Szakirodalmi ajánló 2014. február

Válogatott szakirodalom

 

E bibliográfia a bírósági intézmények könyvtári állományának legújabb szakirodalma, valamint a kiadók által megjelentetett ajánlatok alapján készült.

Az Országos Bírósági Katalógus újdonságai:

 

Könyvek:

 

Általános szerződési feltételek, tisztességtelen szerződési kikötések / Nemessányi Zoltán. - Budapest: Opten, [2013]. – 162 p. – ISBN 978-615-5122-8.

Büntető eljárásjog / Belovics Ervin, Tóth Mihály. - Budapest: HVG-ORAC, 2013. – 595 p. – ISBN 978-963-258-212-2.

A francia és az olasz büntetőeljárás alapintézményei: [egyetemi jegyzet] / Herke Csongor; [közread. a] PTE ÁJK. – 2. jav. kiad. - Pécs: PTE ÁJK, 2012. - [4], 110, [5] p. – ISBN  978-963-642-440-4.

A jogalkalmazás vitatott területei - az egészségügyi szolgáltatók polgári jogi felelőssége - szigorú bírói gyakorlat? / szerk. Elek Balázs, Pribula László, Szabó Krisztián. - Debrecen: Debreceni Egyetem Jog-és Államtudományi Kar, 2013. 103 p. – ISBN 978-963-473-611-0.

Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői eljárásban és a világ közjegyzőinek tevékenysége ennek tükrében / Máté Viktor, Sajben Tamás. - 2. átd. és bőv. kiad. - Budapest: MOKK, 2013. – 437 p. – ISBN 978-963-89790-4-9.

A magyarországi médiaháború története: média és politika, 1989-2010 / szerk. Paál Vince; [szerzők: Bárány Anzelm et al.]. - Budapest: Complex, 2013. – 843 p. - ISBN: 978-963-295-329-8.

A megélt kor: egy 20. századi oral history Ádám Antal és Rezsőházy Rudolf alapján / szerk. Herger Csabáné. – Pécs: PTE ÁJK, 2012. - 109 p. - ISBN 978-963-258-204-7.

Megosztott liberalizmus: a szólásszabadság és az államhatalom sokféle arca / Owen M. Fiss; [ford. Hammer Ferenc]. - Budapest: Complex, 2013. – ISBN 978-963-295-331-1.

A nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra / Blutman László, Csatlós Erzsébet, Schiffner Imola.- Budapest: HVG-ORAC, 2014.- 531 p.

Nyelvszabadság: egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog / Andrássy György. - Budapest Pécs: Dialóg Campus, cop. 2013. – 423 p. – ISBN 978-963-9950-98-6.

Pajzsuk a törvény: rászoruló csoportok az ombudsmani jogvédelemben / szerk. Hajas Barnabás, Szabó Máté. - [Budapest]: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 2013. – 488 p. – ISBN 978-963-88313-4-7.

A pécsi jogi kar 90 éve / szerk. Ádám Antal. - Pécs: PTE ÁJK, 2013. – 352 p. – ISBN 978-963-642-557-9.

Ptk. fordítókulcs: oda-vissza: a 2013. évi V. törvény és az 1959. évi IV. törvény normaszövegének összehasonlító táblázata, mindkét irányban a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény, valamint az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény [Ptk.] módosításaival, továbbá tartalomjegyzékkel kiegészítve / Gadó Gábor, Németh Anita, Sáriné Simkó Ágnes. - Bőv., átdolg. utánny.. – Budapest: HVG-ORAC, 2014. - 673 p. 29 cm
ISBN 978-963-258-215-3

A SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának első 5 éve: jubileumi kötet / szerk. Kecskés Gábor. - Győr: Széchenyi I. Egy. Állam- és Jogtud. Doktori Isk., 2013. - 258 p. – ISBN 978-615-5391-06-4.

Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből. - Miskolc: Gazdász-Elasztik Kft., [2013]. – 197 p. – ISBN 978-963-87738-7-6.

Új Polgári Törvénykönyv: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről: 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről: hatályba lép 2014. március 15-én : egységes szerkezetben a 2014. január 1. napjáig kihirdetett módosításokkal, illetve a Ptké. vonatkozó részeivel / [szerk. Szilner György]. - 2. kiad.. - Budapest: Novissima, 2014. - 308 p.

Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Nochta Tibor, Fabó Tibor, Márton Mária. - Pécs: PTE ÁJK, 2013. – 615 p. – ISBN 978-963-642-559-3.

 

Cikkek:

 

Adó- és Pénzügyi szaklap

A „járuléktörvény” 2014. évi változásairól – kedvezmény a családoknak / Kiss Sándor, ISSN 0238-3950 28. évf., (2014) 3. sz. p.76-80

Trafiktörvény – az engedélyezési eljárás és tapasztalatai / Esküdt Gábor, Szabó Gábor, ISSN 0238-3950 28. évf., (2014) 3. sz. p. 53-59

 

Belügyi Szemle

Dogmatikai és alkotmányjogi megjegyzések a gyűlölet-bűncselekmények büntetőjogi szabályozásához / Szomora Zsolt. – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 12. sz. p. 36-51.

Gyűlölet vagy előítélet? Szavak vagy tettek?: definíciós kérdések, elhatárolások / Jovánovics Eszter. – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 12. sz. p. 68-76.

A gyűlölet-bűncselekmények aktuális magyarországi helyzete / Boross Zsigmond Attila, ISSN 1789-4689.- 61.évf., (2013) p. 5-19

A gyűlölet-bűncselekmények – dogmatika és joggyakorlat / Dinók Henriett. – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 12. sz. p. 52-67.

Hova tűnnek a gyűlölet-bűncselekmények: jogalkalmazási anomáliák, rendőrségi és ügyészségi ügykezelés / Udvari Márton. – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 12. sz. p. 77-83.

Mediáció elméletben és gyakorlatban / Rákóczi Dóra, ISSN 1789-4689.- 61.évf., (2013) p. 92-112

Mit (nem) mutatnak a számok? / Uszkiewicz Erik. – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 12. sz. p. 84-91.

A társadalmi gyűlölet és a gyűlölet-bűncselekmények kezelése / Krémer Ferenc. – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 12. sz. p. 20-35.

Bírósági döntések tára

A kizárással (elfogultsággal), bíróság kijelölésével kapcsolatos gyakorlat áttekintése, elemzése, az ennek során felmerült jogalkalmazási kérdések / kész Balogh Zoltán. – ISSN 1585-7115 15. évf. (2014) 1. sz. p. 58-71.

 

Céghírnök

A faktoring-szerződés jövője az új Ptk. tükrében IV. / Papp Tekla, ISSN 1215-1785.- 24. évf., (2014) 1. sz. p.11-14

Gondolatok a civil szervezetek törvényességi felügyeletének lehetséges irányairól / Horváth László, ISSN 1215-178.- 5 24. évf., (2014) 1. sz. p. 7-11

A közkereseti társaság és a betéti társaság szabályai az új Ptk-ban II. / Gál Judit, ISSN 1215-1785.- 24. évf., (2014) 1. sz. p. 3

 

Gazdaság és Jog

Az audit bizottsági tagság kockázatai a gazdasági jog kriminalizálódásának korában / Klenanc Miklós. – ISSN 1217-2464. - 22. évf. (2014) 1. sz. p. 16-21.

Az „árva művek” szabályozásának gazdasági jogi hatása a piacokra az új Google Books ítélet tükrében / Pétervári Kinga. – ISSN 1217-2464 22. évf. (2014) 1. sz. p. 25-28.

Jogalkotásunkról, különös tekintettel az új Polgári Törvénykönyvre / Sárközy Tamás, ISSN 1217-2464.- 22. évf., (2014) 1. sz. p. 3-9

Az online árverés és a fogyasztóvédelem / Hajnal Zsolt. – ISSN 1217-2464. - 22. évf. (2014) 1. sz. p. 21-25.

Vállalkozási szerződés az új Ptk.-ban / Bartal Géza, ISSN 1217-2464.- 22. évf., (2014) 1. sz. p. 9-16.

 

HR& Munkajog

Az éves fizetett szabadságra vonatkozó szabályok / Fodor T. Gábor, Konta Éva, Schumacher Katalin . – ISSN 2063-7101 5. évf. (2014) 2. sz. p. 16-19.

Kettős látás – A módosuló Mt. és azaz új Ptk. munkajogot is érintő szabályai 2. rész / Horváth István, ISSN 2063-7101.- 5.évf., (2014) 2.sz. p. 7-12

A polgári jog és a munkajog kapcsolata: általános szerződési feltételek / Kovács Szabolcs, Takács Gábor – ISSN 2063-7101 5. évf. (2014) 2. sz. p. 13-15.

 

Jog, állam, politika
Bíróság elé állítás mint az állami büntetőhatalom azonnali érvényesítése / Kenyeresné Ignáth Andrea. – ISSN 2060-4580 5. évf. (2013) 4. sz. p. 145-159.

 

Jogtudományi Közlöny
Az alapjogi teszt újrafogalmazása / Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. – ISSN 0021-7166 69. évf. (2014) 1. sz. p. 23-34.

Az Apple-Samsung jogviták a táblagépek területén, avagy mitől más a „tájékozott használó” Angliában vagy Németországban / Sommich Réka. – ISSN 0021-7166 69. évf. (2014) 1. sz. p. 12-22.

Az információforrások védelme  az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában / Kóczián Sándor. – ISSN 0021-7166 69. évf. (2014) 1. sz. p. 35-46.

Jogrendszerünk egyes aktuális kérdései / Cserny Ákos-Téglási András, ISSN 0021-7166.- 69.évf., (2014) 1. sz. p. 47-53

A zálogjog mint dologi biztosíték az új Ptk.-ban / Gárdos István, ISSN 0021-7166.- 69. évf., (2014) 1.sz. p. 1-11

 

Kúriai döntések: bírósági határozatok
Az európai tartási rendelet tárgyi hatálya / Simon Károly László. – ISSN 2063-9767 62. évf. (2014) 1. sz. p. 103-108.

 

Magyar Jog
A beszámíthatatlan elkövetők cselekményeinek megítélése az angol, a német és az osztrák büntetőjogban / Kovács Zsuzsa Gyöngyvér. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 1. sz. p. 16-23.

A bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti igény elévülése / Szegváriné Barocsy Eszter. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 1. sz. p. 45-51.

Az egység-többség kérdésének problémája a gyermekpornográfia minősítése körében / Fázsi László. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 1. sz. p. 39-44.

Ismét a semmisségi törvényről / Bócz Endre. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 1. sz. p. 1-10.

A munkaszerződés, a szolgálati szerződés és a kollektív szerződés / Szalma József, ISSN 0025-0147.- 61.évf., (2014) 1. sz. p. 52-57.

A „tudati tények” a büntetőítéletben / Elek Balázs. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 1. sz. p. 24-31.

Az új Btk. időbeli hatályra vonatkozó rendelkezései a gyakorló jogász szemével / Csomós Tamás, ISSN 0025-0147.- 61.évf., (2014) 1. sz. p. 32-38.

Védői pozícióból a tanú eljárási helyzetébe? / Háger Tamás. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 1. sz. p. 11-15.

 

Új magyar közigazgatás

Dilemmák a jó kormányzás és decentralizáció összefüggéseiről / Pálné Kovács Ilona. - ISSN 2060-4599. - 6. évf. 12. sz. (2013) p. 1-7.

A helyi „szabálysértések” főnixmadarai – a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások / Tilk Péter. - ISSN 2060-4599. - 6. évf. 12. sz. (2013) p. 23-28.

Jelzálog bejegyzése, mint az adós tulajdonostárs fizetésre ösztönzésének egyik eszköze / Magony Judit. - ISSN 2060-4599. - 6. évf. 12. sz. (2013) p. 65-68. 

A kormánytisztviselők indokolás nélküli felmentését támadó munkajogi perek / Hegedűsné Szabó Ildikó. - ISSN 2060-4599. - 6. évf. 12. sz. (2013) p. 54-57.

Közigazgatás és rendészet / Balla Zoltán. - ISSN 2060-4599. - 6. évf. 12. sz. (2013) p. 15-22.

A magyar önkormányzati érdekképviselet negyedszázada (1989-2013) / Zongor Gábor. - ISSN 2060-4599. - 6. évf. 12. sz. (2013) p. 29-53.

Az önálló szabályozó szervek nemzetközi példái / Temesi István. - ISSN 2060-4599. - 6. évf. 12. sz. (2013) p. 8-14.

Szükségtelen zavarások a birtokvédelem körében / Bisztriczki László. - ISSN 2060-4599. - 6. évf. 12. sz. (2013) p. 58-62.

A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény végrehajtása Gyöngyösi Járásban / Bekecs Andrea. - ISSN 2060-4599. - 6. évf. 12. sz. (2013) p. 63-64.

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)
Gerencsér Judit (Kúria)
Kovácsné Garamszegi Marianna (Fővárosi Törvényszék)
Kuslits László (OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály)
Sándor Gertrud (Zalaegerszegi Törvényszék)
Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)
Dr. Szirmai Györgyné (Egri Törvényszék)
Tóth Gábor (Fővárosi Törvényszék)
Zonda Zoltán (OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály