Törvényességi felügyeleti eljárás

1. Törvényességi felügyeleti eljárás kérelemre

Fogalma:

A törvényességi felügyeleti eljárás célja, hogy a bíróság intézkedéseivel a szervezet törvényes működését kikényszerítse.

Törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha

a) a létesítő okirat vagy annak módosítása, vagy a nyilvántartásba bejegyzett adat a bejegyzést megelőzően már fennálló ok folytán törvénysértő,

b) a nyilvántartásba bejegyzett adat a bejegyzést követően keletkezett ok miatt törvénysértő,

c) a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a nyilvántartás nem tartalmazza azt, amit a szervezetre vonatkozó jogszabályok kötelezően előírnak,

d) a szervezet a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat,

e) törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.

Az eljáró bíróság: 

A kérelmet a szervezet székhelye (ennek hiányában az utolsó bejegyzett székhelye) szerinti törvényszéken kell előterjeszteni.

Kérelmező: 

A kérelmet előterjesztheti jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése körében a szervezet tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság vagy közigazgatási szerv; az akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik és e jogi érdeket valószínűsíti; vagy az, akit jogszabály az eljárás kezdeményezésére kötelez.

Kérelem-formanyomtatvány: 

A kérelmet a „Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránti kérelem” ÁNYK űrlapon kell benyújtani egy példányban papír alapon vagy – elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton a bíróságra. A kérelem Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásáról részletes tájékoztatást olvashat itt.

A kérelemnek az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tényt, illetve adatot tartalmaznia kell.

Költségek: 

A törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatásával felmerülő költségeket a kérelmező köteles előlegezni.

A kérelemhez csatolandó iratok: 

A kérelemhez valamennyi azt megalapozó okiratot, nyilatkozatot csatolni kell. Ha a kérelmező képviselő útján jár el, csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazást.

Az iratokat egy példányban kell benyújtani teljes bizonyító erejű magánokirati formában. Ez azt jelenti, hogy a kérelmen és az egyes okiratokon az aláírások valódiságát két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni!