Országos Bírói Tanács feladatai

Az általános központi igazgatás területén

Bszi. 103.§ (1) a.) Ellenőrzi az OBH elnökének központi igazgatási tevékenységét, és szükség esetén az OBH elnöke felé jelzéssel él.

Bszi. 103.§ (1) b.) Indítványozza az OBH elnökénél, hogy  a a bíróságokat érintő jogszabály alkotására tegyen javaslatot a jogszabályalkotás kezdeményezésére jogosultnál,

Bszi. 103.§ (1) c) Véleményezi az OBH elnöke által kiadott szabályzatokat, ajánlásokat.

Bszi. 103.§ (1) d.) Jóváhagyja a szolgálati bíróság ügyrendjét és közzéteszi azt a központi honlapon.

Bjt.104/A§.(2) A szolgálati bíróság által megállapított ügyrendet az OBT hagyja jóvá.

Költségvetés területén

Bszi. 103.§ (2) a.) Véleményezi a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatot és az annak végrehajtására vonatkozó beszámolót

Bszi 103.§ (2) b.)Ellenőrzi a bíróságok gazdálkodását

Bszi. 103.§ (2) c.)Véleményezi az egyéb juttatások részletes feltételeit és mértékét.

Bszi. 104. § (1) Az OBT a tárgyévet megelőzően meghatározza tárgyévi költségvetését, amelyről ezt követően megállapodik az OBH elnökével. Az OBT költségvetése az OBH költségvetésén belül elkülönítetten jelenik meg. Az OBT működésének technikai feltételeit az OBH biztosítja.

Személyzeti kérdés

Véleményt nyilvánít

Bszi. 103.§ (3) a.) Személyes meghallgatás alapján előzetes véleményt nyilvánít az OBH elnökének és a Kúria elnökének tisztségére jelölt személyéről,

Bszi.103.§ (3) f.) Évente közzéteszi véleményét az OBH, valamint a Kúria elnökének a bírói, valamint a bírósági vezetői pályázatok elbírálása tekintetében folytatott gyakorlatáról,

 

Egyetértési jogot gyakorol

Bszi.103.§ (3) c.) Egyetértési jogot gyakorol azon pályázatok elbírálása során, amelyekben az OBH elnöke vagy a Kúria elnöke az álláshelyet a rangsor második vagy harmadik helyén álló pályázóval kívánja betölteni,

Bszi.103.§ (3) d.) Egyetértési jogot gyakorol azon bírósági vezetői kinevezések esetében, amelyekben a pályázó nem kapta meg a véleményező szerv hozzájárulását [132. § (6) bekezdés],

Bszi.132§. (6) Ha az OBH elnöke vagy a Kúria elnöke olyan pályázót kíván kinevezni, aki a véleményező szerv többségi támogatását nem nyerte el, a kinevezés előtt  beszerzi az OBT előzetes véleményét a pályázóról. A pályázó akkor nevezhető ki ha a kinevezéssel az OBT egyetért.

Bjt. 18.§ (4) Ha a javasolt pályázó nem bíró, úgy az OBH elnöke az első három helyen rangsorolt pályázó pályázatát a javasolt pályázó megjelölésével és az eltérés indokait tartalmazó írásos javaslatával egyetértés beszerzése céljából megküldi az OBT-nek. Az OBT a javaslatról 15 napon belül határoz.

 

Kinevezés, felmentés

Bszi.103.§ (3) g.) Kinevezi a szolgálati bíróság elnökét és tagjait,

Bszi.103.§ (3) h.) Felmentést adhat a bírósági vezető és a vezetése alatt álló szervezeti egységben bíráskodó hozzátartozója közötti összeférhetetlenség esetében

Bjt. 42.§ (3) A 41. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi esetben felmentést az OBT adhat.

 

Döntés

Bszi.103.§ (3) e.) Dönt az ítélőtáblai, a törvényszéki, a közigazgatási és munkaügyi bírósági, továbbá a járásbírósági elnök és elnökhelyettes újbóli kinevezéséhez való hozzájárulás kérdésében, ha az elnök vagy elnökhelyettes ugyanazon tisztséget korábban már két alkalommal betöltötte

Bszi.103.§ (3) l.) A bíró nyugállományba helyezése vagy a felső korhatár elérése esetén  dönt a felmentési időre vonatkozóan a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejéről.

Bjt. 94.§ (3)  A bíró kérelmére az OBT a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejét 3 hónapnál rövidebb tartamban is megállapíthatja, illetve - a bíró kérelmére - dönthet úgy, hogy a bíró a munkavégzési kötelezettség alól nem mentesül.

 

Hozzájárulás

Bszi.103.§ (3) k.) A bíró lemondása esetén hozzájárulhat, hogy a lemondási idő 3 hónapnál rövidebb legyen, illetve a bírót a lemondási időre vagy egy részére mentesítheti a munkavégzési kötelezettség alól

Bszi.127.§ (4) Ha a bíróság elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két alkalommal betöltötte, ugyanarra bírósági vezetői állásra az OBT előzetes hozzájárulásával nevezhető ki.

Bjt. 93.§ (2) A bíró lemondása esetén a lemondási idő 3 hónap. Az OBT a bíró kérelmére ennél rövidebb időhöz is hozzájárulhat, továbbá a bírót a lemondási időre vagy egy részére mentesítheti a munkavégzési kötelezettség alól.

 

Egyéb (adományozás)

Bszi.103.§ (3) b.) Meghatározza a pályázat elbírálásánál figyelembe veendő elveket

Bszi.103.§ (3) j.) Az OBH elnökének kezdeményezése alapján címzetes törvényszéki bíró, címzetes táblabíró, címzetes kúriai bíró, kúriai tanácsos címet, igazságügyi alkalmazott esetén főtanácsosi, tanácsosi címet adományozhat,  javaslatot tehet kitüntetés adományozására, díjat, oklevelet, plakettet adományozhat, illetve díj, plakett, oklevél más általi adományozásához hozzájárulhat

Bjt. 174. § (1) Kiváló, magasabb bírói beosztásra alkalmas, illetve kiválóan alkalmas minősítés és az adott bírósági szinten tényleges bírói gyakorlattal eltöltött legalább 6 év után - beszámítva a magasabb szintű bíróságon bírói szolgálati viszonyban töltött időt is - az OBT címet adományozhat.

Bjt.195§. (5) A bíró soron kívüli előresorolására és részére magasabb bírói cím adományozására -  javaslatra - az OBT jogosult.

2011. évi CCII. Tv  22. § (1) A feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést  alapíthat és adományozhat az Országos Bírói Tanács,

 

Vagyonnyilatkozat

Bszi.103.§ (3) i.) Lefolytatja a bírák vagyonnyilatkozatával kapcsolatos ellenőrzési eljárást,

Bjt.199.§ (3) A bíró a vagyonnyilatkozat személyi részéhez külön nyilatkozatot csatol, amelyben felhatalmazza az OBT-t, hogy a vagyonnyilatkozatban foglaltak ellenőrzése céljából  a személyes adatait kezelje.

Bjt.203. § (1) A bíró vagyonnyilatkozatába a bíró és a munkáltatói jogkör gyakorlója, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatba - a reá vonatkozó adatok tekintetében - a bíróval közös háztartásban élő hozzátartozója, továbbá mind a bírói, mind a hozzátartozói vagyonnyilatkozatba az e fejezet szerinti ellenőrzési eljárás esetén az OBT tagjai jogosultak betekinteni.

Bjt.205. § (1) Az ellenőrzési eljárást az OBT, vagy az általa kijelölt tagja folytatja le. / Vagyonnyilatkozat/

 

Képzés területén

Bszi. 103.§ (4) a.) Javaslatot tesz a központi oktatási tervre

Bszi. 103.§ (4) b.) Véleményezi a bírák képzési rendszerének és a képzési kötelezettség teljesítésének szabályait.

Az OBT a statisztikai adatgyűjtés, az ügyelosztás és a munkatehermérés területén

Bszi. 103.§ (2a) a.) Kivételesen indokolt esetben elrendelheti a társadalom széles körét érintő vagy a közérdek szempontjából kiemelkedő jelentőségű ügyek soron kívüli intézését,

Bszi. 103.§ (2a) b) meghatározza az eljáró bíróság kijelölésénél figyelembe veendő elveket az OBH elnökének azon jogköre vonatkozásában, amely szerint az ügyek ésszerű időn belül való elbírálása érdekében az eljáró bíróság helyett másik bíróságot jelöl ki az eljárásra.