Csökken a gondnokság alá helyezettek száma

Thumbnail

2014-2018 között az összes gondnokolt száma 12 %-kal (62.606 főről 55.113 főre), a választójogból kizárt gondnokoltak száma pedig még jelentősebben, 19 %-kal (60.297 főről 49.124 főre) csökkent. 

A 2014. évi adatokhoz képest 2018-ban hazánkban kb. 7.500 fővel kevesebben állnak gondnokság alatt, ehhez képest a választójogból is kizárt gondnokoltak száma ugyanezen időszakban több mint 11.000 fővel csökkent. 

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a Magyar Igazságügyi Akadémia útján a gondnokság alá helyezési eljárásról számos képzést szervezett a bírák számára és a bíróságok helyi szinten is szerveztek továbbképzéseket a gondnokság alá helyezés kérdéseiről. Több iránymutató, elvi jelentőségű eseti döntés született, amelyeket a Kúria – mint az ítélkezés egységéért és minőségéért felelős bírósági szerv – tett közzé.

Az adatokból arra lehet következtetni, hogy a gondnokság alá helyezés helyett más gondoskodási formák is elterjedtek. A választójogból kizárt személyek számának nagyarányú csökkenése azt valószínűsíti, hogy a bíróságok gyakorlata egyre inkább a választójog meghagyása felé mutat.

statiiiisztika.png

*2018. október 30-ig

 

Mindez azért jelentős változás, mert az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága, az Európa Tanács, valamint más nemzetközi és hazai szervezetek korábban aggályukat fejezték ki a gondnokság alá helyezés és a gondnokoltak választójogból kizárásának magyarországi gyakorlata miatt. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) több egyedi ügyben elmarasztalta Magyarországot. Az EJEB ítéleteiben kifogásolt körülményekben bekövetkező esetleges változásokat az Európa Tanács EJEB ítéletek végrehajtását felügyelő szerve folyamatosan ellenőrzi. 

Ezzel összefüggésben az OBH több alkalommal szolgáltatott adatokat az Igazságügyi Minisztériumnak (IM): 
-    2014-ben célvizsgálat keretében mintavételezéssel megvizsgálásra került a gondnokság alá helyezés és a választójogból való kizárás gyakorlata
-    2018-ban az OBH elnöke által vezetett gondnokoltak nyilvántartása alapján 2014-2018 közötti időre nézve feltárásra került a gondnokság alá helyezettek és a választójogból kizárt gondnokoltak számának változása.

Az OBH folyamatosan figyelemmel kíséri a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések hatályosulását, a bírák munkáját képzések szervezésével, valamint a hazai és külföldi eseti döntésekre való figyelemfelhívással támogatja.