Szakirodalmi ajánló 2014. július-augusztus

Válogatott szakirodalom

 

E bibliográfia a bírósági intézmények könyvtári állományának legújabb szakirodalma, valamint a kiadók által megjelentetett ajánlatok alapján készült.

 

Időszaki kiadvány

Kriminológiai tanulmányok / [kiad. az] Országos Kriminológiai Intézet. – Budapest: Okri 2000-. - 21 cm. – 51. köt. (2014)

 

Könyvek

Jobbágyi Gábor
Magyar polgári jog: 1. általános rész, emberi személy, családjog, szellemi alkotások joga. - Budapest: Szt. István Társ., 2013. - 376 p.; 24 cm. - Bibliogr. a fejezetk végén. – ISBN 978-963-277-457-2 fűzött: 4200,- Ft

Kiss Gábor - Sándor István
A szerződések érvénytelensége. - 2. hat. kiad. – Budapest: HVG-ORAC, 2014. - 338 p. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 327-333. – ISBN 978-963-258-232-0 fűzött: 7000,-Ft

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja / szerk. Osztovits András. – Budapest: Opten, 2014. - 4 db ; 25 cm. – kötött: ár nélkül1. köt, Első könyv: bevezető rendelkezések ; Második könyv: az ember mint jogalany ; Harmadik könyv: a jogi személy / [Bodor Mária et al.] – 1057 p. – ISBN 978-615-5122-14-9
2. köt., Negyedik könyv: családjog ; Ötödik könyv: dologi jog / [Barzó Tímea et al.]. - 891 p. – ISBN 978-615-5122-15-6
3. köt., Hatodik könyv: kötelmi jog első rész - második rész - harmadik rész / [Barta Judit et al.] - 1334 p. – ISBN 978-615-5122-16-3
4. köt., Hatodik könyv: kötelmi jog negyedik rész - ötödik rész - hatodik rész ; Hetedik könyv: öröklési jog ; Nyolcadik könyv: záró rendelkezések / [Anka Tibor et al - 836 p. - Bibliogr.: p. 775-790. – ISBN 978-615-5122-17-0

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tükrös szerkezetben az 1959. évi IV. törvénnyel / [szerk. Juhász Ágnes]. - 3. kiad. . - Miskolc: Novotni Alapítvány, 2014. - 2 db ; 30 cm. – ISBN 978-963-9360-87-7!
1. köt. - 325 p.
2. köt. – p. 341-663.

Változó civil világ: kézikönyv civil szervezetek számára / Bódi György [et al.] ; [szerk. Lakrovits Elvira]. - 2. bőv. és átdolg. kiad. - Budapest: Comp1ex, 2014. – 430 p.; 24 cm. – Bibliogr.: p. 423-425. – ISBN 978-963-295-406-6 fűzött: ár nélkül
Varga Nelli

A fogyasztói pénzügyi lízing.- Budapest: HVG-ORAC , 2013.- 260 p.; 20 cm.- Lezárva: 2013. júl. 31. - ISBN 978-963-258-231-3 fűzött: 3900,-

A védjegytörvény magyarázata / Bacher Gusztáv [et al.] ; szerk. Faludi Gábor, Lukácsi Péter ; [előszó Benzsel Miklós].- Budapest: HVG-ORAC , 2014.- 721 p.: ill.; 24 cm.- Bibliogr.: p. 707-712. - ISBN 978-963-258-203-0 fűzött: 9000,-

 

Cikkek

Céghírnök
A Ctv. nyilvántartási szabályainak és a Btk. gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása tényállásának kollíziója / Pintér Attila. – ISSN 1215-1785 24. évf. (2014) 6. sz. p. 6-7.
Miért kógens a diszpozitív?: 4. [rész] / Dzsula Mariann. – ISSN 1215-1785 24. évf. (2014) 6. sz. p. 10-14.
A szerződéskötés általános szabályai az új Ptk.-ban: 2. [rész] / Bodzási Balázs. – ISSN 1215-1785 24. évf. (2014) 6. sz. p. 7 -10.
A vezető tisztségviselő felelősségének egyes kérdései a gazdasági társaságoknál: 1. [rész] / Gál Judit. – ISSN 1215-1785 24. évf. (2014) 6. sz. p. 3 -6.

Családi jog
A kapcsolati erőszak néhány büntetőjog-dogmatikai kérdése / Ambrus István. – ISSN 1589-7516 12. évf. (2014) 2. sz. p. 18-24.
A kapcsolattartási jog a személyiségi jogok egén - csillag vagy fecske? / Pál Szilvia. – ISSN 1589-7516 12. évf. (2014) 2. sz. p. 11-17.
A tartási kötelezettségre vonatkozó külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az Európai Unióban / Simon Károly László. – ISSN 1589-7516 12. évf. (2014) 2. sz. p. 25-35.
Távoltartási ügyek a Kúria gyakorlatában / összeáll. Kőrös András. – ISSN 1589-7516 12. évf. (2014) 2. sz. p. 36-42.
Változások a gyámság szabályozásáben, különös tekintettel a gyámrendelésre / Katonáné Pehr Erika. – ISSN 1589-7516 12. évf. (2014) 2. sz. p. 1-10.

Európai jog
Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének magyar joggyakorlata EU tagságunk első tíz évében / Muzsalyi Róbert. – ISSN 1587-2769 14. évf. (2014) 3. sz. p. 1-9.
Az európai tartási rendelet tárgyi hatálya / Simon Károly László. – ISSN 1587-2769 14. évf. (2014) 3. sz. p. 28-34.
Az Európai Unió és a területi (szinten ellátott) szociális közszolgáltatások szervezése / Hoffman István. – ISSN 1587-2769 14. évf. (2014) 3. sz. p. 35-43.
Az Országgyűlés által elfogadott első indokolt véleményről / Tamás Csaba Gergely. – ISSN 1587-2769 14. évf. (2014) 3. sz. p. 17-27. - [a szubszidiaritás elvéről]
A választottbírósági kikötés tisztességtelensége fogyasztói szerződésekben / Wallacer Lajos. – ISSN 1587-2769 14. évf. (2014) 3. sz. p. 10-16.

Executio
Adós halála esetén: amennyiben lefoglalható vagyontárgya van a hagyatékban - a jogutódlás megállapításának bírósági gyakorlata végrehajtási eljárásban / Molnár Andrea. – ISSN 2063-1596 4. évf. (2014) 2. sz. p. 10-11.
„Tranzakció visszautasítva: nincs fedezet”: avagy a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre vonatkozó bírósági végrehajtás menetének általános szabályairól / Neizer Norbert. – ISSN 2063-1596 4. évf. (2014) 2. sz. p. 15-18.
Változások a végrehajtásban, avagy az új Ptk. kihatásai / Lukács Tamás. – ISSN 2063-1596 4. évf. (2014) 2. sz. p. 26-29.

Gazdaság és jog
Fő- és mellékkötelezetti érdekviszonyok a képviselet tükrében / Parti Tamás. – ISSN 1217-2464 22. évf. (2014) 6. sz. p. 11-14.
Kereskedelmi szerződések a sportban - szponzoráció, arculatátvitel / Tóth Nikolett. – ISSN 1217-2464 22. évf. (2014) 6. sz. p. 14-20.
Az orvosi titoktartási kötelezettségről / Petkó Mihály. – ISSN 1217-2464 22. évf. (2014) 6. sz. p. 20-26.
Szerződéskötés versenyeztetési eljárás során / Bodzási Balázs. – ISSN 1217-2464 22. évf. (2014) 6. sz. p. 3-7.
A termékszavatosságról / Verebics János. – ISSN 1217-2464 22. évf. (2014) 6. sz. p. 7-11.

Jogtudományi közlöny
A hatályos polgári perrendtartás általános rendelkezéseinek reformja Magyarországon / Lugosi József. – ISSN 0021-7166 69. évf. (2014) 6. sz. p. 285-295.
Az illetlenség korlátozása az amerikai médiahatóság gyakorlatában, avagy a hét mocskos szó, amit nem mondhatsz ki a televízióban és a rádióban / Kóczián Sándor. – ISSN 0021-7166 69. évf. (2014) 6. sz. p. 297-308.
A jogalkotással okozott kárról / Karsai Dániel. – ISSN 0021-7166 69. évf. (2014) 6. sz. p. 309-315.
„Mission: impossible”: alkotmánybíráskodás az alkotmányos értékek védelme nélkül / Bencze Mátyás, Kovács Ágnes. – ISSN 0021-7166 69. évf. (2014) 6. sz. p. 273-284.
Öröklési jogunk az új Polgári Törvénykönyvben / Orosz Árpád. – ISSN 0021-7166 69. évf. (2014) 6. sz. p. 265-272.

Közjegyzők közlönye
A közvetlen végrehajthatóság kérdései határokon átnyúló családjogi ügyekben: gondolatok a Pp-kodifikáció margójára / Reviczky Renáta. – ISSN 1416-7883 61. évf. (2014) 3. sz. p. 27-34.
Mégegyszer a tanú aláírásáról, egyúttal az öröklési szerződések körében / Orosz Árpád. – In: Közjegyzők közlönye, ISSN 1416-7883 61. évf. (2014) 3. sz. p. 35-40.
Az okiratok határokon túli elfogadását segítő, Apostille egyezményen kívüli más egyezmények és rendszerek / Steiner Erika. – ISSN 1416-7883 61. évf. (2014) 3. sz. p. 12-26.

Kúriai döntések: bírósági határozatok
Az európai fizetési meghagyásos eljárás peres folytatásának újragondolása: gondolatok az 1896/2006/EK rendelet felülvizsgálata kapcsán / Molnár Judit. – ISSN 2063-9767 62. évf. (2014) 6. sz. p. 623-626.

Magyar jog
Az önkormányzati rendeletek bírósági felülvizsgálata - a Kúria Önkormányzati Tanácsa gyakorlata tükrében / Hoffman István. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 6. sz. p. 340-349.
Precedensjog-e a magyar jog?: műhelyvita a Kúrián / Kintzly Péter. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 6. sz. p. 380-383.
A semmisség és a megtámadhatóság distinkciójához a magyar polgári jogban, különös tekintettel e distinkció csorbulásának legújabb tendenciáira / Siklósi Iván. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 6. sz. p. 329-333.
Tűnődések a Ket. hatályának dogmatikai alapjairól / Varga Zs. András. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 6. sz. p. 321-328.
Az ügyészi felelősségről / Bócz Endre. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 6. sz. p. 334-339.
A vezetői felelősség preventív és reparatív funkcióinak érvényesülése a magyar és a francia társasági jogban / Sobor Dávid. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 6. sz. p. 350-359.

 

A válogatást készítette:
Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)
Gerencsér Judit (Kúria)
Kovácsné Garamszegi Marianna (Fővárosi Törvényszék)
Kuslits László (OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály)
Sándor Gertrud (Zalaegerszegi Törvényszék)
Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)
Dr. Szirmai Györgyné (Egri Törvényszék)
Tóth Gábor (Fővárosi Törvényszék)
Zonda Zoltán (OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály)