Hasznos tudnivalók

I. Általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele

Az általános meghatalmazást a kérelmező belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye vagy, ha a kérelmező nem természetes személy, belföldi székhelye szerint illetékes törvényszék jegyzi be a nyilvántartásba. Ha a nyilvántartási eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság nem állapítható meg, az eljárásra a Fővárosi Törvényszék illetékes. (A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény 4. § (1)-(2) bekezdése)

A nyilvántartásba történő adatbejegyzés iránti kérelmet jogszabályban meghatározott tartalmú nyomtatványon kell előterjeszteni a bejegyzésre jogosult bíróságon.

A nyomtatványok ide kattintva érhetőek el.

 

II. A nyilvántartásban kezelt adatok megismerése – adatszolgáltatás

A nyilvántartást elektronikusan kell vezetni. A nyilvántartás vezetésére és abból az adatszolgáltatás teljesítésére szolgáló informatikai alkalmazást az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke működteti.

Az adatkérők köréről a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény 14. § (1)-(5) bekezdése rendelkezik.

A felvilágosítást kérőnek kérelmében meg kell jelölnie azt a törvényi rendelkezést, illetve jogi érdeket, amely alapján az adat megismerésére és kezelésére jogosult, és az ennek alátámasztására szolgáló iratokat a kérelméhez csatolnia kell.

A nyilvántartás rá vonatkozó adatairól írásbeli kérelemre - értve ez alatt az elektronikus úton benyújtott kérelmet is - felvilágosítást kaphat a nyilvántartásba bejegyzett meghatalmazó és meghatalmazott, ilyenkor külön jogi érdek igazolása nem szükséges.

Az OBH a kérelmet megvizsgálja, és annak alapján - a kérelem OBH-hoz történő érkezését követő 8 munkanapon belül - intézkedik.

Az adatszolgáltatás térítésmentesen igényelhető.

A kérelem postai, illetve elektronikus úton az ún. ügyfélkapun keresztül, valamint személyesen nyújtható be, az OBH Országos Nyilvántartási Irodájában ügyfélfogadási időben.

Közfeladatot ellátó szerv kizárólag elektronikus úton terjeszthet elő kérelmet, hiteles elektronikus dokumentumként.

A kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok ide kattintva érhetőek el.

 

Az adatszolgáltatásra vonatkozó egyéb fontos tudnivalók:

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • Viselt név
  • Születési név

  • Születési hely, idő

  • Anyja neve

 

Amennyiben a fent megjelölt adatok valamelyike hiányzik, az hiánypótlás kibocsátását vonja maga után.

 

A kérelemhez csatolni szükséges:

  • jogi érdeket igazoló okirat (adat megismerésére és kezelésére jogosultságról)
  • meghatalmazást, ha a kérelmet meghatalmazott útján nyújtja be

 

A kérelmet teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell előterjeszteni:

  • Amennyiben az adatszolgáltatást saját magára kéri és géppel tölti ki a kérelmet, abban az esetben 2 tanú nevének, címének pontos feltüntetése, valamint aláírásukkal való ellátása szükséges (Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. §).
  • Amennyiben a kérelmet saját kezűleg tölti ki és írja alá, úgy nem szükséges a tanúk aláírása.

 

Az adatszolgáltatás több példányban is kérhető, a darabszámot a kérelemben fel kell tüntetni

 

Az adatszolgáltatásra vonatkozó személyes átvételi szándékot kérjük, hogy a nyomtatványon a telefonszám megadásával egyidejűleg jelezze. A papír alapú adatszolgáltatás meghatalmazással a meghatalmazott is átveheti.