A bírói álláshelyek általános pályázati tudnivalói (Bírósági Közlönyben)

1. A bírói állások meghirdetése

1.1. Az üres bírói álláshelyek pályázat útján tölthetők be. A pályázatot a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben (Bjt.) meghatározott eseteket kivéve az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írja ki.

1.2. A pályázati felhívások a Bírósági Közlönyben és a központi bírósági honlapon jelennek meg.

 

2. A pályázat benyújtására jogosultak

Az álláshelyekre mindazon természetes személyek pályázhatnak, akik

·  megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és

·  vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek megfelelően vagyonnyilatkozatot tesznek.

·  A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban leírtaknak megfeleljen.

·  A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt a pályázati felhívás tartalmazza.

 

3. A pályázat

3.1. A pályázatnak az álláshely megjelölése mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos elképzeléseit és annak rövid kifejtését, hogy a pályázat nyerteseként miként tervezi ezek megvalósítását.

3.2. A pályázathoz csatolni kell:

1. a jelentkezési segédlapot, valamint

2. a jelentkezési segédlap mellékletében felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat kötelezően csatolni kell:

2.1. az önéletrajzot,

2.2. az igazolványképet (2 db),

2.3. az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,

2.4. az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati eredményt,

2.5. a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,

2.6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,

2.7. a kinevezéshez szükséges tények és adatok igazolását,

2.8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és tényekről szóló okiratokat.

3.3. Amennyiben bíró az áthelyezése érdekében nyújt be pályázatot, az 1. pontban foglaltat, valamint a 2. pontban felsoroltak közül a 2.1., 2.2. és 2.8. pontban felsoroltakat kell csatolnia.

3.4. A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési segédlap” a kitöltési útmutatóval együtt az alábbi linken található.

3.5. A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a pályázatában hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való beszerzésüket, ha - a jelentkezési segédlapon - a hozzájárulását adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.

3.6. A pályázati rangsor felállítása során kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáson már nincs lehetőség.

3.7. A bírói álláshelyekre benyújtandó pályázatokhoz segítséget nyújt továbbá a Közérthető pályázati tudnivalók (GY.I.K.).

 

4. A pályázat benyújtásának helye és határideje

4.1. A pályázatot

a) járásbíróságra kiírt pályázat esetén a járásbíróság elnökéhez,

btörvényszékre kiírt pályázat esetén a törvényszék elnökéhez,

c) ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az ítélőtábla elnökéhez,

d) a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria elnökéhez kell benyújtani.

4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő határidőben kell benyújtani.

 

5. A pályázatok elbírálása

5.1. Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a bíróság elnöke - a járásbíróság elnöke kivételével – elutasítja. A hiányos pályázatot benyújtó pályázót - kivéve, ha a pályázó a pályázati határidő lejártáig a 30. életévét nem tölti be, illetve a jogi szakvizsgától számított egy év nem telik el - pedig rövid határidő tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek elmulasztása esetén a pályázatot elutasítja.

5.2. A pályázati határidő leteltét – hiánypótlás esetén a hiánypótlási eljárás lefolytatását – követő 15 napon belül a bírói tanács a pályázókat meghallgatja. A pályázatokat a bírói tanács a Bjt. 14. § (4) bekezdése szerint rangsorolja. A rangsor kialakításáról további tájékoztatást ad a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet.

5.3. A bírói tanács a megállapított rangsort megküldi a bíróság elnökének, aki a pályázati rangsort javaslatával az OBH elnökének továbbítja.

5.4. A pályázat elbírálója az OBH elnöke, vagy - a Kúriára kiírt pályázat esetén - a Kúria elnöke. A pályázati eljárás eredményeként az OBH elnöke vagy a Kúria elnöke:

·         javaslatot tehet a köztársasági elnöknek bírói kinevezésre,

·         a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.

Az OBH elnöke dönthet a bíró áthelyezéséről is.

5.5. Az OBH elnöke a pályázat eredményéről - a Kúriára kiírt pályázat kivételével - értesíti a pályázattal érintett bíróság elnökét. A bíróság elnöke a pályázókat a pályázat eredményéről írásban tájékoztatja, egyidejűleg közli a pályázó rangsorban elfoglalt helyét és pontszámát.