Szakirodalmi ajánló 2013. október

Válogatott szakirodalom

 

E bibliográfia a bírósági intézmények könyvtári állományának legújabb szakirodalma, valamint a kiadók által megjelentetett ajánlatok alapján készült.

 

Kereskedelmi újdonságok:

 

Könyvek:

Rixer Ádám (1972-)
A roma érdekek megjelenítése a jogalkotásban / Rixer Ádám. - Budapest: KRE ÁJK, 2013. - 238 p. ; 21 cm. - (Vitasorozat, ISSN 2063-9554 ; 3.)
Lezárva: 2012. dec. - Bibliogr.: p. 218-237.
ISBN 978-963-9808-48-5 fűzött
cigányság — kollektív jogok — nemzetiségi politika — jogalkotás — 21. század
Magyarország

 

Sashalmi Endre (1964-)
Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején, 1682-1725: az írott források és az ikonográfia tükrében / Sashalmi Endre. - [Pécs]: Kronosz, 2013. - 223 p.: ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 210-218. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5339-02-8 fűzött: 2800,- Ft
Péter (Oroszország: cár), I., Nagy (1672-1725)
uralkodó — történelem — 17. század — 18. század — ikonográfia — művészetelmélet
Oroszország

 

Szente Zoltán (1966-)
Érvelés és értelmezés az alkotmányjogban / Szente Zoltán. - Budapest ; Pécs: Dialóg Campus, cop. 2013. - 256 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 83-85., 249-256.
ISBN 978-615-5376-05-4 fűzött: 3680,- Ft
alkotmányjog — jogalkalmazás — következtetés — értelmezés

 

Tóth Ákos
Kultúrafinanszírozás az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon / Tóth Ákos. - Budapest: Akad. K., 2013. - 213 p. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9340-3 fűzött
kulturális politika — állami támogatás
Európai Unió — Magyarország

 

Az Országos Bírósági Katalógus újdonságai:

 

Könyvek:

 

Bankmenedzsment: bankszabályozás, pénzügyi fogyasztóvédelem / szerk. Lentner Csaba. - [Budapest]: Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2013. - 526 p.: ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-5591-4 kötött
bankügy — pénzügy — pénzpiac — jogi szabályozás
Magyarország
Mt.: Lentner Csaba (1962-) (szerk.)

Igazságügyi pszichiátria / szerk. Kuncz Elemér. - 2. átd. kiad. - Budapest: Medicina, 2011. - 323 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-358-8 kötött: 4900,- Ft
elmegyógyászat — igazságügyi segédtudomány
Mt.: Kuncz Elemér (1928-2011) (szerk.)

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2013 / [szerk. Esküdt Gábor, Szabó Károly] . - Budapest: Saldo, 2013. - 672 p. ; 29 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Lezárva: 2013. júl. 1.
Fűzött

2003. évi CXXVII. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
adó — vámügy
Magyarország
törvény  — útmutató
Mt.: Esküdt Gábor (szerk.) — Szabó Károly (szerk.)

Tanulmányok a választási eljárás aktuális kérdéseiről / szerk. Cserny Ákos, Téglási András ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest: Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2013. - 127 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2012. nov. 29-én "A választási eljárás aktuális kérdései" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-03-0 fűzött
választójog — eljárásjog — 21. század
Magyarország
Mt.: Cserny Ákos (1972-) (szerk.) — Téglási András (1982-) (szerk.) — Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapest) (közread.)

A társadalombiztosítási jogszabályok egységes szerkezetben, magyarázatokkal / kiad. a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. - Budapest: Saldo, 2013. – 274 p.; 28 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Évenként
ISSN 2061-0076 = A társadalombiztosítási jogszabályok egységes szerkezetben, magyarázatokkal
társadalombiztosítási jog
Magyarország
jogszabálygyűjtemény — útmutató
Mt.: Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. (Budapest)

Fábián Adrián (1979-)
Kommentár az önkormányzati törvényhez: kommentár a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényhez / Fábián Adrián. - Budapest: Complex, 2013. - 386 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. jan. 1.
ISBN 978-963-295-240-6 kötött
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
önkormányzat
Magyarország
törvény — útmutató

Kajtár István (1951-)
Egyetemes állam- és jogtörténet / Kajtár István. - 3. átd. kiad. - Pécs, Budapest: Dialóg Campus, 2013. - 368 p. - ISBN 978-615-5376-10-8
államjog — jogtörténet
egyetemi tankönyv

Klestenitz Tibor (1980-)
A katolikus sajtómozgalom Magyarországon, 1896-1932 / Klestenitz Tibor. - Budapest: Complex, 2013. - 310, [4], XLII p.: ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 284-304.
ISBN 978-963-295-296-3 kötött
 sajtótörténet — katolikus egyház — 19. század — 21. század
Magyarország

Pataki János István
A végrehajtó és az adós: a bírósági végrehajtás gyakorlati ütközőpontjai / Pataki János István. - Budapest: Ad Librum, 2013. - 222 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 978-615-5110-62-7 kötött: 3990,- Ft
bírósági végrehajtás - Magyarország

Sárközy Tamás (1940-)
Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban: társasági, egyesületi és alapítványi jog a Ptk. harmadik könyve alapján / [Sárközy Tamás]. - Budapest: HVG ORAC, 2013. - 250 p. ; 20 cm
Lezárva: 2013. ápr. 15. - Bibliogr.
Tartalma: I. rész: Általános tanok - közös szabályok. - II. rész: A gazdasági társaságok joga. - III. rész: Nonprofit személyek
ISBN 978-963-258-199-6 fűzött: 3990,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről  — társasági jog  — jogi személy  — Magyarország  — törvény

Vókó György (1946-)
Büntetés-végrehajtási jog / Vókó György. - 5. kiad. - Budapest ; Pécs: Dialóg Campus, cop. 2013. - 334 p. ; 24 cm.
(Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2013. április 30.
ISBN 978-963-9950-37-5 fűzött
 büntetés — végrehajtás
Magyarország
egyetemi tankönyv

 

Időszaki kiadvány:

 

"Optimi nostri" díjnyertes tudományos diákköri dolgozatok / [kiad. a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar]. - Győr Universitas-Győr Nonprofit Kft. [2008]-].
[2013/1]. – Szegeden, 2013-ban megrendezett, XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában bemutatott díjnyertes győri pályamunkák

 

Cikkek:

 

Adó
A gazdasági vámeljárások aktuális kérdései / Somogyi Éva. - ISSN 0238-3950. - 27. évf. 14. sz. (2013) p. 47-55.

A gyermekápolási táppénz változásai / Soltész Lászlóné. - ISSN 0238-3950. - 27. évf. 14. sz. (2013) p. 60-65.

A korhatár előtti és a rokkantsági ellátottak nyugdíjazási lehetőségei / Tóth Berta- ISSN 0238-3950. - 27. évf. 14. sz. (2013) p. 56-60.

A közösségi támogatási szabályok a társasági adóban / Laki Gábor. - ISSN 0238-3950. - 27. évf. 14. sz. (2013) p. 3-10. 

 

Belügyi Szemle
Az ittas gépjárművezetés új büntetőjogi szabályozása, avagy áttörés várható a deliktum elleni küzdelemben / Major Róbert. - ISSN 1789-4689. - 61.évf. 7-8. sz. (2013) p. 70-90.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása az új magyar büntetőjogban / Gál István László. – ISSN 1789–4689. – 61. évf. 6. sz. (2013) p. 26–56.

A rendőri korrupció néhány aspektusa / Gecse Gábor Gusztáv. - ISSN 1789-4689. - 61.évf. 7-8. sz. (2013) p. 17-27.

A személyi bizonyítás nehézségei egy fegyveres rablás nyomozásában / Töreki Attila. – ISSN 1789–4689. – 61. évf. 6. sz. (2013) p. 108–120. 

 

Bírósági Döntések Tára
A fedezetelvonás gyakorlati problémái: előterjesztés a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2013. május 31. napjára kitűzött kollégiumi ülésére / az előterjesztést kész. Döme Attila. – ISSN 1585–7115. – 14. évf. 7–8 sz. (2013.) p. 92–103.

 

Céghírnök
Főbb változások az új Ptk.–nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban / Bodzási Balázs.– ISSN 1215–1785.– 23. évf., 8. sz. (2013) p.3–7.

Kérdések és válaszok a csőd– és felszámolási eljárások területén II. / Csőke Andrea.– Török Judit.– ISSN 1215–1785.– 23. évf., 7. sz. (2013) p. 12–14.

Kérdések és válaszok a csőd– és felszámolási eljárások területén III. /Török Judit.– ISSN 1215–1785.– 23. évf., 8. sz. (2013) p. 10.

A szövetkezeti szabályozás vázlatos áttekintése és az új Ptk. I. / Zsohár András. - ISSN 1215-1785. - 23. évf. 9. sz. (2013) p. 9-13.

Üzletrész-átruházás az új Ptk. szerint / Gál Judit. - ISSN 1215-1785.- 23. évf. 9. sz. (2013) p. 5-8.

 

Családi jog
Az európai uniós családjog érvényesülésének kritikus pontjai / Wopera Zsuzsa. – ISSN 1589-7516. - 11. évf. 3. sz. (2013) p. 37-44.

Az ombudsman gyermekjogi projektmunkája (2008-2012) 2. [rész]: a gyermek testi-lelki egészsége - 2011 / Lux Ágnes. – ISSN 1589-7516. - 11. évf. 3. sz. (2013) p. 16-20.

Az új Ptk. Családjogi könyve – a 2013. évi V. törvény és a Szakértői Javaslat összevetése: 1. rész: Alapelvek, Házasság, Élettársi kapcsolat / Kőrös András. – ISSN 1589-7516. - 11. évf. 3. sz. (2013) p. 1-8.

Az újszülöttek és kisgyerekek elhagyásának okai és lehetséges megelőzése Európában / Herczog Mária. – ISSN 1589-7516. - 11. évf. 3. sz. (2013) p. 9-15. 

 

Csőd, felszámolás, válság
A csődeljárás néhány aktuális kérdése / Juhász László. – ISSN 2062–7432. – 3. évf. 2. sz. (2013) p. 3–12.

A felszámoló felmentéséről – súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértés esetén / Csilléry Alexandra, Szilágyi István. – ISSN 2062–7432. – 3. évf. 2. sz. (2013) p. 29–33.

A hazai csődjog fejlődéstörténete: 2. rész / Erdős Károly. – ISSN 2062–7432. – 3. évf. 2. sz. (2013) p. 13–20.

A zálogjog érvényesítésére vonatkozó szabályok az új Ptk.–ban / Bodzási Balázs. – ISSN 2062–7432. – 3. évf. 2. sz. (2013) p. 21–28.

 

Európai Jog
Az Európai Unió Bíróságának hatása a nemzetközi jog fejlődésére / Szabó Marcel. – ISSN 1587–2769. – 13. évf. 4. sz. (2013) p. 1–8.

La Porta Magyarországra látogat?: Rafael La Porta professzor és munkaközössége kutatásai és értékelési szempontjai a magyar jog tükrében / Halász Vendel, Kecskés András. – ISSN 1587–2769. – 13. évf. 4. sz. (2013) p. 18–31.

Rehabilitáció és az ésszerű alkalmazkodás / Hadi Nikolett.– ISSN 1587–2769.– 13.– évf., 4. sz. (2013) p. 9–17.

A Tanács által engedélyezett jövedéki adómentességek állami támogatási szempontú megítélése a Törvényszék ítélete alapján / Staviczky Péter. – ISSN 1587–2769. – 13. évf. 4. sz. (2013) p. 36–42.

 

Executio
A cél előtti utolsó állomás: Magyarország / Monostori Szilvia. - ISSN 2063–1596. – 3. évf. 4. sz. (2013) p. 13–14.

Én és a seriffem / Szabados-Dötsch Judit. - ISSN 2063–1596. – 3. évf. 4. sz. (2013) p. 15–16.

Hivatásrendek hosszú távú együttműködésére készülve: intejú dr. Szécsényi-Nagy Kristóffal [a Magyar Jog új szerkesztőjével] / Tóth Nagy Péter. – ISSN 2063-1596. - 3. évf. 4. sz. (2013) p. 17-20.

Ingatlanárverés perfeljegyzés tükrében / Mihály Róbert. – ISSN 2063-1596. - 3. évf. 4. sz. (2013) p. 32-34.

Jogszabályváltozások a végrehajtási eljárásban / Lukács Tamás. - ISSN 2063–1596. – 3. évf. 4. sz. (2013) p. 5-6.
Képzési nap a Tihanyi-félszigeten / Lukács Tamás. - ISSN 2063–1596. – 3. évf. 4. sz. (2013) p. 9. 

 

Gazdaság és Jog
A csendes társaság polgári jogi természetéhez / Verebics János. – ISSN 1217–2464. – 21. évf. 7–8 sz. (2013) p. 38–45.

Az energiaszektor adó- és díjpolitikája / Nagy Zoltán. – ISSN 1217-2464. - 21. évf. 9. sz. (2013) p. 19-24.

A franchise szerződés hazai kodifikációja / Váradi Szabolcs. – ISSN 1217-2464. - 21. évf. 9. sz. (2013) p. 8-14.

A gazdasági társaságok közös szabályai/ Török Gábor. – ISSN 1217–2464.– 21. évf., 7–8. sz. (2013) p. 3–9.

Gazdasági szerződések Magyarország új Polgári Törvénykönyvében / Boóc Ádám. – ISSN 1217-2464. - 21. évf. 9. sz. (2013) p. 3-8.

Gondolatok és felvetések az új Munka Törvénykönyve általános rendelkezéseihez és felelősségi szabályaihoz / Kenderes György. – ISSN 1217-2464. - 21. évf. 9. sz. (2013) p. 15-19.

Konszernjog a Ptk.–ban / Pázmándi Kinga.– ISSN 1217–2464.– 21. évf., 7–8. sz. (2013) p. 25–30.

A részvénytársasági szabályok változásai a Ptk.–ban / Gál Judit.– ISSN 1217–2464.– 21. évf., 7–8. sz. (2013) p. 14–20.

Típusszabadság – típuskényszer a szervezetek jogi megjelenítésénél / Sárközy Tamás. – ISSN 1217–2464. – 21. évf. 7–8 sz. (2013) p. 9–14.

A vállalatfelvásárlási ajánlatról való döntéshozatal lehetséges alternatívái / Halász Vendel, Kecskés András. – ISSN 1217–2464. – 21. évf. 7–8 sz. (2013) p. 30–38.

Változatok az értékpapírjogra az új Ptk. kapcsán / Sándor Tamás.– ISSN 1217–2464.– 21. évf., 7–8.sz. (2013) p. 20–25.

 

HR & Munkajog
Az ésszerű előreláthatóság és a munkajogi kárfelelősség / Csöndes Mónika. -  ISSN 2063-7101. - 4. évf. 10. sz. (2013) p. 20-24.

Kell-e indokolni, ha nem kell? / Kulisity Mária. - ISSN 2063-7101. - 4. évf. 10. sz. (2013) p. 31-36.

Krízishelyzetek a munkaerő-kölcsönzés során / Aparácz Dénes. - ISSN 2063-7101. - 4. évf. 10. sz. (2013) p. 15-16.

Mire köteles a munkavállaló? / Kozma Anna. - ISSN 2063-7101. - 4. évf. 10. sz. (2013) p. 8-14.

A munkafeltételek változtatásának lehetőségei; az ún. kiterjesztett utasítási jog problematikája / Kiss György. - ISSN 2063-7101. - 4. évf. 10. sz. (2013) p. 4-7.

A munkáltató kárfelelőssége és a munkavédelem / Bérdi András. - ISSN 2063-7101. - 4. évf. 10. sz. (2013) p.27-31.

Pro lure Laboris díj 2013 / Berke Gyula. - ISSN 2063-7101. - 4. évf. 10. sz. (2013) p. 2-3. 

 

Jog, állam, politika
Az ügyvédi függetlenségről - A tisztességes eljáráshoz való jog / Bécsi Katalin. - ISSN 2060-4580. - 5. évf. 3. sz. (2013) p.57-80.

A vallási közösségek jogállására vonatkozó európai és magyar szabályozás összehasonlító elemzése / Antalóczy Péter. - ISSN 2060-4580. - 5. évf. 3. sz. (2013) p.19-44. 

 

Jogtudományi közlöny
Az elítéltekkel való bánásmód kérdései az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában, különös tekintettel a magyar vonatkozású ügyekre / Becánics Adrienn. - ISSN 0021-7166. - 68. évf. 9. sz. (2013) p. 415-425.

Az energiafelhasználás csökkentése és a megújuló energiaforrások előtérbe kerülése a nemzetközi jogban / Bányai Orsolya. – ISSN 0021-7166. - 68. évf. 9. sz. (2013) p. 436-444.

Az európai jog hatása a tagállamok polgári jogi fejlődésére, különös tekintettel az Európai Bíróság egy újabb ítéletére / Bodzási Balázs. - ISSN 0021-7166. - 68. évf. 9. sz. (2013) p. 426-435.

A 98%-os különadó megítélései (az Alkotmánybíróság és az EJEB) / Drinóczi Tímea. – ISSN 0021-7166. - 68. évf. 9. sz. (2013) p. 445-451.

Az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvéről / Weiss Emillia. - ISSN 0021-7166. - 68. évf. 9. sz. (2013) p. 405-414.

 

Jura
Európai és más jogi kultúráról / Kondorosi Ferenc. – ISSN 1218–00793. – 19. évf. 1. sz. (2013) p. 37–50.

A részvétel és a konzultáció elmélete és gyakorlata / Drinóczi Tímea. – ISSN 1218–00793. – 19. évf. 1. sz. (2013) p. 7–22.

Tulajdonszerzés és vételárfizetés a római adásvételnél / Jusztinger János. – ISSN 1218–00793. – 19. évf. 1. sz. (2013) p. 23–36.

 

Közjegyzők közlönye
A “czeglédi” és a nagykőrösi királyi közjegyzők / Horányi-Hohl Gábor. - ISSN 1416-7883. - 60. évf. 9-10. sz. (2013) p. 43-53.

6 db ezüstkés, 6db ezüst villa, avagy a Magyar Államkincstárnál letétben lévő vagyontárgyak problematikája / Nagy Henriett. – ISSN 1416-7881. - 60. évf. 5. sz. (2013) p. 73-79.

Határozatszerkesztés és gyakorlati kérdések a közjegyzői eljárásokban / Asbóth-Hermány Lőrinc. – ISSN 1416-7883. - 60. évf. 5. sz. (2013) p. 54-64.

A közjegyzők és a közvetítők lehetséges kapcsolódási pontjai Magyarországon / Reviczky Renáta. – ISSN 1416-7882. - 60. évf. 5. sz. (2013) p. 65-72.

Néhány gondolat a házassági vagyonjogi szerződéssel kapcsolatosan /Tóth Zoltán. - ISSN 1416-7883. - 60. évf. 9-10. sz. (2013) p. 4-42.

 

Kúriai döntések: bírósági határozatok
Emlékeztető a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2013. május 8–10. napján tartott Országos Tanácskozásáról / Wellmann György, Török Judit. – ISSN 2063–9767. – 61. évf. 8. sz. (2013) p. 845–847.

A felelősség áttörés jogintézményével kapcsolatos kérdőjelek / Vezekényi Ursula. – ISSN 2063–9767. – 61. évf. 8. sz. (2013) p. 849–847.

A jogellenesen Magyarországra hozott gyermekek visszavitelével kapcsolatos eljárások vizsgálatára létrehozott joggyakorlat elemző csoport összefoglaló véleménye: kivonat / Kőrös András. – ISSN 2063-9767. - 61. évf. 9. sz. (2013) p. 966-976.

A sérelemdíj elméleti és gyakorlati kérdései / Molnár Ambrus. – ISSN 2063–9767. – 61. évf. 7. sz. (2013) p. 744–748.

A végrehajtási eljárások vonatkozásában felmerült vitás jogalkalmazási kérdések / Balogh Zoltán. – ISSN 2063–9767. – 61. évf. 8. sz. (2013) p. 847–848.

 

Magyar Jog
Fordulat a magyar kártérítési jogban / Sárközy Tamás. - ISSN 0025-0147. - 60. évf. 9. sz. (2013) p. 535-542.

Kriminális versenyjog? - gondolatok az emberi jogok és a versenyjog kapcsolatáról / Juhász Miklós. - ISSN 0025-0147. - 60. évf. 9. sz. (2013) p. 515-524.

Megújítva megőrizni / Bánáti János. - ISSN 0025-0147. - 60. évf. 9. sz. (2013) p. 513-514.

A munkáltatói szabályzat az új Munka Törvénykönyvében / Gyulavári Tamás, Kun Attila. – ISSN 0025-0147. - 60. évf. 9. sz. (2013) p. 556-566.

A polgári eljárásjog korszerűsítéséről a gyakorló bíró szemszögéből / Pecsenye Csaba. – ISSN 0025-0147. - 60. évf. 9. sz. (2013) p. 552-555.

A Pp. tartalmának és terjedelmének egyes kérdései / Tamáné Nagy Erzsébet. – In: Magyar Jog, ISSN 0025-0147. - 60. évf. 9. sz. (2013) p. 543-551.

Az új Btk. bölcsőjénél / Tóth Mihály. - ISSN 0025-0147. - 60. évf. 9. sz. (2013) p. 525-534.

 

A válogatást készítette:

• Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)
• Gerencsér Judit (Kúria)
• Kuslits László (OBH MIA Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály)
• Pataki Gábor (OBH MIA Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály)
• Sándor Gertrud (Zalaegerszegi Törvényszék)
• Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)
• Dr. Szirmai Györgyné (Egri Törvényszék)
• Zonda Zoltán (OBH MIA Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály)