Pályázati kiírás 2019.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke Mailáth György országbíró emlékére idén is tudományos pályázatot hirdet. Az idei pályázat mottója:

Az igazság mentsvára – 150 év bírói függetlenség

 „…a bíró függetlensége nem a bírónak adott kedvezmény és tulajdonság, hanem a társadalomnak oltalma….”
(Csemegi Károly)

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázatokat postán vagy személyesen az 1055 Budapest, Szalay utca 16. szám alatt lehet benyújtani.

 

2019-ben az alábbi témákban várunk pályamunkákat:

 

a) Polgári jogi szekció

 1. Bírói jog a magyar bíróságokon – avagy az ítélkezési gyakorlatra történő közvetlen hivatkozások a polgári bíróságok határozataiban
 2. A „gyengébb fél” védelme a polgári perrendtartásban – az információhiányból, az eltérő jövedelmi-vagyoni helyzetből, a jogban jártasságból és az anyagi jogviszony sajátosságaiból eredő egyensúlyhiány polgári perrendi kezelése
 3. A perfelvétel szabályozása és gyakorlata az új Pp. alapján
 4. Az alperes perbeli pozíciójának értékelése, különös tekintettel a bírósági meghagyás új szabályaira
 5. A keresetlevél visszautasítása és a keresetlevél hiányainak pótlása a hatékony jogorvoslat és a tisztességes eljárás elveinek tükrében
 6. Keresetváltoztatás az új Pp. alapján
 7. Kézbesítési problémák és gyakorlatuk, különös tekintettel a határon átnyúló kézbesítésre
 8. A szakértői bizonyítás szabályainak változása az új szakértői törvény és az új Pp. alapján
 9. Bizonyításfelvétel külföldön
 10. Perelterelő lehetőségek az új Pp.-ben, különös tekintettel a bírósági közvetítésre (Pp. 168. §)
 11. A személyállapotot érintő perek új kihívásai és megoldandó kérdései
 12. A pszichiátriai betegek sürgősségi és kötelező gyógykezelésével kapcsolatos bírói eljárások gyakorlata
 13. Az igazságszolgáltatás gyermekközpontúságának gyakorlati kérdései a családjog területén
 14. A szülői felügyelet rendezése a bírói gyakorlatban
 15. A gyermektartásdíj megállapításának gyakorlata
 16. A gyermektartásdíj határokon átnyúló végrehajtása
 17. Nagykorú gyermek tartásának végrehajtási kérdései
 18. A végrehajtási eljárás felfüggesztésének esetei a nemperes és peres eljárásokban
 19. Külföldi ítélet elismerése és végrehajtása
 20. Külföldi jog tartalmának a megállapítása polgári perekben
 21. A valódi alkotmányjogi panasz perjogi vonatkozásai
 22. Az elektronikus eljárások tapasztalatai
 23. Távmeghallgatás szabályozása és gyakorlati tapasztalatai a polgári eljárásokban
 24. A hibás teljesítés gyakorlati kérdései az új Ptk. szabályainak tükrében
 25. A bűncselekménnyel okozott kár gyakorlati kérdései
 26. A sérelemdíj megítélésnek és mértékének szempontjai a bírói gyakorlat tükrében
 27. A megújult zálogjogi szabályozás ítélkezési gyakorlata
 28. A vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos perek gyakorlata

 

b) Büntetőjogi szekció

 1. Alapelvek kollíziója a büntetőeljárásban
 2. Anyagi igazság és valóság megállapítása a büntetőeljárásban
 3. A büntetőeljárás gyorsítását célzó jogintézmények a büntetőeljárási törvényben
 4. A terhelti együttműködés formái és szerepe a büntetőeljárásban
 5. Különleges bánásmódot igénylő személy a büntetőeljárási törvényben
 6. Az elektronikus kapcsolattartás a büntetőeljárásban – eredmények és kihívások
 7. A távmeghallgatás jelene és jövője a büntetőeljárásban
 8. A leplezett eszközök szabályozásának rendszere az új büntetőeljárási törvényben – alkalmazás, alapjog-védelem, bizonyítás
 9. Az elektronikus bizonyítékok összegyűjtésének, rögzítésének és felhasználásának kérdései
 10. A nyílt forrású adatszerzés (OSINT) szerepe és eredményének bizonyítékként történő felhasználása a büntetőeljárásban
 11. Az előkészítő ülés szerepe és célja - elméleti és gyakorlati megfontolások
 12. A terhelti jelenlét kérdése az új büntetőeljárásban
 13. A szakértői bizonyítás rendszere, a magánszakértői vélemény és felhasználási lehetőségei
 14. A hatályon kívül helyezés megváltozott szabályai
 15. A magánvádas eljárás jellegzetességei
 16. Az alkotmánybírósági és a bírósági jogértelmezés kölcsönhatása és korlátai a büntetőjog területén
 17. A fiatalkorúakkal szembeni büntetőjogi szankciórendszer sajátosságai különös tekintettel a 14. életévüket be nem töltött elkövetőkre
 18. Az összbüntetés aktuális kérdései
 19. A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekményekkel összefüggő jogalkalmazási kérdések
 20. A környezet büntetőjogi védelmének aktuális kérdései
 21. Szerzői jogot sértő, internet felhasználásával elkövetett bűncselekmények
 22. Az internetes zaklatás megelőzése, jogi megítélése, az áldozatok védelme
 23. A lefoglalt, zár alá vett vagyon kezelésének európai modelljei
 24. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának hatása a hazai joggyakorlatra a büntetőjog területén
 25. A tisztességes eljáráshoz való jog sarokpontjai az európai alapjogi ítélkezés tükrében
 26. Az Eurojust, az OLAF és az Europol szerepe a nemzetközi bűnügyi együttműködésben
 27. A szabálysértési és a büntetőjog viszonya, rendeltetése, kapcsolódási pontjai
 28. A kiberbűnözés aktuális kérdései
 29. A digitális forradalom hatásai a bűnözésre és a büntetőjogra, büntető eljárásjogra

 

 c) Munkajogi és közigazgatási jogi szekció

 1. Az előreláthatóság problematikája a munkáltatói kárfelelősség tekintetében
 2. A munkaköri alkalmasság
 3. A kollektív szerződés jelentősége a munkaviszonyokban
 4. A külföldön dolgozó magyar munkavállalókra alkalmazandó munkajogi szabályok, és az e téren való jogtudatosság növelése
 5. A „sharing economy” munkajogi kérdései Magyarországon és az Európai Unióban
 6. Munkajogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye
 7. Munkahelyi mobbing és annak következményei
 8. Változások a munkajogban, prognózis a szakág jövőjéről
 9. A munkavállalók kontrollja saját személyes adataik munkáltatói kezelése felett, és a GDPR várható hatásai e téren
 10. A joggal való visszaélés a munkaügyi bíróságok ítélkezési gyakorlatában
 11. Gyermekvállalás a munkajog tükrében
 12. A munkavállaló és a munkáltató személyiségi jogainak védelme a munkaviszonyban
 13. A gyülekezési jog az új szabályok és a közigazgatási bírói gyakorlat tükrében
 14. Az új közigazgatási perrendtartás hatásai az eljárások időszerűségére
 15. Közigazgatási cselekmények az új közigazgatási perrendtartás tükrében
 16. Változások a közszolgálati perekben az önálló közigazgatási perrendtartás alapján
 17. A társasbíráskodás és a törvényes bíróhoz való jog kérdése az önálló közigazgatási perrendtartással összefüggésben
 18. A közigazgatási döntések elleni jogorvoslat rendszerének változásai
 19. A közvetítés lehetőségei a közigazgatási perrendtartás hatálya alatt
 20. Eljárásjogi újdonságok a közigazgatási perrendtartásban
 21. A környezetvédelmi jog a bírósági eljárásokban
 22. A közigazgatási per és közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti per összefüggései - a jelen és a jövő az önálló közigazgatási perrendtartás fényében
 23. Az Európai Unió Bíróságának általános forgalmi adóval kapcsolatos joggyakorlata és az ítéletek közérthetősége
 24. Fordított adózás aktuális kérdései az EUB gyakorlatában
 25. A közbeszerzési eljárások bírósági gyakorlata
 26. A polgári perrendtartás bizonyításra vonatkozó szabályainak érvényesülése a közigazgatási perrendtartás specialitásain keresztül
 27. A szakértői bizonyítás korlátai – a megelőző eljárásban közreműködő szakértő szerepe a közigazgatási perben
 28. A közigazgatási bíráskodás rendszerváltozás utáni fejlődése
 29. Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási perekben

 

d) Bírósági általános igazgatási szekció

 1. A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk jelentősége
 2. A bírói hivatás fejlődéstörténete
 3. A bírói életpálya népszerűsége
 4. A bíróvá válás folyamata nemzetközi összehasonlításban
 5. A bírósági titkári életpálya
 6. A bíróságok peres feleket informáló elektronikus szolgáltatásainak jövője
 7. Elektronizálás a bírósági igazgatásban
 8. Digitalizált igazságszolgáltatás – a XXI. század elektronikus bírósága
 9. Az elektronikus úton vezetett közhiteles bírósági nyilvántartások - közhitelesség és az adatrögzítői felelősség
 10. A tudományos kutatások eredményének a bíróságok ítélkezési, igazgatási tevékenysége körében történő hasznosíthatósága
 11. Nemzetközi jó gyakorlatok a bírák és igazságügyi alkalmazottak képzésére vonatkozó szervezeti és intézményi megoldásokra
 12. A bírói hivatásra való felkészítés, új generációk, új kihívások – elkötelezettség, hagyományok, tisztelet
 13. Az integritás jelentősége a bírósági szervezetben
 14. Teljesítménymenedzsment és munkateher mérés a bíróságokon
 15. Bírói tisztséghez méltó magatartás – az etikai szabályok érvényesítése
 16. Bírák elleni támadások, a bírák védelme
 17. Új trendek a bírósági kommunikációban
 18. Ítélkezés és a bíróságok szolgáltatásairól nyújtott tájékoztatás kapcsolata
 19. A bíróságok megjelenése a közösségi médiában
 20. Hatékony ügyfél-tájékoztatás - közérthetőség
 21. A közérthetőség érvényesülése a bírósági határozatokban és a bírósági tárgyaláson
 22. A bírósági közvetítés módszertani támogatásának kérdései
 23. A Nyitott Bíróság program fejlesztésének lehetséges irányai, különös figyelemmel a célcsoportokra
 24. A gyermekközpontú igazságszolgáltatás
 25. Igazgatási feladatok a tanúgondozás és áldozatvédelem kapcsán
 26. A tanácselnöki feljegyzések jelentősége
 27. Bírák és igazságügyi alkalmazottak bevonása az igazgatási feladatokba
 28. Vezetői kompetenciák a bírósági szervezetben
 29. A bírákat terhelő adminisztráció és optimalizálásának lehetőségei
 30. A bírósági statisztika és az ügyforgalom-elemzés
 31. Az ügyfélsegítő intézményének tapasztalatai, lehetséges jövője
 32. A bírósági vezetői kinevezések eljárási folyamata nemzetközi összehasonlításban
 33. Jegyzői motiváció, a jegyzői munka támogatása
 34. Bírósági igazgatás nemzetközi perspektívából
 35. A bírósági ügyintézők szerepe és feladatai az igazságszolgáltatásban
 36. A Fenntartható Fejlődés Program (FFP) bíróságokra gyakorolt hatása
 37. Elnöki ügy – igazgatási intézkedések és hatáskörök a függetlenség védelmében

 

Részvételi feltételek:

A pályázat

 • bírósági és
 • joghallgató tagozaton

kerül meghirdetésre.

Azon részt vehet a bírósági szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint a bírósági munka iránt érdeklődő, jogász osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgató.

Nem vehet részt a pályázaton, aki a pályázat valamely Bíráló Bizottságának tagja, illetve bíráló bizottsági tag Ptk. szerinti hozzátartozója.

 

A pályázatok benyújtásának tartalmi követelményei:

Pályázni kizárólag olyan dolgozattal lehet, amelyet a benyújtására rendelkezésre álló határidőt megelőzően nem nyújtottak be más tudományos pályázat, illetve évfolyamdolgozat, szakdolgozat céljából, más hasonló, a pályázó képzéséhez, illetve munkavégzéséhez közvetlenül kapcsolódó célból, továbbá közzététel, megjelentetés céljából.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a korrekt hivatkozásra, idézésre.

A pályázónak törekednie kell a dolgozati témával kapcsolatos vitatott kérdéseket tartalmazó tudományos közlemények lehetőleg teljes körű idézésére.

A pályázati kiírásban megjelölt témakörök nem dolgozatcímek. A pályázók az egyes témakörökön belül dolgozzák ki pályaműveiket, akár annak egészét, akár annak csak egy jól körülhatárolt részét illetően.

A pályaművekben külön fel kell tüntetni mind a választott témakört, mind pedig a dolgozat címét.

 

A pályázatok benyújtásának formai követelményei:

a) Általános követelmények:

 • A dolgozatok maximális terjedelme három szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt).
 • A szöveget rich text (.rtf) fájlformátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárttal, egyszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell írni.
 • A dolgozatokat tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel kell ellátni.
 • A végjegyzetek használata mellőzendő, a lábjegyzeteket arab számmal kell számozni 1-től kezdődően.
 • Internetes forrásokra történő hivatkozás esetén fel kell tüntetni a letöltés, illetve megtekintés dátumát.

b) Benyújtás technikai tudnivalói:
A pályázat valamennyi példányán szükséges feltüntetni:

 • a választott, maximum három szóból álló jeligét,
 • szekciót,
 • tagozatot,
 • a választott téma számát és megnevezését.

A pályamű nem tartalmazhat a készítő azonosítására alkalmas adatot.

A pályázatot nagyméretű (A4-es) borítékban kell benyújtani, amelyen kérjük feltüntetni:

 • „Mailáth György Tudományos Pályázat 2019”,
 • a jeligét.

A nagyméretű (A4) borítékban kell elhelyezni:

 • a dolgozatot három spirálozott példányban (név nélkül, a dolgozat sem tartalmazhat a pályázó azonosítására alkalmas adatot),
 • kettő példány CD vagy DVD lemezt, amely tartalmazza a dolgozatot .rtf és .pdf formátumban (ez esetben is a pályázó azonosítására alkalmas adat nélkül),
 • nyilatkozatot, hogy pályázata kapcsán a részvételi feltételekben meghatározott semmilyen kizáró ok nem áll fenn,
 • nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a pályaműve más kiadványban történő megjelentetése esetén a publikációban feltünteti, hogy a tanulmányt az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Mailáth György Tudományos Pályázatra készítette,
 • kisméretű borítékot.

Kisméretű borítékban (C5) kell elhelyezni:

 • a választott téma sorszámát, megnevezését, a pályázó nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, beosztását, szolgálati helyét (bírósági tagozat esetén), munkahelyét tartalmazó adatlapot, illetve a hallgatói jogviszony igazolását (joghallgatói tagozat esetén),
 • nyilatkozatot, amelyben hozzájárul a dolgozatának a Magyar Igazságügyi Akadémia jogi szakkönyvtárában (dokumentumtárában) történő elhelyezéséhez és hozzáférhetővé tételéhez,
 • nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy díjazás esetén pályaművét az OBH által szervezett tudományos konferencián ismerteti.

 

Pályamunkák elbírálása:

A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakemberei értékelik szekciónként szervezett Bíráló Bizottságok keretében. A Bíráló Bizottságok tagjai valamennyien bírák. Az értékelés alapján a Bíráló Bizottságok tesznek javaslatot szekciónként a pályadíjak odaítélésére, illetve javaslatot tehetnek az OBH Elnöke részére különdíj vagy egyéb elismerés odaítélésére.

 

Pályamunkák díjazása:

A pályamunkák díjazása valamennyi szekcióban tagozatonként az alábbiak szerint történik:

 1. hely: emlékplakett, 300.000,- Ft és kéthetes gyakorlat az Országos Bírósági Hivatalban (vidéki nyertes esetén szállással és ellátással a Magyar Igazságügyi Akadémián)
 2. hely: emlékplakett és 200.000,- Ft
 3. hely: emlékplakett és 150.000,- Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem. A kiemelkedő pályamunkák az Országos Bírósági Hivatal Elnökének döntése alapján különdíjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók.

A fogalmazói felvételi szabályzat értelmében a tudományos pályázat résztvevői a fogalmazói felvételi (áthelyezés) során többletpontokat szerezhetnek a pályázaton elért helyezésük alapján, így az első helyezett 8, a második helyezett 6, a harmadik helyezett és a különdíjat szerző joghallgató (áthelyezés esetén fogalmazó) pedig 4 többletpontban részesül.

 

Pályamunkák publikálása:

Az Országos Bírósági Hivatal a nyertes pályaműveket önálló kiadványban kívánja megjelentetni, de a szerzőnek lehetősége van a pályaművek más kiadványban történő publikációjára is.

 

Budapest, 2019. június 17.