Adatkezelési tájékoztató az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések kapcsán végzett adatkezeléshez

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) különös figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR)1, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően járjon el.

A tájékoztató a GDPR 13. és 14. cikke szerint rendelkezésre bocsátandó információkról való tájékoztatás céljából készült a személyes adatoknak az OBH-hoz benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések elbírálására irányuló eljárással összefüggésben végzett kezeléséhez.

A tájékoztatóban írtak szempontjából:
érintett: a panaszt vagy közérdekű bejelentést benyújtó, azonosított vagy azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

adatkezelő: az érintett személyes adatait kezelő OBH;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az alábbiakban a GDPR 13. és 14. cikkében írtaknak megfelelő tagolással kerültek rögzítésre az érintett rendelkezésére bocsátandó információk. A GDPR 13. cikke arra az esetre rendelkezésre bocsátandó információkat szabályozza, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, míg a 14. cikke arra az esetre, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg.

 

1. Adatkezelő megnevezése

OBH

Elnöke: Dr. Senyei György Barna

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 16.

Postacím: 1363, Pf.: 24.

Telefon: +36-1-354-4109

Fax: +36-1-332-6312

Elektronikus elérhetőség: obh_ekfov@birosag.hu

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Telefonszám: +36-1-354-4207

E-mail cím: gdpr@obh.birosag.hu

Levelezési cím: 1363, Pf.: 24.

 

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása, amelyek elintézése nem tartozik más - így különösen közigazgatási vagy bírósági (értve ez alatt a tájékoztatóval érintett bíróságok eljárásait is) - eljárás hatálya alá, figyelemmel a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 1–3. § előírásaira.

 

4. A kezelt adatok köre

A fenti cél érdekében kezelt adatok köre:

- a panaszos/a bejelentő neve, értesítési címe (postacím, e-mail cím, egyéb elérhetőség) és a közölt azonosító adatok;

- a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel érintett személyes adatok köre.

 

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdés e) pontján alapul, az az OBH-ra ruházott közérdekű feladatok végrehajtásához szükséges, tekintettel a Panasz tv. 1-3. §-ában foglalt rendelkezésekre.

 

6. A személyes adatok forrása

Az OBH kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket a panaszos/a bejelentő bocsátott a rendelkezésére.

 

7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az OBH a Panasz tv. 1. § (5) bekezdése és a 3. § (3) bekezdése szerint az eljárásra jogosult szervhez teszi át a tévesen benyújtott panaszt, illetve közérdekű bejelentést. Amennyiben pedig a panaszt, illetve a közérdekű bejelentést nem a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás 11. §-a szerinti elbírálásra jogosultnál nyújtották be, úgy részére továbbítja azt.

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek [GDPR 4. cikk 9. pont]. A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai - a következő bekezdésben írtak kivételével - csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni [Panasz tv. 3. § (4) bekezdés].

Ezen túlmenően az OBH a panaszok, illetve a közérdekű bejelentések intézése során nem közöl személyes adatokat más címzettel. Az adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra.

 

8. A személyes adatok tárolásának ideje

Az ügyhöz kapcsolódó iratokat az OBH az iratkezelésére vonatkozó szabályoknak2 szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott megőrzési időig, illetve - ennek hiányában - levéltárba adásáig kezeli. Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok és a jogszabálynál fogva kezelendő adatok kivételével az OBH az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az OBH-nál megszűnik. A panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos elnöki ügyek megőrzési ideje 5 év.

 

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1. Határidő

Az OBH az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelme alapján az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedéséről vagy az intézkedés elmaradásának okairól. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Az OBH szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az OBH a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

9.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

9.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az OBH-tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés célja;

- az érintett személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az OBH az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére rendelkezésére bocsátja, melyért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az OBH köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. A másolat igénylésére vonatkozó jog korlátját jelenti ugyanakkor, hogy annak gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

9.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az OBH helyesbítse valamely pontatlan személyes adatát. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

 

9.2.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az OBH korlátozza, amennyiben

- az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az OBH arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az OBH az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

9.2.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az OBH-nak kell bizonyítania, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

9.2.5. A törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az OBH-ra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy az OBH közérdekű feladatainak végrehajtásához, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez az adatkezelés nem szükséges.

A fenti feltétel fennállása esetén az érintett jogosult arra, hogy kérésére az OBH indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az OBH pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett a tiltakozáshoz való joga alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

10. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az OBH a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, akkor

- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.), vagy

- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni.

A bírósághoz fordulás esetén szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye3, illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulás előtt célszerű a panasz, illetve a kereset tárgyát képező állított sérelmet az adatkezelővel ismertetni, annak érdekében, hogy az adatkezelő saját hatáskörben gondoskodjon a jogszerű állapot helyreállításáról.


1 Az Európai Parlamenti és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

 

2 Az iratkezelésre vonatkozó főbb szabályok:

  • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.),

  • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,

  • az elektronikus ügyintézésről szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,

  • a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (Büsz.),

  • a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás (Beisz.),

 

3 A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságot megkeresheti a http://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.