Közhasznú szervezetek

1. Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti eljárás

Fogalma:

Közhasznú szervezetté minősíthető az a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, mely létesítő okirata megfelel a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek, mely tisztségviselői nyilatkoztak az Ectv.-ben foglalt kizáró és összeférhetetlenségi körülmények tekintetében, illetve mely az előző két lezárt üzleti év beszámolója, illetve közhasznúsági melléklete alapján igazolja, hogy megfelelő erőforrással és megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik.

Tehát a szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelemmel egyidejűleg közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem nem terjeszthető elő, mert a közhasznúság megállapítása iránti feltételeket kizárólag a már két lezárt üzleti év beszámolójával rendelkező szervezet tudja igazolni.

Az eljáró bíróság

A kérelmet azon a törvényszéken kell előterjeszteni, amely a szervezetet nyilvántartásba vette.

Kérelmező:

Alapítvány esetében a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az alapítvány alapítója (ha több alapító van, az alapítók együttesen) vagy amennyiben az alapítói jogokat az alapítók testületben látják el az alapítók gyűlésének képviselője terjeszthet elő a bíróságon. Kérelmező lehet továbbá a kuratórium is abban az esetben, ha a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételéhez alapító okirat módosításra nincs szüksége, mert a már korábban benyújtott alapító okirat megfelel a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek. A kérelem előterjesztése tekintetében alapítónak minősül az a személy vagy szerv akit/amelyet az alapító alapítói jogainak gyakorlására kijelölt, továbbá az alapítói jogok gyakorlására is jogosult csatlakozó, illetve az a személy, akire az alapító jogait és kötelezettségeit átruházta.

Egyesület esetében a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az egyesület szervezeti képviselője terjesztheti elő.

Kérelem-formanyomtatvány: 

A kérelmet a „Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem” ÁNYK űrlapon kell benyújtani elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül a bíróságra. A kérelem benyújtásáról részletes tájékoztatást olvashat itt.

A kérelemhez csatolandó iratok:

Kötelezően csatolandó iratok

 • A vezető tisztségviselő(k), illetve a felügyelő bizottsági tagok nyilatkozata, hogy nem esik/esnek a 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv.) meghatározott kizáró ok alá. (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139791.262822 )
 • Az előző két lezárt üzleti év beszámolója, közhasznúsági melléklete.

Szükség szerint kötelezően csatolandó iratok

 • A kérelmező nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazása.
 • A 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendlékezeseinek megfelelően módosított változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat.
 • A szervezet belső szabályzata

A fentiekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a kérelmezőt:

1. Amennyiben a szervezet a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránt kérelmet terjeszt elő a bíróságon elsődlegesen módosítania kell a létesítő okiratát a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően, különös tekintettel az Ectv. 34. § és 37.§-aira figyelemmel. (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139791.262822 )

2. A 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján elkészített előző két lezárt üzleti év beszámolója, illetve a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján elkészített közhasznúsági jelentés alapján igazolni szükséges, hogy a szervezet megfelelő erőforrással és megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik.

Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

 • Ectv. 32.§ (4) a) pont: az átlagos éves bevétel meghaladja az egymillió forintot, vagy
 • Ectv. 32.§ (4) b) pont: a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
 • Ectv. 32.§ (4) c) pont: a személyi jellegű ráfordítása (kiadás) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

 • Ectv. 32.§ (5) a) pont: a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri - az Ectv. 54. § szerinti bevétel nélkül számított - összes bevétel kettő százalékát, vagy
 • Ectv. 32.§ (5) b) pont: a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
 • Ectv. 32.§ (5) c) pont: a szervezet közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

3. A szervezet vezető tisztségviselőinek, illetve a felügyelő bizottság tagjainak nyilatkozatot kell tenniük a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 38. § és 39.§-aiban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok tekintetében.

2. Közhasznú minősítés törlése iránti eljárás

Az eljáró bíróság: 

A kérelmet azon a törvényszéken kell előterjeszteni, amely a szervezetet nyilvántartásba vette.

Kérelmező:

Alapítvány esetében a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az alapítvány alapítója (ha több alapító van, az alapítók együttesen) vagy amennyiben az alapítói jogokat az alapítók testületben látják el az alapítók gyűlésének képviselője terjeszthet elő a bíróságon. Kérelmező lehet továbbá a kuratórium is abban az esetben, ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt vagy az alapítói jogokat más okból véglegesen nem gyakorolja és az alapítói jogok gyakorlására más személyt vagy alapítványi szervet sem jelölt ki. A kérelem előterjesztése tekintetében alapítónak minősül az a személy vagy szerv akit/amelyet az alapító alapítói jogainak gyakorlására kijelölt, továbbá az alapítói jogok gyakorlására is jogosult csatlakozó, illetve az a személy, akire az alapító jogait és kötelezettségeit átruházta.

Egyesület esetében a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az egyesület szervezeti képviselője terjesztheti elő.

Kérelem-formanyomtatvány: 

A kérelmet az adott szervezet típus vonatkozásában „Változásbejegyzés iránti kérelem” ÁNYK űrlapon kell benyújtani egy példányban papír alapon vagy – elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül a bíróságra. A kérelem benyújtásáról részletes tájékoztatást olvashat itt.

A kérelemhez csatolandó iratok:

Kötelezően csatolandó iratok

 • Egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat, melyből valamennyi közhasznúságra való utalás törlésre került.
 • A kérelmező nyilatkozata a 2011. évi CLXXV. törvény 50.§-ában foglaltakról. (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139791.262822 )
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolás, mely szerint a szervezetnek köztartozása nem áll fenn. (nullás igazolás)

Szükség szerint kötelezően csatolandó iratok

 • A kérelmező nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazása.