Polgári eljárás

A polgári perben a bíróság a felek közötti személyi és vagyoni jellegű jogvitát dönti el, jogi konfliktusokat rendezi. A peres eljárás a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint zajlik. A Pp. meghatározza a per megindításnak és lefolytatásnak teljes menetét, a felek jogait és kötelezettségeit. A Pp. például megmondja azt is, hogy miket tartalmazzon a keresetlevél, hogyan kell előterjeszteni a bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat, kik tehetnek nyilatkozatot, vallomást és hogy mit tartalmazzon a bíróság ítélete.  Ezek a szabályok kötelezőek, sem a bíróság, sem a felek nem térhetnek el tőlük, még közös megegyezés, kérelem esetén sem.

A polgári pert a felperes indítja az alperes ellen, a perben a felek azonos jogokkal rendelkeznek. A perben a felek kötelezettsége a szükséges peranyag szolgáltatása és a jóhiszemű pervitel követelményének megfelelő közreműködés. A feleknek állításaikat bizonyítaniuk kell, a bíróság feladata tájékoztatni a feleket, hogy az egyes kérdésekben a bizonyítási kötelezettség melyik felet terheli. A bíróság a felek jogvitáját ítélettel dönti el, amellyel szemben fellebbezésnek van helye. Ebben az esetben az ügy másodfokú bíróság elé kerül, amelynek döntése jogerős, az ellen fellebbezni már nem lehet. A jogerős ítélet végrehajtható, és így rendeződik a felek közötti jogvita.