Polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyek - Általános tájékoztató

E tájékoztatás azokban az elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekben irányadó, melyek esetében a bírósági eljárást megindító irat 2018. január 1-jén vagy azt követően érkezett elektronikus úton a kézbesítési rendszerbe, illetőleg azokban a közigazgatási ügyekben, melyekben a bírósági eljárást megindító iratot 2018. január 1-jén, vagy azt követően elektronikus úton a közigazgatási szervhez előterjesztették.

I. Mi szükséges ahhoz, hogy a peres és nem peres eljárásban a bírósággal elektronikus úton lehessen kapcsolatot tartani?

Az elektronikus kapcsolattartás az egyes beadványfajtákra rendszeresített űrlapok használatának segítségével lehetséges, melyeket a www.birosag.hu/nyomtatvanyok oldalon találhat meg. Az űrlapok papír alapon nem nyújthatóak be, kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő.

Ha az űrlap módosítására kerül sor, az Országos Bírósági Hivatal ennek tényéről a www.birosag.hu/nyomtatvanyok oldalon a módosított űrlap közzététele előtt harminc nappal tájékoztatást ad. Az Országos Bírósági Hivatal a módosított űrlap közzétételét követően a honlapon 14 napon keresztül jelzi annak tényét, hogy az űrlap megváltozott. Kérjük, hogy gondoskodjon a használni kívánt űrlapok frissítéséről!

Az elektronikus kapcsolattartás folyamata röviden az alábbi:

  • Ügyfélkapu, Cégkapu, Hivatali kapu regisztráció elvégzése;
  • az Általános Nyomtatványkitöltő (továbbiakban: ÁNYK) program telepítése a beküldéshez használt számítógépre.
  • www.birosag.hu oldalról a beküldeni kívánt űrlap letöltése az ÁNYK programba;
  • a szükséges űrlap kitöltése az ÁNYK segítségével;
  • az űrlapon és a csatolni kívánt mellékleteken minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy bélyegző elhelyezése, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatás igénybevétele;
  • az űrlap és az esetlegesen csatolt mellékletek beküldése az Ügyfélkapun, Cégkapun vagy a Hivatali kapun keresztül. 

A bíróság határozata arra az Ügyfélkapura, Cégkapura, Hivatali Kapura érkezik meg elektronikus úton, amelyről a beadvány beküldésre került. A bírósági irat érkezéséről az ügyfél az Ügyfélkapu, Cégkapu vagy a Hivatali kapu regisztrációnál megadott e-mail címére értesítést kap.

Az Ügyfélkapura, Cégkapura vagy a Hivatali kapura belépve a megérkezett bírósági iratot átveszi az iratra mutató internetes hivatkozásra történő rákattintással.

Fontos tudni, hogy  Ügyfélkapun keresztül az irat beküldésével – mintegy információs csatornaként – az adott ügyben úgynevezett „kapcsolati kód” jön létre a beküldő és a bíróság között. Az elektronikus kapcsolattartás során ennek az egyedi informatikai kapcsolati kódnak az alkalmazásával történik a kézbesítés, azaz a bíróság minden iratot ezen keresztül kézbesít.

II. Mi a jogkövetkezménye, ha a törvényi kötelezettség ellenére nem elektronikusan kerül benyújtásra a beadvány?

Ha a bírósági eljárásban a kapcsolattartás valamely fél részéről elektronikus úton történik, és az elektronikus úton kapcsolattartó a beadványát nem elektronikus úton, vagy elektronikus úton, de nem az E-ügyintézési törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott módon terjeszti elő a bíróság a keresetlevelet, a bírósági meghagyással szembeni ellentmondást, a fellebbezést, a felülvizsgálati kérelmet és a perújítási kérelmet visszautasítja, az egyéb beadványban foglalt nyilatkozat pedig hatálytalan.

Ha fizetési meghagyásos eljárás jogosultja elektronikus kapcsolattartónak minősül és az ellentmondás előterjesztését követően a keresetet tartalmazó iratot a bíróság részére nem elektronikus úton terjeszti elő, a bíróság az eljárást hivatalból megszünteti.

III. Minősített és zártan kezelendő adatot tartalmazó dokumentumok benyújtása elektronikus kapcsolattartás esetén

A bíróságokkal történő elektronikus kapcsolattartás során a minősített vagy zártan kezelendő adatokat tartalmazó dokumentumok zártan történő kezelését az informatikai rendszer jelenleg nem biztosítja, ezért a 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 5. § (2a) bekezdése alapján ezeket a dokumentumokat papír alapon vagy adathordozón, zárt borítékban kell benyújtani a bíróság részére. Ezeket az iratokat a bíróság a papír alapon rendelkezésre álló zártan kezelendő okiratokra vonatkozó szabályok szerint kezeli és védi az illetéktelenek által történő megismeréstől.

A tárgyaláson kívül bejelentett tanú adatainak - amennyiben a tanú adatait a P10 számú nyomtatványon jelenti be - zártan kezelését a bíróság az elektronikus eljárásban képes a zárt adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően elektronikusan is biztosítani.

Tájékoztatjuk, hogy az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel. (http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat)

Tájékoztatjuk, hogy az Ügyfélkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ oldalon találhat információt, illetőleg kérdéseit a 1818-as számon teheti fel.

Tájékoztatjuk, hogy a Cégkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://ekozig.mo.hu/cegkapu oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit a Kormányzati Ügyfélvonal következő elérhetőségein teheti fel:

  • Telefonszám Magyarországról: 1818 (1.5-ös menüpont - SZEÜSZ-ök, Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások)
  • Telefonszám külföldről: +36 (1) 550-1858
  • E-mail cím: ekozig@1818.hu
  • Chat indítása