Polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyek - Informatikai segédlet az elektronikus beadványok benyújtásához

uj_szechenyi_terv_small_1.pngE tájékoztatás azokban az elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekben irányadó, melyek esetében a bírósági eljárást megindító irat 2018. január 1-jén vagy azt követően érkezett elektronikus úton a kézbesítési rendszerbe, illetőleg azokban a közigazgatási ügyekben, melyekben a bírósági eljárást megindító iratot 2018. január 1-jén, vagy azt követően elektronikus úton a közigazgatási szervhez előterjesztették.

I. Az ÁNYK Program telepítése

Az elektronikus kapcsolattartás során a félnek a beadványt és mellékletét, ha az előterjesztésre űrlap (más néven: nyomtatvány) került rendszeresítésre, űrlapon kell előterjesztenie. Az űrlapok letöltéséhez szükséges az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) telepítése (https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek), amely biztosítja a nyomtatványok kitöltésének, azokhoz elektronikus dokumentumok mellékletként való csatolásának lehetőségét.

Az ÁNYK program alkalmazásához JAVA futtatókörnyezet legalább 1.8.0-ás verziója szükséges.

Ellenőrizze, hogy 32 bites vagy 64 bites operációs rendszert használ (Start menü / Számítógép vagy Sajátgép /Tulajdonságok). Ha 32 bites operációs rendszert használ és az Ön gépén nincs telepítve a JAVA futtatókörnyezet (JRE), vagy annak verziószáma nem megfelelő, akkor kattintson a következő linkre: http://www.java.com/en/.

Ha 64 bites operációs rendszert használ, felhívjuk a figyelmét, hogy a www.java.com nyitólapon megjelent Free Java Download választásakor alapértelmezett módon a 64 bites környezetben is Java 32 bites változata fog települni, de ezzel nem fog elindulni az ÁNYK keretprogram. Ezért ajánlott a Java 64 bites változatát telepíteni 64 bites operációs rendszer esetén a www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html oldalról. Fontos, hogy a Windows98, WindowsME és Windows XP operációs rendszerek már nem alkalmasak a programok futtatásához.

 

II. Az űrlap kitöltése

Töltse le az ÁNYK nyomtatványok közül az Ön által beküldendő nyomtatványt. Amennyiben korábban sikeresen telepítette az ÁNYK keretprogramot, akkor a letöltött és kiválasztott nyomtatvány fájlra duplán kattintva elindul az űrlap telepítése. Itt a „Tovább” gombra háromszor, végül a „Befejezés” gombra kattintva a rendszer elvégzi az új nyomtatvány telepítését.

Következő lépésként nyissa meg az ÁNYK programot, és válassza az Adatok/Új nyomtatvány menüpontot. A sablonok között szám szerint megjelölt ÁNYK űrlapok közül jelölje ki a beküldendő űrlapot a „Nyomtatvány neve” című oszlopból, majd kattintson a megnyitás gombra.

Az iratok lajstromozását, az érdemi munkavégzést nagymértékben segíti, ha a nyomtatványt értelemszerűen, teljes körűen kitölti. Külön figyelmeztetés jelenik meg, ha az adott rovat kitöltése kötelező.

Kérjük, fokozottan figyeljen az ügyszám és a felek azonosító adatainak pontos kitöltésére!

Vannak vagylagosan kötelezően töltendő adatok, amelyek esetében kitöltés közben figyelmeztetés jelenik meg abban az esetben, ha egyik adatot sem, vagy mindkét adatot kitölti.

Amennyiben egy adott űrlap valamely oldalából többet kell kitöltenie (például több meghatalmazott jogi képviselő jár el ugyanannak a peres félnek a képviseletében), akkor van lehetőség pótlap hozzáadására, ahol a további adatok kitölthetőek. Mellékletek számának feltüntetésére szolgáló mezőben jelölje meg, hogy az ÁNYK űrlaphoz hány darab mellékleteket csatol.

Amennyiben végzett az űrlap kitöltésével, az Ellenőrzések/Ellenőrzés menüpont kiválasztásával végezheti el az ellenőrzést. A hibákra a nyomtatványkitöltő program figyelmeztet, az adott sorra kétszer kattintva a hiányzó vagy hibás mezőhöz jutunk vissza. A nyomtatvány nem küldhető be elektronikusan, ha az ellenőrzés során „kék” színű hibajelzés merül fel.

 

III. Mellékletek csatolása

Amennyiben az űrlaphoz mellékletet kíván csatolni, azt az Adatok/Csatolmányok kezelése menüpont alatt teheti meg, egyesével választva ki az Ön által csatolandó iratot. A kiválasztott mellékleteket a „Hozzáad” gombbal töltheti fel. Egy dokumentum csak egy csatolmánytípusként tölthető fel.

Amennyiben a csatolni kívánt mellékletei listája teljes, az „Ok” gombbal véglegesítheti azt.

Az űrlaphoz .dosszie, .dossier, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack, .pdf, .asic, illetve .asice formátumban csatolható melléklet.

Az egyes e-aktákba illeszthető fájlformátumok a következők:

  • szöveges dokumentumok (formázással), beágyazott képpel vagy más információval: .odt, .doc., .docx, .pdf
  • formázás nélküli szöveg: .txt
  • táblázat: .xlsx, .ods
  • tömörítetlen kép: .tif, .tiff, .bmp
  • tömörített kép: .jpg, .jpeg
  • ábra: .png
  • videó: .mp4, .m4a, .avi
  • hangformátumok: .mp3, .wav

Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokhoz csatolható fájlok egyenkénti mérete a 150 MB-ot, az űrlaphoz csatolt valamennyi melléklet együttes mérete pedig a 300 MB-ot nem haladhatja meg!

 

IV. Adathordozón történő benyújtás

Amennyiben a nyomtatványhoz csatolni kívánt fájlok együttes mérete a befogadható 300 MB méretkorlátot meghaladja, a csatolni kívánt fájlok elektronikus adathordozón nyújthatók be.

Az elektronikus adathordozón történő benyújtás tényét az egyes űrlapokon az erre szolgáló mezőben lehet jelezni. Ebben az esetben az űrlaphoz melléklet nem csatolható. A méretkorlátot meghaladó fájlok a P28 számú nyomtatványhoz mellékletként feltölthetők és az ÁNYK program segítségével .xcz kiterjesztésű fájllá alakíthatók. Ezt az .xcz fájlt kell az elektronikus adathordozón elhelyezni.

Az adathordozót legkésőbb a főnyomtatvány bírósághoz érkezéséről kapott befogadás-visszaigazolásnak az elektronikus kapcsolattartóhoz érkezését követő három munkanapon belül kell benyújtani a bíróság részére személyesen vagy postai úton.

Figyelem, a P28 számú nyomtatvány a bíróságok részére elektronikus úton nem küldhető be, az kizárólag az adathordozón történő benyújtásra szolgál, amelynek segítségével az adathordozón található dokumentumok és az eredeti beadvány összetartozása megállapítható!

A fél vagy képviselője köteles az adathordozón elhelyezett fájlokon minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy elektronikus bélyegzőjét elhelyezni vagy az azon szereplő dokumentumokat azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételével hitelesíteni.

Kérjük, hogy a P28 számú nyomtatványon a főnyomtatvány ÜKM azonosító számát pontosan tüntessék fel, mert ellenkező esetben az adathordozón lévő fájlok és a főnyomtatvány összetartozása nem állapítható meg.

Az adathordozót eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelve van. A P28 számú nyomtatványon meg kell jelölni a benyújtani kívánt adathordozók számát és formátumát.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság elektronikus adathordozóként kizárólag CD-R-,CD-R+, DVD-R-, DVD-R+, és USB PenDrive eszközökön benyújtott beadványokat tud befogadni.

Az adathordozó beérkezéséről a bíróság a kézbesítési rendszer útján automatikusan értesítést küld az elektronikus kapcsolattartónak.

Ha az adathordozó benyújtására a fentiek megsértésével kerül sor, az adathordozón megtett jognyilatkozat vagy teljesített eljárási cselekmény hatálytalan.

A befogadható mérethatárt el nem érő nagyságú, adathordozón benyújtott jognyilatkozat vagy teljesített eljárási cselekmény hatálytalan.

 

V. A nyomtatvány beküldése

Amennyiben a kitöltéssel végzett, és az ellenőrzés hibára nem figyelmeztetett, Ügyfélkapun történő közvetlen beküldéshez válassza a Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontot. Hivatali kapun történő közvetlen beküldéshez válassza a Kapcsolat a Hivatali Kapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontot. Cégkapun történő közvetlen beküldéshez válassza a Kapcsolat a Cégkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontot.

Amennyiben elkészült a .kr fájl a közvetlen beküldéshez kattintson a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül vagy a Kapcsolat a Hivatali Kapuval/ Nyomtatvány közvetlen beküldése a Hivatali Kapun keresztül vagy a Kapcsolat a Cégkapuval/ Nyomtatvány közvetlen beküldése menüpontra, majd adja meg a felhasználó nevét, jelszavát.

 

VI. Elektronikus kézbesítés a bíróság részéről

A bíróság a határozatát a következő eljárási rend szerint kézbesíti a fél részére.

A bíróság már az első kapcsolatfelvétel alkalmával elektronikus úton kézbesíti iratait, amennyiben a Rendelkezési Nyilvántartásból a fél hivatalos elérhetősége megismerhető.

Az elektronikusan küldött bírósági iratok a beküldő Ügyfélkapujának, Hivatali Kapujának vagy Cégkapujának értesítési tárhelyére érkeznek. A bírósági irat értesítési tárhelyre történő megérkezéséről a kézbesítési rendszer az Ügyfélkapu, a Hivatali kapu, vagy a Cégkapu regisztráció során megadott e-mail címre tájékoztató üzenetet küld, ez az üzenet azonban magát a küldeményt nem tartalmazza.

A tárhelyre érkezett bírósági iratot az iratra mutató internetes hivatkozás megnyitásával veheti át, a bírósági irat ezzel kézbesítettnek tekintendő.

Ezt követően van lehetősége a bírósági iratot megnyitni. A bíróság a kézbesítési rendszer útján megküldött bírósági iratokat tömörített, összecsomagolt formában (.zip állományban) és ezen belül az egyes iratokat szervezeti elektronikus aláírással ellátva e-aktában (.dosszie állományban) vagy .pdf fájlban küldi meg. Az e-akta megnyitásához a megnyitáshoz használt számítógépen telepítve kell lennie a Microsec e-Szigno vagy a NetLock MOKKA programok valamelyikének.

Az internetes hivatkozás megnyitásával elektronikus tértivevény jön létre, ami automatikusan megküldésre kerül a bíróság és a fél részére; az elektronikus tértivevény igazolja, hogy az iratot átvették.

A küldemény kézbesítettnek minősül, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató

- a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,

- azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy

- azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontot követő ötödik munkanapon.

 

magyarorszag_megujul_1.png