Szakirodalmi ajánló 2013. december

Válogatott szakirodalom

 

E bibliográfia a bírósági intézmények könyvtári állományának legújabb szakirodalma, valamint a kiadók által megjelentetett ajánlatok alapján készült.

 

Kereskedelmi újdonságok:

 

Könyvek:

Bíróságok, igazságügyi paloták régi képeslapokon: válogatás dr. Bartalos József és dr. Szombath Tibor gyűjteményéből / szerk. Bartalos József, Szombath Tibor, Halász Tamás ; előszó Stipta István. – Kapolcs: Agenda Natura Kft., 2013. – 192 p.: ill., színes. kötött
ISBN 978-963-9849-15-0
Magyarország — bíróság — épület — aprónyomtatvány

Boncz Tünde
Kommentár a foglalkoztatási törvényhez: kommentár a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényhez. – Budapest: Complex, 2013. – 235 p. ; 19 cm
Lezárva: 2013. jan. 1.
ISBN 978-963-295-227-7 fűzött
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
munkajog — foglalkoztatottság — munkaerőpiac
Magyarország — törvény — útmutató
Tft.: Funtig Zoltán

Farkas Alexandra
ÁFA és számlázás a gyakorlatban: kiegészítések és módosítások 2013 / Farkas Alexandra. – Budapest: Hessyn, [2013]. – 100 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87774-8-5 fűzött: 2310,– Ft
adóügy — forgalmi adó
Magyarország —  számla — útmutató

Jakab Éva (1957-)
Humanizmus és jogtudomány: Brissonius szerződési formulái I. / Jakab Éva. – Szeged: Pólay E. Alapítvány, 2013. – 275 p. ; 25 cm. – (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 46.)
Bibliogr.: p. 265-275.
ISBN 978-615-5300-12-7 kötött
szerződés — kötelmi jog — római jog
Mt.: Brissonius, Barnabas (1531-1591)

Rokolya Gábor
A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban / Rokolya Gábor. – Budapest: Gondolat, 2013. – 345 p. ; 20 cm. – (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 42.)
Bibliogr.: p. 315-345. – Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-693-474-3 fűzött: 3500,– Ft
jogtörténet — testülettörténet — közjegyző
Magyarország

 

Az Országos Bírósági Katalógus újdonságai:

 

Könyvek:

 

Büntetőjog. – Budapest ; Pécs: Dialóg Campus, [2013]-. – 24 cm. – (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
1., Általános rész / Balogh Ágnes. – 5. átd. kiad. – cop. 2013. – 327 p.
Lezárva: 2013. márc. 1. – Bibliogr.: p. [328].
ISBN 978-963-9950-96-2 fűzött: 4980,– Ft
büntetőjog —  Magyarország — egyetemi tankönyv

Gellér Balázs (1968-)
Legality on trial (magyar)
Legalitás a vádpadon: az anyagi büntetőnormák legalitásának elméleti elemzése / Gellér Balázs József ; [ford. Csige Zoltán]. – Budapest: ELTE Eötvös K., 2013. – 315 p.: ill. ; 25 cm. – (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 19.)
Bibliogr.: p. 271-303.
ISBN 978-963-312-154-2 kötött: 4500,– Ft
törvényesség — büntetőjog
Mt.: Csige Zoltán (ford.)

Papp Tekla
OPUSCULA CIVILIA: Magánjogi látlelet: Report on Hungarian Private Law. Befundbericht über das ungarische Privatrecht / Papp Tekla.– Líceum Kiadó, Szeged.– 2013.– 278.p.: ill., kötött: ISBN 978-963-9640 45 0

Petrétei József (1958-)
Magyarország alkotmányjoga II.: államszervezet / Petrétei József ; [kiad. a Kodifikátor Alapítvány]. – Pécs: Kodifikátor Alapítvány, 2013. – 394 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. ápr. 11. – Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6359-9 kötött: 5500,– Ft
államszervezet — alkotmányjog
Magyarország
egyetemi jegyzet 
Mt.: Kodifikátor Alapítvány (közread.)
 

Cikkek:  

 

Adó-és Pénzügyi Szaklap
Évközi adóváltozások / Lucz Zoltánné, ISSN 0238-3950. – 27. évf. 16. sz. (2013) p. 9-14.
Illetékmentes telekszerzések / Börzsönyi Zsuzsanna, ISSN 0238-3950. – 27. évf. 16.s z. (2013) p. 27-32

A szülőknek járó ellátások és kedvezmények / Soltész Lászlóné, ISSN 0238-3950. – 27. évf. 16. sz. (2013) p. 61-66

 

Bírósági döntések tára

A Ptk. 2013. évi XXXIV. törvénnyel módosított, késedelmi kamatra vonatkozó új rendelkezéseinek alkalmazása / kész. Kovács János. – ISSN 1585-7115 14. évf. (2013) 11. sz. p. 70-79.

 

Belügyi Szemle
Gondolatok a helyszíni krimináltechnika egyes elméleti és gyakorlati kérdéseiről  / Petrétei Dávid. – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 10. sz. p. 34-64.

A gondolati rekonstrukció korlátai:  / Gárdonyi Gergely . – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 10. sz. p. 65-71.

A kriminalisztika XXI. századi világtendenciái / Fenyvesi Csaba. – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 10. sz. p. 7-33.

A poligráf ítélkezési jelentőségének dilemmái / Fedor Anett. – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 10. sz. p. 72-93.

 

Céghírnök
Kft.-változások az új Ptk.-ban és a feltőkésítési kötelezettség / Gál Judit, ISSN 1215-1785.– 23. évf., 11. sz. (2013) p. 3-5.

A követelés, mint vagyontárgy átadása a fizetésképtelenségi eljárásokban / Csőke Andrea, ISSN 1215-1785.– 23. évf., 11. sz. (2013) p. 10-11.

 

Gazdaság és jog

A banki hitelezési tevékenységet érintő bírósági precedensekről / Szabó Gábor Zoltán . – ISSN 1217-2464 21. évf. (2013) 11. sz. p. 19-24.

Bizalmi vagyonkezelés a DCFR X. könyvének tükrében / Miczán Péter. – ISSN 1217-2464 21. évf. (2013) 11. sz. p. 3-8.

Döntések a Kereskedelmi Választottbíróság gyakorlatából: helytállás váltókezesség alapján / Szakál Róbert. – ISSN 1217-2464 21. évf. (2013) 11. sz. p. 24-25.

A pénzügyi lízing elszámolási kérdései / Altorjay Luca. – ISSN 1217-2464 21. évf. (2013) 11. sz. p. 8-12.

Sok kicsi sokra megy?: csoportos igényérvényesítés kis értékű követeléseknél / Horváth E. Írisz. – ISSN 1217-2464 21. évf. (2013) 11. sz. p. 12-19.

 

HR& Munkajog
Az 1992.évi Mt. bírói gyakorlatának továbbélése – a külföldi kiküldetés és kirendelés szabályai / Kovács Szabolcs, ISSN 2063-7101.– 4. évf. 11. sz. (2013) p. 24-27.

Atipikus munkaviszonyokra vonatkozó EU irányelvek harmonizációja Magyarországon / Bankó Zoltán, ISSN 2063-7101.– 4. évf. 11. sz. (2013) p. 15-18.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazása munkajogi (szociálpolitikai) ügyekben / Berke Gyula, ISSN 2063-7101.– 4. évf. 11.sz. (2013) p. 8-14.

 

Jogtudományi közlöny

Az Alapjogi Charta a magyar bíróságok előtt / Varga Zsófia. – ISSN 0021-7166 68. évf. (2013) 11. sz. p. 553-563.

A dologi jog szabályozásának sarokpontjai a Polgári Törvénykönyvben / Menyhárd Attila. –  In: Jogtudományi közlöny, ISSN 0021-7166. – 68. évf. 11. sz. (2013) p. 517-528.

Felelősség a vadkárokért – kártérítés vagy kártalanítás? / Pribula László. – ISSN 0021-7166 68. évf. (2013) 11. sz. p. 565-571.

„A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe” c. monográfiáról / Szemesi Sándor. – ISSN 0021-7166 68. évf. (2013) 11. sz. p. 573-575.

A sírrablás tényállása germán népjogokban / Nótári Tamás. – In: Jogtudományi közlöny, ISSN 0021-7166. – 68. évf. 11. sz. (2013) p. 529-540.

A tekintély szerepe napjaink büntető ítélkezésében / Fázsi László.– In: Jogtudományi közlöny, ISSN 0021-7166. – 68. évf. 11. sz. (2013) p. 541-552.

 

Közjegyzők közlönye

Az ingatlan-nyilvántartás magánjogi közbizalmi rendszerének közigazgatási jogi átalakítása veszélyeiről / Kurucz Mihály. – ISSN 1416-7883. – 60. évf. (2013. évi különszám) p. 16-38.

A jogi tények elmélete, különös tekintettel a jogalkalmazásra / Rokolya Gábor. – ISSN 1416-7883 60. évf. (2013) 6. sz. p. 39-54.

A közjegyző jogállása és a fizetési meghagyásos eljárás / Szécsényi-Nagy Kristóf . – ISSN 1416-7883 60. évf. (2013) 6. sz. p. 55-64.

A közjegyző tájékoztatási és kitanítási kötelezettsége / Asbóth-Hermány Lőrinc. – ISSN 1416-7883. – 60. évf. (2013. évi különszám) p. .12-15.

Vannak „még egyenlőbbek”?: a különböző tagállami közjegyzők jogállása az új európai öröklési rendelet alkalmazási körében / Szőcs Tibor. – ISSN 1416-7883 60. évf. (2013) 6. sz. p. 65-74.

A zálogjog egyes kérdései / Anka Márton Tibor. – ISSN 1416-7883. – 60. évf. (2013. évi különszám) p.7-11.

 

Kúriai döntések: bírósági határozatok

A dologi jog szabályozásának sarokpontjai a Polgári Törvénykönyvben / Menyhárd Attila. – I ISSN 0021-7166 68. évf. (2013) 11. sz. p. 517-528.

Összefoglaló jelentés: az új Mt. hatálybalépésének hatása a munkajogi gyakorlatra / Tallián Blanka. – ISSN 2063-9767 61. évf. (2013) 11. sz. p. 1173-1176.

 

Magyar jog

Az árazás és forgalomba hozatal szabályai a kezdeti nyilvános részvénykibocsátás során / Halász Vendel, Kecskés András. – ISSN 0025-0147. – 60. évf. 11.sz. (2013) p. 658-668.

Az eltűnt illeték nyomában – avagy miért nem lehet alkalmazni a Pp. 132. §-át az illetékre / Szécsényi-Nagy Kristóf. – ISSN 0025-0147 60. évf. (2013) 11. sz. p. 680-689.

Jogalkotási feladatok az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatosan / Répássy Róbert. – ISSN 0025-0147. – 60. évf. 11. sz. (2013) p. 641-648.

A megelőző távoltartás intézményének jogalkalmazási nehézségei / Lugosi József. – ISSN 0025-0147 60. évf. (2013) 11. sz. p. 690-698.

Megjegyzések az új Büntető Törvénykönyv nemi bűncselekményeiről szóló XIX:fejezetéhez / Szomora Zsolt.– ISSN 0025-0147. – 60. évf. 11. sz. (2013) p. 649-657.

Az uniós jogforrások hatása a nemzetközi magánjog általános részére / Császár Mátyás. – ISSN 0025-0147 60. évf. (2013) 11. sz. p. 669-679.

 

Rendészet és Emberi Jogok

Az adatkezelés, adatvédelem összefüggései a panaszeljárásban – II. A rendőrökről készített képmás, hang– vagy videófelvétel problematikája / Féja András, ISSN 2062-4700.– 3.évf. 3.sz. (2013) p. 3-13

Honlap:

A HVG-Orac Kiadó a "ptk2013.hu" oldalon összegyűjtötte mindazon információkat, amelyek segíthetnek a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) megismerésében és megértésében.
 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)
Dr. Dian Zsuzsanna Gréta (Székesfehérvári Törvényszék)
Kuslits László (OBH MIA Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály)
Pataki Gábor (OBH MIA Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály)
Sándor Gertrud (Zalaegerszegi Törvényszék)
Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)
Dr. Szirmai Györgyné (Egri Törvényszék)
Zonda Zoltán (OBH MIA Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály)