Az új büntetőeljárás legfontosabb változásairól közérthetően

 

 

1. A fellebbezés új szabályai

be_fellebbezes_jav.jpg

 

Elsőfokú bíróság ítélete ellen

Járásbíróság – Törvényszék

Törvényszék – Ítélőtábla

Fellebbezésre jogosult

Teljes körűen    

 • ügyész
 • vádlott
 • védő

Csak őt érintő kérdésben

 • sértett (polgári jogi igény)
 • vagyoni érdekelt (elkobzás)
 • egyéb érdekelt

Fellebbezés tartalma

 • ítélet egésze ellen – teljes körű másodfokú felülbírálat
 • ítélet egy része ellen vagy csak a büntetéssel szemben – a másodfokú bíróság csak a fellebbezett részt vizsgálja

Másodfokú bíróság ítélete ellen

Törvényszék – Ítélőtábla
Ítélőtábla – Kúria

Ha az első- és másodfokú ítélet a bűnösség kérdésében eltérő.

 

2. A kényszerintézkedések új szabályai

be_kenyszerito.jpg

 

A kényszerintézkedések alkalmazásának elvei

Szükségesség és arányosság 

 • az alapvető jogok csak a legszükségesebb mértékben és ideig korlátozhatók 

Fokozatosság 

 • a lehető legkisebb korlátozással járó kényszerintézkedést kell alkalmazni

 A kényszerintézkedés alkalmazásának céljai

jelenlét biztosítása 
bűnismétlés megakadályozása 
bizonyítás meghiúsításának megakadályozása

Fajtái

 SZEMÉLYI SZABADSÁGOT ÉRINTŐ

 • őrizet 
 • távoltartás 
 • bűnügyi felügyelet (korábban házi őrizet, lakhelyelhagyási tilalom) 
 • letartóztatás 
 • előzetes kényszergyógykezelés

 VAGYONT ÉRINTŐ 

 • kutatás 
 • motozás 
 • lefoglalás 
 • zár alá vétel 
 • elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele

3. A pótmagánvádas eljárás

ábra1

 

Mikor léphet fel a sértett pótmagánvádlóként?

Ha a feljelentését elutasították, vagy az eljárást megszüntették

 • panasz
 • panasz elutasítása
 • közléstől számított két hónapon belül vádindítványt nyújthat be

Ha az ügyész ejtette a vádat

 • tizenöt napon belül bejelentheti, hogy pótmagánvádlóként lép fel

Kötelező jogi képviselet

Meghatalmazott ügyvéd

Pártfogó ügyvéd

 • ha a magánvádló költségkedvezményben részesül
 • jogi segítségnyújtó szolgálat biztosítja

A bíróságon az előkészítő ülésen és a tárgyaláson a megjelenés kötelező, a mulasztás az eljárás megszüntetéséhez vezethet. 

2021. január 1-jétől hatályos új szabály: 
A pótmagánvádló tartós, súlyos betegsége esetén helyébe törvényes képviselője vagy meghatalmazott képviselője léphet.

4. A sértett a büntetőeljárásban

be_sertett_jav.jpg

SÉRTETT 

Akinek jogát vagy jogos érdekét a bűncselekmény közvetlenül sértette vagy veszélyeztette. 

 • elmondhatja, hogy a bűncselekmény következtében milyen testi vagy lelki sérelem érte 
 • kérheti az elkövető megbüntetését

JOGOK

 • indítványtétel 
 • észrevételezés 
 • iratmegismerés 
 • segítő igénybe vétele 
 • megjelenési költség megtérítése 
 • különleges bánásmód indítványozása

+

 • polgári jogi igény előterjesztése (pl. kártérítés iránt)       

                          az első eljárási cselekményen, ahol jelen lehet 

 • magánvádlóként fellépés 

                           magánvádas bűncselekmény esetén 

 • pótmagánvádlóként fellépés

 KÖTELEZETTSÉGEK

 

 • tanúzási kötelezettség 
 • lakcímváltozás bejelentése 3 napon belül 
 • megjelenés szakértői vizsgálaton
   

5. A büntetőeljárás szakaszai

be_szakaszai.jpg

 

Előkészítő eljárás

célja: a bűncselekmény gyanújának megállapítása vagy kizárása

Nyomozás

FELDERÍTÉS

gyanúsítás

Elterelési lehetőségek: 

 • közvetítői eljárás 
 • feltételes ügyészi felfüggesztés 
 • együttműködés a hatósággal 
 • egyezség 

ha sikertelen

VIZSGÁLAT

Vádemelés

Bírósági eljárás

elsőfok 

 • előkészítő ülés 
 • tárgyalás 
 • ítélet 

másodfok

harmadfok

Rendkívüli jogorvoslat

 • perújítás 
 • felülvizsgálat 
 • jogorvoslat a törvényesség érdekében 
 • egyszerűsített felülvizsgálat
   

6. A védő kirendelésének szabályai

be_vedo_kirendeles.jpg

A BÍRÓSÁG VÉDŐT RENDEL KI

 • ha a törvény alapján a védelem kötelező, és nincs meghatalmazott védő 
 • a vádlott kérésére 
 • ha a vádlott érdekében szükségesnek tartja

A KIRENDELÉS FOLYAMATA

 • bíróság kirendelő végzést hoz 
 • megküldi a területi ügyvédi kamarának 
 • a KAMARA automatikus sorsolással kijelöli a védő személyét
 • erről értesíti a bíróságot 
 • a bíróság tájékoztatást ad a védő személyéről

A VÉDŐT A BÍRÓSÁG JELÖLI KI

 • ha a védőt a kamara egy órán belül nem jelöli ki 
 • ha a kamara által kijelölt védővel szemben kizáró ok áll fenn 
 • ha a kijelölt védő nem elérhető

7. Elsőfokú eljárás

elsofoku_eljaras.jpg

VÁDIRAT KÉZBESÍTÉSE

3 hónapon belül

Előkészítő ülés

 

 • ügyész, vádlott, védő jelenléte kötelező
 • bizonyítékok megjelölése
 • vádlott kihallgatása

        o    BŰNÖSSÉGÉT BEISMERI

 • lemond a tárgyalásról – ÍTÉLET
 • nem mond le a tárgyalásról – TÁRGYALÁS, akár nyomban megtartható – ÍTÉLET

        o     NEM ISMERI BE

 • bizonyítási indítvány terjeszthető elő – TÁRGYALÁS, akár nyomban megtartható – ÍTÉLET

8. Magánvádas eljárás

ábra1

Mi a magánvádas eljárás?

Olyan büntetőügy, amelyben a sértett döntésétől függ az eljárás megindítása és az elkövető megbüntetése.

Ki a magánvádló?

 

 • az a sértett, aki az eljárás során saját maga képviseli a vádat 
 • magánindítvány (feljelentés)
 1. sértetti vádképviselet (magánvádló) pl. rágalmazás, becsület¬sértés, könnyű testi sértés, magánlaksértés
 2. ügyész képviseli a vádat, közvádas ügy pl.: szexuális erőszak, hozzátartozó sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmény

 Az eljárás megindítása

 

 • feljelentés: bíróságnál kell megtenni 
 • egy hónapon belül 
 • illeték: 10 000 Ft

Személyes meghallgatás

célja: sértett és az elkövető kibékítése

 • ha sikeres: az eljárás megszűnik
 • ha sikertelen:

Tárgyalás

 

 • a magánvádló megjelenése kötelező, a mulasztás az eljárás megszüntetéséhez vezethet 
 • jogi képviselőt vehet igénybe 
 • a tárgyaláson a magánvádló rendzavarása az eljárás megszüntetéséhez vezethet

2021. január 1-jétől hatályos új szabály: A magánvádló tartós, súlyos betegsége esetén helyébe törvényes képviselője vagy meghatalmazott képviselője léphet.