Szakirodalmi ajánló 2015. február

Új könyvek a bírósági könyvtárakban

 

Az Európai Unió keretében megvalósuló bűnmegelőzési célú adatkezelések: a rendőrségi együttműködés adatvédelmi összefüggései / Nagy Klára. - Budapest; Pécs: Dialóg Campus. - 232 p. - Lelőhelyinformáció

A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban / Fülöp Ágnes, Fülöp Natasa, Major Róbert. - 3. hat., bőv. kiad.. - Budapest: HVG-ORAC, 2014. - [Budapest]: Regiszter K. és Ny. Kft.. - 582 p.: ill. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 573-575. - Lelőhelyinformáció

A Kúria és elnökei II. / szerk. Bódiné Beliznai Kinga; előszó Darák Péter. – Budapest: HVG-ORAC, 2015. – 203 p. - Lelőhelyinformáció

Öröklési jog: anyagi jog / Orosz Árpád, Weiss Emília. – Budapest: HVG-ORAC, 2014.- 220 p. - Lelőhelyinformáció

A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban: Az új Polgári Törvénykönyvre és az új Büntető Törvénykönyvre tekintettel / szerk. Csehi Zoltán, Koltay András, Navratyil Zoltán. – Budapest: Complex, 2014. - 467 p. - Lelőhelyinformáció

Új büntetés-végrehajtás 2013.évi CCXL. törvény a büntetések és intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról - 2. kiad. – Budapest: Novissima, 2015. – 180 p. - Lelőhelyinformáció

Az ügyvédi felelősség és biztosítása / Sándor István, Szűcs Brigitta. - 2., átd. és aktualizált kiad.. – Budapest: HVG-ORAC, 2014. - 319 p. - Lelőhelyinformáció

Változó civil világ: Kézikönyv civil szervezetek számára / Bódi György [et al.]. - 2. bőv. és átdolg. kiad. – Budapest: Comp1ex, 2014. - 430 p. - Lelőhelyinformáció

A világ mi magunk vagyunk... liber amicorum / Imre Vörös; [szerk. Fekete Balázs, Horváthy Balázs, Kreisz Brigitta]. – Budapest: HVG-ORAC, 2014. - 658 p. - Lelőhelyinformáció

 

Bírósági könyvtárak kurrens időszaki kiadványainak tartalomjegyzéke

Belügyi szemle ISSN 1789-4689 — 62. évf. (2014) 12. sz. és 63. évf. (2015) 1. sz.

Céghírnök ISSN 1215-1785 — 25. évf. (2015) 1. sz.

Európai jog ISSN 1587-2769 — 14. évf. (2015) 1. szám

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 23. évf. (2015), 2. szám

HR & Munkajog ISSN 2063-7101 — 6. évf. (2015), 2. szám

Jogesetek magyarázata (JEMA) ISSN 2061-4837. — 5. évf. (2014), 3. szám

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 70. évf. (2015) 2. szám

Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. — 62. évf. (2015) 1. szám

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 62. évf. (2015) 1. és 2. szám

Üzlet & pszichológia ISSN 2063-7276 — 2015 1. szám

 

Belügyi szemle ISSN 1789-4689 — 62. évf. (2014) 12. szám Lelőhelyinformáció

fiatalkorúak elleni bűntetőeljárás specialitásai / Halász Bélafiatalkorúak elleni bűntetőeljárás specialitásai / Halász Béla — p. 60-74.

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés a büntetőpolitika szemszögéből / Pallagi Anikó — p. 75-98.

A zaklató távoltartása / Tóth Andrea Noémi — p. 99-114.

 

Belügyi szemle ISSN 1789-4689 — 63. évf. (2015) 1. szám

Rendszerváltozás a belügyben / Korinek László — p. 5-55.

A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja / Nyeste Péter — p. 59-79.

A (magán)lakás meghatározásának jelentősége a hazai titkos információgyűjtés rendszerében / Solti István — p. 80-94.

A modern magyar szabálysértési jog kialakulásának története, különös tekintettel a kihágásokra / Jakab Zsolt — p. 95-107.

A kriminológiai okkutatás és megelőzés múltja, jelene és jövője / Diczig István — p. 108-112.

Tétel — p. x-y.

Céghírnök ISSN 1215-1785 — 25. évf. (2015) 1. szám —

A vezető tisztségviselő deliktuális kártérítési felelősségéről III. (Kételyek a Ptk. 6:541. §-ával kapcsolatban) / Kemenes István — p. 3-5.

A társasági jog és z öröklési jog kapcsolatáról a közkereseti és a betéti társaságok kapcsán IV. / Dúl János — p. 5-7.

Az érvénytelenség okozásáért viselt kárfelelősség a szerződő felek egymás közötti viszonyában / Bán Dániel — p. 7-10.

Vitatott követelés a csődeljárásban I. / Juhász László — p. 10-12.

Adós vezetőjének eljárási költségben marasztalása a Csődtörvény 63/B. §. (6) bekezdése alapján I. / Gyöngyösiné Antók Éva — p. 12-14.

 

Európai jog ISSN 1587-2769 — 15. évf. (2015) 1. szám — Lelőhelyinformáció

A Köbler-doktrína magyarországi alkalmazása: A bírósági jogkörben az uniós jog megsértésével okozott kár megtérítésének gyakorlata / Varga Zsófia — p. 1-24.

A Twinning program / Hajdú Gergely — p. 25-30.

Az Európai Bizottság elnökének megválasztása körül kialakult jogi bizonytalanságok / Bárány Viktória Fanny; Lukonits Ádám; Molnár Máté Bálint — p. 31-35.

Elvi és precedens jellegű megállapítások a luxemburgi és strasbourgi bíróság legutóbbi ítéleteiből: 2014. november—december — p. 36-39.

Vihar vagy előretörés?: Az Európai Unió Bírósága 2/13. sz véleménye az EU-nak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásáról — p. 40-48.

 

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 23. évf. (2015), 2. szám — Lelőhelyinformáció

Még egyszer a vezető tisztségviselők kártérítési felelősségéről / Sárközy Tamás — p. 3-11.

Két jogterület találkozása: A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján / Juhász László — p. 11-16.

Az orvos kártésítési felelősségének egyes kérdései az új Ptk. összefüggésében / Kaszás Eszter — p. 17-20.

A gazdasági társaságok kockázatkezelési szabályairól / Horváth László — p. 20-23.

Igényérvényesítés bizományossal szemben / Szakál Róbert — p. 24-25.

 

HR & Munkajog ISSN 2063-7101 — 6. évf. (2015), 2. szám — Lelőhelyinformáció

A foglalkoztatással kapcsolatos törvények módosításai és a vasárnapi munkavégzés tilalmának szabályai / Kovács Szabolcs — p. 11-13.

Egy tökéletlen szabály: a behívás szerinti munkavégzés. Az Mt. 3. §-ának elemzése munkajogi, társadalombiztosítási, közgazdasági, HR és szociális szempontból / Hoffmann Gábor Csaba — p. 14-20.

Kettős látás: az Mt és a Ptk. munkajogot is érintő szabályai – 11. rész: a kártérítés módjától az értékviszonyok változásának figyelembevételéig / Szladovnyik Krisztina – Horváth István — p. 21-24.

A „szociális turizmus” vége, avagy indokolt-e a félelem a szegénységi kivándorlástól ?: az Európai Unió Bírósága a C-333/13. számú ügyben hozott ítélete / Ferge Zsigmond — p. 25-29.

A felmentés lebonyolításának kérdései / Bérces Kamilla — p. 30-32.

 

Jogesetek magyarázata (JEMA) ISSN 2061-4837 — 5. évf. (2014), 3. szám

A jelszóval védett cikkek használatához kérje könyvtárosa segítségét, aki készséggel segít a használatban.

Az Alkotmánybíróság határozata a közéleti szereplők bírálhatóságáról. A véleménynyilvánítás szabadsága, a demokratikus vita és az emberi méltóság: A véleménynyilvánítás szabadsága, a demokratikus vita és az emberi méltóság / Balogh Évap. 3-11. Elektronikus változat

Az Alkotmánybíróság büntetőítéletet megsemmisítő döntése a közszereplők büntetőjogi becsületvédelméről / Szomora Zsoltp. 13-22. Elektronikus változat

A Kúria jogegységi határozata a jogos védelemről: Egy nem egyértelmű tartalmú kvázi jogforrás joggyakorlatot determináló hatásainak veszélyeiről / Gál Andor p. 23-35. Elektronikus változat

A Kúria határozata a Paksi Atomerőmű bővítésével kapcsolatos népszavazásról: A nemzetközi szerződés mint a népszavazás korlátja / Csink Lóránt p. 37-42. Elektronikus változat

Az Európai Bíróság ítélete az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszerről: A Bizottság és a tagállamok közötti hatáskörmegosztás kérdése a nemzeti kiosztási tervek megalkotásánál / Gyüre Annamária Csilla p. 43-49. Elektronikus változat

Az Európai Bíróság ítélete a Padawan-ügyben: A magáncélú másolatra tekintettel fizetett díjak egyes kérdései / Hajdú Dóra p. 51-61. Elektronikus változat

Az Európai Bíróság ítélete a határon átnyúló jellegű munkaszerződésekről A szerződés nyelvére vonatkozó tagállami szövetségi egység szabályozásának alkalmazhatósága / Láncos Petra Lea p. 63-66. Elektronikus változat

A Volkswagen-ügy lezárása az Európai Bíróság előtt: Az EUMSZ 63.cikkéből eredő tagállami kötelezettségszegés / Orosz Nóra Natáliap. 67-73. Elektronikus változat

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete egy roma nő kényszersterilizálásáról: A hátrányos megkülönböztetés bizonyításának nehézségei / Buzás Péter p. 75-81. Elektronikus változat

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a Patyi és mások kontra Magyarország ügyben: A gyülekezési szabadság gyakorlásának egyes szempontjai / Sándor Lénárd p. 83-93. Elektronikus változat

Interpretatio / Imregh Géza p. 95-102. Elektronikus változat

 

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 70. évf. (2015), 2. szám — Lelőhelyinformáció

Büntetéskiszabás Magyarország negyedik Büntető Törvénykönyvében / Gellér Balázs — p. 69-78.

Az angliai esküdtszéki rendszer kritikája és reformja a 19. sz. elején / Antal Tamás — p. 79-90.

Gondolatok az ügyész diszkrecionális jogköréről, munkaterhéről és a vádalkuról / Hajdu Magdolna — p. 91-99.

A bizalmi vagyonkezelés a kötelmi jogi dogmatika térképén / Miczán Péter — p. 100-110.

A helyi adókat szabályozó önkormányzati rendeletek felhatalmazáshoz kötöttsége a Kúria esetjogában / Tilk Péter; Havasi Bianka; KOvács Ildikó — p. 111-117.

A római jog és a modern jogok: Hamza Gábor tanulmánykötetéről / Sándor István — p. 118-120.

A gyermekek jogainak érvényesülése - 25 éves a New York-i Gyermekjogi Egyezmény: Konferencia az ELTE Állam- és JOgtudományi Karán / Kőfalusi Eszter — p. x-y.

 

Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883 — 62. évf. (2015) X. szám

Az örökhagyó szabad rendelkezési jogának korlátjaként megjelenő kötelesrész a spanyol jogban: II. rész / Juhász Gábor — p. 5-13.

"Elköltözött" vagy a "címzett ismeretlen" – A kötelezett menekülési lehetősége a fizetési meghagyásos eljárásban / Molnár Judit — p. 14-25.

Háromoldalú jogviszonyok a zálogjog körében / Bodzási Balázs — p. 26-43.

Az állampolgárság szerepének változása a nemzetiközi öröklési viszonyok terén, különös tekintettel a küszöbönálló reformra / Szőcs Tibor — p. 44-53.

Sajtószemle / Székely Erika — p. 54-60.

 

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 62. évf. (2015) 1. szám — Lelőhelyinformáció

A bűnszervezeti elkövetés szabályozásának kanyargós útja / Tóth Mihály — p. 1-10.

A vádiratszerkesztésről / Bócz Endre — p. 11-17.

A munkajog és polgári jog kapcsolata a jogpolitika tükrében / Jakab Nóra — p. 18-26.

A munka-, a közszolgálati és a társadalombiztosítási szakbíráskodás tervezett átalakításának terve a közszolgálati jogviták elkülönítésén keresztül / Prugberger Tamás — p. 27-34.

A csődeljárásban nem érvényesített követelések megítélése - egy kúriai döntés margójára / Juhász László — p. 35-40.

Ingatlanárverések a végrehajtói gyakorlatban / Gyovai Márk — p. 41-50.

A clausula rebus sic stantibus elv története és továbbfejlődési módozatai a német jogban, figyelemmel a porosz és osztrák magánjogra / Talabos Dávidné Lukács Nikolett — p. 51-57.

Új Ptk.: Új kihívások. Összefoglaló a XXVI. Közép-európai Közjegyzői Kollokviumon elhangzott előadásokról / Pulinka Mihály — p. 58-62.

 

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 62. évf. (2015) 2. szám

A mérgezett fa gyümölcse doktrína és az ezüsttálca elve / Gácsi Anett Erzsébet — p. 65-77.

A kötelmi jog reformja Szerbiában a készülő polgári törvénykönyv fényében / Dudás Attila — p. 78-85.

Az ingatlan-nyilvántartási jog változásai az új Ptk. tükrében / Hajdú Gergely — p. 86-93.

A jóvátételi munkáról / Sipos Ferenc — p. 94-99.

A hivatali visszaélés és a (kötelességszegéssel elkövetett) hivatali vesztegetés elhatárolása / Pilisi Fanni — p. 100-105.

Elektronikus adatok ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tétele: egy új intézmény első éve / Gaiderné Hartmann Tímea — p. 106-115.

Száz éve halt hősi halált Degré Alajos, az "elfeledett" büntetőjogász / Ambrus István; Ujvári Ákos — p. 116-124.

 

Üzlet & pszichológia ISSN 2063-7276 — 2015 1. szám Lelőhelyinformáció — Elektronikus változat

Hurráoptimizmus, avagy hurrá! optimizmus: A pozitív pszichológia alapjai — p. 6-7.

Portré: Csavargó (majdnem) teljes munkaidőben: Klein Dávid expedíciós hegymászó — p. 8-11.

Akarjunk boldogabbak lenni?: Boldogság tudományosan — p. 12-13.

Teher alatt nő (vagy sem) a pálma: Jó a pszichés immunrendszered? — p. 14-16.

Itthon és otthon: Magyar és külföldi sztereotípiákról őszintén — p. 17-22.

Apró, új szokások, nagy eredmények: A pozitív kommunikáció titkai — p. 23-25.

Magasabb EQ = Jobb teljesítmény?: Az érzelmi intelligencia összetevői — p. 26-27.

Pozitív és negatív észjárásunk: „Nyelvében él a nemzet” — p. 28-29.

Ne (csak) a hibáinkból tanuljunk!: Csak pozitívan! — p. 30-32.

Egy jó kérdés, amivel célba ér az üzenet: Ne felejtsd! — p. 33-35.

Siker → Boldogság // Boldogság → Siker?: A sorrend számít — p. 36-37.

Portré: „ A depresszió különben is unalmas” A hátrány előnyei — p. 38-41.

Mosolyoffenzíva: Pozitív trendek a reklámozásban — p. 42-43.

Coaching &: Kudarc vagy lehetőség: Mindset: zárt vagy nyitott? — p. 44-45.

Esettanulmány Célkitűzés újratöltve: Belső monológok, külső kritikák — p. 46-47.

 

Könyvkereskedelmi újdonságok

 

Várható megjelenés: 2015. március

Az alkotmányjognak asztalánál. HVG-ORAC Kiadó.

Kártérítési jog. HVG-ORAC Kiadó.

A kisebbségi területi autonómia elmélete és gyakorlata. L'Harmattan Kiadó

Médiaszabályozás, médiapolitika. Gondolat Kiadó.

Kiadói újdonságok

Eljárási törvények 2015 Hatályos: 2015. január 1. Szerkesztette: dr. Bíró Endre ÁRBOC Kft., 2015

Nagykommentár a csődtörvényhez Szerző: Csőke Andrea Complex Kiadó, 2015

vezető tisztségviselő felelőssége Szerkesztette: dr. Csehi Zoltán, dr. Szabó Marianna Complex Kiadó, 2015

Az Európai Unió joga Harmadik kiadás Kézirat lezárva: 2014. november 30. Szerzők: Dr. Jeney Petra, Dr. Kende Tamás, Dr. Lövenberg Viktória Novissima Kiadó, 2015

A Munka Törvénykönyve 2015 - Egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és magyarázatokkal A kézirat lezárva: 2015. január 25. Szerzők: Dr. Gyulavári Tamás, Dr. Hős Nikolett, Dr. Kártyás Gábor, Dr. Takács Gábor KompKonzult, 2015

A járási rendszer kialakítása Szerkesztette: Bordás Mária Dialóg Campus Kiadó, 2015

Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga Szerző: Vékás Lajos, Mádl Ferenc ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2015

Kísérlet az "új magyar jogfilozófia" megteremtésére a 20. század első felében Szerző: Szabadfalvi József Gondolat Kiadói Kör, 2015

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva, Miskolci Törvényszék
Kovácsné Garamszegi Marianna Fővárosi, Törvényszék
Pataki Gábor, OBH MIA
dr. Szirmai Györgyné, Egri Törvényszék

Szerkesztette: Pataki Gábor (OBH MIA TDO)