Pályázati kiírás 2015.

I. Polgári jogi szekció

 1. A devizahitelesek megsegítésére tett jogalkotói intézkedések
 2. A szerződés érvénytelenségének megállapítása és jogkövetkezményeinek érvényesíthetősége a perben
 3. A tagi felelősség áttörése
 4. A teljesítésigazolási szakértői vélemények alapján indult perek tapasztalatai
 5. A közjegyzőnél indult fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén felmerülő problémák a jogalkalmazásban
 6. A tartózkodási hely fogalma az Európai Uniós rendeletekben
 7. Gyermek meghallgatása a polgári perekben
 8. Az öröklési ügyekre irányadó joghatóság, az alkalmazandó jog és az európai öröklési bizonyítvány
 9. A beavatkozás, perbelépés, perbehívás szabályainak módosulása a Pp-ben
 10. Az elmúlt időszakban tett jogalkotói erőfeszítések a perek ésszerű határidőben történő befejezése céljából
 11. A perek tisztességes lefolytatásához fűződő jog sérelme a hazai és az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatának tükrében
 12. A perek ésszerű időn belül történő befejezéséhez fűződő jog sérelme a hazai és az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatának aspektusából
 13. Külföldre történő kézbesítés a polgári perekben
 14. A költségmentesség szabályozásának alakulása napjainkig
 15. A különös bánásmódban részesülő személyek (különös tekintettel a fogyatékkal élőkre) jogai
 16. Hazai és nemzetközi jogi megoldások a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás jogintézményével kapcsolatosan
 17. Új típusú szerződések az új Ptk-ban
 18. Az öröklési jogot érintő változások az új Ptk-ban
 19. Az engedményezés új szabályai
 20. A biztosítéki célú opciós szerződés alkalmazása
 21. A bírósági jogkörben okozott kár megtérítésének elméleti és gyakorlati kérdései
 22. Bírósági közvetítés a peres eljárások és a jó gyakorlatok tükrében

II. Büntetőjogi szekció

 1. Az eljárási feladatok megoszlása elvének érvényesülése de lege ferenda
 2. A törvényes vád, a védelemhez való jog és a jogerő összefüggései
 3. Laikusok részvétele a büntető igazságszolgáltatásban
 4. Az Európai Unió intézményei és a büntető igazságszolgáltatás kapcsolata jogalkalmazói szemszögből
 5. A sértetti érdekek érvényesítésének lehetőségei a büntetőeljárásban – a jogalkalmazás és a jogalkotás továbblépési lehetőségei
 6. A bírósági eljárás egyszerűsítésének, gyorsításának lehetőségei egy új büntetőeljárási kódex megalkotásának tükrében
 7. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme a büntető igazságszolgáltatás aspektusából
 8. A határokon átnyúló bizonyítás a büntető igazságszolgáltatás rendszerében
 9. A bűncselekményből származó vagyon felderítésének és biztosításának hazai eszközrendszere és működése európai szemszögből
 10. A számítástechnikai bűnözéssel szembeni fellépés eszközrendszere
 11. A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés aktuális kérdései jogalkalmazói nézőpontból
 12. A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések gyakorlata az európai alapjogi bíráskodás tükrében
 13. A távoltartás funkciója, alkalmazása és végrehajtása hazánkban és az Európai Unióban
 14. Az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételének funkciója, gyakorlati kérdései
 15. A kölcsönös elismerés elvén alapuló eszközök és az eljárásban résztvevők jogainak érvényesülése a büntető igazságszolgáltatás területén
 16. Magánvádas eljárások jogalkalmazói tapasztalatai
 17. A teljes és a részleges revízió elve, reformatórius és kasszációs jogkör de lege ferenda
 18. A részesi bűnfelelősség kérdései
 19. A bűnszervezet kriminológiai és jogalkalmazói aspektusai
 20. A fiatalkorúakkal szembeni szankcióalkalmazás sajátosságai
 21. A jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések specialitásai
 22. A terrorizmus elleni küzdelem nemzetközi irányai
 23. A véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjog által kijelölt korlátai
 24. A gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos jogalkalmazási kérdések
 25. Gazdasági bűncselekmények és szervezett bűnözés
 26. A költségvetés büntetőjogi védelme
 27. Csalás és csalás jellegű bűncselekmények aktuális jogalkalmazási kérdései
 28. Szándékosság és gondatlanság a közlekedési bűncselekmények terén
 29. Kábítószer-bűncselekmények a régi és az új Btk-ban
 30. Az emberkereskedelem elleni küzdelem nemzetközi irányainak megjelenése a hazai jogrendszerben
 31. A bírákat megillető mentelmi jog gyakorlati kérdései

III. Munkajogi, közigazgatási jogi és európai jogi szekció

 1. Munkajogi védőháló és szakadásai a régi és az új munkajogi szabályozás tükrében
 2. Európai Uniós jog implementálásának legújabb hatásai az új Munka Törvénykönyvére
 3. Home office/otthon dolgozás társadalomtudományi aspektusai – hogyan változtatja az egyén személyiségét, a családi és munkakapcsolatait?
 4. A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei
 5. A versenytilalmi megállapodás és a titoktartási klauzula hatásai munkahely váltás esetén
 6. A munkáltató és munkavállaló fegyveregyenlősége a munkaviszony alatt és a bíróság előtt
 7. Az európai munkajogi kollíziós szabályok elemzése
 8. Fogyatékkal élők munkavállalási esélyei és lehetőségei
 9. A sztrájkjog nemzetközi és magyarországi történeti fejlődése és jelenlegi szabályozottsága
 10. A tanúnyilatkozatok értékelésének nehézségei a vagyonosodási vizsgálatot érintő adójogi perekben
 11. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkében rögzített "Magán és családi élet tiszteletben tartásához való jog" érvényesülése a magyar idegenrendészeti jogszabályokban
 12. Az adótitok védelmének gyakorlati kérdései a közigazgatási perekben
 13. A polgári perrendtartás alkalmazásának szabályai a végzés felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásokban
 14. A tudati állapot vizsgálatának szükségessége az ÁFA levonási joggal kapcsolatos perekben
 15. Bűncselekményből származó jövedelem adóztatása
 16. A menekültügyi bíráskodás fejlődése Magyarországon
 17. A főtanácsnok szerepe az Európai Unió Bíróságán
 18. Magyar előzetes döntéshozatali kérdések a közigazgatási ügyszakban: az előterjesztés szükségességének kérdése
 19. Az Európai Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez: realitás vagy távoli jövő? A folyamat értékelése, különösen az Európai Unió Bíróságának 2/13. számú véleménye tükrében   

IV. Bírósági általános igazgatási szekció

 1. Továbblépés az Országos Bírósági Hivatal országos programjaiban – új kezdeményezések, a bővítés lehetőségei
 2. Lehetséges új területek felvétele az országos programok körébe
 3. A bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése – az ügyfélkapcsolatok erősítését szolgáló intézkedések
 4. Hatékonyabb panaszügyintézés a bíróságokon
 5. A bírósági ügyintézést segítő további intézkedések az idegenrendészet és a menekültügy területén
 6. A nemzetközi érintettségű bírósági eljárások időszerű intézését segítő lehetséges intézkedések
 7. Tudományos kutatás iránti kérelmek és közérdekű adatigénylések egyes igazgatási kérdései – a szabályozás lehetséges irányai
 8. Távmeghallgatás és kihallgatás zártcélú távközlő hálózat útján a bírósági eljárásokban
 9. Az önálló bírósági titkári, ügyintézői hatáskörbe utalt munkavégzés mérése
 10. Az időszerűséget és a két éven túl folyamatban lévő bírósági eljárások csökkentését elősegítő intézkedések
 11. Központi és helyi képzési rendszer reformja

 

A dolgozatok maximális terjedelme három szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt).

A szöveget rich text (.rtf) fájlformátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárttal, egyszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kérjük írni. Kérjük, hogy a dolgozatokat tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel lássák el. A végjegyzetek használatát mellőzzék, a lábjegyzeteket arab számmal számozzák 1-től kezdődően. Internetes forrásokra történő hivatkozás esetén szíveskedjenek feltüntetni a letöltés, illetve megtekintés dátumát.

A pályamunkák kizárólag postai úton nyújthatók be az Országos Bírósági Hivatal Elnökének címezve (1055 Budapest, Szalay u. 16.).

Postára adási határidő: 2015. október 5.

 

Részvételi feltételek:

A pályázat bírósági és joghallgató tagozaton kerül meghirdetésre, azon részt vehet a bírósági szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint a bírósági munka iránt érdeklődő, jogász osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgató.

Nem vehet részt a pályázaton, aki a pályázat valamely Bíráló Bizottságának tagja, illetve bíráló bizottsági tag Ptk. szerinti hozzátartozója.

Pályázni kizárólag olyan dolgozattal lehet, amelyet a benyújtására rendelkezésre álló fenti határidőt megelőzően nem nyújtottak be más tudományos pályázat, illetve évfolyamdolgozat, szakdolgozat céljából, más hasonló, a pályázó képzéséhez, illetve munkavégzéséhez közvetlenül kapcsolódó célból, továbbá közzététel, megjelentetés céljából.

Pályázatának valamennyi elemén a pályázónak szükséges feltüntetnie az általa választott, maximum három szóból álló jeligét. A pályázatot egy nagyméretű borítékban kell benyújtani, amelyen kérjük feltüntetni: „Mailáth György Tudományos Pályázat 2015”, illetve a jeligét.

A borítékban el kell helyezni a dolgozatot három spirálozott példányban (név nélkül, a dolgozat sem tartalmazhat a pályázó azonosítására alkalmas adatot), továbbá kettő példány elektronikus adathordozón (kizárólag CD vagy DVD). Mindkét elektronikus adathordozónak tartalmaznia kell a dolgozatot .rtf és .pdf formátumban (ez esetben is a pályázó azonosítására alkalmas adat nélkül).

A pályázónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy pályázata kapcsán a részvételi feltételekben meghatározott semmilyen kizáró ok nem áll fenn. E nyilatkozatot is a fent körülírt nagyméretű borítékban kell elhelyezni.

Mellékelni kell továbbá, ugyancsak a választott jeligével ellátott, lezárt, kisméretű borítékban elhelyezve a választott téma sorszámát, megnevezését, a pályázó nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, beosztását, szolgálati helyét (bírósági tagozat esetén), valamint a konzulens nevét, munkahelyét tartalmazó adatlapot, illetve a hallgatói jogviszony igazolását (joghallgatói tagozat esetén).

A pályázónak fentieken túl nyilatkoznia kell arról is, hogy hozzájárul-e a dolgozatának a Magyar Igazságügyi Akadémia jogi szakkönyvtárában (dokumentumtárában) történő elhelyezéséhez és hozzáférhetővé tételéhez, továbbá az OBH által történő közzé tételéhez, illetve díjazásuk esetén vállalniuk kell a pályamunkának az OBH által szervezett tudományos konferencián történő ismertetését is. A hozzájáruló nyilatkozatot ugyancsak a kisméretű, jeligés borítékban kell elhelyezni.

A dolgozat valamennyi példányának borítóján fel kell tüntetni a jeligét, a szekciót, tagozatot, a választott téma számát és megnevezését. A pályamű nem tartalmazhat a készítő azonosítására alkalmas adatot.

 

Díjazás:

A pályamunkák díjazása valamennyi szekcióban tagozatonként az alábbiak szerint történik:

 1. hely: emlékplakett, 200.000,- Ft és kéthetes gyakorlat az Országos Bírósági Hivatalban (vidéki nyertes esetén szállással és ellátással a Magyar Igazságügyi Akadémián)
 2. hely: emlékplakett és 150.000,- Ft
 3. hely: emlékplakett és 100.000,- Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem. A kiemelkedő pályamunkák az Országos Bírósági Hivatal Elnökének döntése alapján különdíjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók.

A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakemberei értékelik szekciónként szervezett Bíráló Bizottságok keretében. A Bíráló Bizottságok tagjai valamennyien bírák. Az értékelés alapján a Bíráló Bizottságok tesznek javaslatot szekciónként a pályadíjak odaítélésére, illetve javaslatot tehetnek az OBH Elnöke részére különdíj vagy egyéb elismerés odaítélésére. A Bíráló Bizottságok a jeligék alapján csak a díjazásra/közlésre (pénzdíj és egyéb jutalom) javasolt szerzőket azonosítják, a többi pályázót csak abban az esetben, ha a Bizottság a pályamunka jogi szakkönyvtárban történő elhelyezését, vagy a dolgozat megjelentetését javasolja és a készítő hozzájárult a dolgozatának a Magyar Igazságügyi Akadémia könyvtárában történő megőrzéséhez, illetve az OBH által történő közzé tételéhez.