Közigazgatási eljárás

A 2018. január 1-től hatályos Közigazgatási perrendtartás a közigazgatási perek szabályaiban jelentős változásokat hozott.

A közigazgatási perek köre számottevően kibővült. Ennek értelmében Ön közigazgatási bírósághoz fordulhat, ha a közigazgatási döntések felülvizsgálatát kéri, ha jogsértőnek tartja a közigazgatás intézkedését, az adott közigazgatási szerv nem tett eleget eljárási kötelezettségének (kérelmét nem bírálta el), ha jogi problémája közigazgatási szerződéssel vagy közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos, vagy ilyen jogviszonnyal összefüggésben keletkezett kár megtérítését kívánja, ahogy a közigazgatási jogviszonyból származó tények megállapítása is a közigazgatási bíróságtól kérhető.

A keresetlevelet – főszabály szerint – az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell előterjesztenie.

Fontos eltérés azonban, hogy bizonyos perek esetén, így pl.: közigazgatási szerződéssel, egyes közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvitákban, vagy olyan esetben, ahol megelőző közigazgatási eljárás lefolytatására nem került sor, a keresetlevelet közvetlenül a bíróságra kell benyújtania.

A keresetlevelet – választása szerint – saját szerkesztésben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon is előterjesztheti.  A keresetlevél kitöltésére vonatkozó információkat a bíróságok honlapján is megtalálhatók, vagy a jogi segítségnyújtó szolgálathoz is fordulhat útmutatásért.

FIGYELEM: Magánszemélyekre, cégekre, jogi képviselőkre, közigazgatási szervekre eltérő szabályok vonatkozhatnak!

Az új jogszabályi környezet hatásköri változásokat is hozott, így elsőfokon már nem csak a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, hanem meghatározott ügycsoportok (pl. kamarai ügyek, légi közlekedési ügyek, közbeszerzés stb..) tekintetében a Fővárosi Törvényszék jár el.

A bíróságok illetékessége is jelentősen módosult. Az Ön lakóhelye szerinti megyében levő közigazgatási és munkaügyi bíróságok jellemzően szociális ügytípusokban (társadalombiztosítás, szociális vagy gyermekvédelmi ellátás stb…) kapcsán járnak el, az egyéb tárgyú perek a Fővárosi, a Budapest Környéki, a Debreceni, Győri, Miskolci, Pécsi, Szegedi és Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok, illetve a törvényszékek között oszlanak meg.

A keresetlevél benyújtásakor tehát fokozottan ügyeljen a közigazgatási szerv által adott tájékoztatásra, de minden esetben ellenőrizze az illetékességi szabályokat.

 

A közigazgatási perekben csak a törvényszék és a Kúria előtti eljárásokban kötelező a jogi képviselet, így a közigazgatási és munkaügyi bíróságok előtt Ön személyesen is eljárhat. Fellebbezését, felülvizsgálati kérelmét viszont csak jogi képviselő útján terjesztheti elő.