Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

„RÁTH GYÖRGY BÍRÓSÁGI TÖRTÉNELEM ÉS HAGYOMÁNYÁPOLÁS PÁLYÁZAT 2024”

Az Országos Bírósági Hivatal

 

pályázatot hirdet

 

a bíróságok részére, a bírósági történelem és hagyományápolás témájában.

 

A pályázati lehetőség megteremtésével az Országos Bírósági Hivatal a bíróságok történetiségével és hagyományőrzésével kapcsolatos tevékenységét kívánja támogatni.

 1. A pályázat tárgya:

Pályázni lehet az alábbiak megvalósítására:

    • kisfilm készítése,
    • emléktábla, emlékmű avatása, kapcsolódó rendezvénnyel, kiadvánnyal vagy kiállítással együtt,
    • emléktábla, emlékmű felújítása, kapcsolódó rendezvénnyel, kiadvánnyal vagy kiállítással együtt,
    • kiállítás rendezése,
 • bíróságtörténeti tárgyú rendezvény, ismeretterjesztő vagy tudományos előadás szervezése, archontológiai kutatás,
    • kiadványok készítése,
    • történeti tárgyak restaurálása, kapcsolódó rendezvénnyel, kiadvánnyal vagy kiállítással együtt.

 

A pályázaton elnyert összeg a szakmai tevékenység megvalósítása során felmerülő költségek (kutatómunka, előadói díjak, egyéb megbízási díjak, catering valamint a kapcsolódó járulékok, utazás, eszköz- és anyagköltség, bérleti költség, nyomdaköltség stb.) fedezetére használható fel. 

 

A pályázat keretében az OBH kiemelten támogatja az archontológiai kutatásokat.

 

 1. A pályázati felhívást kibocsátó neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Név:                Országos Bírósági Hivatal elnöke

Cím:                1055 Budapest, Szalay u. 16.

Telefonszám: 06-1-354-4100

Telefaxszám:  06-1-312-4453

E-mail cím:     obh@obh.birosag.hu

 

 1. A pályázat benyújtására jogosultak köre: bármely törvényszék, ítélőtábla.

 

 1. A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

 

 1. A támogatás mértéke:

A szabad keret terhére előirányozottan pályázható összeg pályázatonként maximum bruttó 1.000.000.- Ft., mely más pályázati összeggel nem vonható össze. Egy szervezet egy évben csak egy pályázatot nyújthat be, melyben több témakör is megjelölhető.

 

 1. Önrész mértéke: A pályázat megvalósításához szükséges teljes költség minimum 20%-a.

 

 1. Pályázattal támogatott tevékenység időtartama: 2024. március 6. – 2024. október 25.
 2. A teljesítés határideje: 2024. október 25.

 

 1. Az elszámolás határideje: a pályázat megvalósítását követő 15. nap, de legkésőbb 2024. november 15.

 

A 8. pont szerinti teljesítési és 9. pont szerinti elszámolási határidő legfeljebb egy alkalommal, írásban indokolt kérelemre az OBH elnöke által meghosszabbítható akként, hogy az elszámolásnak legkésőbb 2024. november 22-ig meg kell történnie, hogy az utófinanszírozással a nyertes pályázó részére történő előirányzat biztosítása még a 2024. évben megvalósuljon.

 

 1. A pályázathoz a következő dokumentumok benyújtása szükséges:
 • Pályázati adatlap (1. számú melléklet)
 • Költségvetési főösszesítő (2. számú melléklet)
 • Megvalósítási ütemterv (3. számú melléklet)
 • Pályázati feltételeket vállaló nyilatkozat (4. számú melléklet)

 

Amennyiben a benyújtott pályázatból a fenti mellékletek bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen.

 1. A pályázat(ok) beadási határideje: 2024. február 26.

 

 1. A pályázat benyújtási módja:

A pályázat és a szükséges mellékletek (1-4. számú) megküldése elektronikusan, a miatdo@obh.birosag.hu email címre, feltüntetve a pályázat elnevezését és hivatkozási számát.

Tárgyban feltüntetni: Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázat 2024.

 

 1.  A pályázat(ok) elbírálása: A beadott pályázatokat az Országos Bírósági Hivatal elnöke által felkért bíráló bizottság bírálja el. A hiánytalan pályázatok beadása nem jelenti egyben a megpályázott támogatás elnyerését!

 

 1.  A bírálat szempontjai:
 • A pályázat szakmai színvonala;
 • Eredményei milyen mértékben hasznosíthatók a bírósági szervezet egésze számára;
 • A program/kiadvány hatása a bíróságon dolgozók ismereteinek elmélyítésére, eredményei milyen mértékben oszthatók meg másokkal, milyen célcsoportok érdeklődését keltheti fel;
 • A támogatás hatékony felhasználásának bemutatása.      

 

 1.  A pályázatok elbírálási határideje: 2024. március 6. A pályázat kiírója a pályázat elnyerését követően írásban értesíti a nyertes pályázót a pályázat elbírálásának eredményéről, az elnyert támogatás összegéről és a kapcsolattartó nevéről, elérhetőségéről.

 

 1. A pályázat(ok) kommunikációja: A pályázó részéről elvárás sajtóközlemény kiadása és sajtóhírek megjelentetése a pályázat tárgyáról. A pályázat tárgyával kapcsolatos előkészületekről és a megvalósításáról, valamint az azokkal összefüggő rendezvényekről az OBH Kommunikációs Osztálya, valamint az OBH-ban kijelölt felelős számára – a bíróságok központi inter- és intranetes oldalain való megjelentetés céljából - híreket, valamint a pályázat lezárását követően összegző sajtófigyelést kell küldeni.

Az OBH által nyújtott támogatásra minden pályázattal összefüggő kommunikációs anyagon utalni kell az alábbi formában:

    • az OBH logójának feltüntetése,
    • valamint az alábbi szöveg használata: „A pályázat megvalósulását az Országos Bírósági Hivatal elnöke támogatta.”

 

 1. További feltételek:

A pályázó vállalja, hogy

 • a pályázattal érintett rendezvény/esemény programját és időpontját előzetesen egyezteti az OBH Elnöki Kabinetével a Magyar Igazságügyi Akadémia Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett;
 • a megvalósítási munkák során folyamatos munkakapcsolatot tart fenn az OBH-ban kijelölt felelőssel, akinek személyéről az Országos Bírósági Hivatal a nyertes pályázót a pályázat odaítéléséről való döntéssel egyidőben, írásban értesíti;
 • a rendezvény kapcsán a pályázati összeg támogatásával megvalósuló kiadványokon, a pályázati forrás támogatásával szervezett rendezvényen vagy az abból készült kiadványon a szervező támogatóként tünteti fel az OBH-t „A rendezvény támogatója az Országos Bírósági Hivatal” felirattal, az OBH logójának feltüntetésével;
 • a pályázat keretében megvalósuló kiadványok elkészítésébe tudományos lektort von be;
 • a kiadványokat nyomdakész PDF formátumban, valamint a nyomtatott kiadványokat legalább öt példányban az OBH rendelkezésére bocsátja legkésőbb az elszámolás benyújtásával egyidejűleg;
 • a rendezvényeket, elhangzó előadásokat megosztható formában dokumentálja;
 • a megvalósított projektek szakmai anyagait elektronikus formában az OBH rendelkezésére bocsátja legkésőbb az elszámolás benyújtásával egyidejűleg;
 • hozzájárul, hogy a kiadványból, a tanulmányból, a kiállítási képekből legalább öt példányt és elektronikus másolatot az OBH számára térítésmentesen átad, valamint hozzájárul, hogy a www.birosag.hu honlapon a kiadvány borítóképe és a megjelent fülszöveg, bevezető, összefoglaló és képanyag térítésmentesen megjelenhessen.
 1. Folyósítás:

 

A pályázaton elnyert összeg folyósításának módja: utófinanszírozással történik.

A szakmai teljesítés igazolás és az elszámolás elfogadását követően az Országos Bírósági Hivatal a pályázati elszámolás keretében az intézmény által benyújtott és az OBH részéről elfogadott, a pályázattal kapcsolatosan kifizetett összeget, de maximum a pályázaton elnyert összeget (az önrész összege nélkül), a nyertes törvényszék/ek, illetve ítélőtábla/k részére előirányzat átcsoportosítás formájában biztosítja.

A megvalósulást követően az elszámolás részeként az OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály részére megküldendő dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • a pályázat megvalósítása érdekében megkötött szerződések másolatait (pl: vállalkozási, megbízási szerződések stb.)
 • a pályázaton elnyert összeg felhasználását igazoló számlamásolatot vagy számlamásolatokat, a kifizetéseket alátámasztó számviteli bizonylatokat, kiadási utalványrendeleteket,
 •  az önrész felhasználás dokumentálását,
 • teljesítésigazolások másolatát,
 • az esetleges szerződésmódosítást és azok részleteit, a pályázaton elnyert összeg terhére elszámolásra kerülő tételekről, azok pályázati tétel összegéről, valamint a tételhez kapcsolódó önrész összegéről szóló táblázatot

Amennyiben a pályázó észleli, hogy nem tud a vállaltak szerint elszámolni, erről haladéktalanul, de legkésőbb 2024. október 25-ig értesíti a Magyar Igazsásügyi Akadémia Tudományszervezési és Dokumentációs Osztályát.

Amennyiben a pályázó 2024. október 25-ig nem tudja megvalósítani és elszámolni teljeskörűen a pályázatában foglaltakat, úgy a pályázó az elnyert támogatásból a 2024.  október 25-ig elszámolt teljesítés tekintetében nyújthatja be teljesítésigazolásra az elnyert támogatás összegének megfelelő részét (az előírt önrész figyelembevételével). A pályázati elszámolás ez esetben is a jelen pályázati kiírás 9. pontjában foglaltakban feltüntetett elszámolási határidőre kell, hogy megtörténjen.

A pályázat elszámolása során a pályázati kiírás mellékleteként benyújtott költségvetési főösszesítővel egységes szerkezetben kell benyújtani jelen pályázati kiírás 18. pontja szerinti elszámolási dokumentumokat.

A pályázaton belüli költségvetési tételek közötti átcsoportosítás az OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztályhoz benyújtott - a pályázattal támogatott megvalósítási időtartamon belül - külön engedéllyel lehetséges akként, hogy a kérelemhez csatolni kell a pályázati új módosított költségvetési főösszesítőt olyan módon, hogy abból egyértelműen kiderüljön (külön oszlopban feltüntetve) a kért átcsoportosítás módja, valamint az átcsoportosítás összege.

 1. A pályázatot a kiíró érvénytelennek nyilvánítja az alábbi okokból:
    • Pályázati dokumentumok hiánya;
    • Pályázati dokumentumok hiányos kitöltése;
    • A pályázati feltételeket vállaló nyilatkozat hiánya;
    • Ha a tervezett programok és a költségvetés a pályázat céljának megvalósítására nem alkalmas;
    • A költségterv nem megalapozott.

 

20. Kapcsolattartás

Dr. Rimaszécsi János, a Magyar Igazságügyi Akadémia Tudományszervezési és Dokumentációs Osztályának vezetője. E-mail: miatdo@obh.birosag.hu