Kapcsolat a bírósággal, beadványok

Polgári perben:
A) Általános szabályok
A beadvány általános fogalom, alatta érteni kell
•    a keresetlevelet,
•    az ellenkérelmet,
•    a viszontkeresetet,
•    a beszámítást és
•    minden egyéb írásos nyilatkozatot is.
FIGYELEM! Ha a bíróság felhívására tesz nyilatkozatot, nyújt be iratot, ügyeljen a felhívásban előírt határidőre. Ha ezt elmulasztja, eljárásjogi hátrányok érhetik.
B) Papír alapon történő benyújtás
Ez történhet:
•    Postai úton (célszerű ajánlott küldeményként),
•    Személyesen, a kezelőirodák félfogadási idejében
Ha egy plusz példányt magával visz, azon a bíróság munkatársa igazolja a beadvány átvételét.
•    Személyesen, félfogadási időn túl, gyűjtőládába bedobva
Ez még aznap beadottnak minősül, viszont nem kaphat igazolást az átvételről.
C) Elektronikus úton történő benyújtás
Ez az ügyfélkapun keresztül történhet. A hivatali rendszer értesítést küld önnek a benyújtásról és a bírósághoz való megérkezésről is.
FIGYELEM! Ha ezt a kapcsolattartási formát választja, utána nem térhet vissza, illetve át a papír alapúra. Minden iratot a továbbiakban abban a perben csak elektronikusan küldhet meg, egyébként hatálytalannak tekinti a bíróság, azaz úgy, mintha be sem adta volna.

Munkaügyi perben:
Nem kötelező a jogi képviselet. Amennyiben mégis ügyvédet hatalmaz meg a perében, ő a beadványokat elektronikus formában fogja benyújtani Ön helyett.

Közigazgatási perben:
A) Papír alapon történő benyújtás. Ez történhet:
•    Postai úton (célszerű ajánlott küldeményként): a benyújtás ideje a postára adás napja
•    Személyesen a kezelőirodán, félfogadási időben
•    Személyesen, a bíróságon felállított gyűjtőládába helyezéssel
•    Személyesen a tárgyaláson vagy meghallgatás során
Ilyenkor a tanács elnöke a jelen levő feleknek nyomban kézbesíti a másodpéldányokat, a benyújtott irat „eredeti” példányát a jegyzőkönyvhöz szereli mellékleteként.
B) Elektronikus úton történő benyújtás:
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó felperes kapcsolattartására a polgári per erre vonatkozó rendelkezései irányadóak.
Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél (természetes személy) választhat, hogy elektronikus úton, ügyfélkapun nyújtja be beadványát.
FIGYELEM! Ha a jogi képviselő nélkül eljáró fél vagy jogi képviselőnek nem minősülő képviselője vállalta, hogy a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartja, utóbb, a beadvány papír alapú benyújtásával egyidejűleg kérheti a bíróságtól a papír alapú eljárásra történő áttérés engedélyezését. A kérelemben valószínűsíteni kell, hogy a fél, illetve a jogi képviselőnek nem minősülő képviselő körülményeiben olyan változás következett be, amely miatt az elektronikus úton történő eljárás a továbbiakban számára aránytalan megterhelést jelentene.
 

Általános szabály: minden beadványt (és a mellékleteket) eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél van. A többletpéldány a bíróságé. Ha faxon küldi meg az iratot, célszerű beadnia az eredeti példányokat is.

Kivétel: elektronikus kapcsolattartás esetén egy példányban kell elkészítenie a beadványt, azt digitálisan rögzítenie, vagy beszkennelnie és mellékletként csatolni a kitöltött elektronikus beadványához. Ezeket együtt kell elküldenie az ügyfélkapun keresztül.
 

Polgári perben:

1. Folyamatban lévő perben nyomtatványon terjeszthet elő
a)  írásbeli ellenkérelmet,
b)  viszontkereset-levelet, valamint
c)  beszámítást tartalmazó iratot
Ezen nyomtatványokhoz is készült kitöltési útmutató, amelyet az alábbi linkre kattintva talál.
Ezeken a nyomtatványokon – hasonlóan a keresetlevélhez – szintén minden adatnak van hely, és látni fogja azt is, hogy milyen információkat kell megadnia. Néhány dologra azonban kiemelten figyelnie kell.
FIGYELEM! Erre vonatkozóan olvassa el a „Pert szeretnék indítani/Minek kell egy keresetlevélben lenni?” tájékoztatást.
a) Írásbeli ellenkérelem: arra vonatkozik, hogy a felperes keresetével kapcsolatban mit döntsön a bíróság (pl. utasítsa el azt részben vagy egészben).
Az írásbeli ellenkérelemben:
- írja le részletesen, hogy a kérelmét milyen tényekkel, okokkal indokolja.
- meg kell jelölnie az azt alátámasztó bizonyítékokat (tanúkat, okiratokat, az eseményről készült dokumentumokat, stb.).
- az okiratokat másolatban csatolnia kell.
b) Viszontkereset: a viszontkereseti kérelmet – a kereseti kérelemhez hasonlóan – nagyon pontosan kell megfogalmaznia.
c) Beszámítás (beszámítási kifogás): rendelkeznie kell olyan követeléssel (pénzfizetésre vonatkozó igénnyel), amelyet itt, ebben a perben akar figyelembe vetetni a bírósággal.
A beszámítást tartalmazó iratban:
- ezt az összeget pontosan meg kell jelölnie, csakúgy, mint a kereset esetében,
- a saját igényére vonatkozó bizonyítékokat meg kell jelölnie és
- az okiratokat másolatban csatolnia kell.
Az eredeti iratokat a tárgyalásra magával kell hoznia és be kell mutatnia.

2. Egyéb beadványok: minden más beadványt Önnek kell megfogalmaznia és elkészítenie. Azon fel kell tüntetnie
- a bíróságot, amelyhez a beadványt intézi,
- a felek nevét, lakóhelyét,
- a per tárgyát,
- a folyamatban levő ügyekben pedig a bírósági ügyszámot is.
FIGYELEM! A nyilatkozatot a panasznapon (a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási idő) jegyzőkönyvbe is mondhatja.

Munkaügyi perben
Keresse a munkaügyi perrel kapcsolatos űrlapot. (https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok?urlap_azonosito=&nyomtatvany_sorszama=&title=&tipus=All&page=1 vagy https://birosag.hu/nyomtatvanyok/egyeb-polgari-gazdasagi-kozigazgatasi-munkaugyi-peres/urlap-egyeb-beadvany
A munkabér megfizetése, továbbá a munkáltatói igazolás kiadása iránti kérelme esetén a keresetlevelében kérheti, hogy a bíróság ideiglenes intézkedéssel kötelezze az alperest, ami előzetesen végrehajtható, így Ön a per jogerős lezárása előtt már hozzájuthat meg nem fizetett munkabéréhez, vagy a ki nem adott munkáltatói igazolásokhoz.

Közigazgatási perben:
Ha a kapcsolattartás elektronikus úton történik, lehetősége van azt űrlap kitöltése útján előterjeszteni, amely a bíróság honlapjáról letölthető (https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok?urlap_azonosito=&nyomtatvany_sorszama=&title=&tipus=All&page=1 vagy https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok?urlap_azonosito=&nyomtatvany_sorszama=&title=&tipus=All&page=1).

Ez esetben az űrlap tartalmazza a kitöltendő szükséges adatokat.
Egyebekben a beadványon fel kell tüntetni:

 • az eljáró bíróságot, amelyhez a beadványt intézik,
 • a felek és képviselőik
 • teljes nevét,
 • lakóhelyét vagy székhelyét,
 • ismert elektronikus levélcímét, perbeli állását

Ha valamely fél vagy képviselője állandó lakóhelyétől eltérő tartózkodási hellyel vagy egyéb idézésre alkalmas címmel rendelkezik, a beadványokon azokat is fel kell tüntetni.

 • per tárgyát,
 • a folyamatban lévő ügyekben a bírósági ügyszámot is.

Egyes beadványoknak speciális, a törvény által megkívánt további kellékei vannak. Ilyen pl. közigazgatási perben a védirat, ami az alperesnek a keresetlevélre tett nyilatkozata. A védirat vagy a keresetlevél visszautasítására irányul vagy érdemi védekezést kell tartalmaznia: elő kell adni benne a védekezés alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait.
 

Polgári és munkaügyi perben: kétféleképpen:

 • beadványok útján írásban és
 • a tárgyaláson szóban.

Közigazgatási perben:

 • az egyszerűsített perben szóbeli nyilatkozat helyett a hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton is, arról azonban a bíróság dönthet, hogy ezt elfogadja-e.

Faxon igen, de az érkezett beadvány hiányosnak minősül, hiszen nincs eredetiben aláírva. Ezért a bíróság vissza fogja adni hiánypótlásra.
FIGYELEM! Ha faxot kell küldenie, arra fokozottan ügyeljen, hogy az adott esetben több bírósági faxszám közül a megfelelőt válassza.

E-mailen nem, ugyanis a bíróság alkalmazottjainak küldött email nem minősül előterjesztett beadványnak, ugyanis az e-mail nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak. Az e-mailt úgy kell tekinteni, mintha elő se terjesztették volna.

 

Nem, ez az ügyfélnek és a bírónak is szigorúan tilos!

A tisztességes eljárás és a pártatlanság követelménye miatt a perben történt bármilyen cselekményről valamennyi félnek tudnia kell, és minden eljárási cselekménynek a perrendtartások szerinti módon kell megtörténni.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem tájékoztathatja a bírót, ha a tárgyalásról késni fog, de az ügy érdemére vonatkozó legkisebb kérdés is csak a perfelvételi, illetve az érdemi tárgyaláson vitatható meg.

Igen, ugyanis Ön olyat kért, amit a bíró nem teljesíthet.

A perben alapvető szabály, hogy amit a bíróság tud, mert megírták neki, arról a perbeli ellenfélnek is tudomást kell szereznie. Nem lehet bizalmas levelet írni a bírónak. Ha ezt teszi, tudnia kell, hogy a bíróság az Ön beadványát kézbesíteni fogja a perbeli ellenfelének, mert a törvény erre kötelezi. A bíróság köteles gondoskodni arról, hogy a felek minden, az eljárás során előterjesztett kérelmet, nyilatkozatot, a bírósághoz benyújtott okiratot, bizonyítékot megismerhessék és azokra nyilatkozhassanak.
 

1) Az adott bíróság
a) kezelőirodáján vagy
b) tájékoztató irodáján.

2) Ügyfélközpontban
A bíróságok elérhetőségét a http://www.birosag.hu oldalán találhatja meg. FIGYELEM! Telefonon csak nagyon szűk körben kaphat információt, általában

 • a felek nevére
 • az ügyszámra
 • a tárgyalás helyére és időpontjára vonatkozóan.

3) A Bírósági Elektronikus Tájékoztató és Figyelmeztető Rendszer útján az ügy alapadatairól (pl.: tárgyaláshelye, ideje), továbbá SMS és e-mail üzenetben tájékoztatást kaphat a fontosabb eljárási cselekményekről.
A regisztrációval és a rendszer használatával kapcsolatos bővebb tájékoztatás itt tekinthető meg: https://e-ugyintezes.birosag.hu/

4) E-akta szolgáltatás igénybevételével
A 2020. januárjától indult polgári és büntető ügyekben minden bíróságon elérhetővé vált a periratokba való elektronikus betekintés. Az iratbetekintés felmenő rendszerben történik: ha egy ügyben járásbírósági szinten kezdődött a per, amely fellebbezés miatt törvényszéki szintre megérkezik, akkor onnantól kezdődően lehetőség van az elektronikus iratbetekintésre. A felek így az ország minden bíróságán megtekinthetik a bírósági peres ügyek iratait.
Az elérhetőségek a bíróságok központi honlapján találhatók, a birosag.hu weblapon belül pedig az eakta.birosag.hu alcímen lehet élni az elektronikus akta betekintéssel.
 

Ha Önnek nincs jogi képviselője mert jövedelmi viszonyai miatt nem tud ügyvédet fogadni, jogosult lehet az állam által működtetett jogi segítségnyújtó szolgáltatások igénybevételére. A jogi segítségnyújtó szolgáltatásról az interneten tájékozódhat, ha keresést végez a „jogi segítségnyújtás” kifejezésre.

Amennyiben ingyenes jogi segítségnyújtásra nem jogosult, igénybe veheti adott bíróság jogi segítségnyújtó szolgálatát („ügyfélsegítő”). Ezek elérhetőségét (és ügyfélfogadási idejét) a bíróságok oldalán találhatja meg.

Lehetősége van arra is, hogy a bíróságnak megírja, hogy nem érti a felhívását és ezzel kapcsolatban tájékoztatást kér. A bíróság köteles erre válaszolni.

FIGYELEM! Mivel rendszerint az eredeti felhívás tartalmaz időpontot, vagy határidőt, ez esetben célszerű hosszabbítást kérnie, mert ezt a bíróság nem adja meg automatikusan.

 

A fél és a képviselője (meghatalmazottja) korlátozás nélkül betekinthet a peres iratokba a határozattervezet, tanácskozási jegyzőkönyvek, különvélemények, tanács tagjainak feljegyzései, valamint a minősített adat kivételével. Amelyik iratba a jogosult betekinthet, abból másolat kiadását is kérheti, azzal, hogy a nagyobb mennyiségű másolat kiadásának időpontjával kapcsolatban a kezelőiroda (ügyfélcentrum) munkatársával egyeztetni kell.

Más személy csak a bíróság elnökének külön engedélye alapján tekinthet be, ha a jogi érdekeltségét igazolja.