A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén, valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul. 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az elnök és az elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az Országos Bírói Tanács előzetes hozzájárulásával nevezhető ki. 

A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik. A pályázatot a pályázat kiírójához 3 példányban kell benyújtani.

 

E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell:

  • pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a kollégium, illetve a csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól,
  • hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.

 

A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az alábbi érintett bíróságra vonatkozó dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:

  • szervezeti és működési szabályzat,
  • éves munkaterve és annak melléklete,
  • a működési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámok,
  • a bíróságra vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatok,
  • a bírósági és az országos engedélyezett, tényleges bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatok,
  • az elnök összbírói értekezletre készített tájékoztatója.

Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az adott bíróság honlapján elérhetők.

A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői pályázatokra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.