Pályázati kiírás 2020.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke Mailáth György országbíró emlékére idén is tudományos pályázatot hirdet.

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. október 30.

A pályázatokat postán vagy személyesen az 1055 Budapest, Szalay utca 16. szám alatt lehet benyújtani.

 

2020-ben az alábbi témákban várunk pályamunkákat:

 

a) Polgári jogi szekció

 1. A közügyek vitáinak szabadsága és a közéleti szereplők személyiségi jogainak védelme
 2. A sérelemdíj mértékének meghatározása a bírói gyakorlat tükrében
 3. Kógencia és diszpozitivitás a Polgári Törvénykönyv jogi személyekre vonatkozó szabályozásában a bírói gyakorlat tükrében
 4. A vezető tisztségviselő felelőssége
 5. Az élettársak vagyoni viszonyai az ítélkezési gyakorlatban
 6. Jó- és rosszhiszeműség a dologi jogban
 7. A ráépítés gyakorlati szabályainak érvényesülése
 8. A közös tulajdonú ingatlan használatának rendezése a bírói gyakorlatban
 9. A használati jog alapítása a közös tulajdon megszüntetése után
 10. A földforgalmi törvényen alapuló elővásárlási jog érvényesülése a bírói gyakorlatban – az elővásárlási jog megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezmények bírói gyakorlata
 11. Az önálló zálogjog szabályozásának változása, a jogintézmény jogalkalmazási kérdései
 12. Együttműködési kötelezettség a szerződési jogban
 13. A részleges, előzetes és közbenső szerződésszegés esetei
 14. A veszélyhelyzet, mint vis maior
 15. Deliktuális és kontraktuális polgári jogi felelősség megállapításának feltételei a magyar bírósági gyakorlatban
 16. A környezeti károkért való polgári jogi felelősség elméleti és gyakorlati kérdései
 17. A szerződésátruházás, mint új jogintézmény a Ptk.-ban
 18. Lízingszerződésből eredő jogviták
 19. Munkaviszonyban előállított szellemi alkotások felhasználásának kérdéseiről
 20. Alternatív vitarendezés Magyarországon a fogyasztói ügyekben
 21. Az anyagi jog érvényesíthetősége és annak eljárásjogi korlátai
 22. Az állítási és bizonyítási szükséghelyzet szabályainak gyakorlata a peres eljárásokban
 23. Az ideiglenes intézkedés gyakorlata
 24. Keresetváltoztatás a per különböző szakaszaiban
 25. Meddig ügyvéd a bíró? – az anyagi pervezetés dilemmái
 26. Összehasonlító helyzetben lévő személlyel vagy csoporttal kapcsolatos bizonyítási kérdések az egyenlő bánásmód alapú személyiségi jogi perekben
 27. A szakértői bizonyítás rendszere az új Pp.-ben
 28. Felülbírálati jogkör megjelölésének értékelése a másodfokú bíróságok gyakorlatában
 29. Az alapvető jogok dogmatikai értelmezési gyakorlata a bírósági döntésekben
 30. A jogegységi panasz
 31. Az alkotmányjogi panasz eljárások eredményeinek hatása a bírósági jogalkalmazásra
 32. A kapcsolattartás végrehajtása – az új nemperes eljárás kihívásai a bíróságon
 33. A birtokperek a bírói gyakorlatban
 34. A sajtóhelyreigazítási perek a bírói gyakorlatban
 35. Az ingatlan-nyilvántartási perek
 36. A közérdekű adatok, személyes adatok kiadásával kapcsolatos perek
 37. A devizaperek aktuális gyakorlati problémái, az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatók megítélésének bírói gyakorlata
 38. A veszélyhelyzettel összefüggő jogalkalmazási gyakorlat

 

b) Büntetőjogi szekció

 1. A jogos védelem problematikája a jogalkotás és a bírói gyakorlat tükrében
 2. Társas elkövetési formák a büntető anyagi jogban és a gyakorlatban
 3. Az előkészületi magatartások minősítési kérdései
 4. Az elzárás kiszabásának gyakorlati tapasztalatai
 5. A feltételes szabadságra bocsátás aktuális kérdései
 6. Az összbüntetés az Alkotmánybíróság határozatai tükrében
 7. Az emberi méltóság és a személyiségi jogok védelmének büntetőjogi aspektusai az Alkotmánybíróság érvelésének tükrében
 8. A közszereplő, mint a rágalmazás és a becsületsértés sértettje
 9. A gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények megítélése a bírói gyakorlatban
 10. A pedofília – gyermekprostitúció, gyermekpornográfia – elleni büntetőjogi fellépés
 11. A kapcsolati erőszak tényállása a családon belüli erőszak elleni harcban
 12. Az emberkereskedelem ítélkezési gyakorlatának változásai
 13. Kábítószer-bűncselekmények minősítésének dogmatikai változása
 14. A csalás bűncselekményének régi és új megjelenési formái
 15. A pénzmosás ítélkezési gyakorlatának változásai és az anyagi jog változása
 16. Az internetes zaklatás
 17. A digitális forradalom hatásai a bűnözésre és a büntetőjogra
 18. Eljárási feladatok megoszlása: a büntetőigény érvényesítése, a bizonyítási teher és a valósághű tényállás megállapítása az új Be.-ben
 19. A különleges bánásmód jelentősége a büntetőeljárásban
 20. A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések indokoltáságának felülvizsgálata a gyakorlatban
 21. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak megtartását biztosító intézkedések, az óvadék alkalmazása a gyakorlatban
 22. A zár alá vétel gyakorlati kérdései
 23. A szakértői bizonyítás rendszere, a magánszakértői vélemény és felhasználási lehetőségei
 24. A polgári jogi igény előterjesztése és annak elbírálása
 25. A büntetőeljárás gyorsítását célzó jogintézmények
 26. Eljárás egyezség esetén
 27. A korlátozott fellebbezés a büntetőeljárásban
 28. A másodfokú felülbírálat korlátai
 29. A megalapozatlanság és annak következményei a másodfokú bírósági eljárásban
 30. A hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés és gyakorlati tapasztalatai
 31. A pótmagánvádas eljárás jellegzetességei
 32. A Kúria szerepe a jogegység megteremtésében
 33. A veszélyhelyzet alatt érvényesülő eljárási szabályok a gyakorlatban
 34. Kártalanítás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt
 35. A reintegráció

 

 c) Munkajogi és közigazgatási jogi szekció

 1. A koronavírus járvány és a veszélyhelyzet hatása a foglalkoztatásra
 2. A koronavírus járvány és a veszélyhelyzet alatt alkalmazandó munkaügyi szabályok (eltérő megállapodások, home office, távmunka, munkaidő és munkabér csökkentés, fizetett és nem fizetett szabadságok kiadása, a fertőzéssel érintett munkavállaló helyzete)
 3. A fuvarozási tevékenység során felmerülő munkajogi kérdések
 4. Szakértői bizonyítás munkaügyi perekben
 5. A munkáltatói kártérítési felelősség egyes kérdései
 6. A versenytilalmi megállapodás érvénytelensége
 7. A munkahelyi zaklatás
 8. A munkavégzés helyének megváltoztatása – távmunka, „home office”
 9. Az atipikus foglakoztatási formák szerepe a munkajogban
 10. Az általános magatartási követelmények érvényesülése a munkaviszony során
 11. A jogállásváltozással kapcsolatban felmerülő problémák
 12. A külföldön dolgozó magyar munkavállalókra alkalmazandó szabályok
 13. Az üzemi tanács szerepe a munkavállalók érdekvédelmében
 14. A bizalomvesztés, mint felmondási ok
 15. GYES és GYED melletti foglalkoztatás
 16. A közigazgatási ügyek eljárási szabályai változása, annak hatása a gyakorlatra
 17. A közigazgatási bíráskodás legújabb szervezeti kerete – hatékonyabb. gyorsabb, szakszerűbb ítélkezés?
 18. A veszélyhelyzet alatt irányadó átmeneti eljárási szabályok alkalmazásának tapasztalatai és hatása a közigazgatási bíráskodásra
 19. A megelőző eljárásban kirendelt szakértő, a szakhatóság, illetve a szakkérdésben eljáró hatóság közigazgatási perbeli helyzete
 20. A jogsérelem orvoslása a közigazgatási eljárásban, és ennek közigazgatási perjogi következményei
 21. A pénzügyi bíráskodás újabb jogalkalmazási kérdései – Glencore, PORR és a Sole-Mizo ügyek
 22. A földforgalmi szabályozás alkotmányosság kérdései
 23. Az új gyülekezési törvény – várakozások és eredmények
 24. A köztestületi jogviták speciális tárgya – az etikai és fegyelmi ügyek sajátosságai
 25. Az ECN+ irányelv és várható hatásai
 26. Az ajánlat érvénytelenségére vezető környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek meg nem felelés problematikája
 27. A versenyjog és a közbeszerzés határterületei
 28. Adatvédelem a közigazgatási hatósági és peres eljárásban
 29. Azonnali jogvédelem jogintézménye a Kp.-ban
 30. A közbeszerzési szabályozás változása és az időbeli hatály egyes kérdései
 31. A közbeszerzés eredményeként megkötött szerződések teljesítése – a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzési gyakorlata
 32. Egyes, szerződésekhez kapcsolódó kérdések a közbeszerzési jogban – elhatárolások
 33. A helyi adókkal kapcsolatos jogviták
 34. A magyar versenyjogi bíráskodás különös tekintettel az európai jogi összefüggésekre
 35. Az emberi környezet védelmével kapcsolatos közigazgatási perek gyakorlata

 

d) Bírósági általános igazgatási szekció

 1. Vezetői modellek, stratégiák: előnyök, hátrányok
 2. A modern technika a hatékony igazgatás szolgálatában
 3. Bírák és bíróságok társadalmi megbecsülése, személyiségi jogok és tekintélyek védelme
 4. A sajtó és a bíróságok kapcsolata, különös tekintettel a bíróságok reagálási lehetőségeire, a sajtóban megjelent valótlan tartalmakkal kapcsolatban
 5. A veszélyhelyzet különleges kihívásai a bírósági igazgatásban
 6. A hatékony ítélkezés támogatásának lehetséges eszközei
 7. Nők a munkaerőpiacon – hátrányos megkülönböztetés, európai uniós és magyar szabályozás, támogatási rendszer
 8. Adatvédelem (GDPR) alkalmazása a foglalkoztatásra
 9. A munkaidőbeosztás szerepe a rugalmas foglalkoztatásban
 10. A teljesítményösztönző bérezési formák, lehetőségek

 

Részvételi feltételek:

A pályázat

 • bírósági és
 • joghallgató tagozaton

kerül meghirdetésre.

Azon részt vehet a bírósági szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint a bírósági munka iránt érdeklődő, jogász osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgató.

Nem vehet részt a pályázaton, aki a pályázat valamely Bíráló Bizottságának tagja, illetve bíráló bizottsági tag Ptk. szerinti hozzátartozója.

 

A pályázatok benyújtásának tartalmi követelményei:

Pályázni kizárólag olyan dolgozattal lehet, amelyet a benyújtására rendelkezésre álló határidőt megelőzően nem nyújtottak be más tudományos pályázat, illetve évfolyamdolgozat, szakdolgozat céljából, más hasonló, a pályázó képzéséhez, illetve munkavégzéséhez közvetlenül kapcsolódó célból, továbbá közzététel, megjelentetés céljából.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a korrekt hivatkozásra, idézésre.

A pályázónak törekednie kell a dolgozati témával kapcsolatos vitatott kérdéseket tartalmazó tudományos közlemények lehetőleg teljes körű idézésére.

A pályázati kiírásban megjelölt témakörök nem dolgozatcímek. A pályázók az egyes témakörökön belül dolgozzák ki pályaműveiket, akár annak egészét, akár annak csak egy jól körülhatárolt részét illetően.

A pályaművekben külön fel kell tüntetni mind a választott témakört, mind pedig a dolgozat címét.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a megadott témák átfogó jellegűek. Az egyes témákon belül résztémák kidolgozására is lehetőség van.

 

A pályázatok benyújtásának formai követelményei:

a) Általános követelmények:

 • A dolgozatok maximális terjedelme három szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt).
 • A szöveget rich text (.rtf) fájlformátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárttal, egyszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell írni.
 • A dolgozatokat tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel kell ellátni.
 • A végjegyzetek használata mellőzendő, a lábjegyzeteket arab számmal kell számozni 1-től kezdődően.
 • Internetes forrásokra történő hivatkozás esetén fel kell tüntetni a letöltés, illetve megtekintés dátumát.

b) Benyújtás technikai tudnivalói:
A pályázat valamennyi példányán szükséges feltüntetni:

 • a választott, maximum három szóból álló jeligét,
 • szekciót,
 • tagozatot,
 • a választott téma számát és megnevezését.

A pályamű nem tartalmazhat a készítő azonosítására alkalmas adatot.

A pályázatot nagyméretű (A4-es) borítékban kell benyújtani, amelyen kérjük feltüntetni:

 • „Mailáth György Tudományos Pályázat 2020”,
 • a jeligét.

A nagyméretű (A4) borítékban kell elhelyezni:

 • a dolgozatot három spirálozott példányban (név nélkül, a dolgozat sem tartalmazhat a pályázó azonosítására alkalmas adatot),
 • kettő példány CD vagy DVD lemezt, amely tartalmazza a dolgozatot .rtf és .pdf formátumban (ez esetben is a pályázó azonosítására alkalmas adat nélkül),
 • közepes méretű borítékot.

Közepes méretű borítékban kell elhelyezni:

 • a választott téma sorszámát, megnevezését, a pályázó nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, beosztását, szolgálati helyét (bírósági tagozat esetén), munkahelyét tartalmazó adatlapot, illetve a hallgatói jogviszony igazolását (joghallgatói tagozat esetén),
 • nyilatkozatot, amelyben hozzájárul a dolgozatának a Magyar Igazságügyi Akadémia jogi szakkönyvtárában (dokumentumtárában) történő elhelyezéséhez és hozzáférhetővé tételéhez,
 • nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy díjazás esetén pályaművét az OBH által szervezett tudományos konferencián ismerteti.
 • nyilatkozatot, hogy pályázata kapcsán a részvételi feltételekben meghatározott semmilyen kizáró ok nem áll fenn,
 • nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a pályaműve más kiadványban történő megjelentetése esetén a publikációban feltünteti, hogy a tanulmányt az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Mailáth György Tudományos Pályázatra készítette.

 

Pályamunkák elbírálása:

A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakemberei értékelik szekciónként szervezett Bíráló Bizottságok keretében. A Bíráló Bizottságok tagjai valamennyien bírák. Az értékelés alapján a Bíráló Bizottságok tesznek javaslatot szekciónként a pályadíjak odaítélésére, illetve javaslatot tehetnek az OBH Elnöke részére különdíj vagy egyéb elismerés odaítélésére.

 

Pályamunkák díjazása:

A pályamunkák díjazása valamennyi szekcióban tagozatonként az alábbiak szerint történik:

 1. hely: emlékplakett, 300.000,- Ft és kéthetes gyakorlat az Országos Bírósági Hivatalban (vidéki nyertes esetén szállással és ellátással a Magyar Igazságügyi Akadémián)
 2. hely: emlékplakett és 200.000,- Ft
 3. hely: emlékplakett és 150.000,- Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem. A kiemelkedő pályamunkák az Országos Bírósági Hivatal Elnökének döntése alapján különdíjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók.

A fogalmazói felvételi szabályzat értelmében a tudományos pályázat résztvevői a fogalmazói felvételi (áthelyezés) során többletpontokat szerezhetnek a pályázaton elért helyezésük alapján, így az első helyezett 8, a második helyezett 6, a harmadik helyezett és a különdíjat szerző joghallgató (áthelyezés esetén fogalmazó) pedig 4 többletpontban részesül.

 

Pályamunkák publikálása:

Az Országos Bírósági Hivatal a nyertes pályaműveket önálló kiadványban kívánja megjelentetni, de a szerzőnek lehetősége van a pályaművek más kiadványban történő publikációjára is.

 

Budapest, 2020. augusztus 6.