott bírák az úriszéken a XVIII-XIX. században. Jogtörténeti Szemle, 1990/3. p. 91–96.

Kállay István: Úriszék és közigazgatás. Levéltári Szemle, 1985/3. p. 44–51.

Kállay István: Úriszéki bíráskodás a XVIII–XIX. században. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985. 484 p.

Kállay István: Úriszéki iratok az Országos Levéltárban. Levéltári Szemle, 1979/1–2. p. 215–223.

Kállay István: Városi bíráskodás Magyarországon 1686–1848. Budapest, Osiris Kiadó, Budapest, 1996. 637 p.

Kántor Klára: Fejezetek a Komárom-Esztergom megyei bíróságok történetéből 1872-2009. Tatabánya, Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, 2009. 223 p.

Kardos Sándor: A magyar katonai bíróság története a XVI. és XVII. században, illetve a Rákóczi-szabadságharc alatt. In: Hautzinger Zoltán, Bögöly Gyula (szerk.): Az önálló katonai büntető kodifikáció tricentenáriuma. Pécs, Kódex Nyomda Kft., 2007. p. 33–59.

Kardos Sándor: A magyar katonai igazságszolgáltatás a Mohács előtti Magyarországon Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis, 3. 2002. p. 129–137.

Katona Klára: A Kúria működése a második világháború után a Legfelsőbb Bíróság létrejöttéig (1945-1949). In: Bódiné Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei I. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. p. 144–155.

Kautz Gyula: A politika tudomány kézikönyve. 3. kiadás. Budapest, Franklin-társulat, 1877. VII. fejezet. 398-409. o.

Kengyel Miklós Talárban és talár nélkül. Öltözködési kultúra a tárgyalóteremben Bírák Lapja, 1993/3–4. p. 3–10.

Kengyel Miklós: A magyar bírósági szervezet területi elhelyezkedésének ellentmondásai. Tér és Társadalom, 1989/3. p. 21–33.

Kengyel Miklós: A magyar igazságügyi infrastruktúra a kiegyezéstől napjainkig. Magyar Jog, 1992/5. p. 270–273.

Kengyel Miklós: Az igazságszolgáltatás megközelíthetősége. Adalékok a birósági szervezet reformjához. Jogpolitika, 1988/4. p. 3.

Kengyel Miklós: Fejezetek a bírói-ügyvédi talár kultúrtörténetéből. In: Sepsi Enikő, Deres Kornélia, Czeglédy Anita, Szummer Csaba (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás: A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve. Budapest, L'Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2016. p. 379–401.

Kengyel Miklós: Talárban és talár nélkül. Öltözködési kultúra a tárgyalóteremben. Bírák Lapja,1993/3–4. p. 3–10.

Képessy Imre, Losonczi Eszter: A bírósági szervezetrendszer a rendszerváltást követő két évtizedben. Joghistória, 2012/október. p. 4–10.

Kerekess István: A magyar Kúria hivatása. Jogtudományi Közlöny, 1946/1–2. p. 3.

Kis Bálint: Borbereki Alvinczi Péter itélőmester végrendelete, 1699. nov. 25. Történelmi Tár, 1899/3. p. 539–549.

Kiss Albert: Az Országbírói Értekezlet félszázados évfordulójához. Jogtudományi Közlöny, 1911/4. p. 36–38.

Kiss Erika, Viskolcz Noémi: Nádasdy Ferenc országbíró egykori gyűjteményei. Tudatosan épített reprezentáció. Élet és Tudomány, 2013/2. p. 38–40.

Kiss Éva: Kaput nyitunk… [A birói utánpótlásról]. Jogpolitika, 1988/5. p. 10.

Kiss Gábor: A conservatores hivatala, mint a pápai küldöttbíráskodás sajátos megjelenése az érett középkorban. Fons, 2015/1. p. 91–102.

Kiss Gyula, Kanyó Lajos: Igazságügyi tiszti névtár és az e. f. kir. biróságok szervezete: törvénykezési helynévtár. Budapest, Pesti Kny., 1879., 216 p.

Kiss József: Közigazgatás és jogszolgáltatás egy koronabirtokon az 1730-40-es években. Zounuk, 1. kötet, 1986. p. 69–102.

Klug Emil: Wlassics Gyula és Benedek Sándor. Az adó, 1933. 21. évf. 1. sz. 1–4. o.

Kmety Károly: A közigazgatási bíróságok hatáskörének szabályozásáról. Magyar Jogászegyleti Értekezések, VII. kötet 1. füzet. Budapest, Franklin-társulat, 1891. 37 o.

Kmety Károly: A közigazgatási biróságok szervezése. Bagi László hasonczimű közleményére. Jogtudományi Közlöny, 1893. 28. évf. 10. sz. 74¬75. o.

Kmety Károly: A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Budapest, Politzer, 1897. 211–249. o.

Kocsis Mihály: Névai László: Magyar törvénykezési szervezeti jog. Jogtudományi Közlöny, 1961/11–12. p. 628–631.

Kocsis Piroska: II. Osztály: 1867-1944 közötti központi kormányzati, bírósági és ügyészségi szervek iratai. In: Buzási János (szerk.): A Magyar Országos Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 1996. p. 117–140.

Koncz Ibolya: A szabadalmi bíróság, mint különbíróság a polgári Magyarországon. In: Balogh Judit-Koncz Ibolya Katalin-Szabó István-Tóth J Zoltán (szerk.): 65. Studia in honorem István Stipta. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2017.

Koós István, Lengyel József: A M. Kir. Közigazgatási bíróság adókra és illetékekre vonatkozó hatályos döntvényeinek, jogegységi megállapodásainak és elvi jelentőségű határozatainak gyűjteménye 1937-1941. Budapest, Szerzők, 1941. 414 o.;

Koós István, Lengyel József: A m. kir. Közigazgatási Bíróság adókra és illetékekre vonatkozó hatályos döntvényeinek, jogegységi megállapodásainak és elvi jelentőségű határozatainak gyűjteménye. 1896-1941. 1. köt. 373 o., 2. köt. 394 o., 3. köt. 422, [1] o., 4. köt. 504 o. Budapest, Szerzők, 1942.;

Korom Mihály: A bírósági szervezeti törvény. Állam és Igazgatás, 1972/7. p. 577–582.

Korom Mihály: A bírósági szervezeti törvény. Magyar Jog, 1972/7–8. p. 385–387.

Kovács Ilona: Igazságszolgáltatás bombatűzben. In: Megyeri-Pálffi Zoltán (szerk.): Jogszolgáltatás Debrecenben. Debrecen, Debreceni Törvényszék, 2015. p. 59–73.

Kovács Kálmán: A magyarországi népbíróságok történetének egyes kérdési. In: Jogtörténeti tanulmányok 1. Csizmadia Andor (szerk.). Budapest, 1966. p. 140–176.

Kovács Mihály: A közigazgatási bíráskodás problémái, figyelemmel a közigazgatási bíróság kétfokúvá tételének szükségességére. Miskolc, 1940.; 41.

Kovács Miklós: A középfokú közig. Bíróságok és a pénzügyigazgatás. Magyar Közigazgatás, 1933. 43. sz.;

Kovacsics József: A Kuria által tárgyalt büntetőperek főbb adatai az 1821. 1831. és 1837. évekre vonatkozólag. Történeti Statisztikai Közlemények, 1957/2–4.

Kőnig Vilmos: A bírói hatalomról. Jogtudományi Közlöny, 1925/21. p.161–162.

Körmendi Tamás: Ki volt az országbíró 1293 tavaszán?: Megjegyzés Marcell alországbíró pecsétje kapcsán. In: Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél (szerk.) Arcana tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Debrecen–Budapest, ELTE BTK, 2014. p. 117–129.

Kruták Anita: A nádori congregatio intézménye Druget Vilmos nádorsága alatt. In: Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György (szerk.): Középkortörténeti tanulmányok 7. Szeged, 2012. p. 425–438.

Kubinyi András: Ernuszt Zsigmond pécsi püspök rejtélyes halála és hagyatékának sorsa: (A magyar igazságszolgáltatás nehézségei a középkor végén.) Századok, 2001/2. p. 301-361.

Kulcsár Erzsébet: Bertényi Iván: Az országbirói intézmény története a XIV. században. Budapest, 1976. Századok, 1977/5. p. 1045–1049.

Kulcsár Krisztina II. József jellemzései az erdélyi hivatalnokokról. "Az Erdélyben hivatalnokoskodó guberniumi és kincstartósági tanácsosok, továbbá a főispánok, és a királybírók titkos listája, amennyire kiismerhettem őket" Fons, 2002/1–3. p. 359–382.

Kulcsár Krisztina: Idegenként a Hétszemélyes Tábla élén: Albert szász-tescheni herceg elnöksége (1766-1781). A Kúria és elnökei I. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. p. 17-32.

Kulcsár Krisztina: Mikor, hogyan és miről ülésezett a Hétszemélyes Tábla a 18. században? Tudománynépszerűsítő cikk a Magyar Nemzeti Levéltár honlapjának "A hét dokumentuma" rovatában, Megjelenés időpontja: 2016. 01. 26. (2016)

Kullmann Lajos: Közigazgatási bíróság 50 évi működésének hatása a magyar társulati adójog fejlődésére. Budapest, Máté Ny. 1947. 50 p.

Kuncz Ignác: A közigazgatás függetlensége a közigazgatási biráskodásban. Jogtudományi Közlöny, 1884. 19.évf. 7.sz. 49¬50. p.;

Kuncz Ignác: A közigazgatási biráskodás. Jogtudományi Közlöny. 1878. 13.évf. 21¬46. sz.

Kuncz Ignácz: A közjogi s különösen a közigazgatási bíráskodás philosophiája. Magyar Philosophiai Szemle, 1887. V. és VI. füzet

Kuncz Ignácz: A közjogi s különösen a közigazgatási bíráskodás philosophiája. Magyar Philosophiai Szemle, 1887. V. és VI. füzet, 27 o.;

 

L

 

Labádi Lajos: A szentesi Cs. Kir. Járásbíróság iratai, 1850-1854. Levéltári Szemle, 1980/1–2.

Lábady Tamás, Décsei Katalin (szerk.): A táblabíróságokról, a Pécsi Ítélőtábla. Pécs, Pécsi Ítélőtábla, 2004. 128 p.

Lábady Tamás, Heszné Hír Henriette (szerk.): Mozaiktöredékek a Pécsi Ítélőtábla tudományos műhelyéből. Pécs, Pécsi Ítélőtábla, 2007. 225 p.

Laczlavik György: A központi bíráskodás szervezetének vázlata a Magyar Királyságban a 16. század első felében. Jogtörténeti Szemle, 2015/2. p.16–19.

Láday Imre: A birói szervezet kérdéséhez 1. (A vizsgálóbirák.) A jog, 1891/12. p. 89–91.

Laky Ferenc, Lomnici Zoltán (szerk.): Vas megyei bíróság az ezredfordulón. Emlékkönyv. Szombathely. Vas Megyei Bíróság. 2003. 96 p.

Laky Ferenc: Az 1956-os forradalom történései és következményei a Vas megyei Bíróságon. Vasi Szemle, 2007/3. p. 277–284.

Lánczy Gyula: A közigazgatási bíráskodás szervezéséről Magyarországon. Magyar Igazságügy, 1883/1. p. 31–32.

Lánczy Gyula: A közigazgatási bíráskodás szervezéséről Magyarországon. Budapest, Zilahy, 1883. 49 o.

Lánczy Gyula: A közigazgatási bíráskodás szervezéséről Magyarországon. Magyar Igazságügy, 1883/1. p. 31–32. o.

Lánczy Gyula: A közigazgatási bíráskodás. Nemzetgazdasági Szemle, 1877/4. sz. 120–123. o.

Lánczy Gyula: A közigazgatási bíróság törvényjavaslatáról. 1894. január 15. Magyar Jogászegyleti Értekezések, X. kötet. 6. füzet Budapest, Franklin-társulat, 1894. 27 o.

Lánczy Gyula: A közigazgatási bíróság törvényjavaslatáról. Budapest, Magyar Jogászegylet, 1894. 27 p.

Lengyel József, Koós István: A M. kir. Közigazgatási Bíróság adókra és illetékekre vonatkozó hatályos döntvényeinek, jogegységi megállapodásainak és elvi jelentőségű határozatainak gyűjteménye, 1934-1937. Budapest, 1937. [9], 45–217, [1], 83–280. p.;

Lizák Tibor: A birósági szervezet korszerüsitéséről [Hozzászólás Petrik Ferenc: A birósági szervezet reformjának egy koncepciója c. cikkéhez.]. Jogpolitika, 1988/4. p. 6.

Lucidus: A közigazgatási bíróságról szóló törvény megváltoztatása. Magyar Közigazgatás, 1933, 18. 21. sz.;

Lukács Tibor: A bíró munkája: alkotás. Magyar Jog, 1984/6. 492–501.

Lukács Tibor: Egy más koncepció… [Hozzászólás Petrik Ferenc: A birósági szervezet reformjának egy koncepciója c. cikkéhez.] Jogpolitika, 1988/3. 5–6.

Lukács Tibor: Thirty years of judicature in Hungary (1945–1975). In: Development of the political and legal system of the Hungarian Peoples’ Republic in the past 30 years. 1975. p.153-165 153–165.

 

M

 

Madarász Gabriella: Nagyobb önállósággal, nagyobb felelősséggel. [A bírósági szervezet módosítása – helyi bíróságok.] Jogpolitika, 1984/1. p. 10.

Magyar Jogászgyűlés felhívására készített véleménye. Concha Győző: A közigazgatási bíráskodás, Magyar igazságügy, 1881. 16. évf. 5. sz. 359–392. o. 6. sz. 465–491. o.

Magyarország Szerb-Vajdaság és Temesi-bánság helyközségeinek végleges birósági fölosztása. Magyar és német megnevezéseik szerint az 1854. évi bir. kor. lap IX dar. ugy az 1856. orsz. kor. lap. második rész XII., XIX., 1857. évi XIV., XVIII., XX., XXIX., XXX. 1858. évi VI. és VII. darabjaiban foglalt hivatalos adatok alapján betűsorrendben összeállitva törvényszéki hivatalnokok, ügyvédek és perlekedő felek számára. Szerkeszté egy cs. kir. törvényszéki tanácsos. Pest, Lauffer és Stolp, 1859. 244 p.

Márai György: A forradalmi törvényszékek működése Békés megyében. Békési Élet, 1969/1. p. 31–34.

Márffy Albin: A Magyar Közigazgatási Bíróság 50 éve: 1897-1947. Budapest, Máté Ny., 1947. 366 p.

Markó Sándor: Nyolcadik magyar jogászgyűlés. Jogtudományi Közlöny, 1882. 44. sz. 350–352. o.

Márkus Borsa Iván: Varga Endre-Veres Miklós: Bírósági levéltárak 1526-1869. Budapest, 1989. Levéltári Közlemények, 1990/1-2. p.173–174.

Márkus Dezső: A kir Curia bíráskodása választási ügyekben. Jogtudományi Közlöny, 1906/40. p. 335–336.

Maros Lászlóné–Safrankó–Margit-Böőr Péter (szerk.): A járásbíróságok vezetésének módszere. Készítette az Igazságügyminisztérium munkaközössége. Igazságügyminisztérium. Budapest, Közgazdasági Kiadó, 1962. 133. p.

Martonyi János: A csehszlovák közigazgatási biróság reformjának tervezete. Közigazgatástudomány. 1938. 1. évf. 1. sz. 48–56. o.;

Martonyi János: A közigazgatás jogszerűsége a mai államban. [előszó Magyary Zoltán]. Budapest, Magyar Közigazgatástudományi Intézet; Pécs, Dunántúl Egyet. K., 1939. 158 p.;

Martonyi János: A közigazgatás reformja és a közigazgatási bíróságok. Dolgozatok a közigazgatási reform köréből. Budapest, [s.n.], 1940. 148-160. o.;

Martonyi János: A közigazgatási bíráskodás a nemzeti szocialista Németországban. Közigazgatástudomány, 1939. 2. évf. 2. sz. 105–119. o.

Martonyi János: A közigazgatási bíráskodás bevezetése, szervezete és hatékonysága Magyarországon (1867–1949). Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae: Acta juridica et politica, Tomus XX. 2. Szeged, 1972.

Martonyi János: A közigazgatási bíráskodás és legújabbkori fejlődése. Budapest, Kir. Magyar Egy. Ny., 1932. 80 o.

Martonyi János: A közigazgatási bíráskodás mai rendszere Franciaországban. [Előadás a Magyar Jogászegylet közjogi és közigazgatási jogi szakosztályának 1934. évi március hó 10. napján tartott ülésén]. Magyar Jogászegyleti Értekezések és Egyéb Tanulmányok, 1934. 2. évf. 8. sz. 546–567. o.

Martonyi János: A közigazgatási bíráskodás mai rendszere Franciaországban. Kecskemét, Első Kecskeméti Hírlapkiadó & Ny., 1935. 24 p.;

Martonyi János: A német birodalmi közigazgatási bíróság megteremtése. Közigazgatástudomány, 1941. 4. évf. 8. sz. 304–308. o.;

Martonyi János: Az ötvenéves közigazgatási bíróság. Budapest, Székesfőv. Ny., 1947. 16 p.

Martonyi János: Az ötvenéves Közigazgatási Bíróság. Városi Szemle. 1947/3–4. p.187–201.

Martonyi János: Gyüjtemények közigazgatási biróságunk joggyakorlatából [könyvismertetés]. Közigazgatástudomány. 1938. 1. évf. 3. sz. 259–265. o.;

Martonyi János: Közigazgatási bíráskodásunk továbbfejlesztése. Budapest, Attila Ny., 1944. 23 p.

Máté Kinga, Sándor Viktória: A Győri Törvényszék épületei képekben. Győr, Győri Törvényszék. 2014. 15 p.

Mátéffy József: Varga Endre: A királyi curia. 1780–1850. Magyar Jog, 1975. p. 482–483.

Máthé Gábor: A „bírói hatalom” szervezetének reformtervei. In: Horváth Pál, Révész T Mihály (szerk.): Összehasonlító jogtörténet: Bolgár Elek Emlékkönyv. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983. p. 137–148.

Máthé Gábor: A bírói felelősség és a bírákra vonatkozó főbb rendelkezések törvényi szabályozása a dualizmus első éveiben. In: A Kar Tudományos Bizottsága (szerk.) Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tomus 14.. Budapest: Tankönyvkiadó, 1972. p. 175–187.

Máthé Gábor: A bírói hatalom fejlődése. In: Mikolasek Sándor (szerk.): A magyar alkotmányosság ezer éve. Esztergom, Esztergom Város Önkormányzata, 1999. p. 43–50.

Máthé Gábor: A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. tc. létrejötte és jelentősége a dualizmus jogrendszerében. Gazdaság és Jogtudomány, 1969/1–2. p. 133–161.

Máthé Gábor: A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869:4. tc. létrejötte és jelentősége a dualizmus jogrendszerében. In: Mezey Barna (szerk.): Ünnepi tanulmányok Kovács Kálmán egyetemi tanár emlékére. Budapest, Gondolat Kiadó, 2005. p. 37–70.

Máthé Gábor: A burzsoá törvénykezési reform változó javaslatai. In: Csizmadia Andor, Pecze Ferenc (szerk.): Jogtörténeti tanulmányok IV. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980. p. 201–217.

Máthé Gábor: A Curia szerepe a törvényelőkészítésben; adalékok a kodifikáció szervezetéhez (1867-1875). In: A Kar Tudományos Bizottsága (szerk.): Acta Facultatis Politico-juridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Tomus 20. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1978. p. 283–297.

Máthé Gábor: A felsőbírósági reform és a polgári törvénykezési rendtartás In: Varga István, Kiss Daisy (szerk.) Magister Artis Boni et Aequi – Studia in Honorem Németh János. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2003. p. 655–670.

Máthé Gábor: A közigazgatás és az igazságszolgáltatás hatásköri rendezésének kérdései a dualizmus első éveiben. In: Balog János, K. (szerk.): Tanulmányok Tolna megye történetéből. 5. köt. Szekszárd, Tolna Megyei Levéltár, 1974. p. 353–370.

Máthé Gábor: A Közigazgatási Bíróságtól a közigazgatási bíráskodásig – dilemmák. In: Kajtár István, Szekeres Róbert (szerk.) Jogtörténeti tanulmányok. VII. Pécs, PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2001. p. 279–292.

Máthé Gábor: A magyar békebírói intézmény In: Máthé Gábor, Révész T. Mihály (szerk.) Állam-, egyház-, jogtörténeti magyarázatok: Ünnepi tanulmányok Rácz Lajos tiszteletére 65. születésnapja alkalmából. Budapest, Multiszolg Bt., 2013. p. 85–99.

Máthé Gábor: A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása 1867–1875. Budapest, 1982. 392 p.

Máthé Gábor: A sajtóesküdtszéki eljárás szabályozása a kiegyezést követően Magyarországon. Levéltári Szemle, 1974/1. p. 50–60.

Máthé Gábor: Az ideiglenes vegyesbírósági szervezet (1869-1871.) Acta Facultatis Politico-juridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Tomus 20. 1977. p. 223–234.

Máthé Gábor: Bíráskodás a közigazgatásban. In: Kovács Kálmán (szerk.): A magyar politikai és jogi gondolkodás történetéből. Budapest, ELTE ÁJK, 1982. p. 73–86.

Máthé Gábor: Pécsi Ítélőtábla (2003-2013) In: Máthé Gábor Makai Lajos (szerk.) Az első 10 év. Pécs, Pécsi Ítélőtábla, 2013. p. 31–34.

Matunák Mihály: Bekény Benedek, nádori itélőmester 1528-iki körmöczi fogságáról. Történelmi Tár, 1898/1. p. 180–181.

Matuz Károly: Az ülnökakadémiák tapasztalatai Hajdú-Bihar megyében. Jogi Tájékoztató, 1962/1. p.79–85.

Medvigy Gábor: A közigazgatás reformja. Különösen az alsófokú közigazgatási bíróság és a bírói függetlenség kérdései. Jogtudományi közlöny, 1933. 68. évf. 10. sz. 57–58. o., 12. sz. 69–70. o.

Medvigy Gábor: Az alsófokú közigazgatási bíróság szervezésének irányelvei. Budapest, Sylvester Ny., 1937. 12 p.

Medvigy Gábor: Az alsófokú közigazgatási bíróság szervezésének irányelvei. Budapest, Sylvester Ny., 1937. 12 p.;

Megyeri-Pálffi Zoltán (szerk.) Jogszolgáltatás Debrecenben. Debrecen, Debreceni Törvényszék, 2015. 80 p.

Megyeri-Pálffi Zoltán (szerk.): A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Debrecen, Debreceni Törvényszék, 2017. 120 p.

Megyeri-Pálffi Zoltán: "Following a Model" as an Element of the Hungarian Legal Culture with Special Regard to Gyula Wágner's Judicial Architecture. In: Gephart Werner, Leko Jure (szerk.):Law and the Arts: Elective Affinities and Relationships of Tension. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 2017. p. 363–392.

Megyeri-Pálffi Zoltán: A Berettyóújfalui Járásbíróság épületének története. In: Megyeri-Pálffi Zoltán (szerk.): A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Debrecen, Debreceni Törvényszék, 2017. p. 57–67.

Megyeri-Pálffi Zoltán: A debreceni Magyar Királyi Törvényszék egykori épülete. In: Bartha Ákos–Szálkai Tamás (szerk.): Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. Debrecen, 2014. p. 31–46.

Megyeri-Pálffi Zoltán: A debreceni Magyar Királyi Törvényszék egykori épülete. In: Bartha Ákos, Szálkai Tamás (szerk.): Interdiszciplinaritás a régiókutatásban: IV. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 2014. p. 31–46.

Megyeri-Pálffi Zoltán: Igazságügyi építkezések Debrecenben. In: Megyeri-Pálffi Zoltán (szerk.): Jogszolgáltatás Debrecenben. Debrecen, Debreceni Törvényszék, 2015. p. 43–57.

Mendelényi László: A M. Kir. Curia. Budapest, Jogállam – Grill 1929. 19 p.

Mendelényi László: A magyar királyi Curia. Jogállam. 1929/9–10. p. 403–421.

Mendelényi László: Elnöki székfoglaló. Jogtudományi Közlöny, 1934/41. p. 253.

Mészáros Imre: Névsorozata a m. kir. curia semmitő és legfőbb itélőszékek ugyszintén a magy. kir. itélőtábla tagjainak, a lakások feljegyzése mellett. Pest, 1871. Vodianer F. 20 p.

Mezey Barna: A fórum judliumtól a járásbíróságig. Újpesti Helytörténeti Értesítő, 2008/1. p. 4–6.

Mezey Barna: A Tabula Regni Judiciaria működése, 1708-1709. Levéltári Szemle, 1978/3. p. 669–683.

Mezey Barna: Szimbólumok, hatalmi jelképek, igazságügyi épületek. In: Kengyel Miklós Perkultúra: A bíróságok világa - a világ bíróságai. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2011. p. 7–13.

Mikó Zsuzsanna: A forradalom utáni megtorlás bírósági és ügyészségi szervezete, 1956-1961. Történelmi Szemle, 2006/1–2. p. 121–170.

Mikó Zsuzsanna: A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa működése és ügykezelési gyakorlata (1957-1963). Disszertáció, ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2013. 166 p

Mikó Zsuzsanna: A Legfelsőbb Bíróság politikai átalakítása (1953-1958). A Kúria és elnökei, 2. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014 p. 183–202.

Mikó Zsuzsanna: Az 1956 utáni megtorlás ügyészségi és bírósági szervei Budapesten, 1957-1959. Fons, 2006/3. p. 397–430.

Mikó Zsuzsanna: Az új jogrend kialakulása: a népbíróságok. Levéltári Közlemények, 2015/1–2. p. 53–70.

Molnár András: Kerületi törvényszékek felállítása Zala megyében 1848-ban. Levéltári Szemle, 2009/4. p. 40–52.

Molnár László: A szegedi Cs. Kir. Megyetörvényszék 1850-1862. évi irataiban végzett próbaselejtezés tapasztalatai. Levéltári Szemle, 1976/2–3. p. 43–63.

Móra Mihály: A bírósági szervezeti törvényről. Állam és Igazgatás, 1954/4–5. p. 210–218.

Muntány István: Az igazságszolgáltatás mélységeiből. Jogtudományi Közlöny, 1909/34. p. 289–290.; 1909/43. p. 371–373.

 

N

 

Nagy Aladár: A pristaldusok. Századok, 1876/4. p. 337–343.

Néhai Nagy István septemvir könyvtára. Századok, 1870/2. p. 136.

Németh István: Pálffy Géza: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI–XVII. században. Győri Tanulmányok, 1998/21. p. 140–143.

Németh Károly-Lukács György: A közigazgatási bíróság törvényjavaslatáról. 1984. január 21. Magyar Jogászegyleti Értekezések, X. kötet. 7. füzet Budapest, Franklin-társulat, 1894. 36 o.

Németh László Sándor: Jogi performerek – Jahner-Bakos Mihály és Szalay József legfelsőbb bírósági elnökök életpályája. In: Bódiné Beliznai Kinga: A Kúria elnökei IV. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016 p. 88-117.

Némethy Imre: A közigazgatási birósági törvény magyarázata. Magyar közigazgatás. 1935. 53. évf. 50. sz. 1–3. o.;

Némethy Károly, Lukács György: A közigazgatási bíróság törvényjavaslatáról. Budapest, Magyar Jogászegylet, 1894. 36 p.

Némethy Károly: A közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslat. Válasz Concha Győző egyetemi tanár bírálatára. Budapest, Pesti Ny., 1894. 38 o.

Némethy Károly: A közigazgatási bíróságról szóló törvény magyarázata. Budapest, Pesti Ny., 1897. X, [2], 368 o.;

Némethy Károly: A m. kir. közigazgatási biróság fennállásának huszonötödik évfordulója. Magyar közigazgatás. 1922. 40. évf. 3. sz. 1–2. o.

Némethy Károly: Változás a Közigazgatási Bíróság vezetésében. Magyar közigazgatás, 1933. 51. évf. 3. sz. 1–3. o.;

Névai László: A burzsoá magyar bírósági és ügyészségi szervezet fejlődésének fő vonásai. Jogtudományi Közlöny, 1958/11–12. p. 452–468.

Névai László: A magyar bírói és ügyészi szervezet a törvénykezési reform után. Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tomus 17. 1975. p. 3–23.

Névai László: A Magyar Tanácsköztársaság törvénykezési szervezete. In.: A Magyar Tanácsköztársaság állama és joga. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1959. 319 p.

Névai László: A népi demokratikus magyar törvénykezési szervezet fejlődésének törvényszerűségei. Magyar Jog, 1960. 7. évf. p. 199–206.

Névai László: A törvénykezési szervezeti jog elméleti alapjai. Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tomus 2. 1960. p. 3–36.

Névai László: Az igazságszolgáltatási rendszer átalakítása a Magyar Tanácsköztársaságban. Jogtudományi Közlöny, 1969/6. p. 286–292.

Névai László: Die Entwicklung der Organisation der Gerichte und Staatsanwaltschaften in Ungarn vom Jahre 1848 bis 1945. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis De Rolando Eötvös Nominatae Sectio Iuridica. Tomus 1. Budapest, 1959. p. 231–263.

Névai László: Magyar törvénykezési szervezeti jog. Budapest, Tankönyvkiadó, 1961. 325 p.

Névai László: Törvénykezési szervezeti jog. Egyetemi jegyzet. 1-3. rész. Budapest, Felsőokt. Jegyz., 1955. 261 p.

Nezvál Ferenc: A bírósági szervezet és az igazságszolgáltatási munka fejlődése a felszabadulás óta. Állam és Igazgatás, 1965. p. 303–315.

Nezvál Ferenc: Bíróságaink soronlevő feladatai. Magyar Jog, 1957. p. 1–6.

Novák Ádám: Adalékok egy 15. századi tárnokmester tevékenységéhez. In: Barta Róbert, Kerepeszki Róbert, Szendrei Ákos (szerk.): Hallgatói Műhelytanulmányok, 1. Debrecen, Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2012. p. 22–29.

 

Ny

 

Nyers Lajos: A nádor bírói és oklevéladó működése a XIV. században (1307–1386.). Kecskemét, Hungária, 1934. 77 p.

Nyers Lajos: Váczy Péter: A magyar igazságszolgáltatás szervezete a XI-XII. században. Miskolc, 1930. Századok, 1932/1–3. p. 95–96

 

O

 

Obetkó Dezső: A közigazgatási bíróság hatásköre. Magyar jogász-újság, 1906. 5. évf. 8. sz. 125–126. o.;

Obetkó Dezső: A m. kir. közigazgatási biróság hatásköre. Magyar jogász-újság, 1904. 3. évf. 21. sz. 413–415. o.

Observator: A Curia elnökének szava. Jogtudományi Közlöny, 1907/15. p. 119–120.

Observator: A képviselő-választások és a választási jog fölötti biráskodás. Ügyvédek lapja, 1899. 16. évf. 7. sz. 1–2. o.;

Olti Vilmos: A bírói funkció szerepe a jövő társadalomban. Ankét a jogi oktatás reformjáról és a jogászok jövőjéről. Jogtudományi Közlöny, 1948/11–12. p. 166–168.

Orbán János: A Királyi Tábla első két marosvásárhelyi székháza. In: Orbán János (szerk.) Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690–1848 között: Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére. Marosvásárhely–Kolozsvár, Maros Megyei Múzeum–Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011. p. 137–181.

Orbán János: Táblabírák, főnemesek, pallérok és házak. Városkép és társadalom változásai Marosvásárhelyen a Királyi Tábla beköltözését követően. In: Bányai Réka, Spielmann-Sebestyén Mihály (szerk.) Könyvek által a világ…: Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére. Marosvásárhely, Teleki Téka Alapítvány, 2009. p. 245–280.

Oscar Hegedüs: Ungarische Judikatur: mit besonderer Rücksicht auf das Rechtsverhältnis zu Österreich. Wien, Manzsche k.u.k. Hof-Verl. u. Universitätsbuchhandl., 1909. 28 p.

 

Ó

 

 

Ö

 

Örsi Gyula: A bírói szervezet kérdéséhez. [Szebenyi Endre 162. sz. alatti cikkéhez.] Jogtudományi Közlöny, 1948. p. 113–116.

 

Ő

 

 

P

 

P. J.: Három évnyitó beszéd című cikkéhez. Magyar Közigazgatás, 1931. 3. sz. 1. o.

Pakó László: Igazságszolgáltatás Kolozsvárt. Rubicon, 2005/2–3. p. 50–55.

Pál Judit: A közigazgatás és az igazságügy átszervezése Erdélyben a 19. század közepén. Levéltári Szemle, 2008/4. p. p. 48–62.

Pálffy Domokos: Wlassics Gyula. Jogtudományi közlöny, 1890. 25. évf. 34. sz. 266–268. o.

Pálffy Géza Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI-XVII. században. Fons: 1994/1. p. 79–90.

Pálffy Géza: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI-XVII. században. Győr, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 1995. 342 p.

Pálffy Géza: Várfeladók feletti ítélkezés a 16-17. századi Magyarországon: a magyar rendek hadügyi jogkörének kérdéséhez. Levéltári Közlemények, 1997/1–2. p 199–221.

Pandula Attila: Kállay István: Úriszéki bíráskodás a XVII-XIX. században. Jogtudományi Közlöny, 1986/7. p. 348–349.

Pap József: Bírói jogvédelem a közigazgatásban. [Előadás a Magyar Jogászegylet 1940. évi április hó 20. napján tartott teljes ülésén]. Magyar Jogászegyleti Értekezések és Egyéb Tanulmányok, 1940, 8. évf. 31. sz. 143–159. o.

Pap József: Bírói jogvédelem a közigazgatásban. Budapest, Attila Ny., 1940. 19 o.

Papp László: A rendes bírósági szervezet változásai Magyarországon 1849-1861 között. Forum: Acta Juridica et Politica, 2014/1. p. 157–167.

Papp László: Bihar vármegyei törvényszékek a 17. századtól 1871-ig. In: Megyeri-Pálffi Zoltán (szerk.): A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Debrecen, Debreceni Törvényszék, 2017. p. 15–21.

Papp László: Rendes bíróság - különbíróság. A szabadalmi jogszolgáltatás megszervezésének elméleti kérdései a századfordulón. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2016/3. p. 142–152.

Párdányi Miklós: Az abszolutizmuskori jogszolgáltatási szervezetről. Levéltári Híradó, 1954/1–2. p. 77–83.

Pásztor Erika Katalina (szerk.): Hivatás - tudat építészet: Győri Ítélőtábla, 2005-2015. Győr, Győri Ítélőtábla, 2015. 157p.

Pataky Gedeon, Benedek Sándor: A m. kir. közigazgatási bíróság illetékekre vonatkozó hatályos döntvényeinek, jogegységi megállapodásainak és elvi jelentőségű határozatainak gyűjteménye. 1879-1931. (előszó: Benedek Sándor). Budapest, Merkantil Ny., 1932. 528 o. Pótfüzet, 1934-ig. Budapest, Fráter Ny., 1934.;

Peregriny János: Büntető ügyviteli szabályok a fiumoi kir. törvényszék és egyes biróság részére, 3900/99. I. M. E. sz. : kiegészítve az idézett törvényekkel és rendeletekkel. Budapest, Athenaeum, 1900. 119 p.

Pétervári Máté: Antal Tamás szegedi bíróságtörténeti monográfiájáról. Jogtörténeti Szemle, 2014/3. p. 45–46.

Petravich Ferenc: A bírói-államügyészi képesítésről. Jogtudományi Közlöny, 1951/2–3. p. 99–102.

Petrik Ferenc: A bírói függetlenségről. Magyar Jog, 1961/10. p. 437–443.

Petrik Ferenc: A birosági szervezet reformjának egy koncepciója. Jogpolitika, 1988/2. p. 3–4.

Piti Ferenc: Okleveles adatok az 1324. évi országbíróváltáshoz. Fons, 1997/2. p. 243–250.

Plósz Sándor: Szükséges-e a bírói szervezet megváltoztatása az ország megcsonkítása folytán? Jogtudományi Közlöny, 1927/24. p. 217.

Podhradczky József: A nádori hivatal és név eredete. Felolvasva az MTA 1850. július 8-i ülésén. In: Magyar Academiai Értesítő, 10. 1850/1. p. 29–38.

Podhradczky József: A nádorispán eredete, s egykori hatásköre 1492-ig. (Előterjesztetett oct. 27. 1856.). In: Magyar Academiai Értesítő, 16. 1856/8. p. 486–500.

Pokoly Lajos: A közig bíráskodás új szervezete. Magyar Közigazgatás, 1933. 20. sz.;

Polgár Jenő: A bíráskodás gyorsításáról. Jogtudományi Közlöny, 1907/16. p. 132–133.

Polgári perrendtartás. Hatásköri bíróság. Budapest, Grill, 1912. 993 p.

Pollák Illés: Terror a jogszolgáltatásban. Jogtudományi Közlöny, 1909/2. p. 9–10

Pongrácz Zsolt (szerk.): Szolnoki jogászok emlékezete: bíróságtörténeti emlékek 1945-től. Szolnok, Szolnoki Törvényszék, 2015. 151 p.

Prokopp Gyula: Terstyánszky János alnádor (megh. 1754). Levéltári Szemle, 1976/2–3. p. 171–176.

Provisorische Vorschrift über den Wirkungskreis und die Zuständigkeit der Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen für das Grossfürstenthum Siebenbürgen und die damit vereinigten Theile. Wien, Kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1852. 33 p.

Puky Endre 1871-1941. Magyar közigazgatás.1941. 59. évf. 29. sz. 1. o.;

Puky Endre a Közigazgatási Bíróság uj elnökének székfoglalója. Magyar közigazgatás, 1933. 51. évf. 4. sz. 1–2. o.;

Puky Endre Évnyitó beszéd a m. kir. közigazgatási bíróság 1941. január hó 13. napján tartott teljes ülésén elmondotta. Budapest, Fővárosi Ny., 1941. 14 p.

Puky Endre Évnyitó beszéd a m. kir. közigazgatási bíróság 1941. január hó 13. napján tartott teljes ülésén elmondotta. Budapest, Fővárosi Ny., 1941. 14 o.;

Puky Endre évnyitó beszéde a közigazgatási bíróságon. Jogállam, 1937. 36. évf. 64-71. o.;

Puky Endre, a m. kir. közigazgatási bíróság elnökének 1934. január 8-án tartott évnyitó beszéde. Jogállam, 1934. 32. évf. 10. sz. 382–386. o.;

Puky Endre, a m. kir. közigazgatási biróság elnökének ujévi megnyitó beszéde. Magyar közigazgatás, 1934. 52. évf. 2. sz. 1–4. o.;

Puky Endre: A jogérzet válsága és a közigazgatási bíráskodás. Magyar szemle, 1940. 38. évf. 2. sz. 113–121. o.;

Puky Endre: A jogszabályszerkesztés bírálata. Dr. Puky Endrének közigazgatási birósági elnöki évnyitó beszédéből. Magyar közigazgatás, 1936. 54. évf. 4. sz. 3–4. o.;

Puky Endre: A közigazgatási bíráskodás súlya és feladata nemzetünk életében. [Évnyitó beszéd a Közigazgatási Bíróság 1940. január 8-án tartott teljes ülésén.]. Magyar közigazgatás. 1940. 58. évf. 3. sz. p. 1–4.;

Puky Endre: A közigazgatási bíróság és a mentelmi jog. A jogszabályszerkesztés bírálata. Budapest, Magyar Közigazgatás, 1936. 22, [2] o.;

Puky Endre: A közigazgatási bíróság és a mentelmi jog. Magyar közigazgatás, 1936. 54. évf. 3. sz. 1–5. o.;

Puky Endre: A m. kir. Közigazgatási Biróság a Felsőház költségvetési vitájában. Magyar közigazgatás, 1934. 52. évf. 25. sz. 1–3. o.

Puky Endre: A m. kir. Közigazgatási Bíróság tanácsainak beosztása az 1937. évben. Magyar közigazgatás. 1937. 55. évf. 3. sz. 5. o.;

Puky Endre: A negyven éves közigazgatási bíróság múltja és jövője. Budapest, Pallas Ny., 1937. 16 p.

Puky Endre: A negyven éves közigazgatási bíróság múltja és jövője. Budapest, Pallas Ny., 1937. 16 p.;

Puky Endre: A negyven éves Közigazgatási Biróság. Magyar közigazgatás, 1937. 55. évf. 3. sz. 1–5. o.

Puky Endre: A Szent Korona tana és a közigazgatási bíráskodás. Magyar közigazgatás, 1941. 59. évf. 3. sz. 1–4. o.;

Puky Endre: Alsófokú közigazgatási bíróság; választási bíráskodás; bírói hivatás. [A m. kir. közigazgatási bíróságnak 1938. évi január hó 10. napján tertott évnyitó teljes ülésén elhangzott előadás.]. Magyar közigazgatás, 1938. 56. évf. 3. sz. 1–4. o.;

Puky Endre: Báró Wlassics Gyula. Budapest, Attila Ny., 1937. 4 o.;

Puky Endre: Dr. tompai Bothos Gyula emlékezete. Budapest, Fővárosi Ny., 1940. 13 p.;

Puky Endre: Évnyitó beszéd a m. kir. közigazgatási bíróság ... teljes ülése elé terjesztette. Budapest, Fővárosi Ny., 1939. 17 p.

Puky Endre: Évnyitó beszéd a m. kir. Közigazgatási Bíróság ... ülésén. Budapest, Fővárosi Ny., 1940. 19 p.

Puky Endre: Évnyitó beszéd a m. kir. Közigazgatási Bíróság 1939. január hó 9. napján tartott teljes ülése elő terjesztette Puky Endre. Budapest, Fővárosi Ny., 1939. 17 p.;

Puky Endre: Évnyitó beszéd a m. kir. Közigazgatási Bíróság 1940. évi január hó 9. napján tartott teljes ülésén. Magyarország. Budapest, Fővárosi Ny., 1940. 19 p.;

Puky Endre: Húsz év után. Budapest, Jakab Ny., 1939. 14, [1] o.;

Puky Endre: Létszámemelés és restancia: alsófokú közigazgatási bíróság: a közigazgatási bíróság és a választójog: a bíróság szerepe a nemzet életében. Budapest, Pallas Ny., 1938. 15 p.

Puky Endre: Létszámemelés és restancia: alsófokú közigazgatási bíróság: a közigazgatási bíróság és a választójog: a bíróság szerepe a nemzet életében. Budapest, Pallas Ny., 1938. 15 o.;

Puky Endre: Puky Gyula életrajza. 1840-1919. Budapest, Jakab M. H. Kny., 1940. 53 o.;

Pulszky Ágost: A közigazgatási biráskodás az alkotmányosság és az egyéni joghoz való viszonyában. Irta Concha Győző kolozsvári r. jogtanár. Budapest. Athenaeum. 1877. Jogtudományi Közlöny, 1877. 12. évf. 17. sz. 135–136. o

Putnoki Béla: Igazságszolgáltatásunk a céhek idején. Sárospatak-Pécs-Miskolc, Miskolci Ev. Jogakadémia, 1925.

Putz K., Moravitz V.: Magyarország és Erdély bírósági szervezete. Bécs, 1872.

 

R

 

Rácz Attila: Az igazságszolgáltatási szervezet egysége és differenciálódása. Kandidátusi értekezés tézisei Budapest, MTA KESZ, 1970. 19 p.

Rácz György: A Legfelsőbb Bíróság elvi irányító funkciója. Jogtudományi Közlöny, 1966/8–9. p. 416–425.

Rácz Lajos: A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása. 1867-1875. Máthé Gábor könyve kapcsán. Századok, 1987/1. p. 181–185.

Rácz Lajos: Ruszoly József: A választási bíráskodás Magyarországon. Jogtörténeti Szemle, 1987/2. p. 125–133.

Rákosi Ferenc: A magyar proletárforradalom igazságszolgáltatása. Jogtudományi Közlöny, 1962/9. p. 469–477.

Rakovszky Ivan évnyitó beszéde a közigazgatási bíróságon. Magyar Jogászegylet Közgyűlése Magyar Jogi Szemle, XXIII. köt. Budapest, 1942, 57. p.

Rakovszky Iván évnyitó beszéde a közigazgatási bíróságon. Magyar Jogászegylet Közgyűlése Magyar Jogi Szemle, XXIII. köt. Budapest, 1942, 57. o.;

Rakovszky Iván évnyitó beszéde a közigazgatási bíróságon. Magyar Jogi Szemle 1942, 23. évf. 53–64. o.;

Rakovszky Iván: A közigazgatási bíráskodás történelmi és elméleti háttere, valamint fejlődésének iránya. [Előadás a Közigazgatási Bíróság teljes ülésén. 1942. január 12.] Magyar közigazgatás. 1942. 60. évf. 4.sz. 1–4. o. 5. sz. 1–3. o.;

Rakovszky Iván: A közigazgatási bíráskodás történelmi és elméleti háttere, valamint fejlődésének iránya. A Közigazgatási Bíróság 1942. jan. 12. ülésén elmondta Rakovszky Iván. Budapest, Pallas, 1942. 18 o.

Rakovszky Iván: A közigazgatási bíróság hivatása. Közigazgatástudomány. 1941. 4. évf. 5. sz. 169¬173. o.;

Rakovszky Iván: A magyar közigazgatási bíráskodás reformja. In.: Fejezetek a közjog és közigazgatási jog köréből. Némethy Károly születésének 70. évfordulója és a "Magyar Közigazgatás" félszázados fennállása alkalmából. 1932. 118–119. o.

Ráth György: Országbírói Értekezlet a törvénykezés tárgyában. Pest, Landerer és Heckenast, 1861. 1. kötet, 1861. 294 p.; 2. kötet,1861. 471 p.

Reichard Zsigmond: A közigazgatási bíróságok hatásköre. Magyar Jogászegyleti Értekezések, VII. kötet, 8. füzet, Budapest, Franklin-társulat, 1891. 17 o.

Ress Imre: Magyarország kormányzati, igazgatási és igazságszolgáltatási intézményeinek története: A neoabszolutizmus kora (1849-1867). In: Körmendy László (szerk.): Levéltári kézikönyv. Budapest, Osiris Kiadó, 2009. p. 115–121.

Ress Imre: Magyarország kormányzati, igazgatási és igazságszolgáltatási intézményeinek története: A dualizmus kora (1867-1914) In: Körmendy László (szerk.): Levéltári kézikönyv, Budapest, Osiris Kiadó, 2009. p. 121–133.

Révai Lajos: A m. kir. közigazgatási biróság évi kimutatása. A jog, 1898. 17. évf. 15. sz. 113–114. o.;

Révész Béla: Az igazságszolgáltatás "pártosodása" a második világháború után. In: Homoki-Nagy Mária, Hajdú József (szerk.): Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. p. 543–550.

Révész T Mihály: Kállay István: Úriszéki bíráskodás a XVIII-XIX. században Állam- és Jogtudomány, 1986/4. p. 657–660.

Révész: Béla Politikai tisztogatások a Rákosi-időszak igazságszolgáltatási apparátusában. In: Fejes Zsuzsanna, Török Bernát (szerk.): Suum cuique: Ünnepi tanulmányok Paczolay Péter 60. születésnapja tiszteletére. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2016. p. 413–425.

Reznák Erzsébet: Száz éve ítélkeznek itt…: A Ceglédi Városi Bíróság épülete. Cegléd, Gerjepart Kiadó, 2010.

Ries István: A népbíróság védelmében. Népbírósági Közlöny, 1945/1. p. 1–2.

Ries István: Friss Szellemet a bíróságokba! Ítélet, 1947/12. p. 3–4.

Rigó Róbert: A Kecskeméti Népbíróság a helyi hatalmi küzdelmekben és szerepe az elitváltásban. In: Gyenesei József (szerk.): Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 2011. p. 100–125.

Ripka Kálmán: A biróságok megterhelése folyamatos emelkedést mutat. Jogpolitika, 1988/1. p. 5.

Rónai László: A közigazgatási bíráskodás kialakulásának hazai tapasztalatai. In.: Codificatio processualis civilis : studia in honorem Németh János, II. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Kiadó, 2013. p. 345–363.

Ruhmann Emil: A közigazgatási bíráskodás. In. Mártonffy Károly (szerk.): Fejezetek a Közjog és Közigazgatási jog köréből. Budapest, 1932. 120–129. o.

Ruszoly József: A választási bíráskodás – alkotmánybíráskodás. Magyar Tudomány, 1990/4. p. 405–419.

Ruszoly József: A választási bíráskodás Magyarországon a két nemzetgyűlés idején. 1920-1926. Szeged, Szegedi Nyomda, 1968. 47. p.

Ruszoly József: A választási bíráskodás Magyarországon, 1848–1948. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980. 563 p.

Ruszoly József: A választási bíráskodás szabályozásának története hazánkban a reformkortól az 1945. évi VIII. tc. meg-alkotásáig. Szeged, JATE, 1979. 110 p.

Ruszoly József: A választási bíráskodás története Magyarországon. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2015. 723 p

Ruszoly József: Osztróvszky József Szeged ítélőtáblai székhelyiségéért (1889). Egy karikatúra tanúsága. In: Gál Andor, Karsai Krisztina (szerk.): Ad valorem: Ünnepi tanulmányok Vida Mihály 80. születésnapjára. Szeged, Iurisperitus Bt., 2016. p. 341–345.

 

S

 

Salamonné Solymosi Ibolya: A legfelsőbb szintü biráskodás története Magyarországon. Budapest, OMIKK háziny., 1988. 89 p.

Sallai Tamás: A Heves Megyei Bíróság Emlékkönyve. Eger, Heves Megyei Bíróság, 2006. 64 p.

Sápi Vilmos: A községi és mezővárosi bíróságok a feudalizmus korában. Állam és Igazgatás, 1966/4. p. 308–318.

Sápi Vilmos: Községi bíráskodásunk a feudalizmus utolsó évszázadaiban. Jogtudományi Közlöny, 1966/8–9. p. 466–472.

Sárfy Aladár: A közigazgatási bíráskodás reformja. Az adó, 1932. 20. évf. 10. sz. 281–285. o.

Sárfy Aladár: A m. kir. Közigazgatási Bíróság adókra vonatkozó hatályos döntvényeinek, jogegységi megállapodásainak és elvi jelentőségű határozatainak gyűjteménye. 1897-1932 (előszó: Vargha Imre) Budapest, Frater Ny., 1933. 503 o.;

Sárfy Aladár: A m. kir. közigazgatási biróság pénzügyi jogegységi tanácsának legujabb határozatai. Az adó, 1931. 19. évf. 10. sz. 343–349. o.;

Sárfy Aladár: A m. kir. közigazgatási biróság pénzügyi jogegységi tanácsának legujabb határozatai. Az adó, 1931. 19. évf. 9. sz. 305–318. o.;

Sarlós Béla: A Landler-hadtest forradalmi törvényszéke. Tanácsközt. p. 187–221.

Sarlós Béla: A Tanácsköztársaság forradalmi törvényszékei. Budapest, Közgazdasági Kiadó, 1961. 363 p.

Schelnitz György, Zalka Károly: A bíróságok szignalizációs tevékenysége polgári ügyekben. Jogtudományi Közlöny, 1966/4. p.199–204.

Schelnitz György: Vitaülés a bírósági szignalizációról. Magyar Jog, 1963/6. p. 283–285.

Schwáb Mária: Az igazságszolgáltatás fejlődése a török hódoltság idején az alföldi várásokban. Budapest, Eygetemi ny., 1939. 115 p.

Schweitzer Gábor: Közigazgatás - igazságszolgáltatás - jogállamiság, avagy a közigazgatási bíráskodás kezdetei Magyarországon. Állam- és Jogtudomány, 1996/1–2. p. 21–36.

Sebők Ferenc: Okleveles adatok az 1349. évi országbíróválasztás történetéhez. In: Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária (szerk.): Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. p. 591–601.

Sebők György: A népi ülnökök munkája a Szolnok megyei bíróságoknál. Jászkunság, 1965. 11. évf. p. 131–135.

Sebők Richárd: Professzionalizáció az igazságszolgáltatásban a 18. században a Királyi Kúria köznemes bíráinak példáján. Századok, 2016/4. 945–965.

Seereiner Imre: Úriszéki bíráskodás a Károlyiak salánki uradalmában a XVIII. század végén. Levéltári Szemle, 1978/2. p. 399–416.

Sík Ferenc: A jogi megtorlás apparátusának kilakulása Magyarországon 1919–1921. Acta Facultatis Politico-juridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Tomus 16. 1974. p. 43–71.

Sinkovics István: Varga Endre: A királyi curia, 1780-1850. Budapest, 1974. Századok, 1978/1. p. 165–167.

Skorka György: Az Alkotmány és igazságügyi szervezetünk átalakítása. Állam és Közigazgatás, 1950/1. p. 22–29. p.

Solt Pál: A rendszerváltás Legfelsőbb Bírósága– Részben szubjektív megjegyzések. In: Bódiné Beliznai Kinga: A Kúria elnökei IV. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. p. 141–150.

Solymosi László: A világi bíráskodás kezdetei és az oklevéladás Magyarországon. In: Neumann Tibor (szerk.): Várak, templomok, ispotályok: tanulmányok a középkorról. Analecta Mediaevalia II. Budapest, 2004. p. 221–236.

Somos József: A Tanácsköztársaság katonai igazságszolgáltatása. Jogtudományi Közlöny, 1970/11. p. 606–614.

Sorix: a bírói függetlenség védelméről. Jogtudományi Közlöny, 1929/2. p. 9–11; 1933/42. p. 241.

Sorix: Elnökbúcsú után [Juhász Andor távozása]. Jogtudományi Közlöny, 1934/38. p. 237.

St. R.: A közigazgatási biráskodás az alkotmányosság és az egyéni joghoz való viszonyában. Irta Dr. Concha Győző. Budapest, 1877. Athenaeum. Magyar igazságügy,1877. 7. évf. 6. sz. 550–555. o.

Stadler Endre: A birói szervezet kérdéséhez. Ügyvédek lapja, 1917/49. p. 2–4.

Stipta István A közigazgatási bíráskodás történeti modelljei. Jogtörténeti Szemle, 2015/3. p. 40–45.

Stipta István Deák Ferenc állambírósági koncepciója. In: Szabó István (szerk.): „...a hazának szent ügye...”: Emlékülés Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából. Budapest, Szent István Társulat, 2005. p. 77–98.

Stipta István. Adalékok a magyar pénzügyi közigazgatási bíráskodás történetéhez. In: Homoki-Nagy Mária (szerk.): Konferencia a bírói hatalomról és az állampolgárságról: IV. Szegedi Jogtörténeti Napok. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2011. p. 157–174.

Stipta István: A 19. századi angol közigazgatási jogvédelem és a magyar közigazgatási bíráskodás. In: Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária (szerk.): Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2010. p. 793–810.

Stipta István: A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra. In: Horváth Attila, Koltay András, Máthé Gábor (szerk.): Sapienti iniuria non potest fieri: ünnepi tanulmányok Zlinszky János tiszteletére. Budapest, Gondolat Kiadó, 2009. p. 263–282.

Stipta István: A közigazgatási bíráskodás előzményei Magyarországon. Jogtudományi Közlöny, 1997/3. p. 117–125.

Stipta István: A közigazgatási jogviták elbírálásának rendszere 1883-ig. In: Máthé Gábor, Révész T. Mihály, Gosztonyi Gergely (szerk.): Jogtörténeti Parerga: Ünnepi Tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013. p. 331–337.

Stipta István: A magyar bírósági rendszer története (Második, javított kiadás). Debrecen, Multiplex Media–Debrecen University Press, 1998.2 215 p.

Stipta István: A magyar bírósági rendszer története Debrecen: Multiplex Media–Debrecen University Press, 1997. 204 p.

Stipta István: A magyar bírósági szervezet története a reformkorig In: Dercsényi Balázs (szerk.): Bírósági épületek Magyarországon. Budapest, HG és Társa Kiadó Kft, 1993. p

Stipta István: A magyar jövedéki büntetőbíráskodás fórumrendszere 1867 és 1883 között. In: Juhász Zsuzsanna, Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett (szerk.): Sapienti sat: ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2012. p. 439–456.

Stipta István: A magyar közjogi múlt üzenete: önálló közigazgatási bíróság. Magyar Jog, 2010/6. p. 334–338.

Stipta István: A magyar pénzügyi közigazgatási bíróság eljárási rendje (1884-1896). Miskolci Jogi Szemle: 2011. (Különszám) p. 168–182.

Stipta István: A magyar pénzügyi közigazgatási bíróság jellege és hatásköre.: (Az 1883. évi XLIII. tc. tartalma és jelentősége). In: Sáry Pál (szerk.) Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica. Tomus XXIX/1. Miskolc, Miskolc University Press, 2011. p. 89–116.

Stipta István: A német közigazgatási bíráskodás kialakulása, és hatása a magyar közigazgatási jogvédelemre. In: Szabadfalvi József (szerk.): Facultas nata: Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2006. p. 347–364.

Stipta István: A pénzügyi közigazgatási bíráskodás hazai előtörténete. Acta Universitatis Szegediensis: Acta Juridica et Politica, 1997/9. p. 1–35.

Stipta István: Adalékok a pénzügyi közigazgatási bíróság működésének történetéhez (1884-1885) Acta Universitatis Szegediensis: Acta Juridica et Politica, 1999/9. p. 1–22.

Stipta István: Az 1875-ös osztrák közigazgatási bíróság hatása a magyar közigazgatási jogvédelemre: Emlékkönyv Dr. Szabó András 70. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis: Acta Juridica et Politica. Tomus 53. 1998. p. 353–362.

Stipta István: Az igazságszolgáltatás szervezete 1848-1871. In: Dobrossy István, Veres László (szerk.): Miskolc története 1848-tól 1918-ig. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 2003. p. 67–85.

Stipta István: Az igazságszolgáltatás szervezetének átalakítása 1848-1849-ben. In: Dobrossy István (szerk.): Tanulmányok és források az 1848-1849-i forradalom és szabadságharc történetéhez. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 1998. p. 7–24.

Stipta István: Die Gerichtsverfassungsreform von 1723 und die Rechtsstreite über Kaufgeschäfte. In: Erik Štenpien (szerk.): Kúpna Zmluva - História a súcasnost. Kosice, Terra Recognita Foundation; Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2013. p. 311–318.

Stipta István: Die Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Ungarn und die internationalen Modelle. Journal on Eurpopean History of Law, 2014/2. p. 73–79.

Stipta István: Diskussionen über den Inhalt des Verwaltungsrechtsschutz in Ungarn (1848-1896). In: Gábor Máthé, Barna Mezey (szerk.): Rechtsgeschichtliche Studien: Beiträge zur Institutionsentwicklung in der ungarischen Rechtsgeschichte. Budapest–Passau, Eötvös Loránd-Universität Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe am Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte–Ungarische Akademie der Wissenschaften; Universität Passau, 2008. p. 67–82.

Stipta István: Közigazgatási bíráskodás előzményei Magyarországon. In: Mezey Barna, Vörös Imre (szerk.): A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma: Jogtörténészek 1848-ról. Budapest, Logod Bt., 2001. p. 125–138.

Stipta István: Országgyűlési vita a pénzügyi közigazgatási bíróságról 1883-ban. In: Mezey Barna, Révész T Mihály (szerk.): Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Budapest, Gondolat Kiadó, 2006. p. 518–546.

Stipta István: Szilágyi Dezső és a magyar igazságszolgáltatás reformja. In: Horváth Tibor (szerk.): Publicationes Universitatis Miskolciensis: Sectio Juridica et Politica 11. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1995. p. 111–115.

Stipta István: Szilágyi Dezső és az igazságügyi modernizáció In: Csibi Norbert, Domaniczky Endre (szerk.) Deák és utódai. Magyar igazságügyi miniszterek 1848/49-ben és a dualizmus korában. Pécs, PTE Grastyán Endre Szakkollégium, 2004. p. 137–152.

Stipta István: The process order of the court of financial administrative jurisdiction (1884-1896). European Integration Studies, 2011/1. p. 121–135.

Stipta István: Tisza Kálmán és a közigazgatási bíráskodás. Jogtörténeti Szemle, 2010/3. p. 23–33.

Stipta István: Történeti érvek az önálló közigazgatási bíráskodás, és a körültekintő igazságszolgáltatási reformok mellett. In: Varga Zs András, Fröhlich Johanna (szerk.): Közérdekvédelem: A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője. Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, 2011. p. 57–66.

Stipta István: Történeti érvek az önálló közigazgatási bírói szervezet mellett. In: Benisné Győrffy Ilona (szerk.): Tizedik Magyar Jogászgyűlés. Budapest, Magyar Jogász Egylet, 2010. p. 279–284.

Stipta István: Tudományos viták a hazai pénzügyi közigazgatási bíráskodásról 1870 és 1883 között. In: Gellén Klára-Görög Márta (szerk.): Lege et Fide. Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára. Szeged, Iurisperitus Kiadó, 2016. p. 555–561.

 

Sz

 

Szabó Béla: A hétszemélyes tábla ülésszakának megnyitásával kapcsolatos ceremónia a 18. század második felében. In: Mezey Barna (szerk.): A szimbólumok üzenete: a jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011. p. 369–381.

Szabó István: A magyar igazságszolgáltatás történetének vázlata az államalapítástól napjainkig. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2004. 111 p.

Szabó István: A polgári igazságszolgáltatás kiépítése Miskolcon. In: Dobrossy István (szerk.): Miskolc a millecentenárium évében I-II. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 1997. p. 361–366.

Szabó István: Az igazságszolgáltatás rendszere a polgári Magyarországon. Miskolc, Miskolci Egyetem, 1997. 83 p.

Szabolcska Mihály: A m. kir. Közigazgatási Bíróság Általános Közigazgatási Osztálya érvényben levő döntvényeinek és elvi határozatainak gyűjteménye. (Előszó: Puky Endre) 1-3. köt., 1897–1937. 4. pótköt., 1938–1941. Budapest, Szerzők, 1937–1941.

Szakács Ödön: A tanácsok és a bíróságok kapcsolata. ÁI. 1960. p. 284–296.

Szakács Ödön: Az ülnökbíráskodás tíz éve. Magyar Jog, 1959. p. 353–358.

Szalay Péter: Néhány gondolat a bírósági szervezet aktuális problémáiról. In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. 7. kötet. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Fiatal Oktatók KISZ Szervezete. 1985. p. 5–33.

Szamel Lajos: A biráskodás (igazságszolgáltatás az állami tevékenységi és szervezeti rendszerben): A községi biráskodás. Budapest, OMIKK háziny. 1988. 136 p.

Szász Anikó: A kolozsvári református egyházközség úriszéke (1676–1695). Erdélyi Múzeum, 2010/3–4 p. 88–105.

Szebelyi Endre: Az elmélet tisztaságáért. [Hozzászólás Olti Vilmos cikkéhez] Jogtudományi Közlöny, 1948. p. 201–203.

Székely János: Specializálódás a bírói munkában. Magyar Jog, 1966/1. p. 34–35.

Szekeres Róbert: A magyar igazságszolgáltatás története. Pécs, PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2000. 48 p.

Szekeres Róbert: A magyar igazságszolgáltatás története: Jegyzet. Pécs, PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2004. 68 p.

Szemelvények a felsőbírósági elnökök évnyitó beszédeiből. Magyar jogi szemle, 1941. 22. évf. 3. sz. 41–52. o.;

Szemelvények Nógrád megye bíróságainak történetéből 1871-2011. Ügyészek Lapja, 2015/2. p. 73–74.

Szendiné dr. Orvos Erzsébet: Jogszolgáltatás Debrecenben a 16. században. In: A Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának Évkönyve. Vágsellye, 2005. p. 82–92.

Szendiné Orvos Erzsébet: A bírósági iratok forrásértéke 1945-től. In: Valuch Tibor, Püski Levente (szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest, Osiris Kiadó–1956-os Intézet, 1995. p. 117–123.

Szendrey József (szerk.): Emlékkönyv a Somogy Megyei Igazságügyi Palota centenáriumára, 1908-2008. Kaposvár, Somogy megyei Bíróság, 2008.

Szentpétery Imre: A tárnoki ítélőszék kialakulása. Századok, 1934/pótfüzet. p. 510– 590.

Szepessy Mihály: 40000 ügyhátralék a Közig. Bíróságnál. Adózók Lapja, 1935. 9–10. sz.;

Szilágyi Csaba: Bíró és ítélet a Hármaskönyv prológusában. In: Csehi Zoltán, Szabó István, Schanda Balázs, Varga Zs. András (szerk.): A Hármaskönyv 500. évfordulóján. Budapest, Pázmány Press, 2015. 189–208 p.

Szilágyi Jenő: Az alsófoku közigazgatási bíróságot meg kell szervezni. Törvényhozók lapja, 1935. 4. évf. 13–14. sz. 113–115. o.;

Szilágyi Péter: A konszolidált Kádár-rendszerről jogállamba - A magyar igazságszolgáltatás átalakulása 1972-1994. Magyar Jog, 2007/5. p. 257–272.

Szilágyiné Karsai Andrea (szerk.): 10 éves a Debreceni Ítélőtábla. Debrecen, Debreceni Ítélőtábla, 2015. 144 p

Szilágyiné Karsai Andrea (szerk.): Legyen ez az épület mindenkor az igazság temploma: Debreceni Ítélőtábla. Debrecen, Debreceni Ítélőtábla, 2016. 70 p.

Szirota Szilvia: A fiatalkorúak bíróságának megteremtéséhez vezető út. In: Stipta István (szerk.). Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium. Tomus 8. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2007. p. 297–319.

Szirota Szilvia: Igazságszolgáltatás a századfordulón. In: Cs Jónás Erzsébet, Pethő József (szerk.): Százéves századelő: Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Nyíregyháza, Bessenyei Könyvkiadó, 2010. p. 121–130.

Szirtes Zsófia: „Ipsum populi eligant, qui melius videbitur expedire.”: Szász János szebeni királybíró választásának várospolitikai kérdései. Urbs: Magyar Várostörténeti Évkönyv,2012. 7.évf. p. 465–502.

Szoika Kamill: A földesúri bíráskodás az Árpádkori Magyarországon. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1944. 78 p.

Szőcs Tibor: A nádori intézmény története az Árpád- és Anjou-kor első felében (1000–1342). Doktori értekezés, Szeged, 2013.

Szőcs Tibor: Kinek az embere? Az alországbíró és az országbíró viszonya a 13. század második felében. Történelmi Szemle, 2016/2. p. 245–276.

Sztodolnik László: A polgári törvénykönyv és a bíró. Magyar Jog, 1959/10. p. 302–307.

Sztodolnik László: Igazságügyi szervezetünk. Jogtudományi Közlöny, 1948/19–20. p. 350–351.

Szuromi Szabolcs Anzelm: Az érett középkor egyházi bíráskodása és bírósági szervezetének sajátosságai. Teológia, 2008. p. 70–77.

Szuromi Szabolcs Anzelm: Az érett középkori egyházi bíráskodás és bírósági szervezet történetének vázlata. In: Harsági Viktória, Wopera Zsuzsa (szerk.): Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században: Tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2007. p. 379–388.

Szűcs István: A közigazgatási bíráskodás témájának magyar kutatója. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, 1980. 27. 373. o.

 

T

 

Takács Ádám: A Tanácsköztársaság igazságügyi szervezete és annak működése Zala megyében. p. 171–192. In: Balázs Béla–Kovács Ferenc (szerk.):Tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság Zala megyei történetéből. Zalaegerszeg, Zala megyei ny. 1971. 397 p.

Tamás Gy. József: Az Országos Birósági Tanácsról. Jogpolitika, 1988/6. p. 6.

Teller Miksa: Mi lesz a bírói karral? Jogtudományi Közlöny, 1946/3–4. p. 60–61.

Térfi Gyula: Közigazgatási bíróság: hatásköri bíróság, országos levéltár, az állami közigazgatás szervezete. Budapest, Légrády Ny., 1910. 1025 p.

Térfi Gyula: Közigazgatási bíróság: hatásköri bíróság, országos levéltár, az állami közigazgatás szervezete. Budapest, Légrády Ny., 1910. 1025 o.

Térfy Béla: Közigazgatási bíróság, hatásköri bíróság, Országos Levéltár. Budapest, Grill, 1933. p. 214-498.

Ternovszky Béla: Néhány szó a bírói munkaerő kíméléséről. Jogtudományi Közlöny, 1907/16. p. 131–132.

Tihanyi Lajos: Az alsófokú közigazgatási bíróságok. Magyar Közigazgatás,1933. 20. sz.

Toma Katalin: Nádasdy III. Ferenc országbírói kinevezése. Adalékok az 1655. évi országgyűlés történetéhez. In: Erdélyi Gabriella, Tusor Péter (szerk.) Mindennapi választások: Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára. Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 2007. p. 111–125.

Tomcsányi Móric: Rendészet, közigazgatás, bírói jogvédelem. Felolvasta a II. osztálynak 1928 okt. 15-én tartott ülésében: székfoglaló értekezés. Budapest, Akadémia, 1929. 31 o.;

Tóth Ildikó Éva: Adalékok Hermány nembeli Lampert országbírói működéséhez In: Weisz Boglárka (szerk.) Középkortörténeti tanulmányok. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2003. p. 181–192.

Tóth Ildikó Éva: Adalékok Köcski Sándor országbírói muködéséhez. In: Teiszler Éva, Marton Szabolcs (szerk.): Medievisztikai tanulmányok: a IV. Medievisztikai PhD-konferencia. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2005. p. 184.

Tóth Ildikó Éva: Geréb László erdélyi püspök és Vingárdi Geréb Péter országbíró (1498. szeptember 13.). In: Kordé Z (szerk.): A középkori székelység, (Krónikák és oklevelek a középkori székelyekről). Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, 2001. p. 258–260.

Tóth Ildikó Éva: Károly Róbert első országbírói. Tiszatáj: Irodalmi, Művészeti és Társadalmi Folyóirat, 2007/12. p. 78–82.

Tóth Ildikó Éva: Károly Róbert első országbírója. (Adalékok Csák János országbírói működéséhez). In: Homonnai Sarolta, Piti Ferenc, Tóth lldikó (szerk.): Tanulmányok a középkori magyar történelemről. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 1999. p. 143–150.

Tóth Sámuel: Egyházi bíróság és törvénykezési rendtartás. Debreczen, Város könyvnyomdája 1881. 12 p

Tóth Tamás: Szemelvények Nógrád megye bíróságainak történetéből: [1871-2011]. Balassagyarmat, Balassagyarmati Törvényszék, 2015. 350 p.

Tremmel Flórián: A katonai igazságszolgáltatás tricentenáriumi vetületei. In: Hautzinger Zoltán, Bögöly Gyula (szerk.): Az önálló katonai büntető kodifikáció tricentenáriuma. Pécs, Kódex Nyomda Kft., 2007. 230 p.

Turcsányi István: Nagytekintetü m. kir. Itélő-Tábla mint fegyelmi biróság! Nyitra, Siegler Mihály, 1873. 13 p.

Tuza Csilla: Galánthai Fekete György pályafutása (1711-1788): Budapest: HVG-ORAC, 2014 p. 9–15.

 

Ty

 

 

U

 

 

Ú

 

 

Ü

 

Ünnepi beszédek az országgyarapodás alkalmából. Magyar jogi szemle. 1940. 21. évf. 17.sz. p.321–325.;

 

Ű

 

 

V

 

Váczy János: Idősb Szögyény-Marich László országbíró emlékiratai. Kiadják fiai. 1. köt., 1836-1848. decz. 2. Budapest, 1903. Századok, 1903/6. p. 549–552.

Váczy Péter: A magyar igazságszolgáltatás szervezete a XI–XII. században. Miskolc, Ludvig-Janovits Nyomda, 1930. 149 p.

Vadas György: A bírósági statisztika kérdéseihez. Jogtudományi Közlöny, 1951/2–3. p. 121–123.

Vámbéry Rusztem: A büntető-bíró. Jogtudományi Közlöny, 1907/42. p. 346–347.

Varga Endre: A feudáliskori Magyarország legfelső bírósága, a királyi curia, fennállásának utolsó szakaszában. Kandidátusi értekezés tézisei. Bp. MTA KESZ Soksz. 1966. 29 p.

Varga Endre: A királyi curia. 1780–1850. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1974. 274 p

Varga Endre: A magyar jogszolgáltatás átszervezése II. József korában. Századok, 1960/5–6. p. 736–749.

Varga Endre: Bányabírósági eljárás a feudáliskori Magyarországon: a fennmaradt bírósági iratok bányászattörténeti forrásanyaga. Levéltári Közlemények, 1974/1–2. p. 593–613.

Varga Endre: Bónis György: A bírósági szervezet megújítása III. Károly korában (Systematica Commissio). Levéltári Közlemények, 1937/1. p. 295–296.

Varga Endre: Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után, 1686-1708. Budapest, 1962. Századok, 1963/4. p. 876–877.

Varga Endre: Magyarország bányabírósági szervezete (1686–1854). In: Csizmadia Andor (szerk.): Jogtörténeti Tanulmányok III. Budapest, 1974. p. 213–236

Varga Endre: Úriszék. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1958. 1104 p.

Varga J. János: Államhatalmi és rendi kísérletek a közigazgatás és az igazságszolgáltatás reformjára a török kiűzésének időszakában. 1688-1723. In: A magyar államiság első ezer éve. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogtörténeti és Római Jogi Tanszéke és Bölcsészettudományi Karának Középkori és Koraújkori Történeti Tanszéke szervezésében azonos. Pécs, PTE BTK; PTE ÁJK, 2000. p. 147–159.

Varga J. János: Katonai bíráskodás a 16-17. századi dunántúli nagybirtokon és a végvárakban: seregszék, hadiszék, úriszék. Századok. 1977/3. p. 439–462.

Varga Zs. András, Fröhlich Johanna (szerk.): Közérdekvédelem: a közigazgatási bíráskodás múltja és jövője. Budapest, PPKE JÁK, 2011. 136 p.

Vargha Ferenc: A bírói függetlenség. Szalai Emil (szerk.): Jogállam könyvtára, Budapest, Jogállam – Grill 1925. 21. kötet

Vargha Imre: Wlassics Gyula báró huszonöt éves jubileuma. Magyar jogi szemle. 1931. 12. évf. 6. sz. p. 285–286.

Vargyai Gyula: Kállay István: Úriszéki bíráskodás a XVIII-XIX. században. Budapest, 1985. Századok, 1986/5–6. p. 1158–1159.

Vavrik Béla székfogaló beszéde. Jogtudományi Közlöny, 1910/15. p. 125–127.

Vavró István: A helyi biróságok ügyforgalma és tevékenysége. StatSZ, 1988/8–9. p. 827–837.

Vázlata az 1861. esztendőben visszaállított m. kir. ítélő tábla mint legfelsőbb úrbéri bíróság működésének, annak 1869-ik esztendőben történt feloszlatása idejéig, egy kir. ítélő táblai volt úrbéri előadó által. Pest, Athenaeum, 1871. 49 p.

Veres Miklós: A tárnoki hatóság és a tárnoki szék 1526–1849. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968. 119 p.

Vincenti Gusztáv: A bírói függetlenség. Jogtudományi Közlöny, 1946/1–2. p. 10–14.; 1946/3–4. p. 43–47.

Vinkler János: A Kir. Ítélőtábla fejlődése. Budapest, Franklin–társulat, 1925. 1–75 p.

Vinkler János: A magyar igazságszolgáltatási szervezet és polgári peres eljárás a mohácsi vésztől 1848-ig. I. kötet: A központi igazságügyi szervezet fejlődése. 1927. 271 p.; 2/1. kötet: Vidéki igazságügyi szervezet. 1927. 286 p.; 2/2. kötet: A polgári peres eljárás. 1927. 287 p. Budapest-Pécs, Egyetemi Nyomda.

Vinkler János: Az itélőmesteri joghatóság kialakulása. In: Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére, születésének 50. évfordulóján. Budapest, Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Újságvállalata Rt. nyomdája, 1925. p. 321–330.

Vízy László: A Fővárosi Bíróság épülete és a Feszty-képek. In: Pamer Nóra (szerk.): Gerő László nyolcvan-ötödik születésnapjára: tanulmányok. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1994. p. 411–422.

Vízy László: Bezerédj István reformpolitikus arcmása a Fővárosi Bíróság Esküdtszéki termében. Értesítő, 1996/ 6. p. 7–8.

Völgyesi Orsolya: Kölcsey és a törvényszékek elrendezéséről szóló jogügyi munkálat vitája az országgyűlésen, 1833–1834. In: Dobszay Tamás, Erdődy Gábor, Manhercz Orsolya (szerk.): Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről 1780-1948. Budapest, ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, 2012. p. 269–279.

Vörös Ernő, Lengyel József: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata. A m. kir. Közigazgatási Bíróság anyagi jogi, hatásköri és eljárási joggyakorlata általános közigazgatási, adó- és illetékügyekben. (Előszó: Puky Endre) 1. köt.1935. XL, 1114, [2] o.; 2. köt. 1936. X, [1], 1116–2362. o. Budapest, Szerzők, 1935–1936.

Vörös Ernő, Lengyel József: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság legújabb anyagi jogi, hatásköri és eljárási joggyakorlata. (Előszó: Rakovszky Iván) Budapest, Szerzők, 1944, XX, 850 o.

Vörös Ernő, Lengyel József: A m. kir. közigazgatási bíróság újabb anyagi-jogi, hatásköri és eljárási joggyakorlata, általános közigazgatási, adó- és illetékügyekben, ideértve a zsidótörvény, az orvoskamarai tagfelvételi és orvosi fegyelmi ügyek joggyakorlatát, egyuttal a közigazgatási bírósági törvény magyarázata. (Előszó: Puky Endre). 1. köt. XX, 644 o. 2. köt. IV, 645–1254. o. Budapest, Szerzők, 1940.;

Vörös Ernő: Az államhatalmak elválasztása, különös tekintettel a bírói hatalomra. Budapest, Jogállam–Grill, 1925. 27 p.

Vörös Ernő: Az államhatalmak megosztásáról az Északamerikai Egyesült Államok és a főbb európai államok alkotmányaiban. Ügyvédek Lapja, 1925 3, 4, és 5. sz.;

 

W

 

Weisz Boglárka: A tárnokmester jogköre az Anjou-korban. In: Weisz Boglárka (szerk.): Pénz, posztó, piac: Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Budapest, MTA BT Történettudományi Intézet, 2016. p. 181–200.

Wenzel Gusztáv: Ideiglenes polgári perrendtartás Magyar-, Horvát-, Tótország, a Szerbvajdaság és a temesi bánság számára (1852. sept. 16-ról) különös tekintettel a biróságaink tiszti eljárását illető rendeletekre, az erdélyivel (1852. máj. 3-ról) egybefoglalva magyarázta, irománypéldákkal felvilágosította, s az új ügyvédi rendtartással bővítette … Pest, Geibel Armin, 1853. 381 p

Wenzel Gusztáv: Visszapillantás az előbbi magyar Curiának 1724–1769-iki működésére. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1875.

Wertner Mór: Szolgabiró. Századok, 1909/2. p. 155.

Wlassics Gyula A tízéves hatásköri bíróság. Budapest, Jogállam Könyvtára, 1918. 24 p

Wlassics Gyula báró évnyitó beszéde a közigazgatási bíróság teljes ülésében. Jogtudományi közlöny, 1917. 52. évf. 3. sz. 26–27. o.

Wlassics Gyula br. beszámoló beszéde a közigazgatási bíróság müködéséről. Adó- és illetékügyi szemle, 1917. 6. évf. 1. sz. 59–62. o.;

Wlassics Gyula elnöki megnyitója a közigazgatási bíróság harmincéves jubileumán. Jogállam, 1927. 26. évf. 1-4. o.;

Wlassics Gyula jubileuma: Adó- és illetékügyi szemle. 1915. 4. évf. 5. sz. 239. o.;

Wlassics Gyula tíz éves elnöki jubileuma. Adó- és illetékügyi szemle, 1916. 5. évf. 4–5. sz. 243–244. o.;

Wlassics Gyula, Juhász Andor, Degré Miklós: Három évnyitó beszéd. Jogállam, 1929. 28. évf. 1–2. sz. 39–53. o.;

Wlassics Gyula. Birói szervezeti kérdések. Jogtudományi közlöny, 1890. 25. évf. 52. sz. 409–410. o.

Wlassics Gyula: A birói elmozdíthatatlanság [elmozdithatlanság]. Ügyvédek lapja, 1889. 6. évf. 51. sz. 4–5. o.

Wlassics Gyula: A birói és ügyészi szervezet modositásáról szóló előadói tervezet. [Hozzászólás F. B.: Néhány észrevétel a birói s ügyészi szervezet módositásáról szóló előadói tervezethez című cikkéhez. Jogtudományi Közlöny, 1890. évi 35. szám, 273-275. pp.] Jogtudományi közlöny, 1890. 25. évf. 37. sz. 289­1. o.

Wlassics Gyula: A gyakorlati birói vizsga és birói szervezeti törvényjavaslat. A jog, 1890. 9.évf. 51.sz. 435–436. o.

Wlassics Gyula: A törvényhatósági önkormányzat és a közigazgatási bíróság. Ügyvédek lapja. 1929. 26. évf. 13. sz. p. 2–3.;

Wlassics Gyula: Az államhatalmi megoszlás és a képviselőválasztási bíráskofás. Évnyitó beszéd a m. kir. közigazgatási bíróságnál. Jogállam, 1926. 25. évf. 1–2. sz. 116–118. o.;

Wlassics Gyula: Az alsófokú közigazgatási bíróság. Jogállam, 1924. 23. évf. 1-7. o.;

Wlassics Gyula: B. Wlassics Gyula évnyitó beszéde a közigazgatási biróság január hó 8-án tartott teljes ülésén. Ügyvédek lapja, 1924. 41. évf. 2. sz. 1–2. o.;

Wlassics Gyula: Báró Wlassics Gyula elnöki évnyitó beszéde a m. kir. közigazgatási bíróságnak 1930. január 9-én tartott teljes ülésében. Jogállam. 1930. 29. évf. 1-2. sz. 26–33. o.;

Wlassics Gyula: Báró Wlassics Gyulának, a m. kir. közigazgatási biróság elnökének évnyitó beszédé[nek részletei]. Jogállam, 1932. 31. évf. 1–2. sz. 60–61. o.;

Wlassics Gyula: Bírói szervezeti és hatásköri kérdések. Jogállam, 1909. 8.évf. 1.sz. 1–14. o.

Wlassics Gyula: Birói szervezeti kérdések. Jogtudományi közlöny, 1889. 24. évf. 51. sz. 414–416. o.

Wlassics Gyula: Perjogi alapelvek a közigazgatási bíráskodásban. Jogállam. 1913. 12. évf. 1. sz. p. 1–9.;

Wlassics Gyula: Reformjavaslat a közigazgatási bíráskodásról. Jogállam. 1912. 11. évf. 1-2. sz. p. 32-43. o.

Wlassics nevéhez köthető további közigazgatási bíráskodásról szóló cikkek: Wlassics Gyula: A magyar közigazgatási jog alapintézményei. Magyar jogi szemle. 1926. 7. évf. 3. sz. p. 105–111.;

 

Z

 

Zabulik László: A közigazgatási bíróságokról szóló törvény. 1896. évi XXVI. T.-czikk. Budapest, Athenaeum, 1897. IV, 377. o.;

Zabulik László: A községi közigazgatásról és annak javításáról. Budapest, Grill, 1901. [2], 53 o.

Zehery Lajos: A bírói fegyelmi jog reformja. In: Dolgozatok Polner Ödön egyetemi ny. r. tanár születésének 70. évfordulójára. Szeged, 1935. p. 319–336

Zinner Tibor (szerk.): Magyarország bíróságai és ügyészségei az ezredfordulón. Debrecen, Blende Bt., 2001. 244 p.

Zinner Tibor, Kintzly Péter: The Curia of Hungary. Budapest, Blende SP, 2012. 48 p.

Zinner Tibor: A magyarországi népbíráskodásról – a XXI. századból visszatekintve. In: Gyenesei József (szerk.): Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 2011. p. 136–160.

Zinner Tibor: A nyilaskeresztesek kúriai elnöke, dr. Szemák Jenő (1887-1971). In: Bódiné Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei I. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. p. 99–143.

Zinner Tibor: Az igazságszolgáltatás irányítása és az 1956–1963 közötti büntető igazságszolgáltatás. In: Kahler Frigyes (szerk.): Sortüzek – 1956.: III. jelentés. Lakitelek, Antológia Kiadó, 1996. p. 63–111.

Zinner Tibor: Debreceni bíróból kúriai elnök. Adalékok dr. Kerekess István életútjához (1878-1958). In: Bódiné Beliznai Kinga (szerk.)A Kúria és elnökei I. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. p. 155–221.

Zinner Tibor: Dr. Töreky Géza, a mindenkori hatalom őre? A Kúria és elnökei, 2. köt. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015. p. 57–109.

Zinner Tibor: Unus testis nullus testis, avagy egy tábla nem tábla – történeti áttekintés: Előadás a Magyar igazságszolgáltatás 2010 konferencián. Collega, 1999. p. 6–20.

Zinner Tibor: Utak és tévutak a XX. századi magyar felsőbíráskodás káderpolitikájában ’56 után. A Kúria és elnökei, 3. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015. p. 161–254.

Zitelmann Ernő: Törvényes kötöttség és bírói szabadság. Jogtudományi Közlöny, 1905/14. p. 113–114.

 

Zs

 

Zsadon Miklós: Népi demokráciánk bíróságainak nevelőmunkája (Egy ülnök megjegyzései). Magyar Jog, 1955/12. p. 367–369.

Zsoldos Attila: A szolgabírói tisztségnév kialakulásának kérdéséhez Levéltári Szemle, 1988/4. p. 12–19.

Zsoldos Attila: III. András hat nádora. In: Juan Cabello, C Tóth Norbert (szerk.): Erősségénél fogva várépítésre való: Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Nyíregyháza: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2011. pp. 289-299.

Zsoldos Attila: III. András nádorai. Történelmi Szemle, 2010. p. 303–327.

Zsoldos Attila: Ki lehetett Miklós országbíró? História, 2009/2. p. 22–23.

Zsoldos Attila: Magyarország világi archontológiája 1000–1301. Budapest, História; MTA Történettudományi Intézete, 2011. 382 p.

Zsoldos Attila: Miklós országbíró. In: Neumann Tibor, Rácz György (szerk.): Honoris causa: Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Budapest–Piliscsaba, MTA Történettudományi Intézet–Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2009. p. 519–549.