Csőd- és felszámolási eljárások - Illeték és közzétételi költségtérítés

E tájékoztatás azokban az elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekben irányadó, melyek esetében a bírósági eljárást megindító irat 2018. január 1-jén vagy azt követően érkezett elektronikus úton a kézbesítési rendszerbe.

Az elektronikus kapcsolattartásra köteles fél az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést elektronikus úton, a kérelem benyújtását megelőzően köteles megfizetni.

A fizetés az alábbi két módon történhet:

- az EFER rendszer útján

- a Magyar Államkincstár útján.

1.) EFER a Bírósági Fizetési Portál a https://fizetes.birosag.hu/ honlapon teszi lehetővé, hogy a befizetésre bankkártyával kerülhessen sor mind az illeték, mind a közzétételi költségtérítés vonatkozásában. Ebben az esetben az ügyfél a fizetést követően azonnal hozzájuthat a fizetés megtörténtét igazoló fizetési ígérvényhez, amelyet kérelme elektronikus benyújtása során tud mellékelni.

Az ügyfélnek a fizetés megindításához ki kell választania a fizetendő eljárást és azt az intézményt, ahol az eljárást kezdeményezi, illetve az folyamatban van, a megjelenő oldalon ki kell töltenie a befizető adatait, valamint ügyelnie kell e-mail címének pontos megadására, mivel erre a címre fog megérkezni az új fizetésről szóló értesítés.

A "Megjegyzés" rovat szabad szöveges mezőként került kialakításra, bár kitöltése kötelező, bármilyen adatot megadhat (adós, hitelező adatai), amely a befizetést még egyértelműbbé teszi.

Adatainak kitöltését követően a rendszer az OTP Bank Nyrt. internetes fizetési oldalára irányítja. A megjelenő fizetési felületen meg kell adni a bankkártyán szereplő nevet, a bankkártya számát, lejárati dátumát, valamint a hozzá tartozó biztonsági kódot (majd tovább / jóváhagyás). A fizetési módok közül kizárólag az OTP VPOS választható. Sikeres fizetést követően ismét megjelennek a fizetés indításakor megadott adatok, valamint a fizetési ígérvény letölthetővé válik. (Ez egy digitálisan aláírt 'fizig2' állomány.) Fizetését az Ígérvény ellenőrzése menüpont alatt ellenőrizheti, kezdeti lépésként feltöltve a korábban lementett 'fizig2' fájlt.

Fontos, hogy a 'fizig2' állományt ne módosítsák, azon semmilyen átnevezést vagy konvertálást ne hajtsanak végre!

Ha a fizetés során hiba lépett fel, vagy a megadott bankkártya adatok nem megfelelőek, az oldalon hiba üzenet jelenik meg, ebben az esetben győződjön meg arról, hogy a tranzakció végrehajtásához rendelkezik-e megfelelő fedezettel.

2.) A Magyar Államkincstár útján történő befizetés esetén az eljárási illeték megfizetése átutalással történik az illetékes törvényszék eljárási illeték számlaszámára, feltüntetve az adós nevét és cégjegyzékszámát, valamint mindazon azonosításra szolgáló információt, amely a többszöri felhasználást kizárhatja (az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 6/A. §). Ebben az esetben a kérelemhez, vagy azon esetekben, ahol eljárási illeték megfizetését kell igazolni, az irathoz az átutalást igazoló, webservice által kiállított „terhelési értesítő” irat minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesített formátumát kell mellékelni.

FIGYELEM!!! A vagyonrendezési eljárás illetékbefizetését törvényszéki (azaz nem cégbírósági!!) eljárási illeték-befizetési számlaszámára kell teljesíteni!

A közzétételi költségtérítést az Igazságügyi Minisztérium (Budapest) 10032000-01810039-00000000 számú számlájára kell megfizetni, és az irathoz az átutalást igazoló, webservice által kiállított „terhelési értesítő” irat minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesített formátumát kell szintén becsatolni.

Papír alapon történő kérelem benyújtása esetén az eljárási illeték, illetve közzétételi díj megfizetésére kérjük ne az IM / IFP portálon keresztül történő elektronikus utat válassza, mivel a bíróságnak ilyen esetben nem áll majd rendelkezésére az az elektronikus állomány („fizig” fájl), amellyel a fizetés tényét hitelt érdemlően ellenőrizni tudja.

Illeték visszatérítése

A 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet szerint „ha az ügyfél anélkül fizetett illetéket, hogy eljárást kezdeményezett volna, a megfizetett illeték visszatérítése iránti kérelem az állami adóhatóságnak címezve annál a bíróságnál terjeszthető elő, melynek illetékbevételi számlájára az illetéket megfizették. A kérelemben meg kell jelölni az átutalás közlemény rovatában feltüntetett ügyszámot, a befizető nevét (elnevezését) és lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító számát, az illetékbevételi számla számát, az átutalással megterhelt számla számát, és a terhelés napját. A bíróság a kérelem megküldésével egyidejűleg az állami adóhatóságot tájékoztatja arról, hogy a kérelem alapján beazonosítható befizetés megtörtént-e, illetve arra hivatkozással indult-e eljárás. A bíróság által továbbított kérelem alapján az illeték visszatérítése ügyében az állami adóhatóság az adó-visszatérítés általános szabályai szerint jár el.

A Bírósági Fizetési Portál működését bemutató oktatóvideót itt megtekinthetik: