Az új Pp. legfontosabb változásairól közérthetően

1. Költségkedvezmények

Költségkedvezmények

 

KÖLTSÉGKEDVEZMÉNYEK

Személyi – rászorultsági alapon jár

Személyes költségfeljegyzési jog

 • illeték és költség előlegezése alól mentesít,
 • havi bruttó 98 970 Ft átlagkereset alatt.

Személyes költségmentesség

 • azoknak, akiktől az illeték és a költség utólag sem lenne behajtható
 • pl.: a 28 500 Ft-ot el nem érő jövedelműek, közgyógyellátottak.

Tárgyi – az ügy tárgya miatt jár

Költségkedvezmény engedélyezése

 • Engedélyezés iránti kérelem,
 • nyomtatvány kitöltése,
 • jövedelmi és személyi körülmények igazolása,
 • a közhiteles nyilvántartások adatait igazoló dokumentumokat (pl.tulajdoni lap) nem kell benyújtani.

 

2. A keresetlevél benyújtása

Keresetlevél benyújtása

 

A fél benyújtja a keresetlevelet

JÁRÁSBÍRÓSÁGHOZ

A jogi képviselő nélkül eljáró fél

 • formanyomtatványon vagy annak használata nélkül.
 • Cél az átgondolt keresetindítás. 
 • Az alperest segíti, hogy pontosan tudjon védekezni.
 • Cél a hatékonyság, időszerűség növelése.

A jogi képviselővel eljáró fél

A jogi képviselő által benyújtott keresetlevél tartalmazza:

 • pontos jogcím, 
 • pontos §-szám, 
 • jogi indoklás, 
 • bizonyítékok csatolása. 

Cél az átgondolt keresetindítás. 
Az alperest segíti, hogy pontosan tudjon védekezni.
Cél a hatékonyság, időszerűség növelése.

TÖRVÉNYSZÉKHEZ

kötelező jogi képviselet

A jogi képviselő által benyújtott keresetlevél tartalmazza:

 • pontos jogcím, 
 • pontos §-szám, 
 • jogi indoklás,
 • bizonyítékok csatolása. 

Cél az átgondolt keresetindítás. 
Az alperest segíti, hogy pontosan tudjon védekezni. 
Cél a hatékonyság, időszerűség növelése.

 

 

3. Perfelvételi mulasztások következményei

perfelv%C3%A9teli.JPG

 

A felek nem kérhetik, hogy a bíróság a perfelvételi tárgyalást a távollétükben tartsa meg! 

Mi a következménye a perfelvétel során történt mulasztásoknak?

Az eljárást hivatalból meg kell szüntetni, ha a perfelvételi tárgyalást:

 1. a felperes és az alperes is elmulasztotta
 2. vagy a felperes, vagy az alperes elmulasztotta és a megjelent fél sem kívánja a tárgyalás megtartását.

Ha a jelen lévő fél kérelmére megtartják, úgy kell tekinteni, hogy a mulasztó fél:

 • a megjelent fél tárgyalást megelőzően vagy tárgyaláson előterjesztett tényállítását, jogállítását, illetve bizonyítékát nem vitatja, 
 • a megjelent fél kérelme, indítványa teljesítését nem ellenzi, (kivéve, ha korábban ezekkel ellentétes nyilatkozatot tett),
 • keresete vagy ellenkérelme megalapozásához egyéb nyilatkozatot nem kíván, illetve nem tud tenni,
 • a tárgyaláson jelen lévő fél nyilatkozatát, a tárgyaláson csatolt, illetve kézbesíthető iratot ismeri, annak tartalmáról tud.

A perfelvétel lezárható

Kivéve, ha a törvényben meghatározott okból el kell halasztani.

A perfelvétel lezárását követően a bíróság áttér az érdemi tárgyalási szakra, itt történik meg a bizonyítási eljárás lefolytatása.

 

4. Osztott perszerkezet első fokon

osztott%20perkeszerkezet.JPG

 

Mi a per menete, hogyan jutunk el a keresetlevéltől az ítéletig?

Keresetlevél beadása.

Amennyiben azt:

 • nem kell áttenni,
 • nincs szükség hiánypótlásra,
 • vagy visszautasításra,

a bíróság kézbesíti az alperesnek. 

Egyidejűleg felhívja az alperest:

45 napon belül terjesszen elő írásbeli ellenkérelmet.

E határidőn belül lehet

 • viszontkereset-levelet és 
 • beszámítást tartalmazó iratot (beszámítási kifogás) is előterjeszteni.

Ha az alperes

 1. nem, vagy csak általánosságban védekezik,
 2. nem terjeszt elő beszámítást tartalmazó iratot vagy,
 3. csak viszontkereset-levelet terjeszt elő

bírósági meghagyás

Ha nincs bírósági meghagyás, 

Perfelvételi szak

A bíróság lezárja a perfelvételt.
vagy
A bíróság további perfelvételt rendel el, vagy kitűzi a perfelvételi tárgyalást, majd lezárja a perfelvételt és megkezdi érdemi tárgyalást.

Az ÉRDEMI TÁRGYALÁSI SZAK végén a bíróság ítéletet hoz.
 

 

5. Mivel védekezik a fél?

mivel%20v%C3%A9dekezik_0.JPG

 A KERESETTEL SZEMBEN AZ ALPERES

1. ellenkérelmet terjeszthet elő, ha 

 • részben vagy egészben vitatja a felperes kereseti kérelmét 

2. viszontkereset terjeszthet elő, ha az elutasításon túl 

 • követelése van a felperessel szemben 

3. beszámítást terjeszthet elő, ha 

 • vele szemben lejárt és a követeléssel egynemű tartozása áll fenn a felperesnek 

Az alperes legalább ellenkérelmet köteles előterjeszteni a perben 

 1. Írásban
 2. Szóban tárgyaláson

Ha az alperes sem írásban sem a tárgyaláson szóban nem terjeszt elő ellenkérelmet

a bíróság vele szemben bírósági meghagyást bocsát ki:

 • a felperes követelése szerint marasztalja (kötelezi) az alperest 
 • ugyanaz a hatálya, mint az ítéletnek.

 

6. A kereset és védekezés megváltoztatása

kereset-v%C3%A9dekez%C3%A9s_0.JPG

Írásban, szóban

Perfelvételi szakban

Ugyanabból, vagy összefüggő jogviszonyból ered, ha a változtatás ennek nem felel meg, a bíróság indokolt határozattal elutasítja

Érdemi tárgyalási szakban

Kivételesen

pl.: önhibáján kívül nem tudta korábban előterjeszteni 
ha nem állapítható meg: elutasítás

A tudomásszerzéstől számított 15 napon belül (igazolásnak 
nincs helye).

Határidő elmulasztása esetén: visszautasítás.

Perfelvételi szakban

 • a bizonyítási indítvány előterjesztése,
 • a bizonyítékok és bizonyítási indítványok értékelése,
 • a bizonyítékok rendelkezésre bocsátása.

Érdemi tárgyalási szakban

Utólagos bizonyítás keretében csak a törvényben  meghatározott feltételek fennállása esetén lehetséges

 • bizonyítási indítványt tenni, 
 • további bizonyítékot rendelkezésre bocsátani.

 

7. Képviselet

Képviselet

Kötelező-e ügyvéddel eljárnom?

 • Csak azokban az ügyekben és azokon a bíróságokon kötelező a jogi képviselet, ahol ezt a törvény előírja! 
 • A bíróság tájékoztatja a személyesen eljáró feleket a kötelező jogi képviseletről, és határidőt biztosít az ügyvéd meghatalmazására. 

 SZEMÉLYES ELJÁRÁS

 • Járásbíróságon induló ügyben: pl.: 30 millió Ft-ot meg nem haladó perek, családjogi perek stb. 
 • Munkaügyi bíróság előtt 
 • Törvényszéken fellebbezési eljárásban 
 • bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perben 

KÖTELEZŐ ÜGYVÉDDEL ELJÁRNI

 • Törvényszék előtt induló elsőfokú ügyben felperesnek és alperesnek is
 • Ítélőtáblán minden félnek, kivéve munkaügyi fellebbezési ügyben
 • Kúrián, a felülvizsgálati eljárásban

–    Ügyvédet a fél hatalmazhat meg, a bíróság ehhez segítséget nem nyújt.

–    Személyes eljárás esetén bármelyik fél meghatalmazhat ügyvédet.

–    Rászorultság esetén a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat tud a pártfogó ügyvédi képviseletről felvilágosítást adni: http://igazsagugyihivatal.gov.hu

AZ ÜGYVÉDDEL TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Ügyvédet a fél hatalmazhat meg, a bíróság ehhez segítséget nem nyújt. 

Személyes eljárás esetén bármelyik fél meghatalmazhat ügyvédet. 

Rászorultság esetén a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat tud a pártfogó ügyvédi képviseletről felvilágosítást adni: http://igazsagugyihivatal.gov.hu

Ha a fél ügyvéddel jár el, akkor joghatályos nyilatkozatot csak az ügyvéd terjeszthet elő!

 

8. Illetékesség

Illetékesség

 

 • Az illetékességi szabályok azt adják meg, hogy a hatáskörrel rendelkező  bíróságok közül melyik jár el az ügyben. 
 • A bíróságok hivatalból vizsgálják illetékességüket.
 • A keresetlevél formanyomtatványon, vagy a keresetlevélben fel kell tüntetni, hogy pontosan hol lakik az alperes vagy az alperesek → ha nem jelöli meg, akkor hiánypótlás után visszautasítás.
 • Tartalmaznia kell továbbá azt is, 
 1. ha a felek kikötötték valamely bíróság illetékességét és azt is
 2. ha a fél vagylagos illetékességet választ.

FONTOS: 

Ha nem az illetékes bíróságra  nyújtja be  a felperes keresetlevelét a bíróság azt átteszi (megküldi) az illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

Melyik bíróság illetékes?

 • ahol az alperes lakik (ahol a cég székhelye van) – ÁLTALÁNOS ILLETÉKESSÉG
 • amelyik kizárólagosan illetékes egy perre
 • amelyik illetékességét kikötötték a felek
 • amelyiket a felperes választotta  (pl.: ingatlan fekvése, ügyletkötés helye, gyermektartásdíj esetén a kiskorú gyermek
 • lakóhelye stb.)

 

9. Hatáskör

hat%C3%A1sk%C3%B6r.JPG

A hatásköri szabályok azt adják meg, hogy milyen bíróságnak kell eljárnia az ügyben.

 • A felperes keresetlevelének tartalmaznia kell, hogy pontosan kitől mit kér - ha nem tartalmazza, visszautasítják.
 • A bíróságok a beadás időpontjában hivatalból vizsgálják hatáskörüket, ha rossz helyre nyújtja be áttétel a hatáskörrel rendelkező bírósághoz.

Milyen ügyben jár el a Járásbíróság?

 • a 30 millió forintot meg nem haladó vagyonjogi ügyekben
 • személyi állapoti perek (házassági per, tartásdíj, gondnokság stb.)
 • végrehajtási perek

Milyen ügyben jár el a törvényszék?

 • 30 millió Ft-ot meghaladó vagyonjogi perek
 • közhatalom gyakorlásával kapcsolatos perek
 • szerzői, szomszédos jogi perek

Milyen ügyben jár el a munkaügyi bíróság?

 • munkavégzésre irányuló jogviszonyok
 • közalkalmazotti és szolgálati jogviszonyok
 • felsőoktatási hallgatói jogviszonyok

Milyen ügyben jár el a közigazgatási bíróság?

 • a közigazgatási szervek cselekményei (döntés, intézkedés, közigazgatási szerződés stb.) miatti peres Jogviták

 

 

10. Elektronikus és papíralapú kapcsolattartás

szoroanyag_elektronikusespapiralapu-1_1.jpg

 

Járásbíróság előtti perekben

Kötelező az elektronikus kapcsolattartás: ha a fél ügyvéddel jár el.

Nem kötelező:

 • képviselő nélkül, vagy
 • ügyvédnek nem minősülő képviselővel jár el.

de: választható

NEM:

 • papír alapon tart kapcsolatot 
 • a bíróság is mindent papíralapon kézbesít (postai úton)

IGEN:

kizárólag elektronikusan nyújthatja be

 • a keresetlevelet
 • minden egyéb bíróságnak címzett iratot (beadványt)
 • és ezek mellékletét 

bíróság is minden iratot elektronikusan kézbesít

HA BEADVÁNYÁT

 • nem elektronikus úton, vagy
 • nem szabályszerűen terjeszti elő

visszautasítás vagy hatálytalan nyilatkozat.

Egy alkalommal kérheti az áttérést 
a papír alapú kapcsolattartásra, ha valószínűsíti, hogy körülményeiben olyan változás következett be, amely miatt az elektronikus úton történő eljárás a továbbiakban számára aránytalan megterhelést jelentene.