Szakirodalmi ajánló 2014. május

Válogatott szakirodalom

 

E bibliográfia a bírósági intézmények könyvtári állományának legújabb szakirodalma, valamint a kiadók által megjelentetett ajánlatok alapján készült.

 

Kereskedelmi újdonságok:

 

Könyvek:

Civil szervezetek vizsgálata / Nagy Gábor. - Hajdúhadház: Fiatalok Képzését Szervező, Polgári Nevelését Támogató (FIKSZ PONT) Egyesület, [2014]. - 78 p.
Bibliogr.: p. 77-78.
ISBN 978-963-08-8729-8

Segédlet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged: Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2014. - 230 p. ; 14 cm
Cím a borítóról
ISBN 978-615-5112-06-5

Segédlet a munka törvénykönyvéhez. - Szeged: Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2014. - 156 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-08-9
Utcák, terek szabadsága: kézikönyv szervezőknek, tüntetőknek, rendőröknek és bámészkodóknak / Hajas Barnabás. - [Budapest]: Századvég, 2014. - 359 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 329-345.
ISBN 978-615-5164-12-5

 

Az Országos Bírósági Katalógus újdonságai:

 

Könyvek:
Államháztartási szervezetek számlatükre, 2014 [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. – Budapest: Saldo, 2014. - 381,[1] p.

A bírói hatalom kárfelelőssége /Borbás Beatrix. – Budapest: HVG-ORAC, 2014 [Budapest] Regiszter Ny.. - 262 p. Bibliogr.: p. 255-262.

A bizalmi vagyonkezelés és a trust jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés /Sándor István. – Budapest: HVG-ORAC, 2014. - 489 p. Bibliogr. [419]-452. és a lábjegyzetekben
 
Büntetőeljárás: 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról: 2014. január 18. / [szerk. Szilner György]. - Budapest: Novissima, 2014. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5175-87-9
Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai / Kertészné Váradi Szilvia. - Budapest: CompLex, 2014. - 308 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-308. és a lábjegyzetekben
ISBN 978-963-295-372-4
Fejezetek a Komárom-Esztergom megyei bíróságok történetéből 1872- 2009/ írta és szerk. Kántor Klára. - [Tatabánya]: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, 2009. - 223 p. Bibliogr.: p. 13-14.

Gazdasági társaságok - cégtörvény / Gadó Gábor [et al.] ; szerk. Sárközy Tamás. - Budapest: HVG-ORAC, 2014. - 504 p. ; 24 cm. - (Új magánjog ; 2.) - A kézirat lezárva: 2014. március 1.
ISBN 978-963-258-221-4
Házassági akadályok a bizánci akatolikus egyházak jogrendjében és alkalmazásuk a katolikus gyakorlatban / Szotyori-Nagy Ágnes. - Budapest: Szent István Társulat, 2014. - 292 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici. IV.. Dissertationes, ISSN 1586-0957 ; 10. )
Bibliogr.: p. 271-292. és a lábjegyzetekben
ISBN 978-963-277-478-7

Igazság, ideál és valóság: tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére / [szerk. Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi]. - Debrecen: Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszék, 2014. - 385 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 94-95. és a lábjegyzetekben
ISBN 978-963-473-674-5

A jogegység szolgálatában: Kónya István ünnepi kötet / [szerk. Varga Zoltán]. - Budapest: HVG-ORAC, 2014. - 267 p. ; 24 cm. - Bibliogr. a lábjegyzetekben
ISBN 978-963-258-216-0

Jogéletünk őstörténete / Szádeczky-Kardoss Irma. - Budapest: Heraldika, [s. a.]. - 552 p.: ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 521-546. és a lábjegyzetekben
ISBN 978-963-9204-80-5

A Kúria épülete/ [szerző Bugár-Mészáros Károly]. - [Budapest]: OBH, 2013 [Budapest] Pharma Press. - 47 p. ill., részben színes 29 x 30 cm Bibliogr.: p. 47.

Polgári perrendtartás: 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról: kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal: 2014. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest: Novissima, 2014. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5175-88-6

Szerződések tára az új Ptk. alapján /szerk. Wellmann György. – Budapest: HVG-ORAC, 2014 [Budapest] Prime Rate Kft.. - 762 p.

Szervezetek státusjoga az új Ptk. -ban társasági, egyesületi és alapítványi jog a Ptk. Harmadik Könyve alapján / Sárközy Tamás. - Budapest: HVG-ORAC, 2013. - 250 p. ; 20 cm. - Bibliogr. az egyes részek végén
ISBN 978-963-258-199-6

Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések / Orosz Árpád. - Budapest: Opten Kft., [2013]. - 205 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X; 8.)
ISBN 978-615-5122-12-5

Új jogalkotási perspektivák és tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban / szerk. Harsági Viktória, Raffai Katalin, Suri Noémi. - Budapest: Pázmány Press: PPKE JÁK, 2014. - 319 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktorandusz tanulmányok, ISSN 2064-4078 ; 2. )
Bibliogr. a lábjegyzetekben
ISBN 978-963-308-171-6

Választójogi kommentárok / szerk. Cserny Ákos ; [szerzők: Berta Zsolt et al.]. - Budapest: Wolters Kluwer, 2014. - 466 p. ; 24 cm. - (Közigazgatási és jogi kiadványok )
ISBN 978-963-295-375-5

 

Szakcikkek:

Adó-és Pénzügyi Szaklap
Cégautóadó 2014 / Kovács Attila. - ISSN 0238—3950. - 28. évf., (2014) 7-8. sz. (2014) 64-71 p.
A pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos 2014. évi változások / Soltész Lászlóné. - ISSN 0238-3950. - 28. évf, (2014) 7-8. sz. 99-108 p

Belügyi Szemle
Bírói gondolatok a felimerésre bemutatásról: hozzászólás Kollár Balázs: A felimerésre bemutatás elmélete és gyakorlata Amerikában című tanulmányához; Belügyi Szemle, 2013/10 / Fázsi László. – ISSN 1789-4689 62. évf. (2014) 3. sz. p. 113-116.
Elfelejtett kriminalisták: dr. Gábor Béla, a daktiloszkópia első magyar szakértője / Ibolya Tibor. – ISSN 1789-4689 62. évf. (2014) 3. sz. p. 60-72.
Felemás korlát: reflexiók Gárdonyi Gergely: A gondolati rekonstrukció korlátai című tanulmányára. Belügyi Szemle, 2013/10. / Angyal Miklós. – ISSN 1789-4689 62. évf. (2014) 3. sz. p. 108-112.
Gondolatok a különösen védett tanú kihallgatásáról / Antal Dániel. - ISSN 1789-4689. - 62. -évf., 3. sz. (2014) 92-107. p.
A justizmordhoz vezető kriminalisztikai hibák / Fenyvesi Csaba. - ISSN 1789-4689. - 62. évf.,3. sz. (2014). 30-59. p.
A közvetlenség elve és a hallgató vádlott: a büntetőeljárásunk vargabetűje / Cséffai Attila Csaba. – ISSN 1789-4689 62. évf. (2014) 3. sz. p. 73-82.
Lábbelinyom-töredék mint tárgyi bizonyíték: a valószínűség-elmélet alkalmazásának lehetősége a nyomszakértői gyakorlatban és a bizonyítási eljárásokban / Elek Imre, Hanka László. – ISSN 1789-4689 62. évf. (2014) 3. sz. p. 5-29.
Újra az ittas járművezetésről, avagy a jogalkotó szándéka töretlen a deliktum elleni küzdelemben / Major Róbert. - ISSN 1789-4689. - 62.évf., 3. sz. (2014) 83-91. p.

Céghírnök
Az átalakulási szabályok új Ptk.-val összefüggő változásai / Gál Judit. - ISSN 1215-1785. - 24. évf., 4, sz. (2014) 3-4. p.
A csődtörvény 2014-ben hatályba lépő változásai III. / Volein Anna.—ISSN 1215-1785. - 24. évf., 4. sz. (2014) 11-14. p.
Az eltiltás újraszabályozása / Csőke Andrea. – ISSN 1215-1785 24. évf. (2014) 4. sz. p. 8-11.
Miért kógens a diszpozitív?: 3. [rész] / Dzsula Mariann. – ISSN 1215-1785 24. évf. (2014) 4. sz. p. 4-8.

Családi jog
12 éves gyermek a büntető bíróság előtt / Kovács Barbara – Szarka Attila. - ISNN 1589-7516. - 12. évf., 1. sz. (2014) 19-24. p.
Amerikából jöttek? - Szemléletváltás a fogyatékossággal élők jogainak elismerésében és azok gyakorlásának elősegítésében / Megyeri Nóra. – ISSN 1589-7516 12. évf. (2014) 1. sz. p. 34-40.
Az európai tartási rendelet joghatósági szabályai / Simon Károly László. - ISSN 1589-7516. - 12. évf., 1. sz. (2014) 1-9. p.
„Az otthontalanság otthona” - szófelhők a váltott gyermekelhelyezésről és a kapcsolattartásról / Pál Szilvia. – ISSN 1589-7516 12. évf. (2014) 1. sz. p. 10-18.
A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása / Kőrös András. - ISSN 1589-7516. - 12. évf., 1. sz. (2014) 41-47. p.

Európai jog
Az európai „öröklési” rendeletről / Gyekiczky Tamás. – ISSN 1587-2769 14. évf. (2014) 2. sz. p. 1-9.
Határon átnyúló végrehajtás – exequatur nélkül / Kaliczka Alexandra. – ISSN 1587-2769 14. évf. (2014) 2. sz. p. 10-16.
Jogalkotási és jogalkalmazási problémák a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnál és a határozott időre szóló kiküldetésnél az európai uniós normák tükrében / Prugberger Tamás. - ISSN 1587-2769. - 14. évf., 2. sz. (2014) 29-35. p.
Kötelezőek-e az EU nemzetközi kollíziós magánjogi rendeletei? / Császár Mátyás. - ISSN 1587-2769. - 14. évf., 2. sz. (2014) 17-21. p.

Gazdaság és jog
Bizalmi vagyonkezelés az Európai Trust Jogi Elveinek tükrében / Miczán Péter. – ISSN 1217-2464 22. évf. (2014) 4. sz. p. 12-17.
Egyetemlegesek – egymás közt / Szakál Róbert. – ISSN 1217-2464 22. évf. (2014) 4. sz. p. 23-24.
A gazdasági válság és a bankrendszer működésének szabályozása / Szabó Gábor Zoltán. – ISSN 1217-2464 22. évf. (2014) 4. sz. p. 9-12.
Választottbírósági alávetés / Lukács Józsefné. – ISSN 1217-2464 22. évf. (2014) 4. sz. p. 24-26.
HR & Munkajog
Felelősség a vezető tisztségviselő károkozásért / Homicskó Árpád Olivér. - ISSN 2063– 7101.– 5. évf. (2014) 5. sz. p. 19-20.
Jogszabályváltozások / Raffay Bálint. - ISSN 2063– 7101.– 5. évf. (2014) 5. sz. p. 2-6.
Kettős látás – Az Mt. és az új Ptk. munkajogot is érintő szabályai – 5. rész / Szladovnyik Krisztina, Horváth István. - ISSN 2063– 7101.– 5. évf. (2014) 5. sz. p. 16-18.
Munkaerő-kölcsönzési szerződés tartalma és a kölcsönzött munkavállalók személyes adatainak kezelése / Kovács Szabolcs, Takács Gábor. - ISSN 2063– 7101.– 5. évf., (2014) 5. sz. p. 9-12.
 A munkaviszony kezdetének és a biztosítás létrejöttének kapcsolata keresőképtelenség esetén / Kovács Krisztina. - ISSN 2063-7101. - 5. évf., 5. sz. (2014) 38-39. p.
Olvasni a sorok között: hogyan határozható meg a legjobb kölcsönzéses árajánlat? / Simon Balázs. - ISSN 2063– 7101.– 5. évf. (2014) 5. sz. p. 13-15.

Jogtudományi Közlöny
A biztatási kár, mint meghaladott jogintézmény? / Pribula László. - ISSN 0021-7166. - 69. évf. 4. sz. (2014) p. 187-196.
A deliktuális felelősség fontosabb változásai az új Ptk-ban / Lábady Tamás. - ISSN 0021-7166. - 69.évf., 4. sz. (2014) 169-179. p.
Deviancia, bűn, bűncselekmény, makrokriminalitás / Irk Ferenc. - ISSN 0021-7166. - 69. évf., 4. sz. (2014) 180-186. p.
Gondolatok Hamza Gábor: A római jog hatása a modern jogok fejlődésére című munkájáról / Szalma József. - ISSN 0021-7166. - 69. évf. 4. sz. (2014) p. 208-211.
Megjegyzések az új Ptk. kárfelelősségi szabályaihoz / Bárdos Péter. - ISSN 0021-7166. - 69. évf. 4. sz. (2014) p. 197-201.
A szerződés “érvényessé válásának” problémájához a római jogban és a modern jogokban / Siklósi Iván. - ISSN 0021-7166. - 69. évf. 4. sz. (2014) p. 202-207.

Közjegyzők közlönye
Egy igazságügyi szakértő naplójából: Igazságügyi Szakértői Körkép / Bányai István. – ISSN 1416-7883 61. évf. (2014) 2. sz. p. 54-59.
Gondolatok a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a bírósági végrehajtás kapcsolatáról / Gyovai Márk. – ISSN 1416-7883 61. évf. (2014) 2. sz. p. 47-53.
A közjegyzői gyakorlatot érintő jogi esetek / Orosz Árpád. – ISSN 1416-7883 61. évf. (2014) 2. sz. p. 60-65.
Megelőző jogvédelem - a közjegyző okiratszerkesztő tevékenysége / Harsági Viktória. – ISSN 1416-7883 61. évf. (2014) 2. sz. p. 35-46.
Új elemek, új távlatok: a házassági vagyonjogi szerződés új szabályai / Tóth Zoltán. - ISSN 1416-7883. - 61. évf., 2. sz. (2014) 4-34. p.

Kúriai Döntések: bírósági határozatok
Az alapjogok védelmének uniós jogi kérdései - különös tekintettel az Alapjogi Chartára / Simonné Gombos Katalin. – ISSN 2063-9767 62. évf. (2014) 4. sz. p. 402-404.
Magyar jog
Az alsóbb és felsőbb bíróságok jogértelmező szerepe Magyarországon és Horvátországban / Visegrády Antal, Ivana Tucak. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 4. sz. p. 230-240.
A hallgatói szerződések múltja, jelene és jövője / Bánki Zoltán, Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 4. sz. p. 219-229.
Az írásszakértő igénybevételének jogi kérdései / Vígh András. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 4. sz. p. 246-254.
Javaslat a csoportper honi szabályozására az új Polgári Perrendtartás kodifikációjának apropóján / Nagy Csongor István. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 4. sz. p. 203-213.
A jogos védelem és az arányosság kérdései a 4/2013. Büntető jogegységi határozat tükrében / Ujvári Ákos. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 4. sz. p. 214-218.
Az öngyilkosság büntetőjogi értékelésének sajátosságai / Belovics Ervin. – ISSN 0025-0147 61. évf. (2014) 4. sz. p. 194-202.
Med. et  jur.
Kidobnak az ajtón, mássz vissza az ablakon! [az egészségügyi szolgáltatók szakmai kártérítési felelőssége az új Ptk. alapján] / Simon Tamás. – ISSN 2061-6619 5. évf. (2014) 1. sz. p. 4-7.
Komplikált szülés – fogyatékos gyermek / Németh Kinga. – ISSN 2061-6619 5. évf. (2014) 1. sz. p. 18-26.
Az „új Btk.” egyes rendelkezései a jogász-igazságügyi pszichiáter szemével / Vizi János. – ISSN 2061-6619 5. évf. (2014) 1. sz. p. 14-17.
Az új Polgári Törvénykönyv egészségbiztosítási szerződésekre vonatkozó általános szabályai / Tőkey Balázs. – ISSN 2061-6619 5. évf. (2014) 1. sz. p. 8-13.

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)
Gerencsér Judit (Kúria)
Kovácsné Garamszegi Marianna (Fővárosi Törvényszék)
Kuslits László (OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály)
Sándor Gertrud (Zalaegerszegi Törvényszék)
Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)
Dr. Szirmai Györgyné (Egri Törvényszék)
Tóth Gábor (Fővárosi Törvényszék)
Zonda Zoltán (OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály)