Polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyek - Illetékfizetés

E tájékoztatás azokban az elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekben irányadó, melyek esetében a bírósági eljárást megindító irat 2018. január 1-jén vagy azt követően érkezett elektronikus úton a kézbesítési rendszerbe, illetőleg azokban a közigazgatási ügyekben, melyekben a bírósági eljárást megindító iratot 2018. január 1-jén, vagy azt követően elektronikus úton a közigazgatási szervhez előterjesztették.

Amennyiben illetékfizetési kötelezettsége áll fenn, a beküldeni szándékozott ÁNYK űrlapon a „Fizetendő illeték” rovatot töltse ki a megfelelő összeggel, majd az űrlap Ügyfélkapun, Cégkapun vagy Hivatali kapun történt beküldését követően automatikusan megérkező ÜKM értesítésben (ún. érkeztetési igazolás) megjelölt módokon tehet eleget az alább részletezettek szerint az illetékfizetési kötelezettségének.

I. Az elektronikus kézbesítési rendszer lehetővé teszi, hogy a bírósági eljárásokhoz kapcsolódó illetékfizetési kötelezettséget elektronikus úton lehessen teljesíteni. Ez az úgynevezett Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) alkalmazásával történik, mellyel VPOS/házibank felületről teljesíthető az illetékfizetési kötelezettség. 

A kitöltött ÁNYK űrlap Ügyfélkapun, Cégkapun vagy Hivatali kapun történt beküldését követően automatikusan megérkező ÜKM értesítésben (ún. érkeztetési igazolás) szereplő URL-re (linkre) kattintva a felhasználó átirányításra kerül az Igazságügyi Fizetési Portálra, melyen a konkrét tranzakció teljesíthető. 

Felhívjuk figyelmét, amennyiben az EFER rendszeren keresztül bármely okból nem tudja az illetéket megfizetni, ez nem mentesíti az alól, hogy az illetékfizetés egyéb módjainak igénybevételével az illetékfizetési kötelezettségének eleget tegyen.

Tájékoztatjuk, hogy az illeték elektronikus úton történő megfizetése esetében a Pp. a 115. § (2) bekezdésében, a 176. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint a 259. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazásának a beadvány érkeztetését követő három munkanapon belül helye nincs.

II. További módja az illetékfizetésnek a Kúriának, vagy ítélőtáblának, vagy törvényszéknek a Magyar Államkincstárnál vezetett illeték-bevételi számlájára átutalással történő fizetés.

Fontos tudnia, hogy amennyiben az illetékfizetéssel érintett ügy

  • járásbíróság – vagy Budapesten kerületi bíróság – előtt van folyamatban, az illetéket az adott bíróság székhelye szerinti törvényszék illeték-bevételi számlájára;
  • törvényszék, ítélőtábla vagy Kúria előtt van folyamatban, akkor az adott törvényszék, ítélőtábla, Kúria illeték-bevételi számlájára

utalással kell teljesíteni az illetékfizetést.

Amennyiben fellebbezési illetéket szeretne illeték-bevételi számlára utalással megfizetni, azt az alábbiak szerint kell megtennie:

  • ha a fellebbezett határozatot járásbíróság, kerületi bíróság, közigazgatási és munkaügyi bíróság vagy törvényszék hozta, a fellebbezési illetéket a határozatot hozó bíróság székhelye szerinti törvényszék illeték-bevételi számlájára utalással kell teljesítenie;
  • ha a fellebbezett határozatot ítélőtábla hozta, a határozatot hozó ítélőtábla illeték-bevételi számlájára utalással kell teljesítenie.
  • csatlakozó fellebbezési illetéket annak a törvényszéknek, vagy ítélőtáblának az illeték-bevételi számlájára kell teljesítenie, amelyiknél a fellebbezési eljárás folyamatban van;

Amennyiben felülvizsgálati illetéket szeretne illeték-bevételi számlára utalással megfizetni, az az alábbiak szerint kell megtennie:

  • felülvizsgálati illetéket a felülvizsgálati kérelemmel érintett határozatot hozó elsőfokú bíróság  székhelye szerinti törvényszék illeték-bevételi számlájára utalással kell teljesítenie;
  • csatlakozó felülvizsgálati illetéket a Kúria illeték-bevételi számlájára kell teljesítenie.

Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, amennyiben az illetéket bármely bíróság által hozott hiánypótlásra felhívó végzés alapján kívánja megfizetni, ebben az esetben annak a bíróságnak a számlájára kell azt teljesíteni, amelyik a hiánypótlásra felhívó végzést kibocsátotta.

Az elektronikus úton eljáró fél tehát az illetéket átutalással az adott törvényszék, ítélőtábla, Kúria Kincstárnál vezetett illeték-bevételi számlájára fizeti meg.

Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljáró bíróság - 1/2002.(I.17.) IM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt - jelzőszámát, az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát (UKM azonosító) és – ha az ismert a – lajstromszámát.

Az illetékbefizetés tényének ellenőrzése a bíróság által a számlakivonat adatai alapján, a számlaforgalomba történő betekintéssel történik.

III. Változatlanul lehetséges az illetékfizetés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére történő fizetéssel és az illetékkiszabásra bemutatás megtörténtét igazoló iratnak az adóhatóság általi záradékolásával, amennyiben az illeték összege a 10.000,- Ft-ot meghaladja. Ebben az esetben az adóhatóság által záradékolt irat digitalizált (scannelt) és elektronikus aláírással ellátott formátumát a keresetlevél benyújtásához használt űrlap mellékleteként csatolni kell és az iratokat így kell beküldeni a bíróságra.

Amennyiben nem keresetlevélhez, hanem más irathoz (pl. fellebbezés) kapcsolódóan kell az illetéket megfizetni, akkor az adóhatóság által záradékolt irat digitalizált (scannelt) és elektronikus aláírással ellátott formátumát a további űrlapok valamelyikének (pl. P-20 számú, fellebbezés benyújtására szolgáló űrlap) mellékleteként kell csatolni és beküldeni a bíróságra.

IV. Önadózással is van lehetőség a bírósági eljárási illeték megfizetésére, ha a fizetendő illeték összege az 500.000,- Ft-ot meghaladja és a keresetindítási határidő legalább 31 nap.

Ebben az esetben az adóhatósághoz benyújtott bevallás tartalmáról az adóhatóság legkésőbb annak beérkezésétől számított 8. munkanapon papír alapú igazolást küld az eljárást kezdeményező fél (vagy képviselője) és az eljáró bíróság részére, amennyiben az állami adóhatóság az eljárást kezdeményező fél adószámláján nem tart nyilván 5000 forintot meghaladó önadózással teljesítendő bírósági eljárási illetéktartozást. Az igazolás tartalmazza a bevallott illeték összegét, az állami adóhatóság által kiadott ügyszámot, valamint a bevallásban szereplő valamennyi adatot.

A fél az adóhatóság által kiállított igazolás digitalizált (scannelt) és elektronikus aláírással ellátott formátumát a keresetlevél benyújtásához használt űrlap mellékleteként csatolni köteles. Amennyiben nem keresetlevélhez, hanem más irathoz (pl. fellebbezés) kapcsolódóan kell az illetéket megfizetni, akkor adóhatóság által kiállított igazolás digitalizált (scannelt) és elektronikus aláírással ellátott formátumát a további űrlapok valamelyikének (pl. P-20 számú, fellebbezés benyújtására szolgáló űrlap) mellékleteként kell csatolni.

V. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága - kérelemre - az általános szabályoktól eltérően a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetését engedélyezheti annak a gazdálkodó szervezetnek, amely a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban valamennyi általa kezdeményezett bírósági (peres és nemperes) eljárás megjelölésével és az azokhoz kapcsolódóan megfizetett bírósági eljárási illeték feltüntetésével nyilatkozik arról, hogy az érintett időszakban legalább 250 bírósági eljárást kezdeményezett. Utólagos elszámolás esetén a gazdálkodó szervezet mentesül az eljárás kezdeményezésekor a bírósági eljárási illeték megfizetése alól.

VI. A kitöltött ÁNYK űrlap Ügyfélkapun, Cégkapun vagy Hivatali kapun történt beküldését követően automatikusan megérkező ÜKM értesítésben (ún. érkeztetési igazolás) szereplő URL-re (linkre) kattintva a felhasználó átirányításra kerül a Bírósági Fizetési Portálra, melyen a konkrét tranzakció teljesíthető. A Portál működését bemutató oktatóvideót itt megtekinthetik: