Szakirodalmi ajánló 2015. március

Új könyvek a bírósági könyvtárakban

 

Az alkotmányjognak asztalánál: az Alkotmánybíróság belülnézetben. / Holló András. – Budapest: HVG-ORAC, 2015. - 250 p. — Lelőhelyinformáció

Áfa és számlázás a gyakorlatban, 2014 / Farkas Alexandra. – Budapest: Hessyn, [2014]. - 478 p. ; 24 cm. - 978-963-87774-9-2 fűzött: 7140,- Ft— Lelőhelyinformáció

Áfa és számlázás a gyakorlatban: kiegészítések és módosítások 2015 / Farkas Alexandra. - Budapest: Hessyn, [2015]. - 80 p. ; 24 cm. - ISBN 978-615-5543-00-5 fűzött: 2730,- Ft — Lelőhelyinformáció

Államháztartási szervezetek számlatükre, 2015 / [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. – Budapest: Saldo, 2015. - 331 p.— Lelőhelyinformáció

Biztosítási szerződések az egészségügyben / Hidvéginé Adorján Lívia. - Budapest: Medicina, 2015. - 479 p. ; 23 cm. - (Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben ; 3. ) — Lelőhelyinformáció

Büntető Törvénykönyv: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről: 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról: kivonat: 2015. január 1.. - Budapest: Novissima, 2015. - 170 p. ; 21 cm — Lelőhelyinformáció

Ingatlan-nyilvántartás: kommentár a gyakorlat számára az új Polgári törvénykönyv alapján / Petrik Ferenc. - 3. átdolg. kiad. - Budapest: HVG-ORAC, 2015-. - [ism. oldalsz.] ; 23 cm— Lelőhelyinformáció

Kúria elvi civilisztikai határozatai: a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) polgári-jogi tárgyú elvi jelentőségű kollégiumi állásfoglalásai és jogegységi határozatai / szerk. Juhász László ; [átdolg. közrem. Horváth Viktória]. - 2. átd. kiad.. - [Miskolc]: Novotni Alapítvány, 2014. - 714 p. ; 23 cm. - ISBN 978-963-9360-90-7 kötött: ár nélkül — Lelőhelyinformáció

Nagykommentár a csődtörvényhez: nagykommentár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényhez / Csőke Andrea . - 2. átdolg. kiadás. - Budapest: Wolters Kluwer, 2015. - 699 p. ; 26 cm — Lelőhelyinformáció

Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Mádl Ferenc, Vékás Lajos . – Budapest: ELTE ötvös Kiadó, 2015. — Lelőhelyinformáció

A szerzői jog gyakorlati kérdései válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből, 2010-2013 fennállásának 130. évfordulója alkalmából/ [szerk. Legeza Dénes]. - [Budapest]: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, [2014]. - 424 p. — Lelőhelyinformáció

Nonprofit szervezetek működése, számvitele és adózása az új civil törvény a gyakorlatban / Gottgeisl Rita, Láng Noémi. – Budapest: Vezinfó, 2015. - 267 p. — Lelőhelyinformáció

A Tizenkettedik Magyar Jogászgyűlés: Balatonalmádi, 2014. szeptember 18-20. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona]. - Budapest: [Magyar Jogász Egylet], 2014. - 211, [1] p. ; 24 cm — Lelőhelyinformáció

A vezető tisztségviselő felelőssége / szerk. Csehi Zoltán, Szabó Marianna . - Budapest: Wolters Kluwer, 2015. - 367 p. ; 21 cm — Lelőhelyinformáció

 

Bírósági könyvtárak kurrens időszaki kiadványainak tartalomjegyzéke

Belügyi szemle ISSN 1789-4689 — 63. évf. (2014) 2. sz.

Családi Jog ISSN 1589-7516 — 13. évf. (2015), 1. szám

Európai jog ISSN 1587-2769 — 15. évf. (2015) 2. szám

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 23. évf. (2015), 3. szám

HR & Munkajog ISSN 2063-7101 — 6. évf. (2015), 4. szám

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 70. évf. (2015) 3. szám

Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. — 62. évf. , 2. szám

Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767 — 63. évf. (2015) 3. szám

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 62. évf. (2015) 3. szám

 

Belügyi szemle ISSN 1789-4689 — 63. évf. (2015) 2. szám Lelőhelyinformáció

Nyomozás a polgári kor hajnalán / Ernyes Mihály. — p. 5-31.

A büntetőeljárási kihallgatás és meghallgatás összehasonlítása / Bárány Boglárka. — p. 93-114.

Krimináltaktika, kihallgatás, jegyzőkönyv / Bócz Endre. — p. 115-121.

A jogos védelem szabályozásának változásai büntetőpolitikai szempontból / Pallagi Anikó. — p. 130-148.

Menekültügyi válsághelyzet 1947-ben / Fórizs Sándor. — p. 149-163.

 

Családi Jog ISSN 1589-7516 — 13. évf. (2015), 1. szám —

Az új Ptk. házassági vagyonjogáról - a történeti fejlődés tükrében / Herger Csabáné, Adamkó Adrienn. — p. 1-9.

A kiskorú egészségügyi önrendelkezési joga kapcsán felmerülő anomáliák / Barzó Tímea. — p. 10-15.

A bíróság tájékoztatási kötelezettsége a szülői felügyelet rendezése iránti perben avagy „filmben ülés és szótolás” / Pál Szilvia. — p. 16-23.

A bizonyítás szempontjai és nehézségei a szülői felügyelet rendezésére irányuló perekben / Visontai-Szabó Katalin. — p. 24-35.

Néhány gondolat az új horvát Családjogi Törvényről / Heka László. — p. 36-45.

A gyermekek és jogaik érvényesülése - 25 éves a New York-i Gyermekjogi Egyezmény: konferencia beszámoló / Tancsik Annamária. — p. 46-52.

Gordon Neufeld - Máté Gábor: A család ereje - Ragaszkodj a gyermekeidhez!: [recenzió] / Solymosi Judit. — p. 53-55.

 

Európai jog ISSN 1587-2769 — 15. évf. (2015) 2. szám —

Előzetes döntéshozatali eljárások a számok tükrében - a 2004-ben csatlakozott országok bíróságai által kezdeményezett eljárások 10 évvel a csatlakozás után / Somssich Réka. — p. 1-13.

Célpont a hamis gyógyszerek és gyógyászati eszközök - regionális csapás a bűnözésre: a Medicrime Egyezmény: epizód vagy nyitány a Globális Éra felé? / Katona Tibor.. — p. 14-19.

A független ellenőrző szervek függetlenségének kritériumai és fogalmi bizonytalansága a magyar alkotmányos gyakorlatban és az európai joggyakorlatban / Forgács Nóra. — p. 20-29.

A hazai választottbíróságok hatásköreinek bővülése / Cseporán Zsolt. — p. 30-35.

Elvi és precedens jellegű megállapítások a luxemburdi és a strasbourgi bíróság legutóbbi ítéleteiből / kész. Mihajlov Dobromir. — p. 36-40.

 

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 23. évf. (2015), 3. szám —

A pénzügyi fogyasztóvédelmi jog fejlődése Magyarországon 2008-2014 között: 2. rész / Németh Csaba. — p. 3-11.

A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás és a nemzetközi beruházási választottbíráskodás elhatárolása / Hajdú Gergyely. — p. 11-17.

A szellemi alkotások közös jogkezelésének szabályozása / Petkó Mihály. — p. 17-22.

Földtulajdonszerzés az Európai Unióban / Tattay Levente. — p. 23-27.

Kellékszavatosság - kizárva? / Szakál Róbert. — p. 28-29.

 

HR & Munkajog ISSN 2063-7101 — 6. évf. (2015), 4. szám —

Elvi szinten - a munkajog két alapelvéről / Jónás Tünde, Rédl Petra. — p. 8-13.

Így írnék én…: javaslatok a Munka Törvénykönyve egyes szabályai módosítására: 1. rész / Horváth István. — p. 14-18.

A munkáltatói kárfelelősség egyes különös esetei / Kovács Szabolcs. — p. 19-21.

Minek nevezzelek? / Kártyás Gábor. — p. 22-24.

Vétkes közrehatás vagy kizárólagos elháríthatatlan magatartás? / Tálné Molnár Erika. — p. 25-28.

Kárfelelősség a közszférában / Bérces Kamilla. — p. 29-33.

A közszolgálati illetményrendszer / Rácz Anita. — p. 36-39.

A munkavállalót baleset következtében illető baleseti táppénz szabályai / Homicskó Árpád Olivér. — p. 40-42.

 

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 70. évf. (2015), 3. szám — Lelőhelyinformáció

A mentesítés, a Btk. És az új Bv.tv. összefügései / Vókó György — p. 125-132.

A versenyjogi csoportos perek amerikai tapsztalatai - javaslatok a magyar jogalkotó számára / Tóth Tihamér — p. 133-147.

Az alapjogok hatása a magánjogi viszonyokban az Alkotmánybíróság gyakorlatában az Alaptörvény hatálybalépését követő első három évben - különös tekintettel a tulajdonhoz való jog alkotmányos védelmére / Téglási András — p. 148-157.

Honnan hová?: út a magyar Országgyűlés mai bizottsági rendszeréhez / Szentgáli-Tóthg Boldizsár — p. 158-166.

Kálvinizmus és jog / Szabó Zsolt— p. 171-172.

 

Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883 — 62. évf. , 2. szám

A magyar közjegyzői meghatalmazások alaki érvényessége és bizonyító ereje Lengyelország területén / Paweł Czubik. — p. 5-11.

Az ingatlanra vonatkozó jog jogosultjának a halála és a kisajátítási eljárás / Anka Márton Tibor. — p. 12-21.

A végrehajtási lap visszavonásának gyakorlata - különös tekintettel a végrehajtó jelentésére / Gyovai Márk. — p. 22-39.

A közjegyzői tevékenység és a közvetítés egymáshoz való viszonya Hazánkban / Paszicsnyek-Janovics Lilla. — p. 40-60.

Tartási, öröklési szerződés kontra köteles rész / O.Á. — p. 61-70.

 

Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767 — 63. évf. (2015) 3. szám

A vádlott vagy védője által a bíróság előzetes engedélye nélkül beszerzett magánszakértői vélemény jogi minősítése és felhasználása a büntetőeljárásban / Csere Katalin. — p. 307-311.

 

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 62. évf. (2015) 3. szám — Lelőhelyinformáció

Keresztény vagy semleges?: az Alaptörvény identitásának kérdése / Schanda Balázs — p. 129-135.

Terítéken a Be. kodifikációja: javaslatok a védőre vonatkozó új szabályozásra / Csomós Tamás — p. 136-142.

A választás rendje elleni cselekmények büntetőjogi megítélése / Nagy Klára — p. 143-151.

Választottbíráskodás nemzeti vagyonnal kapcsolatos ügyekben / László András Dániel — p. 152-160.

A bírósági jogkörben okozott kár gyakorlata a polgári eljárásban / Vogyicska Petra — p. 161-170.

A felülvizsgálati eljárás korlátai a csőd- és felszámolási ügyekben / Muzsalyi Róbert — p. 171-177.

Az alternatív vitarendezés gyökerei és új távlatai Bruneiben a saría fényében és árnyékában / Szabó Péter — p. 178-181.

A munkajog hatása a polgári jogra / Szalma József — p. 182-187.

Zsolt: Metszetek a jogásztársadalomról: [recenzió] / Bujdos Ágnes — p. 188-190.

 

Könyvkereskedelmi újdonságok

 

Bonas Iuris Margaritas Quaerens: Emlékkötet a 85 éve született Bánrévy Gábor tiszteletére / szerk. Szabó Sarolta. – Budapest: PPKE JÁK; Pázmány Pr., 2015.

Az Európai Unió jogi fundamentumai / szerk. Szabó Marcel, Láncos Petra Lea, Gyeney Laura ; [... szerzői Gyeney Laura et al.] . - Budapest: Szent István Társulat, 2015.

A Munka Törvénykönyve: 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel: 2015. február 1.. - Budapest: Novissima, 2015. - 94 p. ; 21 cm

Nagy ÁFA kézikönyv II.: Belföldi ügyletek Áfá-ja és számlázása: 2015. / Szakmai szerkesztő, szerző: Csátaljay Zsuzsanna. - Budapest: Vezinfo. - 2 db, p. 1500. - (Számlaminták, Példák, Esettanulmányok, Bírósági gyakorlat) - Várható megjelenés: 2015 áprilisa

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva, Miskolci Törvényszék
Hiros Csabáné, Fővárosi Törvényszék
Kovácsné Garamszegi Marianna, Fővárosi Törvényszék
Pataki Gábor, OBH MIA
Sándor Gertrúd, Zalaegerszegi Törvényszék
dr. Sándor Viktória, Győri Törvényszék
dr. Szirmai Györgyné, Egri Törvényszék

Szerkesztette: Pataki Gábor (OBH MIA TDO)