Kapcsolat a bírósággal, beadványok

1. Hogyan nyújtsam be a beadványomat?

Polgári perben:
A) Általános szabályok
A beadvány általános fogalom, alatta érteni kell
•    a keresetlevelet,
•    az ellenkérelmet,
•    a viszontkeresetet,
•    a beszámítást és
•    minden egyéb írásos nyilatkozatot is.
FIGYELEM! Ha a bíróság felhívására tesz nyilatkozatot, nyújt be iratot, ügyeljen a felhívásban előírt határidőre. Ha ezt elmulasztja, eljárásjogi hátrányok érhetik.
B) Papír alapon történő benyújtás
Ez történhet:
•    Postai úton (célszerű ajánlott küldeményként),
•    Személyesen, a kezelőirodák félfogadási idejében
Ha egy plusz példányt magával visz, azon a bíróság munkatársa igazolja a beadvány átvételét.
•    Személyesen, félfogadási időn túl, gyűjtőládába bedobva
Ez még aznap beadottnak minősül, viszont nem kaphat igazolást az átvételről.
C) Elektronikus úton történő benyújtás
Ez az ügyfélkapun keresztül történhet. A hivatali rendszer értesítést küld önnek a benyújtásról és a bírósághoz való megérkezésről is.
FIGYELEM! Ha ezt a kapcsolattartási formát választja, utána nem térhet vissza, illetve át a papír alapúra. Minden iratot a továbbiakban abban a perben csak elektronikusan küldhet meg, egyébként hatálytalannak tekinti a bíróság, azaz úgy, mintha be sem adta volna.

Munkaügyi perben:
Nem kötelező a jogi képviselet. Amennyiben mégis ügyvédet hatalmaz meg a perében, ő a beadványokat elektronikus formában fogja benyújtani Ön helyett.

Közigazgatási perben:
A) Papír alapon történő benyújtás. Ez történhet:
•    Postai úton (célszerű ajánlott küldeményként): a benyújtás ideje a postára adás napja
•    Személyesen a kezelőirodán, félfogadási időben
•    Személyesen, a bíróságon felállított gyűjtőládába helyezéssel
•    Személyesen a tárgyaláson vagy meghallgatás során
Ilyenkor a tanács elnöke a jelen levő feleknek nyomban kézbesíti a másodpéldányokat, a benyújtott irat „eredeti” példányát a jegyzőkönyvhöz szereli mellékleteként.
B) Elektronikus úton történő benyújtás:
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó felperes kapcsolattartására a polgári per erre vonatkozó rendelkezései irányadóak.
Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél (természetes személy) választhat, hogy elektronikus úton, ügyfélkapun nyújtja be beadványát.
FIGYELEM! Ha a jogi képviselő nélkül eljáró fél vagy jogi képviselőnek nem minősülő képviselője vállalta, hogy a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartja, utóbb, a beadvány papír alapú benyújtásával egyidejűleg kérheti a bíróságtól a papír alapú eljárásra történő áttérés engedélyezését. A kérelemben valószínűsíteni kell, hogy a fél, illetve a jogi képviselőnek nem minősülő képviselő körülményeiben olyan változás következett be, amely miatt az elektronikus úton történő eljárás a továbbiakban számára aránytalan megterhelést jelentene.
 

2. Hány példányban írjam meg a beadványt?

Általános szabály: minden beadványt (és a mellékleteket) eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél van. A többletpéldány a bíróságé. Ha faxon küldi meg az iratot, célszerű beadnia az eredeti példányokat is.

Kivétel: elektronikus kapcsolattartás esetén egy példányban kell elkészítenie a beadványt, azt digitálisan rögzítenie, vagy beszkennelnie és mellékletként csatolni a kitöltött elektronikus beadványához. Ezeket együtt kell elküldenie az ügyfélkapun keresztül.
 

3. Folyamatban lévő perben szeretnék beadványt előterjeszteni a bíróságnak. Mit tartalmazzon a beadvány?

Polgári perben:

1. Folyamatban lévő perben nyomtatványon terjeszthet elő
a)  írásbeli ellenkérelmet,
b)  viszontkereset-levelet, valamint
c)  beszámítást tartalmazó iratot
Ezen nyomtatványokhoz is készült kitöltési útmutató, amelyet az alábbi linkre kattintva talál.
Ezeken a nyomtatványokon – hasonlóan a keresetlevélhez – szintén minden adatnak van hely, és látni fogja azt is, hogy milyen információkat kell megadnia. Néhány dologra azonban kiemelten figyelnie kell.
FIGYELEM! Erre vonatkozóan olvassa el a „Pert szeretnék indítani/Minek kell egy keresetlevélben lenni?” tájékoztatást.
a) Írásbeli ellenkérelem: arra vonatkozik, hogy a felperes keresetével kapcsolatban mit döntsön a bíróság (pl. utasítsa el azt részben vagy egészben).
Az írásbeli ellenkérelemben:
- írja le részletesen, hogy a kérelmét milyen tényekkel, okokkal indokolja.
- meg kell jelölnie az azt alátámasztó bizonyítékokat (tanúkat, okiratokat, az eseményről készült dokumentumokat, stb.).
- az okiratokat másolatban csatolnia kell.
b) Viszontkereset: a viszontkereseti kérelmet – a kereseti kérelemhez hasonlóan – nagyon pontosan kell megfogalmaznia.
c) Beszámítás (beszámítási kifogás): rendelkeznie kell olyan követeléssel (pénzfizetésre vonatkozó igénnyel), amelyet itt, ebben a perben akar figyelembe vetetni a bírósággal.
A beszámítást tartalmazó iratban:
- ezt az összeget pontosan meg kell jelölnie, csakúgy, mint a kereset esetében,
- a saját igényére vonatkozó bizonyítékokat meg kell jelölnie és
- az okiratokat másolatban csatolnia kell.
Az eredeti iratokat a tárgyalásra magával kell hoznia és be kell mutatnia.

2. Egyéb beadványok: minden más beadványt Önnek kell megfogalmaznia és elkészítenie. Azon fel kell tüntetnie
- a bíróságot, amelyhez a beadványt intézi,
- a felek nevét, lakóhelyét,
- a per tárgyát,
- a folyamatban levő ügyekben pedig a bírósági ügyszámot is.
FIGYELEM! A nyilatkozatot a panasznapon (a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási idő) jegyzőkönyvbe is mondhatja.

Munkaügyi perben
Keresse a munkaügyi perrel kapcsolatos űrlapot. (https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok?urlap_azonosito=&nyomtatvany_sorszama=&title=&tipus=All&page=1 vagy https://birosag.hu/nyomtatvanyok/egyeb-polgari-gazdasagi-kozigazgatasi-munkaugyi-peres/urlap-egyeb-beadvany
A munkabér megfizetése, továbbá a munkáltatói igazolás kiadása iránti kérelme esetén a keresetlevelében kérheti, hogy a bíróság ideiglenes intézkedéssel kötelezze az alperest, ami előzetesen végrehajtható, így Ön a per jogerős lezárása előtt már hozzájuthat meg nem fizetett munkabéréhez, vagy a ki nem adott munkáltatói igazolásokhoz.

Közigazgatási perben:
Ha a kapcsolattartás elektronikus úton történik, lehetősége van azt űrlap kitöltése útján előterjeszteni, amely a bíróság honlapjáról letölthető (https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok?urlap_azonosito=&nyomtatvany_sorszama=&title=&tipus=All&page=1 vagy https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok?urlap_azonosito=&nyomtatvany_sorszama=&title=&tipus=All&page=1).

Ez esetben az űrlap tartalmazza a kitöltendő szükséges adatokat.
Egyebekben a beadványon fel kell tüntetni:

 • az eljáró bíróságot, amelyhez a beadványt intézik,
 • a felek és képviselőik
 • teljes nevét,
 • lakóhelyét vagy székhelyét,
 • ismert elektronikus levélcímét, perbeli állását

Ha valamely fél vagy képviselője állandó lakóhelyétől eltérő tartózkodási hellyel vagy egyéb idézésre alkalmas címmel rendelkezik, a beadványokon azokat is fel kell tüntetni.

 • per tárgyát,
 • a folyamatban lévő ügyekben a bírósági ügyszámot is.

Egyes beadványoknak speciális, a törvény által megkívánt további kellékei vannak. Ilyen pl. közigazgatási perben a védirat, ami az alperesnek a keresetlevélre tett nyilatkozata. A védirat vagy a keresetlevél visszautasítására irányul vagy érdemi védekezést kell tartalmaznia: elő kell adni benne a védekezés alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait.
 

4. Hogyan lehet a perben nyilatkozatot tenni?

Polgári és munkaügyi perben: kétféleképpen:

 • beadványok útján írásban és
 • a tárgyaláson szóban.

Közigazgatási perben:

 • az egyszerűsített perben szóbeli nyilatkozat helyett a hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton is, arról azonban a bíróság dönthet, hogy ezt elfogadja-e.

5. Benyújthatom-e a beadványt faxon vagy e-mailen?

Faxon igen, de az érkezett beadvány hiányosnak minősül, hiszen nincs eredetiben aláírva. Ezért a bíróság vissza fogja adni hiánypótlásra.
FIGYELEM! Ha faxot kell küldenie, arra fokozottan ügyeljen, hogy az adott esetben több bírósági faxszám közül a megfelelőt válassza.

E-mailen nem, ugyanis a bíróság alkalmazottjainak küldött email nem minősül előterjesztett beadványnak, ugyanis az e-mail nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak. Az e-mailt úgy kell tekinteni, mintha elő se terjesztették volna.

 

6. Beszélhetek-e az ügyemben az eljáró bíróval tárgyaláson kívül?

Nem, ez az ügyfélnek és a bírónak is szigorúan tilos!

A tisztességes eljárás és a pártatlanság követelménye miatt a perben történt bármilyen cselekményről valamennyi félnek tudnia kell, és minden eljárási cselekménynek a perrendtartások szerinti módon kell megtörténni.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem tájékoztathatja a bírót, ha a tárgyalásról késni fog, de az ügy érdemére vonatkozó legkisebb kérdés is csak a perfelvételi, illetve az érdemi tárgyaláson vitatható meg.

7. Írtam a bírónak egy levelet. Meglepetésemre annak másolatát megküldte az alperesnek, pedig kértem, hogy kezelje bizalmasan. Helyesen járt el?

Igen, ugyanis Ön olyat kért, amit a bíró nem teljesíthet.

A perben alapvető szabály, hogy amit a bíróság tud, mert megírták neki, arról a perbeli ellenfélnek is tudomást kell szereznie. Nem lehet bizalmas levelet írni a bírónak. Ha ezt teszi, tudnia kell, hogy a bíróság az Ön beadványát kézbesíteni fogja a perbeli ellenfelének, mert a törvény erre kötelezi. A bíróság köteles gondoskodni arról, hogy a felek minden, az eljárás során előterjesztett kérelmet, nyilatkozatot, a bírósághoz benyújtott okiratot, bizonyítékot megismerhessék és azokra nyilatkozhassanak.
 

8. Hol kaphatok felvilágosítást a tárgyalás helyéről, idejéről vagy a per más adatáról?w

1) Az adott bíróság
a) kezelőirodáján vagy
b) tájékoztató irodáján.

2) Ügyfélközpontban
A bíróságok elérhetőségét a http://www.birosag.hu oldalán találhatja meg. FIGYELEM! Telefonon csak nagyon szűk körben kaphat információt, általában

 • a felek nevére
 • az ügyszámra
 • a tárgyalás helyére és időpontjára vonatkozóan.

3) A Bírósági Elektronikus Tájékoztató és Figyelmeztető Rendszer útján az ügy alapadatairól (pl.: tárgyaláshelye, ideje), továbbá SMS és e-mail üzenetben tájékoztatást kaphat a fontosabb eljárási cselekményekről.
A regisztrációval és a rendszer használatával kapcsolatos bővebb tájékoztatás itt tekinthető meg: https://e-ugyintezes.birosag.hu/

4) E-akta szolgáltatás igénybevételével
A 2020. januárjától indult polgári és büntető ügyekben minden bíróságon elérhetővé vált a periratokba való elektronikus betekintés. Az iratbetekintés felmenő rendszerben történik: ha egy ügyben járásbírósági szinten kezdődött a per, amely fellebbezés miatt törvényszéki szintre megérkezik, akkor onnantól kezdődően lehetőség van az elektronikus iratbetekintésre. A felek így az ország minden bíróságán megtekinthetik a bírósági peres ügyek iratait.
Az elérhetőségek a bíróságok központi honlapján találhatók, a birosag.hu weblapon belül pedig az eakta.birosag.hu alcímen lehet élni az elektronikus akta betekintéssel.
 

9. Nem értem a bíróság felhívását, hogy tehetek eleget neki?

Ha Önnek nincs jogi képviselője mert jövedelmi viszonyai miatt nem tud ügyvédet fogadni, jogosult lehet az állam által működtetett jogi segítségnyújtó szolgáltatások igénybevételére. A jogi segítségnyújtó szolgáltatásról az interneten tájékozódhat, ha keresést végez a „jogi segítségnyújtás” kifejezésre.

Amennyiben ingyenes jogi segítségnyújtásra nem jogosult, igénybe veheti adott bíróság jogi segítségnyújtó szolgálatát („ügyfélsegítő”). Ezek elérhetőségét (és ügyfélfogadási idejét) a bíróságok oldalán találhatja meg.

Lehetősége van arra is, hogy a bíróságnak megírja, hogy nem érti a felhívását és ezzel kapcsolatban tájékoztatást kér. A bíróság köteles erre válaszolni.

FIGYELEM! Mivel rendszerint az eredeti felhívás tartalmaz időpontot, vagy határidőt, ez esetben célszerű hosszabbítást kérnie, mert ezt a bíróság nem adja meg automatikusan.

 

10. Ki tekinthet bele a peres iratokba?

A fél és a képviselője (meghatalmazottja) korlátozás nélkül betekinthet a peres iratokba a határozattervezet, tanácskozási jegyzőkönyvek, különvélemények, tanács tagjainak feljegyzései, valamint a minősített adat kivételével. Amelyik iratba a jogosult betekinthet, abból másolat kiadását is kérheti, azzal, hogy a nagyobb mennyiségű másolat kiadásának időpontjával kapcsolatban a kezelőiroda (ügyfélcentrum) munkatársával egyeztetni kell.

Más személy csak a bíróság elnökének külön engedélye alapján tekinthet be, ha a jogi érdekeltségét igazolja.