Pályázati kiírás

Mailáth György Tudományos Pályázat

 

Pályázati kiírás 2022

 

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke Mailáth György országbíró emlékére idén is tudományos pályázatot hirdet.

 

A pályázatok postára adási határideje: 2022. október 7.

A pályázatokat postán vagy személyesen az 1055 Budapest, Szalay utca 16. szám alatt lehet benyújtani.

 

2022-ben az alábbi témákban várunk pályamunkákat:

 

 1. Polgári jogi szekció

 

 1. Az alapelvek szerepe a XXI. századi bíráskodásban.

 2. A közösségi média jogi megítélése bírósági eljárásban anyagi és eljárásjogi szempontokból

 3. A becsület és a jó hírnév megsértése a közéleti szereplők esetében

 4. Személyiségvédelem a családi jogviszonyokban

 5. A szokásos tartózkodási hely fogalma, kritériumai a nemzetközi családjogban

 6. A közös szülői felügyelet új perspektívái, váltott gondoskodás a gyakorlatban

 7. Az élettársak jogai és kötelezettségei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépését követően

 8. A távoltartás mint „büntetés” polgári jogi szempontból

 9. A szomszédjogi generálklauzula határai

 10. A vadkár megtérítése iránti perek dilemmái, beleértve a szakértői bizonyítás kérdéseit

 11. A gyógyulási esély elvesztésével kapcsolatos perek dilemmái

 12. A kellékszavatossági szabályok 2022. január 1. napjától történő változása folytán kialakuló gyakorlat, külön tekintettel a webáruházakat érintő kereskedelemre

 13. A lakásmaffia-jellegű bűncselekmények polgári jogi vonatkozásai

 14. Az elektronikus úton tett jognyilatkozat írásbeliségének követelményei és jogalkalmazási problémái

 15. A bíró szerepének változása az új Pp.-ben

 16. A „fegyveregyenlőség elve” megjelenése a bírói gyakorlatban

 17. Nyelvhasználat - írásban és szóban - a polgári eljárásban

 18. Az anyagi pervezetés lehetőségei és korlátjai a helytelenül megjelölt jogcím tekintetében

 19. Szakértői vélemény az új Pp. szemszögéből

 20. Bizonyítási jogsegély az Európai Unió területén

 21. Kiskorú gyermek meghallgatásának gyakorlati kérdései

 22. A távmeghallgatásos eljárások tapasztalatai

 23. Családtámogatási juttatások elszámolásának problémái házasság felbontása esetén

 24. A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel

 25. A korlátozott precedensrendszer bevezetésének első tapasztalatai az alsóbb fokú bírósági határozatok tükrében

 26. A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtásának problematikája

 27. Az új Pp. alkalmazási köre a végrehajtási eljárásban

 28. Fizetésképtelenségi eljárások

 29. Jogi személyek nyilvántartása

 

 

b) Büntetőjogi szekció

 

 1. Az emberi méltóság és az alapvető szabadságjogok védelmének büntetőjogi aspektusai az Alkotmánybíróság érvelésének tükrében

 2. A törvényi egység beálltának gyakorlati kérdései

 3. A ne bis in idem elvének elmélete és gyakorlata

 4. 12-14. év közötti bűnelkövetőkkel szembeni jogkövetkezmények bírói gyakorlata, a felelősségmegállapítás szempontjai

 5. A digitális forradalom hatásai a bűnözésre és a büntetőjogra, büntetőeljárásjogra

 6. A kapcsolati erőszak tényállása a családon belüli erőszak elleni harcban

 7. A környezet büntetőjogi védelmének aktuális kérdései

 8. A közúti veszélyeztetés bűncselekményének megjelenési formái és bizonyítási nehézségei

 9. A korrupciós bűncselekmények elkövetői alakzatai

 10. Az Európai Uniós pénzügyi érdekei védelmének büntetőjogi eszközrendszere

 11. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata a bűnügyi együttműködés területén

 12. Nemzetközi együttműködés a kiberbűnözés elleni küzdelem területén – a Budapest Egyezmény

 13. 10 éves a szabálysértési törvény – Fejezetek a szabálysértési törvény bírósági gyakorlatából

 14. A személyes adatok védelme, annak érvényesülése a büntetőeljárásban

 15. A vád törvényességének vizsgálata

 16. Eljárási feladatok megoszlása: a büntetőigény érvényesítése, a bizonyítási teher és a valósághű tényállás megállapítása az új büntetőeljárási törvényben

 17. A tisztességes eljáráshoz való jog sarokpontjai az európai alapjogi ítélkezés tükrében

 18. Bizonyítási tilalmak és bizonyítást nem igénylő tények a büntetőeljárásban

 19. Az elektronikus bizonyítékok „térhódítása”, szerepük a klasszikus és a kiberbűncselekmények felderítésében

 20. A más eljárásban beszerezett bizonyítékok felhasználásának megítélése

 21. A különleges bánásmódhoz kapcsolódó jogintézmények, a Barnahus-módszer jelentősége

 22. A polgári jogi igény elbírálásának kérdései

 23. A megalapozatlanság kiküszöbölésének eltérő szabályai a másod- és harmadfokú eljárásban

 24. A súlyosítási tilalom értelmezési kérdései

 25. Egyszerűsített telekommunikációs jelenlét, kézbesítés egyszerűsített elektronikus úton (figyelemmel a Be. 2022. március 1. napjától hatályos új szabályaira)

 26. A magánvádas és pótmagánvádas eljárások reformja a legutóbbi jogszabálymódosítások tükrében

 27. A büntetés-végrehajtási ügyek nemzetközi vonatkozásai

 28. A mesterséges intelligencia (AI) alkalmazásának lehetőségei a büntetőeljárásban, illetve büntetés-végrehajtásban

 

 

c) Munkajogi és közigazgatási jogi szekció

 

 1. Véleménynyilvánítás a munkajogban

 2. A "jó erkölcs" fogalma a munkajogban és annak tartalma a Kúria eseti döntései alapján

 3. A munkavállalók adatainak védelme és kezelése

 4. A keresőképtelenség és az egészségügyi alkalmatlanság összefüggései a munkajogban

 5. A munkahelyi balesetek esetében alkalmazott kármegosztás

 6. A teljesítményértékelés és ez alapján alkalmazható jogkövetkezmények gyakorlati problémái

 7. Az igazságügyi alkalmazottak felelőssége

 8. Kötelező covid-oltással összefüggésben felmerült munkajogi kérdések és azok megoldása

 9. Digitalizáció a munkajogban

 10. A home office jogi szabályozása és gyakorlati problémái

 11. A platformmunka jogi megítélése

 12. A sportolói munkaszerződések sajátosságai

 13. A munkaerő-kölcsönzés szabályai

 14. A mediáció szerepe a munkaügyi konfliktusok megoldásában

 15. Szociális biztonsági rendszerek – a szabad mozgás és tartózkodás jogának társadalombiztosítási vonatkozásai

 16. A magyar közigazgatási bíráskodás szervezeti változásai 1991-től napjainkig (Kúria)

 17. Kereshetőségi jog a környezetvédelmi tárgyú közigazgatási perekben

 18. A perelőkészítés eszközei és hatékonyságuk a közigazgatási perekben

 19. A megelőző eljárásban eljárt szakértő közigazgatási perbeli alkalmazásának tapasztalatai

 20. A magánszakértői vélemény a közigazgatási perekben

 21. A jogalkalmazói alapjogi mérlegelés a rendes bíróságok ítélkező tevékenységében

 22. Az azonnali jogvédelem elméleti és gyakorlati kérdései

 23. A levegő tisztaság védelmével összefüggő ítélkezési gyakorlat

 24. Az építési tevékenységgel összefüggő közigazgatási jogviták

 25. Határokon átnyúló jogviták az adóperekben

 26. A gyermek külföldre költözésének kérdése a gyámhatósági eljárásokban

 27. A közszolgálati perek és a közigazgatási perrendtartás viszonya

 28. Az önkormányzati hatáskörök bírói vizsgálata

 29. A Kúria önkormányzati normakontroll tevékenysége, különös tekintettel a helyi adóügyekre

 30. A választási bíráskodás új tendenciái és új típusú jogvitái

 

 

d) Bírósági általános igazgatási szekció

 

 1. A törvényes bíróhoz való jog, az egyenlő munkateher és az ügyelosztás

 2. A bírói függetlenség, számonkérhetőség

 3. Bírósági elnök = szakember? = manager? A bírósági igazgatási szervezet változási lehetőségei

 4. A vezető kommunikációs eszköztárai

 5. Az emberközpontú vezetési stratégiák módjai, eszközei

 6. A veszélyhelyzet kihívásai a bírósági igazgatásban

 7. A távmunkavégzés és az online eszközök hatékony alkalmazásának lehetőségei az igazgatásban

 8. Adatvédelem a bíróságon

 9. Az alaptalan bírói és bírósági titkári kizárási kérelmek (elfogultság) visszaszorításának lehetséges vezetői eszközei

 10. Az igazságügyi alkalmazotti fluktuáció megakadályozása

 11. A bírósággal szembeni közérdekű adat kiadása iránti igények teljesítésének feltételei és problémái

 12. A bíróság társadalmi megítélésének javításához kapcsolódó igazgatási feladatok

 13. Az elhúzódó ügyek vizsgálatának módszerei

 14. A bírói önkormányzatiság története Magyarországon (az OBT megalakulásának 10. évfordulója alkalmából)

 15. A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló 2021. évi XCIV. törvény lehetséges hatásai az ítélkezésre a meglévő és várható polgári eljárásjogi és igazgatási módszerek meghatározása

 

 

 

Részvételi feltételek:

A pályázat

 • bírósági és

 • joghallgató tagozaton

kerül meghirdetésre.

 

Azon részt vehet a bírósági szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint a bírósági munka iránt érdeklődő, jogász osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgató.

Nem vehet részt a pályázaton, aki a pályázat valamely Bíráló Bizottságának tagja, illetve bíráló bizottsági tag Ptk. szerinti hozzátartozója.

 

A pályázatok benyújtásának tartalmi követelményei:

Pályázni kizárólag olyan dolgozattal lehet, amelyet a benyújtására rendelkezésre álló határidőt megelőzően nem nyújtottak be más tudományos pályázat, illetve évfolyamdolgozat, szakdolgozat céljából, más hasonló, a pályázó képzéséhez, illetve munkavégzéséhez közvetlenül kapcsolódó célból, továbbá közzététel, megjelentetés céljából.

A pályázónak törekednie kell a dolgozati témával kapcsolatos vitatott kérdéseket tartalmazó tudományos közlemények lehetőleg teljes körű idézésére, korrekt hivatkozásra.

A pályaművekben külön fel kell tüntetni mind a választott témakört, mind pedig a dolgozat címét.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a megadott témák átfogó jellegűek. Az egyes témákon belül résztémák kidolgozására is lehetőség van.

 

A pályázatok benyújtásának formai követelményei:

a) Általános követelmények:

 • A dolgozatok maximális terjedelme három szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt).

 • A szöveget rich text (.rtf) fájlformátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárttal, egyszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell elkészíteni.

 • A dolgozatokat tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel kell ellátni.

 • A végjegyzetek használata mellőzendő, a lábjegyzeteket arab számmal kell számozni 1-től kezdődően.

 • Internetes forrásokra történő hivatkozás esetén fel kell tüntetni a letöltés, illetve megtekintés dátumát.

 

b) Benyújtás technikai tudnivalói:
A pályázat valamennyi példányán szükséges feltüntetni:

 • a választott, maximum három szóból álló jeligét,

 • szekciót,

 • tagozatot,

 • a választott téma számát és megnevezését.

 

A pályamű nem tartalmazhat a készítő azonosítására alkalmas adatot.

 

A pályázatot nagyméretű (A4-es) borítékban kell benyújtani, amelyen kérjük feltüntetni:

 • „Mailáth György Tudományos Pályázat 2022”,

 • a jeligét.

 

A nagyméretű (A4) borítékban kell elhelyezni:

 • a dolgozatot három spirálozott példányban (név nélkül, a dolgozat sem tartalmazhat a pályázó azonosítására alkalmas adatot),

 • kettő példány CD vagy DVD lemezt, amely tartalmazza a dolgozatot .rtf és .pdf formátumban (ez esetben is a pályázó azonosítására alkalmas adat nélkül),

 • közepes méretű borítékot.

 

Közepes méretű borítékban kell elhelyezni:

 • a választott téma sorszámát, megnevezését, a pályázó nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, beosztását, szolgálati helyét (bírósági tagozat esetén), munkahelyét tartalmazó adatlapot, illetve a hallgatói jogviszony igazolását (joghallgatói tagozat esetén),

 • nyilatkozatot, amelyben hozzájárul a dolgozatának a Magyar Igazságügyi Akadémia jogi szakkönyvtárában (dokumentumtárában) történő elhelyezéséhez és hozzáférhetővé tételéhez,

 • nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy díjazás esetén pályaművét az OBH által szervezett tudományos konferencián ismerteti.

 • nyilatkozatot, hogy pályázata kapcsán a részvételi feltételekben meghatározott semmilyen kizáró ok nem áll fenn,

 • nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a pályaműve más kiadványban történő megjelentetése esetén a publikációban feltünteti, hogy a tanulmányt az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Mailáth György Tudományos Pályázatra készítette.

 

 

 

Pályamunkák elbírálása:

A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakmai tudású bírákból álló Bíráló Bizottságok értékelik és tesznek javaslatot szekciónként a pályadíjak illetve különdíj odaítélésére. A díjak odaítéléséről az OBH elnöke dönt.

 

VII. Pályamunkák díjazása:

A pályamunkák díjazása valamennyi szekcióban tagozatonként az alábbiak szerint történik:

 1. hely: emlékplakett, nettó 300.000,- Ft és kéthetes gyakorlat az Országos Bírósági Hivatalban (vidéki nyertes esetén szállással és ellátással a Magyar Igazságügyi Akadémián)

 2. hely: emlékplakett és nettó 200.000,- Ft

 3. hely: emlékplakett és nettó 150.000,- Ft

Különdíj: emlékplakett és nettó 150.000,- Ft

A bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016 (II.29.) OBH utasítás 32.§ (1) bekezdés h) pontja alapján az első helyezett 8, a második helyezett 6, a harmadik helyezett és a különdíjat szerző joghallgató (áthelyezés esetén fogalmazó) pedig 4 többletpontban részesül.

 

Pályamunkák publikálása:

Az Országos Bírósági Hivatal a nyertes pályaműveket önálló kiadványban jelenteti meg, de a szerzőnek lehetősége van a pályaművek más kiadványban történő publikációjára is.