Cui prodest? –  Szemelvények arról, hogy miképpen működteti a „rule of law”-t a Nemzetközi Bírói Egyesület, az Európai Bírói Egyesület és a MABIE

kulcs

Amikor egy-egy tekintélyes nemzetközi szervezet jelentéseit olvassuk, azt feltételezzük, hogy azok alapos és körültekintő vizsgálatok alapján készülnek. Különösen így állunk hozzá a bírói részvétellel készülő jelentésekhez. Feltételezzük, hogy a bírók képesek és készek pártalanul eljárni egy-egy vitás ügyben. Feltételezzük, hogy kiindulópontnak tekintik az ügyre vonatkozó jogszabályokat, a kapcsolódó tényeket és bizonyítékokat, s hogy elegendő teret és lehetőséget adnak arra, hogy az előbbiekre vonatkozó vélemények megjelenjenek. Egy bírói testület mindig ezek alapján hozza meg a tárgyilagos és megalapozott döntését.

Sajnálatos, hogy a Nemzetközi Bírói Egyesület eljárása, és így a magyar igazságszolgáltatás helyzetét vizsgáló jelentése ennek a követelménynek nem tudott megfelelni. Az alábbi eseménysor jól példázza azt, hogy a jóhiszemű segíteni akarást miképpen vihetik vakvágányra a személyes érdekek, a személyes kapcsolatok hálózata, az előítéletek, a félreértések és az elhallgatások.

Mi is történt? Íme az események:

2018. július - Az OBT tagjának, dr. Vadász Viktornak a „Crisis in judicial administration?” című irománya megjelenik a Nemzetközi Bírói Egyesület (IAJ) honlapján. 
Megjegyzés: Az MTA honlapján ugyancsak közzétett, és ezen irománnyal vitázó írást az IAJ már elmulasztotta közzétenni. Utóbb az is kiderült, hogy az irományt Dr. Ujkéry Csaba juttatta el az IAJ-nak.

2018.07.25. - Az EAJ (az IAJ európai regionális csoportja) elnökének levele dr. Makai Lajoshoz, a MABIE elnökéhez. A levél szerint az utóbbi idők eseményei új kérdéseket vetnek fel a bírói függetlenség lehetséges veszélyeztetettségéről. Utalt arra, hogy a tárgykörben született cikket, ami honlapjukon megjelent, a magyar egyesület egy korábbi felelőse tette közzé. A további lépések megfontolása végett, kedvesen kéri a nemzeti egyesületet, hogy nyilatkozzék a magyarországi jogi reformokról és ossza meg a véleményét és javaslatait.
Megjegyzés: Az OBH elnöke erről a levélről a MABIE elnökétől szerzett tudomást, akit arra kért, hogy azt küldje meg és a majdani válaszáról is adjon tájékoztatást. Az arra adott válasz azóta sem ismert. 

2018.07.28. - A MABIE elnökének levele az OBH elnökéhez: „... az írás nem rajtam, illetve a MABIE-n keresztül jutott el a nemzetközi egyesület honlapjára, ahhoz semmi közünk sincs. Mellékelem az EAJ elnökének az ezzel kapcsolatos, részemre tegnap megküldött levelét.”

2018.08.23. - HVG interjú dr. Ujkéry Csabával, ahol a következőket nyilatkozza: „Az Európai Bírói Egyesület elnökéhez írt levelemet azzal kezdtem, hogy nem kormányzati politikát, avagy rendszerkritikát szándékozok gyakorolni. Mindössze egy valós problémára hívom fel a figyelmet, aminek elemzésével, majd következtetései ajánlásával javítható a helyzet.”
Megjegyzés: Sem innen, sem máshonnan nem derült ki, hogy dr. Ujkéry Csaba ezen akcióját a MABIE-vel egyeztette volna.

2018.09.05. -  Az OBH elnöke tájékoztatja a MABIE elnökét, hogy a bírói egyesületeknek meghirdetett támogatási pályázatukat nem fogadhatja el, mivel az a nemzetközi tagdíj (5.000.000 Ft) finanszírozására vonatkozott. Tekintettel a MABIE tisztázatlan fellépésére, illetve az ezzel kapcsolatos előzetes tájékoztatások hiányára, az OBH nem támogathatja az OBH elnöke, az OBH és a magyar bírósági szervezetet nemzetközi szintéren lejárató megnyilvánulásokat. Ezzel együtt felajánlotta, hogy valamely jóléti, közösségi eseményre – kérésük esetén – a támogatás odaítélését megfontolja. 
Megjegyzés: A támogatással kapcsolatos újabb kérelem 2018-ra vonatkozóan nem érkezett a MABIE-től.

2018.09.24. - dr. Ujkéry Csaba az alfahir.hu oldalnak továbbítja a Nemzetközi Bírói Egyesülethez küldött beadványát és azt nyilatkozza, hogy „beadványát a Bírák Nemzetközi Egyesületének Marrákesben tartandó éves tanácskozásán napirendre tűzték, október 16-án fogják tárgyalni. A nemzetközi szervezet bizottságot hozhat létre, amely alapján megvizsgálja a beadványban írtakat, s annak alapján tesz majd ajánlásokat”

2018.09.25. - A MABIE elnökének a levele az EAJ elnökéhez, amelyben megköszöni, hogy az IAJ honlapján megjelent irományra felhívta a figyelmet. Megerősíti, hogy a MABIE-nek is a „rule of law” a célja, s ezzel összefüggésben a bírói javadalmazás helyzetéről ad tájékoztatást, s arról, hogy a MABIE legfőbb célja a fizetés emelése. Utalt arra, hogy alkalmanként a vezetők olyan állításokat tesznek, amelyek megkérdőjelezik a MABIE létjogosultságát. Végül tájékoztatást ad arról, hogy a MABIE döntéshozó testülete október 13-14-én ülésezik, amelynek eredményéről majd tájékoztatja.
Megjegyzés: A levelet tájékoztatásképpen csak 2018. november 7-én küldte meg az OBH-nak a MABIE elnöke. 
Az igazgatási vezetők és a bírói érdekvédelem kapcsolatát illetően fontos adalék lehet, hogy „A bírósági szervezet jövője” címmel 2018. május 28. napján megrendezett bíró fórumon éppen a MABIE választmányi tagjai vetették azt fel, hogy az OBH és a bírósági vezetők – akik között akkor még számos MABIE tag is volt – által kitűzött és elindított életpálya elemek (családbarát bíróság, emeltszintű orvosi vizsgálat, képzési támogatások, többletjuttatások, munkakörnyezetfejlesztés, bírói részvétel az igazgatásban stb.) következetes képviselete és megvalósítása okán a MABIE-nek újra kellene fogalmaznia a maga küldetését és megjelenését.

2018.09.26. - A MABIE honlapján közlemény jelenik meg: „Októberben tartja éves rendes közgyűlését a Nemzetközi Bírói Egyesület, melynek keretében az Európai Bírói Egyesület is ülésezik – A közgyűlés napirendre vette az egyes tagállamok igazságszolgáltatása működésének az áttekintését. A rendezvényen a MABIE vezetői nem tudnak részt venni, így hivatalosan az egyesület nem képviselteti magát. A sajtóban megjelenő híradások forrása nem a MABIE, azzal kapcsolatosan a következő választmányi ülésen foglal állást az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, az Országos Választmány”
Megjegyzés: Sem a MABIE honlapjáról, sem egyéb forrásból azóta sem derült ki a bírói nyilvánosság számára, hogy a MABIE Országos Választmánya foglalkozott-e a kérdéssel és miként döntött. 

2018.10.14.-18. - Az IAJ 61. Közgyűlése Marrakesh-ben. Az IAJ honlapján több hír közzétételre került, de Magyarországgal kapcsolatban semmilyen hírnek nincs nyoma.
Megjegyzés: A MABIE elnökének tájékoztatása szerint a közgyűlésen dr. Halász Etelka fővárosi ítélőtáblai bíró, mint Günter Woratsch felesége vett részt. Günter Woratsch nyugalmazott osztrák bíró, az IAJ tiszteletbeli elnöke.

2018.10.24. - Az IAJ általános titkárságának levele az Országos Bírósági Hivatalhoz, amelyhez egy aláírás és dátum nélküli és ugyancsak az OBH-hoz címzett levelet csatolt az EAJ részéről. Utóbbi szerint a MABIE elnökétől és a marokkói közgyűlés delegáltjától értesült a magyar bírósági szervezetet érintő fejleményekről. Ezekre hivatkozva megkérdőjelezi, hogy a kirendelések, bírói és vezetői kinevezések, áthelyezések során az európai sztenderdek érvényesülnek-e. Hivatkozik arra, hogy az EAJ felhatalmazást kapott arra, hogy kérdéseket tegyen fel, s hogy akár monitoring eljárást is megfontolnak. Kérte, hogy a felvetett tárgykörökben az OBH adjon tájékoztatást.
Megjegyzés: A bírói előmenetellel és a vezetői pályázatokkal kapcsolatos eljárásokat sarkalatos törvények rendezik. Az OBH elnök határozatai rendszeresen közzétételre kerülnek a Bírósági Közlönyben, de ezen túlmenően is egyedi (ideértve a vezetői pályázatokat, meghallgatási jegyzőkönyveket, a bírói karnak szóló eseti tájékoztatásokat) és általános tájékoztatások kerülnek közzétételre a központi intraneten és internetes oldalon. A pályázatok elbírálásáról 2012-től évente külön tájékoztató készül az OBT részére, s arról az éves és féléves OBH elnöki beszámolókban is számadás szerepel.

2018.10.25. - Az alfahir.hu cikke, mely szerint az EAJ felügyeleti eljárást indít a magyar igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatban. Dr. Ujkéry Csaba telefonos tájékoztatására hivatkoznak, mely szerint „az EJA (sic!) a marrákesi ülésen Halász Etelka magyar küldöttet arra kérte, telefonon érdeklődjön Makai Lajosnál, hogy mi az álláspontja az esetleges eljárásról, ugyanis az EJA (sic!) alapszabálya szerint a magyar tagszervezet kérése nélkül nem lehet vizsgálatot kezdeményezni. Makai kijelentette, hogy nem ellenzik az eljárást, illetve kiállnak az OBT mellett.” 
Megjegyzés: Sem ekkor, sem ezelőtt a MABIE az EAJ októberi levelében jelzett kérdésekben nem kereste az OBH-t, de arról sem adott tájékoztatást, hogy un. monitoring eljárást kezdeményeztek volna.

2018.10.31. - MABIE elnök és OBH találkozó a Megtartó programról, ahol az EAJ level is bemutatásra került. A MABIE elnöke, dr. Makai Lajos ott arról adott tájékoztatást, hogy az EAJ levelét másolatban ő is megkapta, s hogy Günter Woratsch felesége, dr. Halász Etelka felhatalmazás nélküli képviselőként járt el, s hogy nincs tudomása arról, hogy ő mit adott elő a közgyűlésen. Az OBH kérte, hogy a rendelkezésére álló irományokat bocsássa rendelkezésre, hogy ennek alapján is tudjon az OBH válaszolni az EAJ-nak. 
Megjegyzés: A MABIE elnöke ezt követően – ismételt kérésre - november 7-én továbbította a szeptember 25-i keltezésű EAJ-nak címzett levelét, de más egyéb levelezésről, választmányi döntésről, az esetleges monitoring eljárásról tájékoztatást sem ekkor, sem a későbbiekben nem adott.

2018.11.05. - A Jobbik parlamenti képviselője, dr. Staudt Gábor az Országgyűlés plenáris ülésén az EAJ monitoring tárgyában azonnali kérdést intézett az Igazságügyi Miniszterhez. 

2018.11.26. - Az OBH elnökének levele az EAJ elnökéhez, amelyben jelzi, hogy tudomása szerint a MABIE, mint tagszervezet nem kezdeményezett monitoring eljárást, s a levelükben jelzett tárgykörökben a MABIE az OBH felé sem élt megkereséssel. Tájékoztatást ad arról, hogy az elmúlt években milyen együttműködés volt az OBH és a MABIE között. A bírói és vezetői pályázatokkal kapcsolatban hivatkozik a bíróságok központi internetes oldalára, ahol az angol nyelven is elérhető tájékoztatások, összefoglalók bárki számára hozzáférhetőek. 
Megjegyzés: A válasz tájékoztatásul továbbításra került a MABIE részére. Sem a MABIE részéről, sem az EAJ részéről ezek után hónapokon keresztül semmiféle jelzés nem érkezett bármilyen monitoring eljárásról.

2019.02.28. - Günter Woratsch, a Nemzetközi Bírói Egyesület nevében tájékoztatást ad arról, hogy a regionális csoport „döntött a magyar igazságszolgáltatással kapcsolatos információk megszerzéséről. Emiatt egy munkacsoport érkezik Magyarországra a tervek szerint 2019. április 22-26. napja közötti időszakban.”

2019.04.01. - Stephan Gass, mint a tagszervezet helyzetét vizsgáló munkacsoport vezetőjének a levele, amelyben bejelenti, hogy április 24. és 26. között Magyarországra jönnek és találkozót kér.

2019.04.25. - Az OBH elnöke és bíró munkatársai fogadják Günter Woratschot, Stephan Gass svájci és Gerhard Reissner osztrák bírót. A találkozón bemutatásra került, hogy az elmúlt hét évben milyen előrelépések történtek a bírói életpálya kiteljesítése érdekében a szervezeten belül. A bírósági szervezet működéséről - ideértve a bírói és vezetői pályázatokat is - tucatnyi angol nyelvű kiadvány, beszámoló és összefoglaló került átadásra. Az OBH elnöke és munkatársai válaszoltak a feltett kérdésekre. 
Megjegyzés: A látogatókat a monitoring eljárást állítólag kezdeményező MABIE képviselői nem kísérték el. A látogatók láthatóan felkészületlenek voltak a magyar jogi szabályozás lényegét illetően, s kizárólag a korábbi találkozóikon elhangzott véleményekre (pl.: dr. Szepesházi Péter egykori bíró, jelenlegi ügyvéd véleményére) hivatkozva az OBH elnökének az OBT-re vonatkozó véleménye iránt érdeklődtek. Az OBH elnöke hangsúlyozta, hogy bíróként kiemelten fontosnak tartja bármely vizsgálat során annak tisztázását, hogy mi a vonatkozó jogszabályok tartalma, mik az adott ügy tekintetében a tények és bizonyítékok. Jelezte, hogy egy pártatlan eljárásban az előbbiek tárgyszerű ismerete alapján helyes a különféle vélemények ütköztetése. 

2019.05.09. - Az IAJ/EAJ koppenhágai közgyűlése elfogadta a monitoring bizottság jelentését.
Megjegyzés: A jelentés tervezetét előzetesen nem küldték meg az OBH részére. A MABIE sem jelezte, hogy a jelentéstervezet elkészült, s ők sem igényelték, illetve nem biztosították, hogy azzal kapcsolatban az OBH a véleményét kifejthesse. Arról sem adtak tájékoztatást, hogy a jelentés milyen testület elé és mikor kerül majd, ahogyan arról sem, hogy azt elfogadta a koppenhágai közgyűlés.

2019.05.16.     
-    A hvg.hu hírt ad arról, hogy a Nemzetközi Bírói Egyesület elmarasztaló jelentést fogadott el. A cikk szerint: „Idézik a MABIE főtitkárának, a szintén OBT-tag Szabó Sándornak esetét, akit a jelentés szerint maga Handó kétszer is behívott az irodájába és megfenyegette, hogy vagy lemond az OBT-tagságról, vagy fegyelmi eljárást indítanak ellene.”
-    A bíróságok központi honlapján hír kerül közzétételre a delegáció látogatásáról.
-    Az OBH elnöke – a törvényszéki elnöknek írt átirat útján – kéri dr. Szabó Sándort, hogy a hvg.hu-nál, valamint az EAJ-nál kezdeményezze az őt és az OBH elnökét érintő hamis állítások helyreigazítását.

2019.05.17. - Dr. Szabó Sándor levele az OBH elnökéhez, melyben a következőket írta: „Megállapítottam, hogy a nevemet érintő velem kapcsolatos leírás az ott hivatkozott anyagban és a HVG cikkben sem helytálló. ... A fenti helyzet miatt és a leírtak helyreigazítása okán ma emailben a HVG helyreigazítás email címére a szerkesztőséghez fordultam, valamint az EAJ számára is megküldöm hétfői nappal az angol nyelvű levelem és kértem a MABIE elnökét a szükséges intézkedések megtételére.”
Megjegyzés: dr Szabó Sándor - a Szombathelyi Törvényszék csoportvezető bírája, MABIE főtitkár és OBT tag - a kérés ellenére nem továbbította a helyreigazítást ténylegesen kérő leveleit a törvényszék elnöke, illetve az OBH részére.
Az eset jól példázza azt, hogy miként kerülnek a különféle nemzetközi vizsgálóbizottságok jelentéseibe hamis állítások és csúsztatások, amelyeket aztán különféle sajtó felületeken vagy akár további nemzetközi jelentésekben már nyilvánvaló és köztudomású tényként hivatkozhatnak meg. 

2019.05.17. - Az EAJ elnökének levele az OBH elnökéhez, amelyhez csatolja az EAJ „Fact Finding Mission”-jénak jelentését azzal, hogy azt a koppenhágai, május 9-i találkozón elfogadták.

2019.05.27. - Az OBH elnökének levele az EAJ elnökéhez, amelyben kiemeli, hogy maga a monitoring eljárás megindításának jogszerűsége is megkérdőjelezhető, hiszen a MABIE következetesen tagadta az eljárás kezdeményezését, és a MABIE delegáltja az EAJ küldöttségének fogadásán sem vett részt. Nem felel meg a tisztességes eljárás elvének az EAJ azon eljárása sem, hogy az elfogadott jelentésről az OBH a sajtóból értesült, így annak véleményezésére nem volt lehetősége. Ezen túl a jelentésben szereplő kijelentések - részben a jogszabályi ismeretek hiánya, részben a meghallgatott szereplők véleményének egyoldalú közvetítése, részben pedig ténybeli tévedések miatt – nem felelnek meg a valóságnak. Az EAJ eljárása nem tudott megfelelni azoknak az európai sztenderdeknek, amelyeket egy bírói részvétellel készülő jelentéstől joggal várhatnánk: pártatlanság, jogszabályok, tények, bizonyítékok értékelése, és azok mérlegelése alapján megalapozott, tárgyilagos döntés meghozatala.