Szakirodalmi ajánló 2014. december

Új könyvek a bírósági könyvtárakban

 

A bírói hatalom kárfelelőssége / Borbás Beatrix.- Bp.: HVG-ORAC, 2014.- 262 p.., 20 cm.- ISBN 978 963 258 206 1 — Lelőhelyinformáció

A bizalmi vagyonkezelés / B. Szabó Gábor [et al.]. - Budapest: HVG-ORAC, 2014. 343 p. ; 24 cm. - ISBN 978-963-258-251-2 — Lelőhelyinformáció

Ingatlannyilvántartás / Kovács András. - Budapest: Opten, [S.a.]. - 217 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 11. ) ISBN 978-615-5122-02-6 — Lelőhelyinformáció

Kiskönyv az új Polgári Törvénykönyvről gazdasági szakembereknek / Andor Ágnes. - Budapest: Wolters Kluwer, 2014. - 219 p. ; 19 cm ISBN 978-963-295-410-3 — Lelőhelyinformáció

Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz: kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez. 1-2. köt. / szerk. Vékás Lajos, Gárdos Péter. - Budapest: Wolters Kluwer, 2014. - ISBN 978-963-295-428-8 — Lelőhelyinformáció

A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban / Fülöp Ágnes – Fülöp Natasa – Major Róbert.- 3.hat.bőv.kiad., Bp.: HVG-ORAC, 2014.- 582. p. 20 cm ISBN 978 963 258 259 7 — Lelőhelyinformáció

A Kúria és elnökei I. / szerk.: Bódiné Beliznai Kinga.- Bp.: HVG-ORAC, 2014.-234 p., 24 cm.- (Bibliotheca Curiae).- ISBN 978-963-258-235-1 — Lelőhelyinformáció

A magyar bírósági gyakorlat az előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezésének tükrében: 2004-2014 / szerk.: Osztovics András.- Bp: HVG-ORAC, 2014.- 235 p.; 24 cm.- ( Bibliotheca Curiae) ISBN 978-963-258-238-2 — Lelőhelyinformáció

Médiajogi kommentárok / szerk. Koltay, Lapsánszky. - Budapest: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-963-295-398-4 — Lelőhelyinformáció

Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez: nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez / szerk. Gyertyánfy Péter. - Budapest: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-963-295-390-8 — Lelőhelyinformáció

Nagykommentár a tőkepiaci törvényhez: nagykommentár a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényhez / Farkas [Péter et al.]. - Budapest: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-963-295-402-8 — Lelőhelyinformáció

A nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra / Blutman László. - Budapest: HVG-ORAC, 2014. - 531, [1] p. ; 24 cm Bibliogr.: p. 521-531. ISBN 978-963-258-214-6 — Lelőhelyinformáció

Nemzetközi jog. - Budapest: CompLex, 2014. - 885 p. ; 25 cm Név-, tárgy- és egyéb mutatók: p. 833-879. Bibliogr.: p. 881-885. ISBN 978-963-295-382-3 — Lelőhelyinformáció

Quaerendo et Creando: ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapja alkalmából. - Budapest: Szent Istán Társulat, 2014. - 738 p. ; 25 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227 ) Bibliogr. a lábjegyzetekben ISBN 978-963-277-486-2 — Lelőhelyinformáció

Üzleti jog az új Polgári Törvénykönyv után. - Budapest: Typotex, 2014. - 318 p. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655) Tárgymutató: p. 297-318. ISBN 978-963-279-385-6 — Lelőhelyinformáció

 

Bírósági könyvtárak kurrens időszaki kiadványainak tartalomjegyzéke

Acta Juridica ISSN 1216-2574 — Volume 55 Number 4

Adó- és Pénzügyi szaklap ISSN 0238-3950 — 28. évf. (2014), 16. szám

Büntetőjogi Szemle ISSN 2063-8183 — 33. évf. (2014), 3. szám

Családi Jog ISSN 1589-7516 — 12. évf. , 4. szám

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 22. évf. (2014), 12. szám

Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 — 2014. 4. szám

Jogesetek magyarázata (JEMA) ISSN 2061-4837. — 5. évf. (2014), 2. szám

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 69. évf. (2014) 12. szám

JURA ISSN 1218-0793 — 20. évf. (2014) 2. szám — A JURA I. — XX. évfolyamának teljes tartalomjegyzékével, p. 278—297.

Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767 — 62. évf. (2014) 12. szám

Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599 — 7. évf. (2014), 4. szám

 

Acta Juridica ISSN 1216-2574 — Volume 55 Number 4 — Lelőhelyinformáció

Rule of law, division of powers, constitutionalism / Stumpf István. — p. 299-317.

‘Pool of responsibility’: A new approach to doping prevention / Hermann, Aaron. — p. 318-333.

Remarks on the creation and the prologue of Lex Baiuvariorum / Nótári Tamás. — p. 334-350.

The preamble of the Satversme: the new approach to constitutional self-restraint / Jarinovska, Kristīne. — p. 351-366.

Appraising the cross-currents of law, religion and culture on same sex marriage issue in Nigeria: The human rights approach / Olookoba, Saka Muhammed, Mahmud, Adebayo Kayode. — p. 367-383.

The judgment of the European Court of Human Rights in the case of Preda and others v. Romania: Prospects of further practice in cases related to the property restitution in Romania / Bónis Péter. — p. 384-403.

 

Adó- és pénzügyi szaklap ISSN 0238-3950 — 28. évf. (2014), 16. szám

A 2014-2015. évi kontroll adatszolgáltatások a személyi jövedelemadó-bevallás tükrében / Diós Judit. — p. 3-18.

Feltöltési kötelezettség az egyes adónemeknél / Németh Nóra. — p. 19-22.

A 2014. évi társaságiadó-alapot módosító tételek II. / Czapkó Tiborné. — p. 23-32.

A gazdálkodó szervezetek közötti egyes ügyletek illetékjogi megítélése / H.Nagy Dániel. — p. 33-42.

A tartozásátvállalás és számvitele / Umenhoffer Ferenc. — p. 43-56.

Járulék kontra adó a társadalombiztosítási rendszerben – határon innen és túl / Potocskáné Kőrösi Anita, Bokorné Kitanics Tünde. — p. 57-62.

Utólagos bérjellegű kifizetések / Elek Diána. — p. 63-65.

A nyugdíjigény érvényesítése során alkalmazandó egyéb szabályok / Sipos Gabriella. — p. 67-74.

Adalékok a nyugdíjbiztosítási adategyeztetéshez III. / Kiss Sándor. — p. 74-79.

 

Büntetőjogi Szemle ISSN 2063-8183 — 33. évf. (2014), 3. szám — Teljesszövegű elérés

Criminal Legislation against Bribery in the People's Republic of China: Formation, Evolution and Evaluation / Xiaoping, Qian. — p. 3-9.

A legal historical survey of the development of hungarian public prosecution with special empasis on ius puniendi becoming a state monopoly / Gergi-Horgos, Lívia. — p. 10-13.

Fejtegetések a rablás bűncselekményének rendbeliségéről - rövid kitérővel a folytatólagos egység megállapításának bírói gyakorlatára / Bujdos Iván Ákos. — p. 14-18.

Eltérő bűncselekmény-fogalom az anyagi és eljárási jogban / Czédli-Deák Andrea. — p. 19-25.

A bűncselekmény fogalmának alakulása / Mészáros Ádám Zoltán. — p. 26-31.

A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazása során felmerülő kérdések / Nyitrai Endre. — p. 32-40.

A hírérték margóján: személyhez fűződő jogok védelméhez való jog a büntetőeljárásban különös tekintettel a személyes adatok védelmére / Pálvölgyi Ákos. — p. 41-45.

 

Családi Jog ISSN 1589-7516 — 12. évf. , 4. szám — Lelőhelyinformáció

A bírósági közvetítés fejlődésének lehetőségei Magyarországon / Gyengéné Nagy Márta. — p. 1-6.

A családi pótlék egyes gyakorlati kérdései / Lipka Erika. — p. 31-36.

Kísérő nélküli kiskorúak a menekültjogban és a gyermekvédelemben: árnyak a Paradicsomban / Haraszti Margit Katalin. — p. 7-21.

A 12-14 életév közötti gyermekek a gyermekvédelem és az igazságszolgáltatás rendszerében / Igaz Barbara, Kenese Attila. — p. 22-30.

Jogellenes gyermekelviteli ügyek az USA bíróságainak gyakorlatából / Tancsik Annamária. — p. 37-40.

A fogyatékosság észlelése és jelentősége a szülői felügyelettel kapcsolatos családjogi gyakorlatban - Amerikában már beszélnek róla / Megyeri Nóra. — p. 41-46.

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 22. évf. (2014), 12. szám — Lelőhelyinformáció

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról / Lőrincz György. — p. 3-8.

A jogátruházás, jogbérlet egyes sajátos kérdései a domain nevekkel összefüggő hazai jogviták gyakorlatában / Verebics János. — p. 8-14.

A disztribútor védelme a forgalmazási szerződés megszűnése esetén / Sobor Dávid. — p. 14-18.

Hitelezői igények bejelentése a csődeljárásban - egy friss kúriai döntés margójára / Boóc Ádám. — p. 18-22.

A bennfentes kereskedelem szabályozásának jövője / Kókai Krisztián. — p. 22-25.

Felmondás - de mikor? / Szakál Róbert. — p. 25-26.

 

Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 — 2014. 4. szám

A terrorcselekmények elkövetésével való fenyegetés a bírói gyakorlat tükrében / Bartkó Róbert. — p. 3-12.

Inter arma silent leges‒ Szólásszabadság és háborús pszichózis az első világháborúban / Szerző. — p. 13-32.

A demokratikus közvélemény mint alkotmányos érték a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában / Smuk Péter. — p. 33-52.

A felsőoktatás finanszírozásának modelljei és tapasztalatai – A felsőoktatás finanszírozásának elméleti és nemzetközi modellje / G. Karácsony Gergely. — p. 53-73.

Társfelelősségünk a teremtett világért – A természet tisztelete és a Természetfeletti tisztelete / Németh Gábor. — p. 75-90.

A görög etikai gondolkodás kezdete – Hérakleitosz / Szoboszlai-Kiss Katalin. — p. 91-104.

 

Jogesetek magyarázata (JEMA) ISSN 2061-4837 — 5. évf. (2014), 2. szám

A jelszóval védett cikkek használatához kérje könyvtárosa segítségét, aki készséggel segít a használatban.

Az Alkotmánybíróság határozata a devizahitelekről A szerződési szabadság régi-új korlátai / Drinóczi Tímea. — p. 3-12. Elektronikus változat

Az Alkotmánybíróság határozata a bírósági törvények felülvizsgálatáról Velencei Bizottság kontra Alkotmánybí́róság / Sólyom Péter. — p. 13-28. Elektronikus változat

A kúria jogegységi határozata a közhatalmat gyakorlókról készült képmás és hangfelvétel nyilvánosságáról Közszereplő-e a nyilvános helyen szolgálatot teljesítő rendőr? / Balogh Adrienn, Hegyi Szabolcs. — p. 29-35. Elektronikus változat

A kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről A devizaalapú kölcsönök érvényessége / Czugler Péter Áron. — p. 36-45. Elektronikus változat

A szegedi Ítélőtábla döntése a terrorcselekménnyel fenyegetés és a közveszéllyel fenyegetés elhatárolásáról A fenyegetés fogalmának értelmezése / Deák Zoltán. — p. 46-57. Elektronikus változat

A kúria önkormányzati tanácsának határozata az önkormányzat pénzbeli szociális rendeletének törvényességéről Az önkormányzat eredeti és származékos jogalkotási kötelezettségének határai és keretei, valamint a normavilágosság követelménye az önkormányzati jogalkotásban / Hoffman István. — p. 58-65. Elektronikus változat

A kúria döntése a jegyzőre vonatkozó speciális abszolút kizárási ok értelmezéséről Az önkormányzat és az ügyfél perben állásának hatása a jegyző pártatlanságára / Rozsnyai Krisztina. — p. 66-72. Elektronikus változat

Az európai Bíróság ítélete az európai unió kishatárforgalmi szabályozásáról A határ menti lakosok tartózkodási jogának értelmezése / Bartha Ildikó. — p. 73-84. Elektronikus változat

Az európai Bíróság ítélete az onel/omel védjegy ügyében A közösségi védjegyek tényleges használatának területi kérdései / Keserű Barna Arnold. — p. 85-92. Elektronikus változat

Az európai Bíróság ítélete a légi utasokra vonatkozó adatállomány kezeléséről „Pillérközi” megközelítés a személyes adatok védelméhez való jog területén / Nagy Klára. — p. 93-100. Elektronikus változat

Az európai Bíróság ítélete az európai unió légi közlekedésre vonatkozó kibocsátáskereskedelmi rendszeréről Az EU (területi) joghatósága, az uniós másodlagos jogi aktusok területen kívüli hatálya / Papp Zoltán. — p. 101-110. Elektronikus változat

 

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 69. évf. (2014) 12. szám — Lelőhelyinformáció

A büntethetőségi akadályok / Belovics Ervin. — p. 547-556.

A közszerzemény intézménye a 19-21. századi magyar házassági vagyonjogban / Herger Csabáné. — p. 557-568.

Az ügynökségek jogalkotási hatásköre az Amerikai Egyesült Államokban / Forgács Anna. — p. 569-578.

A bizalmi vagyonkezelés egyes kötelmi jogi jellemzői / Miczán Péter. — p. 579-589.

A szakvélemény evolúciója a Pp.-ben / Cséffai Attila Csaba. — p. 591-600.

 

JURA — ISSN 1218-0793 — 20. évf. (2014) 2. szám — Elektronikus hozzáférés

The law creation in the Polish – Lithuanian Seym, 16th through 18th centuries / Baran. Kazimierz. — p. 5-13.

A devizahitelesek és a római jog / Bessenyő András. — p. 14-25.

A magyar alkotmánybíráskodás és a közös európai alkotmányos standardok / Chronowski Nóra. — p. 26-38.

A vallásszabadság és egyházalapítás az alkotmányos párbeszéd tükrében / Drinóczi Tímea. — p. 39-62.

Legal regulation on the right of people with disabilities to be included in the life of the community / Gradwohl, Csilla. — p. 63-71.

A bírói meggyőződés, szubjektív elemek a büntető ítélkezésben / Háger Tamás. — p. 72-78.

A certum pretium határain: ármeghatározás a vevő és harmadik személy által / Jusztinger János. — p. 79-91.

Etikai stratégiák a korrupció elleni küzdelemben / Kőhalmi László. — p. 92-98.

A nemzetközi jog érvényesülése az uniós jogban a Sólyom-ügy tükrében / Mohay Ágoston. — p. 99-103.

A pénzügyi jog Magyarországon a szocialista korszakban / Pfeffer Zsolt. — p. 104-115.

A feléntúli sérelem dogmatikai konstrukciója a római jogban és a modern polgári törvénykönyvekben / Pókecz Kovács Attila. — p. 116-126.

A médiatörvények kontextusa, rendelkezései és gyakorlata / Polyák Gábor, Nagy Krisztina. — p. 127-149.

Az Európai Unió adójogának jellegzetességei és az adóharmonizáció folyamata / Szilovics Csaba. — p. 150-155.

Vallási és szekuláris értékek az Egyesült Államokban / Zsigmond Anna. — p. 156-163.

Sérülhet-e a biztonság a nyilvános büntetőeljárásban? / Antal Dániel. — p. 164-168.

Az állam és szervei magánjogi jogalanyiságáról / Bölcskei János. — p. 169-175.

A személyes adatok védelmének bírósági gyakorlata Magyarországon / Böröcz István. — p. 176-184.

A 9/11-re adható válaszokról / Csányi Csaba. — p. 185-188.

A művészeti alkotás szabadsága a gyakorlatban – Az alanyi kört megillető kiegészítő jogosultság / Cseporán Zsolt. — p. 189-195.

Az előzetes letartóztatás legvitatottabb kérdései a gyakorlatban / Farkas Henrietta Regina. — p. 196-202.

A Yukos-ügy, gazdasági társaságok az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt / Greksza Veronika. — p. 203-213.

A munkáltatói utasítás helye a 21. század munkajogában / Kajtár Edit. — p. 214-224.

70 éves a népbírósági jogszabályunk – még mindig „aktuális”… / Papp Attila. — p. 225-235.

Local and Regional Democracy Development in Hungary / Trabucco, Fabio Ratto. — p. 236-251.

Szodómiaperek a XVIII. századi Nagy-Britanniában / Talabos Dávidné Lukács NIkolett. — p. 251-255.

A pénzhamisítás szabályozásának története Magyarországon / Tóth Dávid. — p. 256-264.

„The Mutual Roles of Religion and State in Europe” (Edited by Balázs Schanda) / Ádám Antal. — p. 265-272.

A pécsi Jogi Kar könyvbemutatója (2014) / Csoknya Éva Tünde. — p. 273-277.

A Buol-Schauenstein-minisztertanács jegyzőkönyvei / Herger Csabáné. — p. 278-279.

A Schwarzenberg minisztérium jegyzőkönyveinek záró kötete / Kajtár István. — p. 280.

Szabó Marcel, Greksza Veronika: Right to Water and the Protection of Fundamental Rights in Hungary / Láncos Petra Lea. — p. 281-282.

A Jagelló Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem jogtörténeti tanszékeinek negyedik közös konferenciája / László Balázs. — p. 283-285.

 

Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767 — 62. évf. (2014) 12. szám — Lelőhelyinformáció

Az ingatlan becsértéke ellene benyújtott végrahajtási kifogás elbírálása / Domonkos Gyöngyi. — p. 1317-1321.

A jogi képviselő mulasztására visszavezethető perorvoslati esély elvesztésének kártérítési következményei a régi Ptk. alapján / Bodonocivh Klára, Villám Krisztián. — p. 1322-1326.

A magánszakértői vélemény perjogi helyzete a polgári peres eljárásban / Molnár Ambrus. — p. 1327.

Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599 — 28. évf. (2014), 4. szám

A közszolgálat jogdogmatikai és rendszerelvszerű egységes szabályozásának problematikája / Prugberger Tamás. — p. 1-8.

Vezetőkiválasztás a közigazgatásban / Petró Csilla. — p. 9-17.

Népszámlálási adatokhoz és konkrét létszámhoz kötöttség a nemzetiségi önkormányzatok szabályozásában / Móré Sándor. — p. 18-22.

Rendszert a rendszerekben! - avagy gondolatok a nyilvántartások rendszertanáról / Gerencsér Balázs Szabolcs, Berkes Lilla. — p. 23-31.

Átalakuló sajtószabadság – az állam jövőbeni feladatai a demokratikus nyilvánosság erősítése érdekében / Koltay András. — p. 32-40.

A pénzügyi gondok szerepe és jogállása az önkormányzati adósságrendezési eljárásban / Gyirán Zoltán. — p. 41-48.

Közszolgálati reformok: A Kormánytisztviselői Döntőbizottság működése – Interjú dr. Csóka Gabriellával / Juhász Lilla Mária. — p. 49-51.

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában / Feik Csaba. — p. 52-64.

A nemzeti vagyonról szóló törvény alkalmazása a helyi önkormányzatok életében / Mogyorósi Sándor. — p. 65-71.

Egyes állatvédelmi hatósági jogkörökről / Szűcs József. — p. 72-73.

A Ket. egyes rendelkezéseiről II. / Boros Anita. — p. 74-77.

Felsőbírósági jogesetek / Lehóczki Balázs, Széplaki-Nagy Gábor, Balogh Zsolt et.al.. — p. 78-92.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntéseinek elvi megállapításai – az eljárási kérdések vonatkozásában – II. rész. / Tilk Péter, Havasi Bianka, Kovács Ildikó. — p. 93-100.

Dr. Gyergyák Ferenc, a Deák Ferenc Jogász Díj 2014. évi díjazottja / Vörös Tamás. — p. 101-102.

Ismertető Kovács András Ingatlan-nyilvántartás című munkájáról / Ződi Zoltán. — p. 103-104.

Az új választási eljárás szabályozás gyakorlati tapasztalatai – Műhelykonferencia 2014. július 9. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus / Sasvári Róbert. — p. 105-108.

XXII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia / Gyergyák Ferenc. — p. 109-110.

„Közös égbolt alatt” Magyarországi Nemzetiségiek I. Országos Találkozója Ceglédbercel, 2014. szeptember 12-13. / Török József, Pető Zsolt. — p. 111-112.

 

Könyvkereskedelmi újdonságok

 

Előadásvázlatok az öröklési jog köréből / Fábián Ferenc. - 2. átdolg. és kibőv. kiad.. - Budapest: Patrocinium, 2014. - 113 p. ; 24 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546 ) Bibliogr.: p. 112-113. ISBN 978-615-5337-46-8

Környezetjog / Fodor László. - Debrecen: Debreceni Egyetemi K, 2014. - 317 p. ; 24 cm Bibliogr.: p. 307-317. és a lábjegyzetekben ISBN 978-963-318-405-9

Bevezetés a házasságjogba / Hársfai Katalin. - 3. kiad. - Budapest: Szent István Társulat, 2014. - 155 p. ; 20 cm Bibliogr.: p. 149-152. és a lábjegyzetekben ISBN 978-963-277-079-6

Halhatatlan cenzúra / Pruzsinszky Sándor. - Budapest: Médiatudományi Intézet, 2014. - 240 p. ; 25 cm. - (Médiatudományi Könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 12. ) Bibliogr.: p. [235]-240. és a lábjegyzetekben ISBN 978-615-5302-08-4

A kisebbségi területi autonómia elmélete és gyakorlata: nemzetközi jogi és összehasonlító jogi analízis / Tóth Norbert. - Budapest: Nemzetpolitikai Kutatóintézet: L'Harmattan, 2014. - 176 p. ; 24 cm Bibliogr.: p. [163]-176. és a lábjegyzetekben ISBN 978-963-236-868-9

Magyarország védelmi igazgatása a közigazgatás új környezetében. - Budapest: Zrínyi, 2014. - 382 p.: ill. ; 24 cm + 1 db DVD. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás / sorozatszerk. Isaszegi János, ISSN 2064-3306 ) ISBN 978-963-327-617-4

Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére. - Budapest: Wolters Kluwer, 2014. - 627, [1] p. ; 23 cm Prof. Dr. Verebélyi Imre szakmai közleményeinek, fontosabb külföldi konferencia előadásainak válogatott jegyzéke: p. 617-[628.] Bibliogr. a tanulmányok végén található jegyzetekben ISBN 978-963-295-408-0

Civil szervezetek jogi szabályozása. - Budapest: Árboc, 2014. - 72 p. ; 29 cm A jogszabályi kivonatok és hivatkozások a 2014. március 15. napjától hatályos szöveggel és tartalommal vannak közölve ISBN 978-963-9997-61-5

 

A válogatást készítette:
Burkus Éva Miskolci Törvényszék
Pataki Gábor OBH MIA
Sándor Gertrúd Zalaegerszegi Törvényszék
dr. Szirmai Györgyné Egri Törvényszék
Tóth Gábor Fővárosi Törvényszék

Szerkesztette: Pataki Gábor (MIA TDO)