Szakirodalmi ajánló 2014. április

Válogatott szakirodalom

 

E bibliográfia a bírósági intézmények könyvtári állományának legújabb szakirodalma, valamint a kiadók által megjelentetett ajánlatok alapján készült.

 

Válogatás a kereskedelemben kapható szakkönyvekből:

Ádány Tamás Vince
A nemzetközi büntetőbíróság joghatósága: előzmények, tendenciák és előfeltételek / Ádány Tamás Vince. – Budapest: Pázmány Press: PPKE JÁK, 2014. – 272 p. ; 24 cm. – (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog– és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064–1907 ; 8. )
Bibliogr.: p. 249–272. és a lábjegyzetekben
ISBN 978–963–308–182–2

Állam és magánjog: törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog, és polgári eljárásjog keresztmetszetében: Budapest, 2012. június 8–9. / [rend., közread. a] Magánjogot Oktatók Egyesülete, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog– és Államtudományi Kar. – [Budapest]: Magánjogot Oktatók Egyes.: PPKE JÁK, [2012]. – 78 p. ; 25 cm
Előadásösszefoglalók.
Bibliogr. –
Fűzött
Mt.: Magánjogot Oktatók Egyesülete (rend., közread.) — Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest). Jog– és Államtudományi Kar (rend., közread.)

Állam és magánjog: törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog, és polgári eljárásjog keresztmetszetében / szerk. Csehi Zoltán, Raffai Katalin. – Budapest: Pázmány Press: PPKE JÁK, 2014. – 438 p. ; 24 cm. – (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog– és Államtudományi Karának könyvei. tanulmányok, ISSN 2061–7240 ; 20. )
Bibliogr. a lábjegyzetekben
ISBN 978–963–308–179–2

Bérces Viktor László
A védői szerepkör értelmezésének kérdései: különös tekintettel a büntetőbíróság előtti eljárásokra / Bérces Viktor László. – Budapest: Pázmány Press: PPKE JÁK, 2014. – 316 p. ; 24 cm. – (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog– és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064–1907 ; 5. ). –
Bibliogr.: p. 309–316. és a lábjegyzetekben
ISBN 978–963–308–174–7

Fábián Ferenc
Előadásvázlatok az öröklési jog köréből / Fábián Ferenc. –  2. átdolg. és kibőv. kiad.. – Budapest: Patrocinium, 2014. – 113 p. ; 24 cm. – (Bethlen–sorozat, ISSN 2062–2546 )
Bibliogr.: p. 112–113.
ISBN 978–615–5337–46–8

Gyeney Laura
Legális bevándorlás az Európai Unióba: különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára / Gyeney Laura. – Budapest: Pázmány Press: PPKE JÁK, 2014. – 546 p. ; 24 cm. – (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog– és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064–1907 ; 6. )
Bibliogr.: p. 509–527. és a lábjegyzetekben
ISBN 978–963–308–175–4

Heizer–Kiss Zsófia
A helyi adók és a gépjárműadó jogmagyarázata, 2014 / Heizer–Kiss Zsófia, Kanyó Lóránd. – Budapest: Saldo, 2014. – 178, [2] p. ; 24 cm. – (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788–0165 )
ISBN 978–963–638–459–3

Király Eszter
Büntetés–végrehajtási jog és szabálysértési jog: kidolgozott jogi szakvizsga tételek / Király Eszter, Koósné Mohácsi Barbara. – Budapest: Novissima, 2014. – 336 p. ; 24 cm. – (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786–0806 )
ISBN 978–615–5175–83–1

Szabó Tibor
Vagyonos enciklopédia: adózás és adóellenőrzés a privát szférában / Szabó Tibor. – Budapest: Adónet.hu, 2014. – 439 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 69–70.
ISBN 978–615–5320–02–6

Szuromi Szabolcs Anzelm
Kérdések az állami egyházjog köréből: érintkezési pontok két önálló jogrendszer között / Szuromi Szabolcs, Ferenczy Rita. – Budapest: Szent István Társulat, 2014. – 195 p. ; 20 cm. – (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici. 3.. Studia, ISSN 1585–857X ; 17. )
Bibliogr.: p. 179–195. és a lábjegyzetekben
ISBN 978–963–277–419–0

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.) / [... kész. a Budapesti 54. számú Ügyvédi Iroda tagjai ...]. – Budapest: Árboc, [2014]. – 63 p. ; 29 cm
Cím a borítófedélről
ISBN 978–963–9997–55–4

 

Válogatás az Országos Bírósági Katalógusban szereplő szakfolyóiratok cikkeiből:

 

Adó– és Pénzügyi Szaklap:

A bérbeadásból és a szálláshely–szolgáltatásból származó jövedelem utáni adózás 2014–ben / Lepsényi Mária. – ISSN 0238–3950. – 28. évf., (2014) 6. sz. 3–14 p.

 

Belügyi Szemle:

A bíróság elé állítás szabályozásának változásai a gyakorlat tükrében / Fázsi László – Fedor Antett. – ISSN 1789–4689. – 62.évf., (2014) 1. sz. 75–91. p.
Fiatalkorú fogvatartottak a börtönben: kognitív– és kriminálpszichológiai megfontolások / Fliegauf Gergely. – ISSN 1789–4689. – 62.évf., (2014) 2. sz. 43–50. p.
A kényszergyógykezelés végrehajtása / Kovács Zsuzsa Gyöngyvér. – ISSN 1789–4689. – 62.évf., (2014) 2. sz. 66–81. p.
Munka és büntetés. A közérdekű munkáról és a fogvatartottak munkáltatásáról / Pap Júlia. – ISSN 1789–4689. – 62.évf., (2014) 2. sz. 28–42. p.
A terhelti beismerés büntető anyagi és eljárásjogi jogkövetkezményiről / Alföldi Ágnes Dóra. – ISSN 1789–4689. – 62.évf., (2014) 1. sz. 92–102. p.

 

Céghírnök:

A csődtörvény 2014–ben hatályba lévő változásai II. / Volein Anna. – ISSN 1215–1785. – 24. évf., 3. sz. (2014) p.13–14. p.
Az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatos – cégeket érintő – átmeneti szabályok / Gál Judit. – ISSN 1215–1785. – 24. évf., 3. sz. (2014) 3–7. p.

 

Gazdaság és Jog:

Pénzügyi Lízing – az új Ptk. és a valóság / Bartal Tamás. – ISSN 1217–2464. – 22. évf., 3. sz. (2014) p. 19–21. p.
A pénzügyi lízingszerződésből eredő követelések érvényesítése a csőd– és felszámolási eljárásokban / Csőke Andrea – Juhász László. – ISSN 1217–2464. – 22. évf., (2014) 3. sz. p.8–13.

 

HR & Munkajog munkaügyi értesítője:

Az atipikus munkaviszonyok – 2. rész / Mihályi Mónika. – ISSN 2063–7101. – 5. évf., (2014) 4. sz. 15–19. p.
Jogszabályváltozások / Raffay Bálint. – ISSN 2063– 7101. – 5. évf., (2014) 4. sz. p. 2–3.
Kettős látás – A módosuló Mt. és az új Ptk. munkajogot is érintő szabályai   4. rész / Szladovnyik Krisztina – Horváth István. – ISSN 2063–7101. – 5. évf., (2014) 4. sz. 6–8. p.
A polgári jog és a munkajog kapcsolata – kötbér kikötése versenytilalmi megállapodásban és tanulmányi szerződésben / Kovács Szabolcs, Takács Gábor. – ISSN 2063– 7101. – 5. évf., (2014) 4. sz. p. 9–11.
Az új Polgári törvénykönyv vezető tisztségviselőkre vonatkozó egyes rendelkezései a munka törvénykönyve tükrében / Homicskó Árpád Olivér. – ISSN 2063–7101. – 5. évf., (2014) 4. sz. 12–14. p.

 

Jogtörténeti Szemle:

Az állami közjegyzői intézmény kiépítése és működése 1950–től / Rokolya Gábor. – ISSN 0237–7284. – (2012) 4. sz. 16–22. p.
A precedensjogról / Szalma József. – ISSN 0237–7284. – (2012) 4. sz. 34–39. p.
A tiszaeszlári per és a korabeli büntető eljárásjog / Stipta István. – ISSN 0237–7284. – (2012) 4. sz. 22–34. p.
Végleges nőtartásdíj alóli mentesülés a Kúria gyakorlata alapján a 20. század első felében / Koncz Ibolya Katalin. – ISSN 0237–7284. – (2012) 4. sz. 1–5. p.

 

Jogtudományi Közlöny

A fogyasztók megtévesztése a védjegyjogban. – ISSN 0021–7166. – 69. évf. 3. sz.(2013) p. 142–153.A jog szövegrétegének határai a jogértelmezésben / Pokol Béla. – ISSN 0021–7166. – 69. évf. 3. sz.(2013) p. 128–141.
Új és megújult szerződéstípusok az új Ptk.–ban / Gárdos Péter. – ISSN 0021–7166. – 69. évf. 3. sz.(2013) p. 117–127.

 

Magyar Jog

 A közjegyzők és az Alaptörvény / Köblös Adél. – ISSN 0025–0147. – 61. évf. 3. sz. (2014) p. 129–136.
 Megállapítás és marasztalás a régi és az új jogszabályokban / Parlagi Mátyás. – ISSN 0025–0147. – 61. évf. 3. sz. (2014) p. 146–153.

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)
Kuslits László (OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály)
Sándor Gertrud (Zalaegerszegi Törvényszék)
Dr. Szirmai Györgyné (Egri Törvényszék)
Zonda Zoltán (OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály)