Nyomtatványok jogi képviselő nélkül eljáró személyek részére

Általános információk a nyomtatványok használatáról

A 2018. január 1. napján hatályba lépett polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 246. § (1) bekezdése szerint a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekben a jogi képviselő nélkül eljáró fél:

  • a keresetlevelet,
  • viszontkereset-levelet,
  • a beszámítást tartalmazó iratot és
  • az írásbeli ellenkérelmet, továbbá
  • a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás folytán perré alakult eljárásban a Pp. 257. § (2) bekezdése alapján a keresetet tartalmazó iratot

jogszabályban meghatározott, erre rendszeresített nyomtatványon is előterjesztheti (a továbbiakban: formanyomtatvány).

A szintén 2018. január 1. napjától hatályos közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (2) bekezdése pedig a közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozó közigazgatási perekben lehetővé teszi, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon nyújtsa be.

A járásbíróság hatáskörébe tartozó perekben a jogi képviselő nélkül eljáró fél számára a formanyomtatvány használata 2021. január 1. napjától nem kötelező.

 

Mikortól használhatóak az új formanyomtatványok?

 

2018. január 1-jétől volt hatályban a 21/2017.(XII.22.) számú IM rendelet, amely mellékletében szerepeltek az eddig használt nyomtatványok. Ezt követően az OBH és az IM együttműködésének köszönhetően új, közérthetőbb, rövidebb nyomtatványok bevezetésére került sor.

2019. április 2. napján lépett hatályba a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendelet, amelyet a hatálybalépését követően előterjesztett formanyomtatványokra kellett alkalmazni.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2020. évi CXIX. törvény (továbbiakban: Pp. Novella) jelentős mértékben módosította a polgári perek szabályait. A Pp. módosított 246. § (1) bekezdése a fél részére választható lehetőséggé tette a formanyomtatvány használatát.

Ezen túlmenően a Pp. Novella egyéb rendelkezései szükségessé tették a formanyomtatványok módosítását is. Ennek eredményeként 2021. január 1. napjától hatályba lépett a polgári perben és közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendelet, amelyet a hatálybalépését követően előterjesztett nyomtatványokra kell alkalmazni. (A polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet szerinti nyomtatványon 2021. március 31. napjáig lehetett szabályszerűen előterjeszteni a beadványokat.)

 

 

Technikai információk

Amennyiben a fél a kérelmének nyomtatványon történő benyújtását választja, az alábbiakra kell figyelemmel lennie:

Ha a nyomtatványon szereplő sorok nem elegendőek az adatok, kérelmek, nyilatkozatok rögzítéséhez, az érintett adatokat, kérelmeket, nyilatkozatokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, kivéve, ha az adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap nyomtatvány került rendszeresítésre.

A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatványban fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap(ok) kerül(nek) csatolásra.

Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek kizárólag a felek számára szolgáló tájékoztatásokat tartalmaznak, amelyek a nyomtatványok kitöltését segítik elő. Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek nem képezik a nyomtatvány részét, azok a nyomtatvány papíralapú előterjesztése esetén elhagyhatóak.

Annak érdekében, hogy a dokumentumok szerkeszthetőek legyenek, a kiválasztott nyomtatványt a letöltés ikonra kattintva el kell menteni, majd a szövegszerkesztőben a „Megnyitás” gombbal meg kell nyitni az elmentett fájlt. Ha csupán a letöltött, de el nem mentett nyomtatványt kívánja kitölteni, az írásvédettként jelenik meg, és nem fog működni.

 

Hol érhetőek el a nyomtatványok?

Papíralapú nyomtatvány valamennyi bíróság kezelő-, tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati irodáján díjmentesen igényelhető.

A bíróság központi honlapján, az alábbi rendszer szerint: