A bírósági szervezet története - Ítélőtáblák

Debreceni Ítélőtábla

„ A táblát a Podmaniczky-féle házban és az egykori Korona étteremben helyezték el majd épületet emeltek a Kisúj utcában a város szívében. A Debreceni Tábla tagjai 1891. május 5-én 10 óra után az istentiszteletet követően A Podmaniczky házban lévő ülésteremben gyülekeztek. A megnyitó beszédet Puky Gyula elnök mondta.” (1)

„Debrecen 2002 végén nagyszabású tömbrehabilitációba fogott a Piac, a Széchenyi és az Arany János utcák által határolt területen. Az amortizálódott belvárosi részt helyzetéhez méltó rangjára emeli a rehabilitáció. A Révész téri tömb fejlesztésére kiírt országos tervpályázat az egész tér beépítését az igazságügyi központ programjához igazította. A pályázatot Koller József és irodája nyerte. 2006 szeptemberében adják át a fővárosi után a második legnagyobb szolgáltatási körzetű táblabíróságot.

Az első ütemben a Debreceni Ítélőtábla és a Fellebbviteli Főügyészség épült fel az igazságügyi központból, mely a Városi Bíróság épületszárnyával válik majd teljessé. Az épület a tervezett Nyugati kiskörút keleti térfalát alkotja majd, és a másik oldalán húzódó kísérő út mentén is sűrű és garantáltan magas lesz a beépítés. Így a központ majdan az újrarajzolt városszövet szerves része lesz, most azonban még egyedül áll a város központi magjából kibontott tömb közepén; egyetlen rövidebb homlokzatával illeszkedik csak a Széchenyi úthoz.”

 

(1) Hídvégi Márta: Az Ítélőtáblák. In: A táblabíróságokról /szerk.: Lábady Tamás és Décsei Katalin. Pécs: Pécsi Ítélőtábla, 2004.

(2) Rozmann Viktor írása: Alaprajz 5. szám, 13. évfolyam, 2006. szeptember-október

Fővárosi Ítélőtábla

Az önálló, fellebbviteli (másodfolyamodású) bíróságként működő királyi ítélőtáblák felállításáról az 1867-es kiegyezést követően, a polgári törvénykezési rendtartás tárgyában hozott 1868. évi LIV. törvénycikk rendelkezett. A Kúria hármas tagoltságát (királyi tábla, hétszemélyes tábla és váltófeltörvényszék) megbontva, a királyi tábla
helyett, két ítélőtáblát szerveztek Pesten és Marosvásárhelyen. 1890-ben az ügyfélforgalom növekedése miatt új táblákat létesítettek, számuk tizenegyre emelkedett. A második világháború utáni területvesztés miatt már csak öt ítélőtábla maradt, budapesti, debreceni, győri, pécsi és szegedi székhellyel.

A népköztársasági alkotmány 1949. augusztus 20-tól nevüket felsőbíróságra változtatta, majd 1950-ben megszüntették az intézményt.

Az ítélőtáblák visszaállításáról az alkotmányt módosító 1997. évi LIX. törvény rendelkezett.Az öt ítélőtábla a bírósági szervezeti rendszerben a törvényszékek és a Kúria közötti szintet jelenti, létrehozataluk célja a legfőbb bírói fórum tehermentesítése volt.

A Fővárosi, a Pécsi és a Szegedi Ítélőtábla 2003. július 1. napján kezdte meg működését, míg a Debreceni és a Győri Ítélőtábla 2005. január 1-jétől.

A fővárosi központtal működő ítélőtábla neve 1869-ben Pesti -, majd Budapesti Királyi Ítélőtábla, 1946-tól Budapesti Ítélőtábla, 1949-1950-ben Budapesti Felsőbíróság volt, 2003. óta Fővárosi Ítélőtábla. Székhelye a Curiával közös épületben, az 1896-ban Hauszmann Alajos tervei alapján elkészült Igazságügyi
Palotában volt.

A Fővárosi Ítélőtábla 2003-as újjáalakulásakor az Elnökség, a Büntető Kollégium és a Gazdasági Hivatal a Kúria (akkor még Legfelsőbb Bíróság) Markó utcai épületében kapott helyet. A Fellner Sándor tervei alapján épült, 1918-ban átadott épület eredetileg az igazságügyi tárca palotája volt. A Legfelsőbb Bíróság 1980-ban,
a Legfőbb Ügyészség 1981-ben költözött az épületbe.

A Polgári Kollégium és az azóta megszűnt Közigazgatási Kollégium számára a Fekete Sas utca 3. szám alatti új irodaépületben béreltek irodákat. Az Ekler Dezső tervezte (1999) Margit Palace irodaház helyén korábban a BKV Pálffy telepe állt. (A Budai Közúti Vaspálya Társaság 1869-ben a budai lóvasúti vonalak kiépítése kapcsán itt egy 40 kocsi tárolására képes színt, és egy 130 ló befogadására alkalmas lóistállót épített. A lóvasúti vonalak villamosításával került ide villamos főműhely, áramfejlesztő telep, villamos remíz, trolibusz főműhely és áramátalakító is.) A posztmodern tömb építésekor a földszinten megmaradt az áramátalakító és a helyi védettség alatt álló telep szép, nyerstéglás falait is megőrizték helyenként.

Győri Ítélőtábla

Győrben 1891-től működött másodfokú ítélkezés, a Győri Királyi ítélőtábla 1891. május 5-én kezdte meg működését dr. Erdélyi Sándor elnökletével, majd több jeles elnök és bíró váltotta egymást egészen 1950-ig, amikor is az ítélőtáblákat megszüntették és a bírák felét elmozdították addigi állásukból.

Az 1997-es igazságügyi reform eredménye, hogy 2003-ban Budapesten, Pécsett, Szegeden létesült újra ítélőtábla, majd 2005. január 1-jén Győrőtt és Debrecenben is megkezdhette munkáját a táblabíróság. Előszőr a tábla – új épületének elkészültéig – egy régi bírósági épületbe költözött, majd az új épület 2006. november 17-i ünnepi felavatása után költözött jelenlegi helyére, a Domb utca 1. szám alá. Az épület vezető tervezője Patartics Zorán irányította az építkezést, a művészi ablakokat Hefter László készítette el. Lebó Ferenc Iustitia nevű szobra áll az új épület előtt.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács az ítélőtábla első elnökének Dr. Havasiné dr. Orbán Máriát nevezte ki, aki két cikluson át, egészen 2016. június 30-ig irányította a táblát. Jelenleg az ítélőtábla Dr. Széplaki László elnökletével működik.

Újjá alapításakor a tábla illetékességi területe Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyére terjedt ki, majd a kiemelkedő ügymennyiség miatt Zala megyét a Pécsi ítélőtáblához irányították. 2017. évtől újra bővült a Győri Ítélőtábla illetékessége, Fejér megye került ötödikként a területhez, így egyetlen ítélőtáblaként az országban a Győri Ítélőtáblához 5 megye bíróságai terjesztik fel az irataikat.

 

Pécsi Ítélőtábla

A modern magyar igazságszolgáltatás alapjait az 1869. évi XXIX. tövénycikk fektette le. Az 1890. évi XXV. törvénycikk az ítélkezés területén 11 régiót kialakítva létrehozta az ítélőtáblákat, köztük a Pécsit is. A Pécsi Királyi tábla megnyitó ünnepségére 1891. május 5. napján került sor.

A II. világháborút követő politikai rendszerváltás után 1950-ben háromszintű bírósági szervezet jött létre, és az ítélőtáblákat megszüntették. Több mint ötven évet kellett arra várni, hogy az újabb rendszerváltozást követően az igazságügyi reform keretében ismét létrejöjjön az ítélőtáblák rendszere.

A 2002. évi XXII. törvény, amely az országos ítélőtáblai rendszer létrehozása mellett foglalt állást, kimondta: 2003. január 1-től 3 tábla: a Budapesti, a szegedi és a pécsi áll fel Magyarországon, amelyek az év július 1-től kezdik meg tényleges működésüket, míg a debreceni és s győri 2005. január 1. napjától ítélkezik majd.(1)

A Pécsi táblabíróság elnöki állására 2002. augusztus 30-ig nyújthatták be pályázataikat a bírák. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a Pécsi Ítélőtábla elnökének dr. Lábady Tamást nevezte ki 2003. január elsejei hatállyal. Első kinevezése 2008. december 31-ig szólt, 2012-ig töltötte be a tisztséget

A Pécsi Ítélőtábla legújabbkori történetét a „Párhuzamos életutak – Szemelvények a Pécsi Ítélőtábla történetéből című kötet dolgozza fel.(2)

 

Irodalom:

  1. Pécsi Ítélőtábla 2003-2013./szerk.: Hornokné dr. Décsei Katalin. Pécs: Pécsi Ítélőtábla, 2014.
  2. Párhuzamos életutak- Szemelvények a Pécsi Ítélőtábla történetéből. szerk.: Hornokné dr. Décsei Katalin. Pécs: Pécsi Ítélőtábla, 2016.

Szegedi Ítélőtábla

A Szegedi Királyi Ítélőtábla 1891-ben jött létre. Illetékességi körébe hat törvényszék: a nagybecskereki, a nagykikindai, a szabadkai, a szegedi, az újvidéki és a zombori tartozott, vagyis Torontál, Bács-Bodrog, Csanád és Csongrád megye peres ügyeiben bíráskodott a szegedi tábla. Összesen 29 járásbíróság ítélkezett a Szegedi Ítélőtábla működési területén.

Nagy eseménynek számított a királyi ítélőtábla megnyitása a XIX. század végén. Szegeden fellobogózták a várost, s tisztelgés gyanánt felvonult a csaknem teljes városi magisztrátus. A kiskörúti épületből kocsisor indult a belvárosi plébánia templomba, ahol Rózsa Ferenc apátplébános celebrált misét. A menet élén Sélley Sándor táblaelnök és Lobmayer István főügyész haladt, talpig díszmagyarban. Megjelent az ünnepségen Kállay Albert főispán, Pálfy Ferenc polgármester és Rainer József főkapitány is. A mise után a tömeg a királyi tábla pénzügyi palotai épületébe vonult át, ahol a díszteremben megjelentek a felekezetek képviselői is. A díszterembe bevonultak a bírák, élükön Sélley Sándor elnökkel és Bernáth Géza, valamint Gottl Ágoston tanácselnökkel.

Az ítélőtábla ítélkező tevékenysége 1891. május 12-én kezdődött meg, és – bár több épületben, de egészen 1950-ig működött, amikor az 1950. évi IV. tv 4. § (1) bekezdése 1950. december 31-i hatállyal megszüntette az akkor már „felsőbíróságnak” nevezett ítélőtáblákat. 

Több, mint ötven évet kellett arra várni, hogy a rendszerváltozást követően, a honi igazságügyi reform keretében ismét létrejöjjön az ítélőtáblák rendszere. A 2002. évi XXII. törvény, amely az országos ítélőtáblai rendszer létrehozása mellett foglalt állást, kimondta: 2003. január 1-től három tábla, a fővárosi, a szegedi és a pécsi áll fel Magyarországon, amelyek az év július 1-től kezdik meg tényleges működésüket, míg a Debreceni és a Győri Ítélőtáblán 2004. július 1-től indul meg a szervezeti kiépítés, és ott 2005. január 1-től ítélkeznek majd.

A 2003-as megalakulást követően egészen 2005-ig, az új, saját épület elfoglalásáig az alapvető feladatot elsősorban a munka megszervezése illetőleg ezzel párhuzamosan az új épület megvásárlása, átalakítása, kialakítása jelentette. A Szegedi Ítélőtáblán az ítélkezés 2003. július elsején kezdődött meg, és kezdetben különösen nagy gondot jelentett az ítélőtábla elhelyezése, ugyanis a Széchenyi téri Igazságügyi palota már az 1990-es évek derekán is rendkívül zsúfolt volt. A XIX. század végén épített ház adott otthont ugyanis a Csongrád Megyei- és a Szegedi Városi Bíróságnak, de itt voltak a Szegedi Katonai Ügyészség, a Csongrád Megyei Főügyészség és a Szegedi Városi Ügyészség irodái, tárgyalótermei is.

Végül is 6-8 ingatlan közül az egykori Tisza Füszért székház mellett döntött a Szegedi Ítélőtábla vezetése. A Sóhordó utcai, XIX. század végén eredetileg dohányelosztónak épült, egykori Füszért központot 2003. szeptember 4-én a magyar állam vásárolta meg és a Szegedi Ítélőtábla vagyonkezelésébe adta. Az épület átalakítására és bővítésére dr. Heidrich Gábor a Szegedi Ítélőtábla első elnöke az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalával egyetértésben előminősítéses, nyílt közbeszerzési eljárást írt ki.

Az ingatlan megvásárlására, felújítására és átalakítására 1 milliárd forintot biztosított az Országos Igazságszolgáltatási Tanács. Ezt a pénzt a Parlament által, a bírósági fejezetnek szánt költségvetésből különítették el. Az épület megvásárlására 260 millió forintot költött a táblabíróság, a fennmaradó 740 millió forintból történt a teljes felújítás és átalakítás. Az épület berendezésére, informatikai eszközeire a dologi költségvetésben biztosított 150 millió forintot fordíthatta az ítélőtábla.

Az épület és környezete átalakításához segítséget nyújtott Szeged önkormányzata is. Ötmillió forintot fordított az épület körüli elavult közvilágítás rendszer átépítésére, a Dugonics utcában felújította a teljes aszfaltburkolatot, az épület körül több mint 20 parkolóhelyet biztosított, átvállalta, s a jövőben fedezi az épület körül kiépített díszkivilágítás üzemeltetési költségeit a szegedi önkormányzat. Mindezeken túl gyors és szakszerű hatósági munkát végzett az önkormányzat az építési engedélyezési eljárás és más hatósági eljárások lefolytatása során.

A Szegedi Ítélőtábla nettó alapterülete 2450 négyzetméter. A földszinti rész az ügyféltér, ahol három tárgyalóterem, ügyvédi iratolvasó, a kezelőirodák és egyéb helyiségek találhatók. A fogva tartottak külön útvonalon közelíthetik meg a tárgyalótermet. Az épületben ezek mellett dísztermet, könyvtárat és 60 dolgozószobát rendeztek be. A mozgássérültek akadálymentesen juthatnak be az épületbe, amely klimatizált.  

 

A Szegedi Ítélőtábla 62 dolgozója (21 bíró és 41 igazságügyi alkalmazott) 2005 áprilisának utolsó hetében vette birtokba az épületet. A táblabíróság épületének ünnepélyes megnyitóját május 13-án, pénteken tartották, amikor a Magyar Köztársaság miniszterelnöke és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, illetve a Legfelsőbb Bíróság elnöke adta át a táblabíróság épületét. Az ünnepi műsorban két áriát énekelt el Gregor József Kossuth-díjas operaénekes, zongorán kísérte Koczka Ferenc karnagy.

Az első tárgyalást négy nappal később, május 17-én tartották az új épületben – dr. Hegedűs István büntető tanácsa hozott jogerős ítéletet Békés megyei vádlottak ügyében. A Szegedi Ítélőtáblán kezdettől fogva három büntető és három polgári ügyszakos tanács ítélkezett. A táblára a 2003. július 1-i megalakulásától számítva 14 és fél év alatt, 2017. december 31-ig összesen 30.768 db ügyérkezett, melyből a bírák 30.304 db-ot fejeztek be.

 

Főbejárat Timpanonban lévő  felírat:  IGAZSÁGNAK

A főbejárati előcsarnok „ Justítia ” 3-es bronz szobor alkotója: Bánvölgyi László hódmezővásárhelyi szobrász, restaurátor (16 éves leányáról mintázta )Az épület ablakfülkéjében: Lucius Annaeus Seneca idézet: Veritas Nunquam Perit ( Az Igazság sohasem vész el)