TÁJÉKOZTATÓ a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm.rendeletről - A közigazgatási bírósági eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket érintően

határidős

2020. március 31. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm.rendelet.

 

I. HATÁLYBALÉPÉS

A Korm.rendelet – főszabály szerint - 2020. március 31. napján 15 órakor lépett hatályba.

 

II. SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

 • E rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
 • Ha a határidő a közigazgatási peres és nemperes eljárásokban, továbbá az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése és e rendelet hatálybalépését követő 15. napig terjedő időszakban jár le,
 • a határidő meghosszabbodik e rendelet hatálybalépését követő 30. napig.
 • Ha a közigazgatási peres és nemperes eljárásokban, továbbá az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelésére hivatkozással az eljárás félbeszakadását állapították meg,
 • az eljárás félbeszakadása megszűnik e rendelet hatálybalépésével.

 

E rendelet hatálybalépését követően a félbeszakadásról az e rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazott törvényi rendelkezések szerint hozható döntés.

 • Ha a közigazgatási peres eljárásokban a bíróság a rendkívüli ítélkezési szünet előtt a tárgyalás berekesztéséről döntött, és az ítélet meghozatalát és kihirdetését elhalasztotta,
 • a bíróság az írásba foglalt – indokolással ellátott – ítéletét kézbesítés útján közli a felekkel.

 

 • E rendelet előírásait
 • a rendelet hatálybalépését megelőzően,
 • de a veszélyhelyzet kihirdetését követően lejárt határidők esetében is alkalmazni kell.

 

III. AZ ÜGYFELEKET KÖZVETLENÜL ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

A közigazgatási bírósági eljárásokra vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló rendelkezések

 

 • A kormányrendelet eltérő szabályainak alkalmazása a közigazgatási bírósági eljárásokban

- A rendelet 35-41. § szerinti rendelkezéseit a közigazgatási perekben és nemperes eljárásokban kell alkalmazni, továbbá - megfelelő eltéréssel - a rendes és rendkívüli jogorvoslati eljárásokban történő alkalmazásukra is sor kerülhet.

 • Időbeli hatály

-A rendeletnek a kódexektől eltérő rendelkezéseit a kihirdetett veszélyhelyzet időbeli hatálya alatt kell alkalmazni.

-A veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti, kivéve

 • ha a rendelet 41. § (3) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezik, azaz már csak a személyes közreműködést igénylő cselekmények foganatosítása maradt hátra.

 

-A rendelet

 • egyrészt a kódexek (1952-es Pp., Kp., Pp., valamint a Knptv.) szerinti, továbbá
 • e kódexek alkalmazásával a bíróság által megállapított határidőkre terjed ki.

 

Az azonnali jogvédelem eltérő szabályozása

- A kormányrendelet kizárja az azonnali jogvédelem/végrehajtás felfüggesztése lehetőségét, ha a közigazgatási cselekmény

 • az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárításához vagy
 • a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvásához kapcsolódik.

 

A perindítást könnyítő szabály

- A jogi képviselő nélkül eljáró fél esetén a keresetlevél visszautasításának a keresetlevél kötelező tartalmi elemei vagy alaki kellékeinek hiányára hivatkozással

 • csak olyan hiánypótlási felhívást követően van helye
 • amely valamennyi (alaki és tartalmi) hiányosság tekintetében felhívást és a jogban járatlan fél számára érthető, teljes körű tájékoztatást tartalmazott.

 

A beadványok benyújtásának eltérő szabályai

-A veszélyhelyzet időbeli hatálya alatt

 • a beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be,
 • azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni.

 

Eltérés a tárgyalás nyilvánosságának elvétől, a tárgyaláson kívüli eljárás főszabálya

- A rendelet a veszélyhelyzet időbeli hatálya alatt fő szabállyá a tárgyaláson kívüli eljárást teszi.

- A veszélyhelyzet időbeli hatálya alatt akkor kérheti a felperes tárgyalás tartása érdekében a tárgyalás időpontjának a veszélyhelyzet megszűnését követő időpontra elhalasztását vagy kitűzését,

 • ha a veszélyhelyzet hatályán kívül tárgyalást kellene tartani [Kp. 77. §] és a bíróság a közigazgatás cselekmény halasztó hatályát legalább részben nem rendelte el vagy
 • a keresetindításnak halasztó hatálya van, és a bíróság halasztó hatály feloldását nem rendelte el vagy
 • ideiglenes intézkedést nem rendeltek el.

-Az ügy érdemi elbírálására is lehetőség van tárgyaláson kívül, figyelemmel a kormányrendelet 41. § (5) bekezdésére.

 

A tárgyaláson kívüli eljárás szabálya azon folyamatban lévő ügyekben, amelyek a tárgyalási szakban vannak a veszélyhelyzet időbeli hatálya alatt

-  Ha a veszélyhelyzet kihirdetése előtt még megtartott tárgyalás elhalasztását követően a veszélyhelyzet időbeli hatálya alatt további eljárási cselekmény foganatosítása nem szükséges vagy a bíróság a további eljárási cselekményeket a rendelet szabályai szerint foganatosította (pl. személyes meghallgatás)

 • a bíróság írásban figyelmezteti a feleket a tárgyalás berekesztésére, és lehetőséget biztosít további nyilatkozatok írásban történő megtételére.

-Az ügy érdemi elbírálására ez esetben is lehetőség van tárgyaláson kívül, figyelemmel a kormányrendelet 44. § (5) bekezdésére.

 • Az egyezségkötés lehetősége a veszélyhelyzet időbeli hatálya alatt, a tárgyaláson kívüli eljárás szabályaival összhangban

 

- A perbeli egyezséget a bíróság végzésével tárgyaláson kívül is jóváhagyhatja a feleknek a megnyilatkoztatását követően.

- Az egyezséget jóváhagyó végzést a felekkel kézbesítés útján kell közölni.

  - Az ilyen módon meghozott jóváhagyó végzés elleni fellebbezésnek az egyezség végrehajtására halasztó hatálya van.

 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, bírósági végrehajtásra vonatkozó tájékoztató ITT olvasható

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, fizetési meghagyásos eljárásra vonatkozó tájékoztató ITT olvasható

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, büntetőeljárások végrehajtására vonatkozó tájékoztató ITT olvasható

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes,"bíróságok szervezetéről és igazgatásáról" szóló tájékoztató ITT olvasható

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, polgári nemperes eljárások végrehajtására vonatkozó tájékoztató ITT olvasható

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, polgári peres eljárások végrehajtására vonatkozó tájékoztató ITT olvasható