Bírósági fogalmazó felvételi - Általános tudnivalók

Aktuális információk

Írásbeli típusfeladatok

Szóbeli Típusfeladatok

Pályázat benyújtásának feltételei

Felvételi versenyvizsga

GYIK

Letölthető dokumentumok

 

A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI

ÁLLÁSHELYEKRE

 

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ

2024. június 21.
14 óra 

 

1. A fogalmazó felvételi eljárás célja:

 • az egységes, átlátható, objektív kritériumokon nyugvó kiválasztási folyamat révén,
 • azon jelöltek nyerjenek felvételt a bírósági fogalmazói álláshelyekre, akik;
  • a legjobban teljesítenek és
  • az ellátandó feladat elvégzésére előreláthatólag megfelelő képességgel és készséggel rendelkeznek.

2. Az aktuális közérthető pályázati kiírás:

 • az alábbi linken érhető el,
 • az OBH elnöke évente kétszer állapítja meg a pályázatok egységes beérkezési határidejét, mely időpontot mindig az aktuális pályázati kiírás tartalmazza,
 • a pályázati kiírást az OBH legkésőbb 30 nappal a pályázati határidő előtt közzéteszi.

3. A bírósági fogalmazókat a bíróságok elnökei (a továbbiakban kinevezők) nevezik ki. Bírósági fogalmazóvá az nevezhető ki, aki:

 • érvényes pályázatot (jelentkezési lap és mellékletei) nyújt be,
 • sikeres központi felvételi versenyvizsgát tesz (amennyiben a pályázó az Iasz. 14. § (9) bekezdése szerint versenyvizsgára nem köteles pályázónak minősül, újabb versenyvizsgát nem köteles tenni),
 • a kinevező a személyes meghallgatást követően pályázatát eredményesnek nyilvánítja.

4. A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan:

 • a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből, és
 • a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatból (3/2016. (II.29.) OBH utasítás) (továbbiakban: Szabályzat) tájékozódhatnak (utóbbi birosag.hu oldalon érhető el).

5. A kinevezés:

 • A kinevezési döntés meghozatalakor a kinevező a pályázók versenyvizsga során elért eredményeinek rangsorára (a továbbiakban: rangsor) figyelemmel dönt, melynek során kinevezi az adott álláshelyre pályázók közül a legmagasabb összpontszámot elért pályázót vagy a legmagasabb összpontszámot elért pályázónál legfeljebb 15 %-kal kevesebb pontot elért pályázót.  

6. A kinevező eltérhet az egységes állásbetöltési időponttól:

A kinevező az egységes álláshely betöltési határidőtől eltérhet:

 • ha a kinevezéssel érintett pályázó méltányolható okból ezt írásban kérte, vagy
 • a Szabályzat 36. § (3) bekezdésében foglalt esetben – vagyis ha csak olyan pályázó nyújtott be pályázatot, aki az Iasz. 14. § (9) bekezdése alapján felvételi versenyvizsgára nem köteles.

7. Várólistán szereplő jelentkezők értesítésének módja:

 • Az OBH a Szabályzat 38. § (2) bekezdése alapján, a várólistán szereplő személyeket a betöltetlen álláshelyről e-mailben értesíti és felhívja őket, hogy a tájékoztatás elküldésétől számított öt napon belül e-mailben nyilatkozzanak, kívánják-e, hogy a kinevező az egy éven belül szerzett pontszámuk alapján, újabb felvételi eljárás nélkül bírálja el a pályázatukat az adott, betöltetlen álláshelyre. Ha a pályázó határidőben nem nyilatkozik, azt a kinevező nemleges nyilatkozatnak tekinti.

8. Távolmaradás igazolásának határideje:

 • Amennyiben a pályázó az írásbeli vagy a szóbeli versenyvizsgán önhibáján kívül nem tud megjelenni, távolmaradását ő maga, hozzátartozója vagy meghatalmazottja legkésőbb a vizsgát követő 3 munkanapon belül az OBH-hoz beérkezett kérelemben alapos és igazolt okra hivatkozva kimentheti. A kimentési ok elfogadása esetén pótvizsgázni az erre kijelölt napon lehet.

A pályázati kiírással kapcsolatos dokumentumok megtalálhatóak a Pályázati nyomtatványok menüben.

 

Tájékoztató a 2024. II. félévi fogalmazó felvételi versenyvizsgáról 

 

 A versenyvizsga írásbeli részének programja:

2024. július 8. (hétfő)

Regisztráció: 9:15

Vizsga kezdete: 9:30

 

A Szabályzat 17. § (2) bekezdése alapján az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat az OBH elektronikus levélben értesíti a versenyvizsgák időpontjáról és helyéről.

A vizsgák helye:

Országos Bírósági Hivatal (OBH) (Budapest, XII. kerület Tóth Lőrinc utca 6.)

Az OBH-n belüli pontos vizsgahelyszínek:

 • e-mail útján adunk felvilágosítást.

Regisztráció:

 • FONTOS: érvényes regisztráció nélkül a vizsga nem kezdhető meg.

Az eldöntendő (tesztjellegű) feladatok megoldására:

 • legfeljebb 1 óra áll rendelkezésre.

A két, bővebben kifejtendő esszéfeladat (kötelezően 1 polgári jogi és 1 büntetőjogi témájú) elkészítésére:

 • legfeljebb további 2 óra áll rendelkezésre.

A vizsga tisztaságának megőrzése érdekében mikor hagyható el a vizsga helyisége:

 • a teszt feladatok megoldását követően, de még az esszékérdések megismerése előtt,
 • 1 alkalommal.

Segédanyag/segédeszköz használata:

 • nem lehetséges,
 • a vizsgabiztos előzetesen figyelmeztet,
 • a pályázó vizsgából való további figyelmeztetés nélküli kizárásával jár.

A vizsgaeredmény közzététele:

 • a vizsgát követő 5. munkanaptól a bíróság honlapján
 • a tesztfeladatokra és az esszékérdésekre adott pontszámokat elkülönítve,
 • pályázó kódszámával megjelölve.

Eredményes írásbeli vizsga:

 • a megszerezhető pontok több, mint felének az elérése (31 pont),
 • a szóbeli vizsgán való részvétel feltétele.

Lehetőség a szóbeli vizsgán való részvételre:

 • a pályázó a honlapon közzétett eredmények alapján értesül,
 • FONTOS: erről külön értesítést nem küldünk.

 

A versenyvizsga szóbeli részének programja:

2024. július 25-26. (csütörtök-péntek)

Regisztráció: 8:45 – 9:45

Vizsga megkezdésének időpontja: 10:00

 

A vizsgák helye:

Országos Bírósági Hivatal (OBH)

A pontos időpont és vizsgahelyszínek:

 • e-mailben adunk felvilágosítást.

Regisztráció:

 • FONTOS: érvényes regisztráció nélkül a vizsga nem kezdhető meg.

A pályázathoz legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a szóbeli vizsgák megkezdésének időpontjáig, a regisztráció során kötelezően csatolandó mellékletek:

 • a diploma minősítést is tartalmazó, közjegyző által hitelesített másolata és
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány,

FONTOS: a „sima” erkölcsi bizonyítvány nem fogadható el (az Iasz-nak való megfelelést kell igazolni, lásd a szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány fényképét a birosag.hu oldalon).

A pályázathoz legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a szóbeli vizsgák megkezdésének időpontjáig, a regisztráció során kötelezően csatolandó mellékletek hiányában:

 • FONTOS: a vizsga nem kezdhető meg, a pályázatot visszautasítjuk. 

 

Pályázati kiírás

Pályázat benyújtásának feltételei

A pályázat összeállítása és benyújtása

A bírósági fogalmazói állásokat az Iasz. 14. § (6) bekezdése értelmében nyilvános pályázat útján kell betölteni.

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit: (Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét.)
 • az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet,
 • az önéletrajzát,
 • jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát. (Ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást.)
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. (Ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot.)

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a szóbeli vizsgák megkezdéséig is érvényesen benyújtható

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a szóbeli vizsgák megkezdéséig rendelkezésre álljon.

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött minta letölthető a Fogalmazói pályázati nyomtatványok pontnál.

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 • a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó a bíróságon szakmai gyakorlatot teljesített
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel
 • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról
 • nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett, az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton vagy perbeszédversenyen elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,
 • az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát
 • a nyelvismeretet igazoló, élő idegen nyelvből tett, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát (a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát is).

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 • az Országos Bírósági Hivatalhoz
 • személyesen (1055 Budapest, Markó u. 9.) vagy postai úton (1363 Budapest, Pf.: 24. a borítékon kérjük feltüntetni: „Fogalmazói felvételi”)
 • igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával
 • 1 példányban.

FIGYELEM! A pályázatnak legkésőbb 2024. június 21-én 14 óráig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

Érvénytelen pályázatok

hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázat érvénytelen, ebben az esetben versenyvizsga nem tehető.

Az érvénytelenség leggyakoribb okai:

 • a pályázat nem érkezik be a pályázati határidőre,
 • a kötelező mellékletek közül hiányzik valamelyik,
 • sima hatósági erkölcsi bizonyítványt csatolnak, amely a büntetlen előéletet igazolja (az érvényes pályázathoz a más törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdését kell megjelölni!)

Az érvénytelenség tényéről az OBH elektronikus úton vagy telefonon haladéktalanul tájékoztatja a pályázót és az ezt követő harminc napon belül az érvénytelen pályázatot és az ahhoz csatolt okiratokat a pályázó részére visszaküldi.

 

Felvételi versenyvizsga

1. Írásbeli versenyvizsga

 • a pályázati határidőt követő tizenöt napon belül megtartandó.

A felvételi versenyvizsga követelmény- és értékelési rendszere úgy került kialakításra, hogy az elsődlegesen a bírósági fogalmazói feladat magas szintű ellátásához szükséges kompetenciák, képességek és készségek meglétét mérje.

FIGYELEM: A fogalmazói felvételi versenyvizsga nem egy megismételt államvizsga.

Az a pályázó vehet részt:

 • akinek a pályázatát az OBH érvénytelenség miatt nem utasította vissza;
 • az érvényes pályázatot benyújtó pályázók az OBH-tól a vizsgát legalább hét naptári nappal megelőzően, elektronikus úton értesítést kapnak;
 • az értesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a pályázó elektronikus levélben visszaigazolta az értesítés megtörténtét; amennyiben visszaigazolás nem érkezik, ez az igazolási kérelemre vonatkozó szabályok szempontjából önhibának minősül;
 • a vizsgákra történő felkészülést segítendő az OBH legkésőbb a pályázati határidő előtt tizenöt nappal a vizsgákon megoldandó feladatokhoz hasonló típusfeladatokat tesz közzé a bíróságok honlapján;
 • a vizsga során valamennyi pályázó anonim módon, a személyéhez rendelt kódszámmal ellátott feladatlapon válaszolja meg az írásbeli kérdéseket;
 • az írásbeli feladatok értékelését az OBH elnöke által kijelölt vizsgabizottsági tagok végzik;
 • az értékelés eredményét – a pályázó kódszámával megjelölve – az OBH a bíróságok honlapján közzéteszi.

Írásbeli típusfeladatok:

 1. Teszt jellegű kérdések
 2. Esszékérdések( kötelezően 1 polgári jogi és 1 büntetőjogi esszé)

A vizsgakérdések az alábbi jogszabályok ismeretére épülnek: Alaptörvény, Bszi., Bjt., Iasz., Ptk., Pp., Btk., Be., Mt., Kp.

 

2. Szóbeli versenyvizsga

A szóbeli versenyvizsga legkésőbb az írásbeli versenyvizsgát követő húsz napon belül megtartandó.

A szóbeli versenyvizsgán az a pályázó vehet részt:

 • aki az írásbeli versenyvizsgán az elérhető pontszám több mint felét megszerezte és
 • pályázata érvényes.

A szóbeli versenyvizsgán közreműködőként részt vesz a MIA vezetője által kijelölt vizsgabiztos, aki a pályázót személyi igazolvány vagy más, személyazonosításra alkalmas okirat alapján azonosítja és a versenyvizsgáról személyenként jegyzőkönyvet készít.

A pályázó részére a szóbeli versenyvizsga során biztosítani kell annak lehetőségét, hogy röviden ismertesse pályázatát, így vázolja a motivációit, szakmai életútját és a megpályázott álláshellyel kapcsolatos ismereteit.

A szóbeli vizsga keretében a pályázóknak az alábbi értékelési szempontok mérésére alkalmas – egyedül vagy több pályázó által közösen megoldható – helyzetgyakorlatokat, jogeseteket kell megoldaniuk:

a. általános és speciális jogi műveltség,

b. szóbeli kifejező és kommunikációs készség,

c. lényeglátás,

d. koncentrációs-, konfliktuskezelő és döntések meghozatalára vonatkozó képesség és

e. logikai készség, érveléstechnika.

A vizsgákra történő felkészülést segítendő az OBH legkésőbb a pályázati határidő előtt tizenöt nappal a vizsgákon megoldandó feladatokhoz hasonló típusfeladatokat tesz közzé a bíróságok honlapján.

A vizsgakérdések az alábbi jogszabályok ismeretére épülnek: Alaptörvény, Bszi., Bjt., Iasz., Ptk., Btk., Mt., Pp., Be., Kp.

Szóbeli típusfeladatok:

 1. Jogeset
 2. Élethelyzet
 3. Munkahelyi szituáció

A szóbeli vizsgán a vizsgázóval ismertetett jogeset/élethelyzet/munkahelyi szituáció kapcsán – az adott feladatnál meghatározott kérdéseken túl – a vizsgabizottság tagjai az alábbi kérdéseket tehetik fel:

 1. Ismer-e ide vonatkozó szabályokat (nemcsak jogi, etikai, erkölcsi normák)?
 2. Milyen döntési helyzetbe kerül az ismertetett esetben? Vázolja fel a döntési lehetőségeket!
 3. Ön melyik megoldást választja, indokolja álláspontját!
 4. Hogyan győzné meg saját álláspontjáról az ellentétes állásponton lévőket?
 5. Hogyan bírná rá a többi szereplőt az Ön döntésének megfelelő magatartásra?

A szóbeli versenyvizsga során értékelni kell a pályázó:

a) általános és speciális jogi műveltségét,

b) szóbeli kifejező és kommunikációs készségét,

c) lényeglátását,

d) koncentrációs-, konfliktuskezelő és döntések meghozatalára vonatkozó képességeit és

e) logikai készségét, érveléstechnikáját.

A pályázó szóbeli versenyvizsgán elért eredményét a bizottságnak a fentiek szerint meghatározott ismeretek, készségek és képességek egyenkénti és együttes értékelése útján kell meghatároznia.

 • A szóbeli vizsga eredményének kihirdetését megelőzően a vizsgabiztos megkérdezi a pályázókat, hogy kívánnak-e változtatni a megpályázott álláshelyek általuk megjelölt sorrendjén. E kérdést és a pályázó arra adott válaszát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
 • A nyilatkozat megtételét követően a bizottság a pályázók szóbeli vizsgáját zárt tanácskozásban értékeli, majd annak eredményét a pályázók számára kihirdeti.
 • Az eredményes versenyvizsgát tett pályázó részére a vizsgabizottság a sikeres versenyvizsga letételét igazoló tanúsítvány egy példányát átadja.

 

3. A versenyvizsgák pontszámai és a többletpontok

 • a felvételi versenyvizsga írásbeli és szóbeli részét pontozással kell értékelni,
 • a versenyvizsga során összesen 120 pont érhető el, amely az alábbi elemekből áll:

a) írásbeli versenyvizsga eredménye: maximum 60 pont,

b) szóbeli versenyvizsga eredménye: maximum 60 pont.

A pályázó az alábbi feltételek megléte és igazolása esetén többletpontokban részesül (a többletpontokat a felvételi versenyvizsgán elért pontokhoz hozzá kell számítani):

a) „summa cum laude” („praeclare”) minősítésű jogi diploma: 20 pont,

b) „cum laude” minősítésű jogi diploma: 15 pont,

c) az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltése, az adott bíróság elnöke által igazolt bíróságon eltöltött hetenként: 1 pont

d) bíróságon eltöltött egyéb szakmai gyakorlat, az adott bíróság elnöke által igazolt, bíróságon eltöltött hetenként: 1 pont,

e (hatályon kívül helyezve)

f) bírósági ügyintézőként eltöltött legalább 3 hónap: 6 pont;

g) a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányúton való részvétel: 4 pont,

h) az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton, OTDK-n vagy nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért

 • 3. helyezés: 4 pont,
 • 2. helyezés: 6 pont,
 • 1. helyezés: 8 pont,

i)  az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton, OTDK-n vagy nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen kapott különdíj: 4 pont

i) nyelvismeret:

 • élő idegen nyelvből tett, államilag elismert felsőfokú jogi szaknyelvi vizsga: 6 pont,
 • élő idegen nyelvből tett, államilag elismert felsőfokú komplex típusú nyelvvizsga: 5 pont,
 • élő idegen nyelvből tett, államilag elismert középfokú jogi szaknyelvi vizsga: 4 pont,
 • élő idegen nyelvből tett, államilag elismert középfokú komplex típusú nyelvvizsga: 3 pont.

A pályázó által elért többletpontok összegeként maximálisan 30 pont vehető figyelembe. Az (1) bekezdés c)-d) pontja alapján legfeljebb 12 pont vehető figyelembe.  A maximális pontszám erejéig több nyelvvizsga is értékelhető. Ha ugyanazon idegen nyelvből rendelkezik több nyelvvizsgával a pályázó, akkor a legmagasabb pontértékű nyelvvizsgát kell figyelembe venni.

A vizsgabizottság elnöke a szóbeli vizsgán elért pontszáma mellett közli a pályázóval az elért összpontszámát is.

A pályázó a pontszámítás – számítási hibából eredő – helyességét a pontszám közlését követően nyomban kifogásolhatja, amely kifogást – a vizsgabizottság elnökének jelzésére – az OBH haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül elbírálja.

 

4. A kinevező általi meghallgatás és kinevezés

A kinevező a pályázatok hozzá érkezését követő tizenöt napon belül főszabályként valamennyi pályázót meghallgatja (kivételt lásd 3/2016. (II.29.) OBH utasítás 34. § (1) bekezdésben).

A kinevező kinevezi az adott álláshelyre legmagasabb összpontszámot elért pályázót vagy a legmagasabb összpontszámot elért pályázónál legfeljebb 15 %-kal kevesebb pontot elért pályázót.

A kinevező a pályázatok véleményezésére felkérheti a bírói tanácsot, amelynek tagjai a meghallgatáson részt vehetnek.

Amennyiben egy pályázó több álláshelyre pályázik, a kinevezők a meghallgatás időpontjának kitűzése során együttműködnek.

A kinevezőnek a meghallgatást követő tizenöt napon belül döntenie kell arról, hogy a pályázók közül kit kíván kinevezni. A döntésekor figyelemmel kell lenni a pályázók versenyvizsga során elért eredményeinek rangsorára (a továbbiakban: rangsor).

A kinevezőnek a döntéséről az adott álláshelyre pályázókat és az OBH-t két munkanapon belül értesítenie kell.

A kinevező az egyéb törvényi feltételek megléte mellett bírósági fogalmazóvá csak azt a személyt nevezheti ki:

a) aki a versenyvizsga eredményesnek minősítéséhez szükséges pontszámokat megszerezte,

b) aki a várólistán szerepel és a szóbeli versenyvizsga időpontját követő egy naptári éven belül újabb pályázatot nyújt be, továbbá kéri, hogy a szerzett pontszáma alapján újabb versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát,

c) aki a pályázat beérkezésének időpontjában bírósági fogalmazói kinevezéssel rendelkezett, továbbá kéri, hogy újabb versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát.

Amennyiben az adott álláshelyre pályázók közül van olyan, aki a többletpontokkal együtt elérhető összes pontszám 90%-át vagy annál többet szerzett, a kinevező – az adott pályázó visszalépésének esetét kivéve – nem nevezhet ki olyan pályázót, aki ennél alacsonyabb pontszámmal rendelkezik.

Amennyiben több olyan pályázó van, aki megszerezte az 31. § (1) bekezdése, valamint a 32. § (1) és (2) bekezdése alapján elérhető összes pontszám 90%-át vagy annál többet, a kinevező – a pályázók személyes meghallgatását követően – választ közülük.

 

GYIK

1. Honnan értesülök a versenyvizsgák pontos időpontjáról és helyszínéről?

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázók az OBH-tól a vizsgát legalább hét naptári nappal megelőzően, elektronikus úton értesítést kapnak.

Az értesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a pályázó elektronikus levélben visszaigazolta az értesítés megtörténtét. Amennyiben visszaigazolás nem érkezik és a pályázó az általa megjelölt telefonszámon sem érhető el, ez az igazolási kérelemre vonatkozó szabályok szempontjából önhibának minősül.

2. Mit tegyek, ha a versenyvizsgák időpontjáról nem kaptam értesítést?

Kérünk mindenkit, hogy a pályázatával és a vizsgával kapcsolatos információkat elsődlegesen az elektronikus levél-fiókjuk címére érkezett levélben keressék. Érdemes a blokkolt levelek között is keresni. Abban az esetben, ha értesítés nem érkezett, munkanapokon 9 és 12 óra között a 061-487-6847-as telefonszámon, vagy a miatdo@birosag.hu e-mail címen jelezzék.

3. Mit tegyek, ha a versenyvizsgán betegség, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt nem tudok megjelenni?

Amennyiben a pályázó az írásbeli vagy a szóbeli versenyvizsgán önhibáján kívül nem tud megjelenni, távolmaradását ő maga, hozzátartozója vagy meghatalmazottja legkésőbb a vizsgát követő 3 munkanapon belül az OBH-hoz beérkezett kérelemben, az OBH-hoz címzetten (miatdo@birosag.hu címen) alapos és igazolt okra hivatkozva kimenti, ezzel egyidejűleg egy alkalommal pótvizsga lehetőség biztosítását kérheti.

Az igazolási kérelemben elő kell adni azokat az okokat, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik, és csatolni kell ezek alátámasztásául szolgáló okiratokat.

Az igazolási kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezésétől számított öt munkanapon belül bíráljuk el. A döntésről a pályázót haladéktalanul tájékoztatjuk.

4. Milyen öltözetben illendő a versenyvizsga alkalmával megjelennem?

A szóbeli vizsgán kérjük, hogy alkalomhoz illő öltözetben jelenjenek meg.

5. Honnan értesülök a kinevező általi meghallgatás időpontjáról?

A meghallgatás időpontjáról a kinevezők értesítik a sikeres vizsgát tett, illetve vizsga letételére nem köteles pályázókat. Az értesítés elmaradása esetén a megpályázott álláshely szerinti bíróságnál célszerű érdeklődni. Az elérhetőségek a birosag.hu honlapon megtalálhatóak.

6. Járhat-e többletpont a „praeclare” (kitűnő) minősítésű jogi diplomám után?

A pályázó a kitűnő minősítésű „praeclare” diploma után annyi többletpontra jogosult, mint a „summa cum laude” minősítésű diploma után. 

7. Milyen módon igazolhatom a bíróságon eltöltött szakmai gyakorlatomat?

A bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolással arról, hogy a pályázó szakmai gyakorlatot töltött a bíróságon.

8. Használható-e számítógép az írásbeli versenyvizsgán?

Az írásbeli versenyvizsga a kézírás olvashatóságán keresztül kompetenciát vizsgál, ezért számítógép használatára nincs lehetőség sem a TESZT–kérdéseknél, sem az esszék írásakor. 

 

Pályázati nyomtatványok:

Fogalmazói felvételire vonatkozó jogszabályok és egyéb szervezetszabályozó eszközök: